ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤑᤡᤗᤣᤔᤥᤏᤧᤴ ᤜᤠᤰᤋᤢᤒᤠ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱ
ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ
ᤑᤡᤗᤣᤔᤥᤏᤧᤴ ᤁᤢᤀᤡᤱᤃᤧᤛᤧᤒᤠ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠ ᤘᤕᤧ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤁᤗᤛ᤻ᤛᤡ ᤕᤧᤰᤕᤰᤐᤠ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠ ᤘᤕᤧᤒᤡᤗᤠ॥ ᤀᤥᤏᤧᤛᤡᤔᤛᤧᤴ ᤁᤢᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤒᤠ ᤘᤕᤧ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤢᤴᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤜᤡᤶᤔᤥᤗᤠᤶ ᤂᤧᤳᤇᤡᤱ ᤐᤣᤀᤠᤱ ᤖᤥᤔ ᤕᤧᤰᤕᤰᤁᤥ ᤁᤧᤖᤧ॥ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠ ᤐᤠᤘᤗᤧᤴ ᤋᤢᤔᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤂᤧᤴ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤐᤠᤘᤗᤧᤴ ᤁᤢᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤐᤢᤱᤗᤠᤜᤡᤶᤔᤥ ᤛᤠᤰᤐᤠ ᤌᤩᤧᤀᤠᤱ ᤕᤠᤃᤧ॥ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧᤀᤣ ᤀᤥᤏᤧᤛᤡᤔᤛᤧᤴ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤀᤥ ᤋᤠᤖᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤥ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤑᤡᤗᤣᤔᤥᤏᤧᤴ ᤁᤧᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤒᤠ ᤀᤥᤏᤧᤛᤡᤔᤛᤧᤴ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤀᤥᤀᤣ ᤐᤠᤱᤄᤢᤱᤗ ᤐᤳᤋᤠᤖᤥ. ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤑᤣ᤺ᤴᤍᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤗᤧᤵᤔᤡ ᤐᤡᤖᤧ᤹ᤀᤥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤗᤠᤱᤍᤠ᤺ᤰᤋᤧ᤹ᤀᤥ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤐᤣᤗᤡ ᤑᤠᤰᤋᤢᤖᤥ॥
ᤌᤠᤔᤡᤱ
ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ ᤏᤢ ᤛᤣᤘᤠ ᥇-᥉
ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤑᤡᤗᤣᤔᤥᤏᤖᤧ ᤁᤢᤏᤠᤖᤠ ᤑᤥ᤺ᤛᤢᤒᤠ ᥊-᥍
ᤀᤥᤏᤧᤛᤡᤔᤛᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤐᤣᤗᤡ ᥎-᥈᥈
ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠ ᤛᤣᤘᤠ ᥈᥉-᥈᥋
1
ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤁᤢᤛᤣᤘᤠ
1-2 ᤀᤠᤴᤇᤡᤃᤧ ᤔᤡ᤺ᤶ ᤆᤢᤶ ᤏᤢ ᤛᤥᤛᤥᤖᤡᤰ ᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤑᤡᤗᤣᤔᤥᤏ.* ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤏᤛᤠᤏᤡᤔᤠ ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤀᤵᤑᤡᤕᤠ. ᤀᤠᤴᤇᤡᤃᤧᤏᤢ ᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ* ᤀᤷᤂᤡᤐᤛ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤧᤜᤡᤶᤔᤥ ᤁᤧᤈᤢᤶᤒᤠ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥᤒᤠ ᤔᤏᤠᤛᤣ. ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤛᤧ᤺ᤛᤢᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤐᤢᤱᤗᤠᤎᤠᤒᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤐᤠᤘᤗ ᤏᤢ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤋᤡᤔᤥᤌᤡᤖᤧ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤜᤠᤰᤁᤠᤛᤡᤃᤧᤖᤥ॥
ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤐᤠ᤺ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤗᤢᤱᤃᤢᤶ ᤏᤢ ᤛᤏᤠᤖᤢᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤒᤡᤖᤡᤖ॥
ᤑᤡᤗᤣᤔᤥᤏᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ ᤋᤢᤘᤠ
ᤀᤠᤴᤛᤠ᤹ ᤑᤡᤗᤣᤔᤥᤴᤏᤣ. ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤗᤠᤃᤡ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤁᤠᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤣᤘᤠ ᤆᤥᤃᤢᤱᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤛᤍᤠᤍᤡᤱ ᤏᤥᤃᤧᤴ ᤐᤡᤖᤢᤱᤗᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤒᤠ ᤁᤧᤎᤢᤶᤒᤠ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤏᤢ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤛᤣᤛᤣ ᤁᤢᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤁᤧᤍᤢᤰᤋᤢᤛᤡᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤧᤵᤛᤢᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ॥ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤘᤣ᤹ᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤈᤧᤰᤋᤢᤛᤡᤸᤗᤧ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤀᤠᤒᤡᤖᤧᤒᤠ ᤁᤠᤰ ᤔᤢ᤹ᤀᤡᤛᤠᤶᤜᤠ᤹ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤵᤔᤠ ᤁᤧᤛᤢᤰᤋᤢᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤁᤠᤖᤥ॥ ᤀᤠᤴᤛᤠ᤹ᤀᤣ. ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤁᤧᤍᤢᤰᤋᤢᤛᤡᤒᤠᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤛ᤺ᤳᤋᤠᤱ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤔᤠ ᤂᤥ᤺ᤛᤢᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤠᤰ ᤛᤣᤛᤣ ᤁᤢᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥
ᤀᤥᤏᤧᤛᤡᤔᤛᤖᤧ ᤁᤢᤗᤠᤃᤡ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤁᤢᤒᤣᤗᤡ
ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤀᤥ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤀᤠᤕᤢᤰᤗᤠᤶ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤌᤧᤔᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱ ᤐᤡᤔᤠ ᤛᤢᤰᤏᤧᤛᤠᤱ. ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤍᤠᤰᤔᤡ ᤐᤠᤘᤗ. ᤀᤠᤸᤗᤥ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤒᤢᤱᤗᤠᤌᤠᤒᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠᤸᤗᤧ. ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤛᤡᤱᤔᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤐᤣᤗᤡ ᤑᤠᤰᤏᤧ᤹ᤖᤥ॥ 10 ᤀᤥᤏᤧᤛᤡᤔᤛᤧᤴ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤋᤧ᤹ᤀᤥ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤐᤣᤗᤡ ᤑᤠᤰᤏᤧ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤐᤢᤱᤗᤠᤜᤡᤶᤔᤥ ᤕᤠᤃᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧᤀᤣ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤀᤥᤒᤠ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤋᤠᤖᤢᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤠᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 11 ᤀᤢᤴᤇᤥ᤺ᤴ ᤀᤥᤏᤧᤛᤡᤔᤛᤧᤱᤃ* ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤗᤠᤃᤡ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤔᤧᤶᤒᤡᤔᤏᤠᤒᤠ ᤘᤕᤧ. ᤁᤖ ᤀᤠᤸᤗᤃ ᤀᤠᤴᤇᤡ᤹ ᤏᤧᤵᤔᤠᤱᤗᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥
12 ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤧᤴ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤋᤢᤱᤒᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤀᤥ ᤕᤠᤱᤏᤠ ᤐᤠᤱᤄᤢᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ॥ 13 ᤛᤧᤰᤂᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤁᤵᤔᤠ ᤀᤠᤛᤡᤖᤠ᤹ ᤌᤠᤅᤧᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤛᤧ᤺ᤛᤢᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤐᤢᤱᤗᤠᤜᤡᤶᤔᤥ ᤛᤠᤰᤐᤠ ᤌᤩᤠᤱᤅᤠᤱ ᤕᤠᤰᤁᤠᤸᤗᤧ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤗᤧᤰᤘᤠ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤑᤠ᤹ᤔᤠ ᤛᤢᤰᤋᤠᤱᤒᤠᤖᤥ॥ 14 ᤁᤖ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤒᤠ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤴ ᤛᤠᤰᤁᤧᤸᤗᤧᤰᤁᤠᤱ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤧᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤗᤠᤶᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤁᤧᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤀᤠᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤜᤥ᤺ᤵᤗᤥ॥ 15 ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤛᤍᤠᤍᤡᤱᤗᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤀᤥ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤏᤢ᤺ᤱᤔᤠ ᤋᤠ᤺ᤔᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱᤏᤧ ᤛᤵᤑᤠᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤏᤢ ᤛᤧᤴᤍᤧᤒᤠᤖᤧᤳᤇ᥄ 16 ᤀᤠᤸᤗ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤕᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤔᤧ᤺ᤴᤗᤥ. ᤁᤖ ᤂᤧᤴᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤕᤖᤡᤰ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠ ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤋᤢᤱᤒᤠᤴᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤌᤰᤁᤥ ᤏᤢ ᤍᤠᤱᤒᤠᤀᤥ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤁᤧᤍᤢᤰᤋᤢᤒᤠ ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥
17 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤧᤴᤈᤢᤶ ᤁᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤠᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤀᤥ ᤋᤠᤀᤠᤸᤗᤧ ᤗᤠᤱᤍᤠ᤺ᤰᤔᤠ ᤁᤧᤒᤡᤀᤠᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤁᤣ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤗᤠᤱᤍᤠ᤺ᤰᤔᤠ ᤐᤡᤖᤧ᤹ᤀᤥ॥ 18 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤑᤣ᤺ᤴᤍᤢ ᤁᤧᤒᤡᤖᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ ᤀᤡᤃᤪ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤛᤡᤱᤏᤠ᤺ᤳ ᤜᤢᤱᤔᤠ ᤁᤳᤋᤢ᤹ᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤔᤡᤱᤅᤥ ᤛᤠᤵᤋᤧ ᤕᤢᤰᤂᤧ᤹ᤀᤥ॥ 19 ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤜᤢᤅᤢᤱ ᤐᤡᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤠᤵᤑᤣ᤺ᤰ ᤀᤠᤜᤢᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤁᤴ ᤛᤠᤵᤋᤢᤱᤗ ᤐᤳᤋᤠᤖᤥ॥ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣᤀᤠᤱ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤀᤥ ᤁᤢᤛᤱ ᤜᤡᤱᤔᤴ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤗᤠᤶᤒᤠ ᤁᤧᤄᤥ᤺ᤛᤢ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤓᤣ᤺ᤳᤇᤧᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ॥
20 ᤀᤠᤴᤛᤠ᤹ᤀᤣ. ᤍᤠᤱᤒᤠᤀᤥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤗᤠᤱᤍᤠ᤺ᤰᤋᤠᤱ ᤐᤡᤖᤠᤱᤅᤧ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤀᤥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱ ᤔᤧᤳᤋᤠᤱᤅᤧ᤹ᤀᤥ॥ 21 ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤠᤵᤋᤢᤱᤗ ᤐᤳᤋᤠᤸᤗᤧᤛᤠ ᤐᤣᤗᤡ ᤑᤠᤰᤏᤧᤒᤠᤴ ᤏᤡᤛ᤻ᤛᤣ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤴᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤕᤖᤡᤰ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢ᤹ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤱᤗᤥ॥
22 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤗᤳᤇᤠ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤘᤠ᤹–ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤕᤢᤱᤔᤠᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤕᤠᤰᤑᤠᤎᤡᤰ ᤕᤠᤖᤡᤵ ᤆᤥᤃᤠᤱ ᤐᤡᤖᤠᤱᤅᤧ᤹. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤒᤠ ᤋᤢᤘᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤀᤥ ᤏᤢ᤺ᤱᤅᤠ ᤋᤠᤀᤠᤒᤡ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤏᤡᤱᤛᤠᤱ ᤆᤥᤃᤢᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ॥
ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠ ᤛᤣᤘᤠ
23 ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢᤀᤥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤏᤢ ᤐᤢᤱᤗᤠᤜᤡᤶᤔᤥ ᤛᤠᤰᤐᤠ ᤁᤧᤎᤠ᤺ᤒᤠ ᤀᤡᤐᤠᤑᤪᤠᤛᤖᤧ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤛᤣᤘᤠ ᤁᤧᤜᤠᤰᤋᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 24 ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤏᤢ ᤛᤥᤛᤥᤖᤡᤰ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤔᤷᤁᤢᤛ. ᤀᤖᤡᤛ᤻ᤋᤠᤷᤂᤛ. ᤍᤣᤔᤠᤛ ᤏᤢ ᤗᤢᤁᤠᤖᤧᤀᤠᤱ ᤛᤣᤘᤠ ᤁᤧᤶᤜᤠᤰᤋᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 25 ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤗᤢᤱᤃᤢᤶᤔᤡᤴ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤏᤢ ᤘᤠ᤹ᤖᤖᤥ॥
* 1:1-2 ᤑᤡᤗᤣᤔᤥᤏ–ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤗᤛ᤻ᤛᤣ ᤕᤧᤰᤕᤰᤁᤥ ᤁᤧᤕᤢᤱᤒᤠ ᤗᤳᤇᤠ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠ ᤘᤕᤧ॥ * 1:1-2 ᤀᤠᤴᤇᤡᤃᤧᤏᤢ ᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ–ᤃᤪᤡᤁ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ “ᤛᤥᤛᤥᤖᤡᤰ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤌᤰᤛᤢᤒᤠ” ᤐᤥ᤺ᤱ॥ * 1:11 ᤀᤥᤏᤧᤛᤡᤔᤛ–ᤁᤴ ᤔᤡᤱ ᤑᤠ᤹ᤀᤡᤴ “ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠ” ᤐᤥ᤺ᤱ॥