2
ᤌᤡᤛ᤻ᤛᤗᤥᤏᤡᤁᤠᤀᤥ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤁᤢᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠ
ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤀᤠᤏᤡᤃᤧᤃ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤋᤠ᤺ᤔᤏᤠᤒᤠᤴ ᤜᤏᤧ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤧᤴ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶᤗᤥ॥ ᤁᤖ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤋᤠᤔᤠᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤃᤡᤀᤣ ᤑᤡᤗᤡᤵᤐᤡ ᤕᤧᤰᤕᤰᤁᤥ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤏᤠᤔᤧᤎᤠ᤺ᤛᤢ ᤔᤧᤒᤡᤖᤡᤃᤧᤀᤠᤱ ᤋᤠᤵᤑᤧ᤺ᤸᤗᤡᤰ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤡᤃᤧᤒᤠᤱᤃ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ ᤁᤧᤗᤧᤛ᤻ᤛᤢᤶᤔᤠᤱᤅᤣ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹ᤖᤥ॥ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤔᤧᤀᤳᤋᤡᤃᤧᤛᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤀᤡᤱᤓᤴ ᤆᤥ᤺ᤰᤛᤧ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤔᤠ ᤐᤡᤖᤡᤃᤧᤖᤥ॥ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤐᤣᤗᤡᤃᤧᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰᤁᤡᤴ ᤋᤠᤵᤑᤧ᤺ᤶᤒᤠ ᤀᤡᤃᤪ ᤆᤡ᤺ᤴᤈᤡ᤺ᤶᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤗᤠᤶ ᤋᤩᤧᤒᤠ ᤔᤧ᤺ᤴᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴᤏᤠᤱ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰ ᤔᤧᤵᤔᤠ ᤔᤧᤃᤥ᤺ᤳᤋᤢᤶᤒᤧᤴᤗᤥ॥ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤁᤢᤗᤧᤰᤘᤠ. ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤕᤠᤵᤔᤡ ᤛᤢᤶᤒᤥᤎᤠᤛᤠᤒᤠ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤡᤃᤧᤀᤠᤱ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤀᤡᤱᤓᤥ᤺ᤔᤠ ᤗᤰᤐᤧᤴ ᤐᤡᤖᤡᤃᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤒᤠᤸᤗᤧ ᤀᤠᤵᤑᤠᤸᤗᤧᤛᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤣᤖᤰ ᤐᤠᤖᤡᤃᤧ᤹ᤖᤥ॥ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧᤃ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤋᤠ᤺ᤔᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤧᤴ. ᤁᤖ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥᤃᤢᤶᤒᤧ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤛᤡᤰᤗᤢᤱᤔᤠᤴ ᤛᤠ᤹ᤖᤢᤖᤥ॥ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤋᤩᤧ᤹ᤀᤡᤃᤧᤸᤗᤧ ᤀᤠᤵᤑᤠᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤔᤏᤠ ᤁᤧᤗᤧᤶᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢᤶᤒᤧᤴ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤕᤠᤱᤅᤡᤴ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤜᤢᤰᤁᤥ ᤌᤠ᤺ᤔᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢᤶᤒᤧᤴ॥ ᤂᤧᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤖᤧᤴ ᤋᤥ᤺ᤴᤍᤡᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴᤏᤣ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤗᤠᤶᤒᤠ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤔᤡᤱᤛᤥᤎᤠ᤺ᤱᤛᤥ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤏᤡ. ᤏᤠᤖᤠ ᤁᤧᤓᤥ᤺ᤛᤢᤶᤏᤡ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤧᤴ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧᤃ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤡᤃᤧᤛᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤕᤖᤡᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤏᤠ᤺ᤰᤁᤠᤛᤡᤃᤧᤴᤗᤥ॥ ᤁᤖ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤀᤅᤧ᤺ᤰᤘᤠ᤺ᤴ ᤁᤢᤶᤔᤠᤖᤧ ᤁᤶᤒᤪᤠᤱ ᤔᤧᤳᤋᤢᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤁᤣ ᤏ᤺ᤶᤏ᤺ᤶᤔᤠᤱ ᤁᤶᤒᤪᤠᤱ ᤔᤧᤳᤋᤠᤛᤡᤃᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤥᤖᤰ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤃᤡ ᤌᤣᤛᤠᤱ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤕᤠᤖᤡᤵ ᤘᤕᤡᤃᤧ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤃ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤁᤠᤛᤡᤃᤧᤖᤥ॥
ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤋᤢᤰᤂᤣ᤺ᤴ ᤏᤢ ᤕᤠᤶᤒᤢᤎᤡᤰᤁᤡᤴ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤣ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤛᤥᤀᤥ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤀᤡᤱᤓᤴ ᤆᤥᤃᤢᤶᤒᤧᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤋᤢᤰᤂᤣ ᤁᤧᤴᤈᤩᤧ᤹ᤀᤡᤴᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤛᤧᤴᤍᤡᤰ ᤗᤧᤴᤍᤡᤰ ᤕᤠᤶᤒᤢᤎᤡᤰᤁᤠᤱ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥᤃᤢᤶᤒᤧᤖᤥ॥ 10 ᤀᤠᤏᤡᤃᤧᤃ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤀᤠᤰᤂᤣᤴ ᤛᤣᤛᤣ. ᤛᤠᤶᤕᤥᤏᤡᤒᤠ ᤏᤢ ᤑᤥᤋᤩᤠ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣᤒᤠ ᤕᤧᤵᤗᤧᤰᤁᤥ ᤘᤕᤡᤃᤧ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤒᤠᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤏᤢ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹ᤖᤥ॥ 11 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤐᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤀᤠᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤠᤒᤢᤍᤡᤱ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤶᤒᤪᤠᤱ ᤔᤧᤳᤋᤢ. ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤠᤰ ᤁᤶᤒᤪᤠᤱ ᤔᤧᤳᤋᤠᤛᤡᤃᤧᤒᤠᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶᤔᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹ᤖᤥ॥ 12 ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤡᤖᤠ᤹ ᤁᤧᤎᤠᤱᤒᤠ ᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤥ ᤘᤕᤧᤶᤔᤧ᤹ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤔᤠ ᤐᤡᤀᤠᤛᤡᤃᤧ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱ ᤔᤧᤳᤋᤠᤛᤡᤃᤧᤖ ᤆᤰᤔᤧᤸᤗ᤹ᤀᤣ ᤐᤣᤗᤡ ᤑᤠᤰᤁᤠᤛᤡᤃᤧᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱᤃᤧᤴ ᤁᤢᤜᤠᤱᤈᤢᤶᤔᤥ ᤗᤰ ᤂᤥ᤺ᤛᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤀᤢ᤺ᤳᤋᤡᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹ᤖᤥ॥
13 ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤆᤰᤔᤧᤸᤗ᤹ᤀᤣ ᤏᤥᤃᤧᤴ ᤐᤡᤖᤢᤶᤒᤧ᤹ᤖᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤋᤠᤖᤢᤶᤒᤧᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤃ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶᤃᤧᤴ ᤕᤠᤵᤔᤡᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤴ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰᤁᤡᤴ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤁᤣ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤋᤧᤴᤍᤡᤱ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶ॥ ᤀᤠᤸᤗ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤒᤠ᤺ᤴᤈᤠᤴᤏᤡᤴ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤏᤢ ᤕᤠᤰᤗᤥ॥ 14 ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤕᤜᤢᤍᤡᤕᤠ ᤌᤢᤶᤔᤥ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤆᤥ᤺ᤱ ᤁᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤶᤗᤥ॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤕᤜᤢᤍᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤄᤢᤶ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤁᤣ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤗᤠᤈᤣ᤹ᤛᤠᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤋᤢᤰᤂᤣ ᤁᤧᤶᤈᤠ᤺ᤳᤋᤡᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹ᤖᤥ॥ 15 ᤕᤜᤢᤍᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧᤃ ᤀᤢᤏᤠᤜᤢᤖᤡᤒᤠ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤛᤧᤖᤢᤛᤡ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴᤏᤠᤱ ᤔᤧᤛᤧᤖᤢᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤄᤢᤶ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤡᤃᤧᤀᤠᤱ ᤔᤧᤏᤠ᤺ᤳᤋᤡᤃᤧ ᤔᤧᤗ᤺ᤳᤋᤡᤃᤧᤖᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤴᤍᤠ᤺ᤛᤢᤴ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤕᤠᤵᤔᤡᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤀᤳᤋᤢᤛᤡᤖᤥ॥ 16 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤴ ᤌᤡᤶᤔᤧᤴᤍᤱ ᤛᤢᤘᤠᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤄᤧᤵᤛᤢᤀᤠᤱ ᤛᤧᤴᤗᤵ ᤔᤧᤱᤄᤥ᤺ᤛᤢᤴᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤀᤡᤱᤓᤴ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤕᤠᤵᤔᤡ ᤛᤠᤰᤔᤠ ᤋᤶᤛᤡᤴ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤖ ᤔᤧᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡ᤺ᤔᤠᤀᤥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤕᤥ᤺ᤴ ᤗᤢᤶᤛᤡᤱᤗ ᤐᤳᤗᤥ॥ ᤁᤖ ᤀᤠᤸᤗᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤡᤰᤁᤧᤴ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤆᤢᤰᤋᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥
ᤌᤡᤛ᤻ᤛᤗᤥᤏᤡᤁᤡᤜᤠ᤹ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤋᤢᤶᤔᤠᤛᤡ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢ᤹
17 ᤀᤠᤸᤗ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤀᤠᤏᤡᤃᤧᤃ ᤛᤵᤑᤠᤖᤰ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤏᤢ ᤛᤧᤴᤍᤡᤃᤧᤀᤠᤱ ᤘᤕᤡᤃᤧᤛᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤥᤃ ᤔᤧ᤺ᤴᤗᤥ॥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤏᤢ ᤋᤢᤶᤔᤠ ᤕᤶᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤘᤠ᤹ᤒᤠᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤏᤢ᤺ᤱᤔᤠ ᤋᤠ᤺ᤔᤠ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤋᤶᤛᤡᤴ ᤆᤥᤃᤢᤶᤒᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 18 ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤋᤠ᤺ᤔᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢᤶᤒᤧᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤐᤠᤘᤗ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣᤀᤠᤱ ᤀᤧᤳᤗᤧᤱ ᤋᤠ᤺ᤔᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢᤱ. ᤁᤖ ᤔᤠᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤗᤠᤶ ᤛᤠᤰᤋᤡᤃᤧᤖᤥ॥ 19 ᤀᤠᤸᤗ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤃ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤏᤢ᤺ᤱ ᤕᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤍᤃᤡ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤏᤡᤱᤛᤠᤱ ᤏᤢ ᤛ᤺ᤵᤔᤠᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤏᤡᤱᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤛᤡᤰ ᤛᤶᤃᤧᤴ ᤋᤡᤆ᤺ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱᤃᤧᤴ ᤌᤢᤶᤄᤥ᤺ᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤡᤱᤒᤡ᥅ 20 ᤛᤧᤰᤂᤠᤛᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤛ᤺ᤵᤔᤠ ᤏᤢ ᤏᤧᤒᤥ ᤁᤧᤓᤶᤒᤠᤃ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤏᤡᤱᤅᤣᤖᤥ॥