3
ᤏᤢ᤺ᤒ᤻ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ
ᤜᤠᤱᤃᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤛᤢᤜᤠᤱᤕᤢᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤕᤢᤰᤁᤥ ᤘᤠ᤹ᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱ. ᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱᤃᤧᤶᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤵᤑᤠᤸᤗᤧᤛᤠᤱ ᤁᤠᤰ ᤐᤖᤡᤰᤗᤧᤴ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤕᤠᤖᤡᤵ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤔᤧᤳᤋᤧᤛᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤘᤣ᤹ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤆᤧ᤹ᤕᤠ ᤐᤱᤔᤠ ᤔᤧᤏᤢ᤹ᤏᤧᤴ. ᤂᤣᤔᤠ ᤌᤰᤔᤠ ᤔᤧᤏᤢ᤹ᤏᤧᤴ. ᤁᤖ ᤘᤣ᤹ᤜᤠ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤔᤠᤛᤡ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤠᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤏ᤺ᤶᤏ᤺ᤶᤔᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤳᤋᤧᤛᤧ᤹ᤀᤥ॥
ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤀᤠᤱ ᤌᤡᤰᤗᤧᤱ ᤀᤍᤱ ᤏᤢ ᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱ ᤀᤡ᤺ᤵᤔᤠ ᤏᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤔᤧᤴᤍᤧᤶᤔᤏᤠᤒᤠ. ᤀᤡᤱᤗᤧᤰᤁᤣ. ᤕᤠᤶᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤋᤠᤍᤠ ᤏᤢ ᤕᤠᤶ ᤋᤠᤍᤠᤖᤧ ᤀᤠᤕᤢᤰᤋᤧᤀᤠᤱ ᤀᤠᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤡᤰ ᤐᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤏᤢ ᤏᤠᤜᤧᤶᤔᤠᤀᤥ ᤀᤠᤘᤕᤧ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤀᤠᤈᤡ᤺ᤳᤋᤢᤶᤛᤡᤶᤔᤠᤱ ᤀᤠᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤁᤖ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤛᤧᤴᤗᤵᤍᤠᤱᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤢ᤹ᤔᤠᤴ ᤏᤢ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤋᤢᤛᤡᤒᤧᤴ ᤌᤠ᤺ᤶᤛᤡᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤋᤠᤱᤀᤠᤛᤧ᤺ᤵᤋᤧᤖᤥ॥ ᤁᤱᤃ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤀᤠᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠ ᤏᤢ᤺ᤒ᤻ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤛᤠᤶᤕᤥᤏᤡᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤠ ᤔᤧ᤺ᤴᤗᤥ. ᤁᤖ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤠᤵᤑᤣ᤺ᤰ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤀᤠᤍᤢᤰᤋᤧᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤋᤠᤱᤀᤠᤛᤧ᤺ᤵᤋᤧᤒᤠᤖᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤗᤠᤶᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤱ ᤔᤏᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤛᤧ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤕᤥ᤺ᤴ ᤘᤠᤜᤵᤋᤢᤀᤠᤱ ᤁᤢᤛᤱ ᤜᤡᤱᤔᤴ ᤀᤠᤒᤡᤖᤧᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤜᤴᤍᤢᤀᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤛᤧᤴᤗᤵᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤗᤠᤶ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤐᤠᤱᤄᤢ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤀᤠᤍᤢᤰᤋᤧᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤠᤵᤋᤡᤰ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣᤒᤠ ᤀᤠᤈᤥᤃᤧᤀᤠᤱ ᤔᤧᤴᤏᤢᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤜᤡᤱᤔᤴᤗᤧᤴ ᤛᤧᤰᤂᤠ ᤏᤡᤱᤛᤠᤱ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤏᤢ ᤗᤰ ᤁᤧᤄᤥ᤺ᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠ ᤀᤠᤛᤢᤰᤋᤢᤶᤗᤥ॥ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤏᤠᤒᤠᤴ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤣᤖᤥ॥ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤆᤰᤔᤧᤸᤗ᤹ᤀᤣ ᤐᤳᤇᤧ᤹ᤀᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤛᤡᤱᤛᤡᤱᤅᤠᤱ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤃ ᤁᤠᤰ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶᤃᤧᤴ ᤕᤠᤵᤔᤡᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤏᤢ ᤁᤢᤓᤠ᤹ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤗᤥ॥
ᤁᤖ ᤀᤍᤱ ᤐᤠ᤺ᤴᤎᤱᤜᤠ᤹. ᤁᤣ᤺ᤶ ᤁᤣ᤺ᤶᤒᤠ ᤔᤡᤱᤛᤪᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤎᤱᤜᤠ᤹ᤗᤠᤶ ᤗᤠ᤺ᤳᤗᤠ᤺ᤳ ᤘᤕᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤔᤥᤛᤠᤖᤧ ᤁᤢᤛᤠᤶᤕᤥᤌᤡᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤂᤧᤔᤠ᤹ ᤔᤧᤈᤥᤃᤧᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤁᤱᤃ ᤀᤥᤃᤵ ᤔᤧᤶᤒᤥ᤺ᤱᤔᤏᤠ ᤏᤢ ᤀᤡᤴᤎᤠ᤺ᤱ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤗᤥ॥ 10 ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤂᤧᤔᤠ᤹ ᤁᤧᤓᤥ᤺ᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤡᤗᤧᤱ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤛᤠᤶᤍᤡᤱ ᤐᤡᤖᤧᤛᤧ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤣᤛᤠᤱ ᤂᤧᤔᤠ᤹ ᤑᤥ᤺ᤱᤔᤠ ᤔᤧᤸᤗᤧᤖᤢᤴᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤂᤧᤴ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤔᤠ᤺ᤱᤄᤠ ᤘᤕᤧ᤹ᤀᤥ॥ 11 ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤃ ᤑᤧᤳᤁᤧᤗᤠ᤹ᤒᤠ ᤏᤢ ᤗᤠᤕᤥᤒᤠ ᤔᤧᤈᤥ᤺ᤰᤗᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤗᤠᤕᤥ᤺ᤸᤗᤧ ᤌᤡᤰᤋᤢᤛᤡ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤳᤋᤧ᤹ᤀᤥ॥
ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠ ᤛᤢᤈᤠ
12 ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤷᤋᤡᤔᤛᤧᤴ ᤔᤧ᤺ᤴᤇᤠᤱ ᤋᤢᤂᤡᤁᤛᤧᤴ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤀᤥ ᤐᤠᤱᤄᤢᤱᤗᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤗᤳᤇᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤳᤏᤢᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤛᤢᤰᤛᤢᤰ ᤏᤡᤁᤥᤐᤥᤗᤡᤛ ᤕᤧᤰᤕᤰᤁᤥ ᤑᤧᤶᤔᤠ ᤋᤶᤛᤡᤴ ᤆᤥᤃᤧ᤹ᤀᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤆᤢᤱ ᤘᤠ᤺ᤶᤔᤠᤀᤥᤒᤠ ᤋᤠᤵᤑᤧ᤺ᤶᤒᤠ ᤘᤠᤏᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤧᤵᤔᤥᤀᤣ ᤘᤠ᤹ᤔᤠ ᤏᤡ᤺ᤴᤎᤥ ᤆᤥᤃᤢᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ॥ 13 ᤁᤢᤓᤠᤱᤛᤧᤶᤒᤠ ᤈᤡᤏᤛᤧᤴ ᤏᤢ ᤀᤵᤐᤥᤗᤥᤛᤧᤴ ᤂᤢᤴᤇᤡ᤹ ᤗᤠᤶᤍᤡ᤺ᤰᤁᤥ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤁᤧᤛᤠᤰᤐᤠᤀᤥ ᤔᤧᤎᤠᤛᤡᤴᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤢᤓᤠ᤹ ᤐᤡᤖᤧᤛᤧ᤹ᤀᤥ॥ 14 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤏᤢ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤣ ᤁᤧᤛᤠᤰᤐᤠᤀᤥ ᤁᤧᤎᤠ᤺ᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤁᤢᤓᤠ᤹ ᤐᤡᤔᤠᤛᤡ ᤔᤧᤜᤢ᤹ᤛᤡᤱᤗᤖᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤀᤡᤖᤧᤶ ᤀᤡᤖᤧᤶ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤔᤧᤴᤘᤠ᤹ᤏᤧᤴᤗᤖᤥ॥
15 ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤏᤢ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤁᤠᤰ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤛᤣᤘᤠ ᤁᤧᤶᤜᤠᤰᤋᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤠᤵᤔᤡ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ ᤁᤧᤔᤧᤵᤐᤠ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤜᤠ᤹ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤛᤣᤘᤠ ᤘᤠ᤹ᤔᤢ ᤔᤧᤳᤋᤧᤛᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤗᤢᤱᤃᤢᤶᤔᤡᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤏᤢ ᤘᤠ᤹ᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤁᤠᤖᤥ॥