ᤜᤡᤒᤪᤢᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱ
ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ
ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤗᤧ ᤗᤠᤃᤡᤀᤠᤱ ᤛᤠᤵᤋᤧᤒᤠ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤁᤢᤓᤠ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠ ᤗᤰᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤛᤠᤵᤋᤧᤒᤠᤖᤥ॥ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤋᤰᤗᤧᤱᤘᤠᤀᤥ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤏᤡᤱᤄᤢᤶᤔᤡᤴ ᤐᤥ᤺ᤖᤧᤖ ᤐᤳᤇᤧᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤒᤠ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤔᤧᤗᤧᤖᤢ ᤔᤧᤍᤣ᤺ᤛᤢᤒᤡ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤡ᤺ᤔᤠᤴ ᤘᤕᤧ॥ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤧᤴ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱ ᤏᤢ ᤀᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤔᤠ ᤐᤡᤔᤠᤛᤡ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴᤏᤣ ᤀᤠᤗᤧᤰᤂᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧᤴ ᤏᤡ᤺ᤃᤧᤎᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤏᤡᤛ᤻ᤛᤣᤒᤠ ᤁᤢᤒᤡ ᤁᤢᤀᤡᤳᤇᤠᤵᤗᤥ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤛᤠᤵᤋᤧᤒᤠᤖᤥ॥ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤏᤡ᤺ᤴᤎᤥ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱ ᤁᤧᤛᤠᤵᤐᤠᤸᤗᤧ ᤁᤴ ᤛᤢᤶᤛᤡ ᤁᤧᤕᤧᤰᤐᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤆᤧᤰᤂᤢᤖ ᤛᤠᤵᤋᤢᤖᤥ–
(ᤁ) ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧᤴ ᤔᤧᤴᤏᤢᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤀᤠᤒᤢᤃᤧᤴ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤖᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤠᤰ ᤀᤡᤏᤥᤃᤧᤴ ᤋᤢᤰᤂᤣᤜᤠ᤹ ᤌᤖᤢᤀᤠᤱ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤐᤠ᤺ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱᤅᤡᤴ ᤋᤧᤴᤍᤡᤱ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤜᤢ᤹ᤛᤡᤱᤗᤥ॥ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠ᤺ ᤘᤕᤧᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤁᤠᤰ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹. ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤔᤥᤛᤠ᤺ᤴᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤕᤶᤒᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤗᤥ॥
(ᤂ) ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠ᤺ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤱᤃ ᤔᤧᤴᤏᤢᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤒᤠᤖᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤋᤃᤡᤒᤠ ᤔᤠᤱᤜᤢᤵᤐᤥᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤕᤶᤒᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤗᤥ॥
(ᤃ) ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤔᤠᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴᤇᤠᤱ ᤗᤠᤕᤥᤗᤠᤶ. ᤁᤡ᤺ᤔᤠᤗᤠᤶ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶᤒᤠ ᤋᤠᤱᤛᤧ᤺ᤵᤋᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤱᤃ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤛᤠᤶᤕᤥᤌᤡᤶ ᤏᤢ ᤌᤰᤛᤠ ᤛᤡᤍᤢᤱᤈᤓᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤌᤡᤶᤗᤠᤶᤒᤠ ᤋᤃᤡᤛᤠ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧ ᤆᤢᤖᤧᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥
ᤏᤠ᤺ᤳᤗᤠ ᤌᤡᤰ-ᤌᤡᤰᤁᤥ (᥇᥇) ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱ ᤁᤧᤛᤠᤵᤐᤠᤸᤗᤧ ᤜᤧᤴᤏᤡ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤀᤡᤛᤪᤠᤀᤡᤗᤡ ᤛᤠᤵᤔᤢᤴᤎᤢᤶᤔᤥᤒᤠ ᤁᤧᤀᤡᤱᤒᤠ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤛᤠᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤢᤒᤡ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤖ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤗᤠᤶᤔᤣ ᤜᤡᤱᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤐᤣᤗᤡ ᤑᤠᤰᤋᤢᤛᤡᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤠ᤺ᤳᤗᤠ ᤌᤡᤰ-ᤏᤧᤳᤋᤥ (᥇᥈) ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱ ᤁᤧᤛᤠᤵᤐᤠᤸᤗᤧ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤀᤥᤔᤧᤳᤋᤢᤶ. ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤥ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤁᤧᤎᤢᤶᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤡ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤰᤂᤧᤴ ᤀᤡᤏᤥᤃᤧᤴ ᤋᤢᤰᤂᤣ ᤏᤢ ᤏᤡᤱᤄᤢᤶ ᤋᤠᤛᤠᤱ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤗᤡᤱᤒᤡᤳᤋᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡ᤹ᤖᤥ॥ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤛᤢᤈᤠ ᤏᤢ ᤛᤠᤶᤍᤡᤱᤃᤧᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤛᤢᤳᤗᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤏᤢᤵᤗᤥ॥
ᤌᤠᤔᤡᤱ
ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ–ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤧᤰᤂᤠᤒᤠ ᤁᤢᤏᤠᤀᤡᤒᤣ᤺ᤰ ᥇.᥇-᥉
ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤐᤕᤶ ᤕᤶᤒᤠ ᤆᤥ᤺ᤰ ᥇.᥊-᥈.᥇᥎
ᤔᤥᤛᤠ᤺ᤴ ᤏᤢ ᤕᤜᤥᤛᤢ᤺ᤴᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤐᤕᤶ ᤕᤶᤒᤠ ᤆᤥ᤺ᤰ ᥉.᥇-᥊.᥇᥉
ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤁᤧᤖᤧᤰᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤐᤕᤶ ᤕᤶᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤒᤠ ᤆᤥ᤺ᤰ ᥊.᥇᥊-᥍.᥈᥎
ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ ᤔᤠᤱᤜᤧᤰᤁᤡᤴ ᤐᤕᤶ ᤕᤶᤒᤠ ᤆᤥ᤺ᤰ ᥎.᥇-᥏.᥈᥈
ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤛᤡᤍᤢᤱᤈᤓᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤠᤴ ᤐᤕᤶ ᤕᤶᤒᤠ ᤆᤥ᤺ᤰ ᥏.᥈᥉-᥇᥆.᥉᥏
ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤁᤠᤰᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤁᤧᤕᤧᤰᤐᤠ ᤆᤥ᤺ᤰ ᥇᥇.᥇-᥇᥈.᥈᥏
ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤋᤠ᤺ᤔᤠ ᤐᤡᤔᤠ ᥇᥉.᥇-᥇᥏
ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠ ᤋᤢᤘᤠ ᤏᤢ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰᤜᤠ᤹ ᥇᥉.᥈᥆-᥈᥋
1
ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤀᤠᤒᤢᤃᤧᤴ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤗᤠᤶ ᤐᤠ᤺ᤳ
ᤀᤢᤴᤇᤣ᤺ᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ᤗᤠᤶᤒᤠ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤛᤢᤎᤧᤒᤠ ᤋᤠᤰᤌᤧᤒᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤕᤖᤡᤰᤗᤧᤱ ᤐᤖᤡᤰ ᤐᤖᤡᤰᤗᤠᤶᤒᤠ ᤐᤠᤖᤧᤖᤥ॥ ᤁᤖ ᤀᤠᤸᤗ ᤁᤴ ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠ ᤕᤧᤴᤜᤠ᤹ᤀᤥᤃ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤀᤠᤒᤢᤃᤧᤴ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤗᤠᤶᤒᤠ ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤏᤢ ᤐᤠᤖᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤀᤠᤒᤢᤃᤧᤴ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤱᤃ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤠᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤗᤰ ᤁᤧᤄᤥ᤺ᤒᤠ ᤆᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤗᤠᤶᤒᤠᤀᤣ ᤁᤠᤰ ᤏᤠᤘᤠᤃᤧᤴ ᤆᤀᤡ᤺ᤳᤋᤡᤴᤏᤠᤱ ᤏᤧᤛ᤻ᤛᤢᤖᤥ॥ ᤁᤴ ᤀᤠᤒᤢᤃᤧᤴ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤸᤗᤥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱᤅᤡᤴ ᤗᤧᤰᤗᤥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤒᤢᤃᤧᤴ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤢᤳᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤀᤡᤳᤇᤠᤵᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤔᤢᤰᤛᤠᤶᤃᤧᤴ ᤁᤢᤒᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰᤗᤠᤶᤒᤠ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥᤒᤠ ᤁᤠᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤘᤠ᤹ᤖ ᤕᤠ᤺ᤴᤍᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤕᤠᤵᤔᤡᤜᤠ᤹ ᤗᤠᤕᤥᤗᤠᤶ ᤛᤣᤛᤣᤛᤠᤱᤛᤠᤱ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠ ᤋᤱᤃᤠᤶ ᤆᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤅᤥ ᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱᤃᤧᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤈᤢᤵᤛᤠᤱ ᤗᤧᤵᤔᤠᤱ ᤕᤢᤱᤛᤡᤱᤗᤥ॥
ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤐᤕᤶ ᤕᤶᤒᤠ ᤆᤥ᤺ᤰ
ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤒᤢᤃᤧᤴ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤐᤕᤶ ᤕᤶᤒᤠ ᤆᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤔᤡᤱᤅᤡᤴᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤕᤶᤒᤠ ᤔᤡᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤐᤡᤖᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤵᤑᤠᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤢᤴᤇᤡᤴ.
“ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤃ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤒᤢᤃᤧᤴ ᤀᤠᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤡᤱᤓᤥ᤺ᤛᤢᤱᤗᤥ. ᤀᤠᤀᤡᤴ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤁᤧᤶᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤠᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ॥”*
ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤰᤂᤣ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢ.
“ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤃ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤁᤢᤶᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤅᤠᤖᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤠᤒᤢᤃᤧᤴ ᤀᤠᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥”*
ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠ᤺ᤴ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥ ᤋᤠᤖᤢᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤰᤂᤣ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢ᤹.
“ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤠᤰ ᤁᤢᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤛᤣᤘᤠ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤖᤖᤥ॥”*
ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤀᤰᤂᤣ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢ᤹.
“ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤃ ᤀᤠᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤛᤢᤖᤡᤳ ᤁᤣᤈᤱ ᤆᤥᤃᤢᤱᤛᤡᤱ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤡᤖᤠ᤺ᤰ ᤆᤥᤃᤢᤱᤛᤡᤱᤗᤥ॥”*
ᤁᤖ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤠᤒᤢᤃᤧᤴ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤀᤰᤂᤣ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢ. “ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤣ. ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤜᤠᤱᤈᤢᤶᤔᤡᤱᤃ ᤛᤍᤠᤍᤡᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤜᤠᤱᤋᤰᤁᤠ᤺ᤳᤋᤡᤸᤗᤧᤃ ᤁᤧᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤛᤠᤶᤕᤥᤏᤡᤔᤠᤴᤏᤢ ᤜᤠᤱ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤛᤠᤶᤕᤥᤏᤡᤔᤠᤴ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ ᤁᤧᤔᤧᤳᤋᤢ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤋᤠᤵᤑᤧ᤺ᤶᤒᤠᤴ ᤁᤧᤈᤡ᤺ᤳᤋᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹॥ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧᤃ ᤛ᤺ᤳᤋᤧᤀᤠᤱ ᤏᤡ᤺ᤱᤃᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤔᤠᤱᤌᤢᤰᤔᤠ ᤁᤧᤒᤡᤖᤧᤀᤠᤱ ᤁᤧᤴᤈᤢᤶᤜᤠ᤹ᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤌᤠ᤺ᤱ ᤁᤧᤕᤢᤰᤂᤧᤖᤥ॥”*
10 ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢ᤹.
“ᤕᤜᤘᤣ ᤍᤠᤱᤒᤣ. ᤋᤥᤗᤡᤱᤛᤥᤔᤢᤀᤥ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤃ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤠᤸᤗᤧᤴ ᤏᤧᤶᤓᤥᤃᤧᤴ ᤐᤠᤱᤕᤰ ᤁᤧᤏᤧᤛ᤻ᤛᤢ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤋᤖ᤺ᤱᤍᤡᤱ ᤋᤠᤱᤛᤠᤰᤁᤡᤴ ᤁᤧᤜᤢᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤖᤥ॥ 11 ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤔᤧᤰ ᤔᤧᤒᤣ᤺ᤰ ᤁᤖ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤛᤍᤠᤍᤡᤱ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤃ ᤆᤠᤱᤍᤣ᤺ᤳ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤔᤧᤕ᤺ᤳ ᤔᤧᤍᤧ᤺ᤱ ᤔᤧᤒᤣ᤺ᤰᤗᤥ॥ 12 ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤗᤃᤣ᤺ᤳᤋᤡᤴ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤓᤠᤰᤋᤢᤛᤡᤖᤥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤢᤍᤪᤧ᤺ᤰ ᤆᤠᤱᤍᤣ᤺ᤳ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤁᤣ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤗᤠᤵᤁᤧᤓᤢᤛᤢᤛᤡᤖᤥ॥ ᤁᤖ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤃ ᤀᤠᤵᤑᤠᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤁᤧᤴᤗᤧᤰᤛᤡᤱᤅᤡᤴ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤛᤍᤠᤍᤡᤱ ᤁᤢᤜᤡᤱᤘᤧᤳ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥”*
13 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤒᤢᤃᤧᤴ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤢᤴᤇᤡᤴᤗᤥ.
“ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤏᤡᤱᤔᤡᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤕᤢᤰᤁᤥ ᤔᤧᤴᤍᤠ᤺ᤳᤇᤡᤱᤅᤣ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤀᤠᤈᤢᤵᤛᤠᤱ ᤗᤧᤵᤔᤠᤱ ᤕᤢᤅᤧ᤹ᤀᤥ॥”*
14 ᤁᤖ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤧᤴᤗᤵ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤃᤡ ᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤛᤠᤶᤛᤡᤖᤰᤗᤥ॥
* 1:5 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤗᤥ ᤛᤢᤶ ᥈.᥍ * 1:5 ᥈ ᤛᤠᤔᤢᤀᤧᤗ ᥍.᥇᥊. ᥇ ᤛᤠᤵᤔᤢᤴᤎᤢᤶ ᥇᥍.᥇᥉ * 1:6 ᤛᤠᤶᤕᤥᤌᤡᤶ ᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱ ᥉᥈.᥊᥉ * 1:7 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤗᤥ ᤛᤢᤶ ᥇᥆᥊.᥊ * 1:9 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤗᤥ ᤛᤢᤶ ᥊᥋.᥌-᥍ * 1:12 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤗᤥ ᤛᤢᤶ ᥇᥆᥈.᥈᥋-᥈᥍ * 1:13 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤗᤥ ᤛᤢᤶ ᥇᥇᥆.᥇