ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤌᤡᤛ᤻ᤛᤗᤥᤏᤡᤁᤡᤜᤠ᤹ ᤜᤠᤰᤋᤢᤛᤡᤒᤠ ᤌᤡᤰᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱ
ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ
ᤌᤡᤛ᤻ᤛᤗᤥᤏᤡᤁᤡ ᤕᤧᤰᤕᤰᤁᤡᤴ ᤖᤥᤔᤡ ᤜᤠᤱᤈᤢᤶ ᤔᤧᤛᤣᤍᤥᤏᤡᤕᤠ ᤌᤢᤶᤔᤥᤒᤠ ᤜᤠᤱᤐᤠᤱ ᤘᤕᤧ॥ ᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤑᤡᤗᤡᤵᤐᤡ ᤕᤧᤰᤕᤰᤗᤠᤶᤒᤠ ᤐᤣᤀᤠᤱ ᤁᤴ ᤌᤡᤛ᤻ᤛᤗᤥᤏᤡᤁᤡ ᤕᤧᤰᤕᤰᤁᤥ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤀᤡᤱᤓᤴ ᤆᤥᤃᤢ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰ ᤜᤣ᤺ᤰᤋᤢᤖᤥ (“ᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤜᤠ᤹” ᤔᤧᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤛᤠᤵᤐᤴᤏᤡᤴ ᥇᥍­.᥇-᥇᥆ ᤀᤥᤔᤳᤋᤧ᤹ᤀᤥ)॥ ᤁᤖ ᤕᤠᤱᤛᤡ ᤕᤜᤢᤍᤡᤜᤠ᤹ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤁᤢᤍᤰᤗᤧᤱᤘᤠᤀᤥ ᤔᤧᤒᤥᤃᤧ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤛᤠᤶᤕᤥ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤛᤡᤖᤠ᤹ ᤁᤧᤎᤠᤱᤒᤠ ᤌᤡᤶᤔᤧᤴᤍᤱ ᤛᤢᤘᤠᤱᤜᤠ᤹ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤀᤡᤱᤓᤥ᤺ᤛᤢᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤏᤠᤔᤧᤜᤧᤳᤋᤢᤖᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤔᤧᤀᤳᤋᤢᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤐᤠᤘᤗᤧᤴ ᤌᤡᤛ᤻ᤛᤗᤥᤏᤡᤁᤡᤗᤠᤶ ᤒᤣᤖᤡᤕᤠ ᤕᤧᤰᤕᤰᤁᤥ ᤐᤣᤖᤥ॥
ᤕᤠᤱᤛᤡ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤥᤖᤴᤌᤡ ᤕᤧᤰᤕᤰᤁᤥ ᤋᤩᤧ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤏᤢᤀᤣ ᤛᤥᤖᤡᤰ ᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤋᤡᤔᤥᤌᤡᤗᤠᤶᤒᤠ ᤌᤡᤛ᤻ᤛᤗᤥᤏᤡᤁᤡᤀᤥᤒᤠ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤀᤡᤱᤄᤱ ᤂᤥ᤺ᤛᤢᤖᤥ॥
ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤌᤡᤛ᤻ᤛᤗᤥᤏᤡᤁᤡᤒᤠ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱ ᤔᤧᤳᤇᤧ ᤏᤢ ᤕᤠᤶᤈᤠᤱᤘᤠ ᤔᤧᤳᤇᤧ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤛᤠᤵᤋᤢᤒᤠᤖᤥ॥ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤏᤢ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤏᤥᤃᤧᤴ ᤐᤡᤖᤢᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤛᤥᤖᤡᤰ ᤘᤕᤧᤸᤗᤧ ᤀᤠᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤘᤕᤧ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤛᤥᤀᤥ ᤋᤠᤖᤢᤒᤡᤖᤢᤛᤡᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤕᤢ᤺ᤔᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤐᤥᤃᤧᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤎᤱᤅᤡᤴ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥ ᤆᤡᤈᤡ ᤆᤥᤃᤢᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤕᤢ᤺ᤔᤠᤴ ᤔᤧᤜᤠᤱᤄᤢᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤆᤠᤔᤠᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤘᤣ᤹ᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤴᤜᤶᤛᤣ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤴ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡᤖᤥ॥
ᤌᤠᤔᤡᤱ
ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ ᤏᤢ ᤛᤣᤘᤠ ᥇.᥇
ᤜᤧᤏᤠ ᤏᤢ ᤏᤠᤖᤠᤑᤥᤔᤠ ᥇.᥈-᥉.᥇᥉
ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤠᤏᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱᤘᤠ ᥊.᥇-᥇᥈
ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤏᤢ᤺ᤱᤔᤠ ᤕᤢ᤺ᤔᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤏᤡᤛᤠᤶ ᥊.᥇᥉-᥋.᥇᥇
ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠ ᤏᤡᤛᤠᤶ ᥋.᥇᥈-᥈᥈
ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠ ᤛᤣᤘᤠ ᥋.᥈᥉-᥈᥎
1
ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤐᤠ᤺ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱ ᤏᤢ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤌᤡᤛ᤻ᤛᤗᤥᤏᤡᤁᤠ* ᤕᤧᤰᤕᤰᤛ᤻ᤔᤠ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥᤒᤠ ᤕᤠᤵᤔᤡᤜᤠ᤹ᤀᤥ. ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤐᤠᤘᤗ. ᤛᤡᤗᤠᤛ ᤏᤢ ᤋᤡᤔᤥᤌᤡᤗᤠᤶᤒᤠ* ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤜᤠᤰᤁᤠᤛᤡᤃᤧᤒᤠᤖᤥ॥ ᤜᤠᤖᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤗᤠᤶᤒᤠ ᤛᤏᤠᤖᤢᤱ ᤏᤢ ᤗᤢᤱᤃᤢᤶ ᤁᤧᤄᤥ᤺ᤛᤢᤶᤗᤖᤥ॥
ᤌᤡᤛ᤻ᤛᤗᤥᤏᤡᤁᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤒᤠᤀᤥ ᤏᤥᤃᤧᤴ
ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤋᤢᤘᤠᤀᤥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤠᤛᤡᤃᤧᤖ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤃᤡ ᤛᤍᤠᤍᤡᤱ ᤏᤥᤃᤧᤴ ᤐᤡᤖᤢᤶᤒᤧ᤹ᤖᤥ॥ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤐᤠ᤺ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡ᤺ᤔᤠᤀᤥ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤗᤠᤶᤒᤠ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤴ. ᤘᤣ᤹ᤜᤠ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤁᤧᤍᤢᤰᤋᤢᤶᤛᤡᤶᤔᤠᤱ ᤛᤩᤠᤱ ᤔᤧᤴᤍᤠᤱ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠᤴ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤁᤢᤏᤢ᤺ᤱᤔᤠ ᤕᤢ᤺ᤔᤠ ᤏᤡᤱᤛᤠᤱᤗᤠᤶ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤜᤠᤱᤃᤧᤶᤛᤡᤱᤔᤠᤴ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤆᤰᤔᤧᤸᤗ᤹ᤀᤣ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤶᤒᤧᤖᤥ॥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤋᤢᤛᤡᤒᤠ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤢᤔᤏᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤛᤧ ᤁᤧᤛᤣᤃᤡᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶᤒᤧᤖᤥ॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤋᤠᤖᤢᤶᤒᤧᤸᤗᤧ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤥᤖᤰ ᤔᤧᤘᤕᤧᤴ. ᤁᤖ ᤔᤢᤰᤛᤠᤶᤔᤥ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤱᤃ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤗᤠᤶ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤶᤒᤧᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤛᤧᤰᤂᤠᤛ᤻ᤔᤠ ᤘᤕᤧ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶᤗᤥ॥ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤏᤢ ᤘᤕᤡᤃᤧᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤡᤴ ᤀᤠᤰᤋᤱᤒᤠ ᤘᤕᤧ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠᤴ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶᤔᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤀᤠᤰᤂᤧᤴ ᤋᤢᤰᤂᤣ ᤁᤧᤈᤩᤧ᤹ᤀᤡᤛᤠᤱ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤧᤒᤡᤖᤡᤒᤠ ᤀᤥᤔᤢᤗ᤹ᤔᤠᤀᤥ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤴ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤰᤋᤢᤶ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤃ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧᤴ ᤏᤢ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤆᤥ᤺ᤱ ᤁᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤶᤔᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹ᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤔᤧᤛᤣᤍᤥᤏᤡᤕᤠ ᤏᤢ ᤀᤰᤂᤤᤕᤠ ᤌᤢᤶᤔᤥᤒᤠ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤁᤢᤒᤡ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤡᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹ᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤗᤠᤶ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤒᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰᤁᤡᤴ ᤔᤧᤛᤣᤍᤥᤏᤡᤕᤠ ᤏᤢ ᤀᤰᤂᤤᤕᤠᤀᤥᤖᤰ ᤔᤧᤛᤧ᤺ᤖᤧᤴ. ᤁᤖ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤥᤒᤠ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴᤏᤠᤱ ᤁᤠᤰ ᤐᤡᤛᤠᤱ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤄᤥ᤺ᤛᤢᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤘᤣ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤜᤥ᤺ᤵ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤋᤩᤧ᤹ᤀᤡᤃᤧᤸᤗᤧ ᤕᤠᤵᤔᤡ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤰᤋᤡᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤏᤢ ᤏᤠᤘᤠᤀᤡᤳᤗᤠ ᤛᤣᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤥᤗᤠᤶ ᤁᤧᤏᤢ᤺ᤰᤂᤡᤀᤠᤱ ᤛᤧᤰᤂᤠ ᤏᤢ ᤀᤠᤈᤢᤏᤡ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤛᤣᤘᤠ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤱᤃ ᤁᤠᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧᤀᤣ ᤔᤧᤈᤧᤰᤂᤢ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢ᤹ᤖᤥ॥ 10 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤜᤡᤱᤄᤢᤒᤠ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤗᤠᤶ ᤁᤢᤕᤢ᤺ᤔᤧᤴ ᤁᤧᤜᤠᤱᤄᤢᤶᤒᤠᤴ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤡᤃᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤄᤢᤶᤍᤡᤱᤗᤠᤶ ᤋᤠᤱᤀᤠᤛᤧ᤺ᤵᤗᤥ॥
* 1:1 ᤌᤡᤛ᤻ᤛᤗᤥᤏᤡᤁᤠ–ᤁᤴ ᤕᤧᤰᤕᤰᤁᤡᤴ ᤔᤧᤛᤣᤍᤥᤏᤡᤕᤠ ᤗᤠᤈᤣ᤹ᤀᤥᤒᤠ ᤕᤧᤰᤕᤰ ᤘᤕᤧ॥ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤐᤠᤘᤗᤧᤴ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤀᤡᤱᤓᤥ᤺ᤛᤧ ᤁᤢᤓᤠ ᤕᤧᤶᤗᤰ ᤘᤕᤧ॥ ᤂᤧᤴ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤂᤣ ᤔᤧᤈᤠ᤺ᤳᤋᤢᤛᤡᤖ ᤔᤧᤘᤕᤧ॥ * 1:1 ᤛᤡᤗᤠᤛ ᤏᤢ ᤋᤡᤔᤥᤌᤡ–ᤁᤴ ᤏᤧᤳᤇᤡ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤐᤠᤘᤗᤏᤢ ᤗᤠᤶᤍᤡ᤺ᤰ ᤆᤥᤃᤧᤳᤇᤡ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤌᤡᤛ᤻ᤛᤗᤥᤏᤡᤁᤠᤀᤥ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰ ᤜᤣ᤺ᤰᤔᤠ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤑᤠ᤹ᤖᤧᤳᤇᤢ॥ ᤛᤡᤗᤠᤛᤧᤴ ᤃᤪᤡᤁ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ ᤛᤡᤸᤒᤠᤏᤛ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤢ᤹॥