3
ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧᤃ ᤏᤠᤛᤡ ᤌ᤺ᤵᤔᤠ ᤔᤧᤛᤢᤰᤋᤢᤶᤒᤧᤴᤏᤠᤱ ᤀᤧᤌᤧᤴᤛ ᤕᤧᤰᤕᤰᤁᤥ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧᤖᤰ ᤘᤠ᤹ᤔᤠ ᤗᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢᤶᤒᤧᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤗᤠᤃᤡ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤴ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧᤏᤢ ᤛᤥᤖᤡᤰ ᤀᤡᤱᤓᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤋᤡᤔᤥᤌᤡ᤺ᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤐᤠᤱᤄᤢᤶᤒᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤜᤠᤖᤠ᤹ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤁᤧᤎᤢᤶᤒᤠ ᤁᤧᤈᤥᤃᤡᤖ. ᤜᤠᤱᤜᤠᤱ ᤁᤧᤔᤧᤳᤋᤡᤖᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴᤜᤠ᤹ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤂᤧᤴ ᤐᤛᤠᤰᤁᤧᤛᤠᤰᤐᤠ ᤏᤡᤱᤄᤢᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤔᤧᤸᤗᤧᤖᤢᤴᤗᤖᤥ॥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤀᤠᤈᤥᤃᤢᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤀᤰᤋᤱᤒᤠ ᤏᤡᤱᤄᤢᤶᤜᤠ᤹ᤃ ᤋᤠᤀᤣ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶᤔᤣᤖᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤏᤢ ᤘᤕᤡᤃᤧᤸᤗᤧᤛᤠ ᤋᤃᤡᤀᤣ ᤀᤠᤰᤋᤱᤒᤠ ᤋᤢᤰᤂᤣ᤺ᤴ ᤋᤠ᤺ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤶᤒᤧᤀᤠᤱ ᤘᤕᤡᤃᤧᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤏᤡᤱᤄᤢᤶᤔᤡᤴ ᤋᤩᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤒᤠᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶᤗᤥ॥ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤧᤴᤏᤠᤱᤎᤥ ᤏᤠᤛᤡ ᤌ᤺ᤵᤔᤠ ᤔᤧᤴᤇᤢᤰᤐᤧᤴᤏᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤁᤧᤎᤢᤶᤒᤠ ᤁᤧᤈᤥᤃᤡᤒᤡ ᤔᤧ᤺ᤶᤒᤡ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤠ᤹ᤛᤧ ᤋᤡᤔᤥᤌᤡ᤺ᤴ ᤐᤠᤱᤄᤢᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤔᤠᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤜᤱᤃᤧᤛᤠ᤹ᤖᤡᤀᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤏᤠᤒᤠ ᤕᤠᤶᤒᤢᤎᤡᤰᤁᤡᤴ ᤜᤏᤧᤖᤰ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤡ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤡ᤺ᤛᤠᤱᤅᤠᤱ ᤘᤕᤠᤱᤗᤥ॥
ᤋᤡᤔᤥᤌᤡ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤠᤖᤢᤒᤠ ᤀᤡᤱᤄᤱ
ᤁᤖ ᤋᤡᤔᤥᤌᤡ᤺ᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥᤗᤠᤶ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧᤀᤥ ᤋᤩᤧᤀᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤏᤢ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤀᤡᤱᤄᤱ ᤋᤠᤖᤢ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤀᤥᤔᤢ ᤁᤧᤗ᤹ᤖᤡᤖ ᤕᤠᤵᤔᤡ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤡᤒᤠ. ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤋᤢᤶᤔᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤕᤠᤵᤔᤡ ᤆᤧᤰᤋᤡᤃᤧᤖᤥ॥ ᤂᤧᤴ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤁᤣ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧᤀᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤋᤢᤶᤔᤠ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢᤶᤒᤧᤀᤠᤱ ᤘᤕᤡᤃᤧᤖᤥ॥ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤁᤠᤰ ᤁᤧᤛᤠᤰᤐᤠ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤏᤢ ᤋᤢᤰᤂᤣ ᤗᤠᤰᤂᤣᤜᤠ᤹ᤀᤥᤀᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤂᤧᤵᤛᤢᤶᤒᤧᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤡᤃᤧᤀᤠᤱ ᤘᤕᤡᤃᤧᤖᤥ॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤍᤠᤱᤒᤠᤀᤥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤎᤢᤶᤒᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤡᤸᤗᤧᤃ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤣ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤛᤰᤔᤠ ᤋᤠ᤺ᤖᤥ॥
ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤃᤡ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤏᤥᤃᤧᤴ ᤐᤡᤖᤢᤶᤒᤠᤖᤥ॥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡ᤺ᤔᤠᤀᤥ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤛ᤺ᤳᤋᤡᤃᤧᤀᤠᤱ ᤘᤕᤡᤃᤧᤖᤥ॥ 10 ᤀᤠᤏᤡᤃᤧᤃ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤏᤢ ᤋᤢᤶᤔᤠᤀᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤛᤢ᤺ᤶᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤁᤧᤎᤢᤶᤒᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤛᤧᤴᤍᤡᤰ ᤗᤧᤴᤍᤡᤰ ᤁᤠᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤗᤠᤶᤒᤠ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥᤃᤡᤃᤧᤖᤥ॥
11 ᤀᤠᤸᤗ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤐᤠ᤺ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤏᤢ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤋᤠ᤺ᤔᤠ ᤗᤠᤶ ᤜᤴᤍᤢ ᤐᤡᤖᤡᤃᤧᤖᤖᤥ॥ 12 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤁᤠᤛᤡᤃᤧᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣᤀᤣ ᤜᤠᤖᤠ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤛᤡᤱᤔᤠ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤠᤰ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤕᤠᤵᤔᤡᤜᤠ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤁᤧᤍᤢᤰᤐᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠᤖ ᤁᤧᤒᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤁᤧᤈᤥᤃᤡᤖᤖᤥ॥ 13 ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤒᤠᤴ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱ ᤔᤧᤳᤋᤢᤏᤡᤖᤥ. ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤁᤠᤰ ᤛᤣᤛᤣ ᤁᤢᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ* ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤕᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤐᤠ᤺ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡ᤺ᤔᤠᤀᤥ ᤛᤣᤛᤣ ᤏᤢ ᤑᤥᤋᤩᤠ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣ ᤁᤧᤈᤥᤃᤡᤖᤖᤥ॥
* 3:13 ᤛᤣᤛᤣ ᤁᤢᤔᤏᤠᤜᤠ᤹–ᤁᤴ ᤛᤢᤳᤗᤠ᤺ᤴ ᤁᤢᤓᤠ ᤕᤧᤶ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤢᤓᤠ ᤕᤧᤶ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤠᤏᤡᤜᤠ᤹ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤀᤠᤎᤠᤰᤗᤥ॥