ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤖᤧ ᤛᤠᤵᤋᤢᤒᤠ ᤏᤡᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ
ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ
ᤁᤴ ᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤏᤡᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤁᤢᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤗᤥ॥ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ “ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥᤒᤠ ᤋᤢᤶᤗᤠᤶᤗᤥ᤺ᤒᤠᤸᤗᤧ” “ᤛᤣ᤺ᤰᤔᤏᤠᤔᤠ ᤋᤢᤶᤔᤩᤠᤱᤜᤠᤱᤔᤠ ᤏᤢ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤜᤠ᤹” ᤜᤠᤰᤋᤢᤛᤡᤒᤠᤖᤥ॥ ᤁᤴ “ᤋᤢᤶᤔᤩᤠᤱᤜᤠᤱᤔᤠ” ᤑᤠ᤹ᤀᤡᤱᤃ ᤂᤧᤵᤔᤥᤒᤠ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤐᤡᤗᤠ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ “ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤜᤠ᤹” ᤑᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤂᤧᤴ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥᤒᤠ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤒᤡᤗᤠ॥ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤖᤧ ᤁᤴ ᤋᤠᤱᤛᤠ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤥ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤛᤡᤱᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤣᤗᤡ ᤑᤠᤰᤋᤢᤛᤡ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰᤁᤣ ᤛᤡᤰᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤍᤰᤗᤧᤱᤘᤠᤀᤥ ᤛᤠᤶᤍᤡᤱ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡ᤹ᤖᤥ॥
ᤌᤠᤔᤡᤱ
ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤗᤠᤶ ᤛᤣᤘᤠ ᥇-᥉
ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡᤀᤥᤒᤠ ᤁᤧᤕᤧᤰᤐᤠ ᤐᤠ᤺ᤴ ᥊-᥌
ᤀᤡᤱᤗᤧᤰᤐᤠ ᤏᤡᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤍᤰᤗᤧᤱᤘᤠᤀᤥ ᤏᤡᤛᤠᤶ ᥍-᥇᥇
ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠ ᤛᤣᤘᤠ ᥇᥈-᥇᥉
1
ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣᤃᤢᤔᤠ ᤋᤢᤶᤔᤩᤠᤱᤜᤠᤱᤔᤠᤴ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤗᤠᤶ ᤛᤣᤘᤠ
ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥᤒᤠ ᤋᤢᤶᤗᤠᤶᤗᤥ᤺ᤒᤠᤸᤗᤧ ᤛᤣ᤺ᤰᤔᤏᤠᤔᤠ ᤋᤢᤶᤔᤩᤠᤱᤜᤠᤱᤔᤠ* ᤏᤢ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤜᤠ᤹ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤜᤠᤰᤏᤡᤱᤗᤥ॥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤣ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ ᤔᤧᤳᤏᤡᤱᤗᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤧᤰᤂᤠ᤺ᤴ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤵᤐᤠ ᤁᤧᤖᤧᤰᤗᤧᤀᤠᤱ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ ᤁᤧᤶᤔᤧᤳᤋᤡ᤹ᤖᤥ॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤛᤧᤰᤂᤠ᤺ᤱᤃ ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤘᤠ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤍᤠᤍᤡᤱ ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤏᤢᤀᤣ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤐᤠ᤺ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤏᤢ ᤀᤠᤒᤢᤃᤧᤴ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤗᤠᤶ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠ ᤗᤢᤱᤃᤢᤶ. ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤔᤠᤴ ᤏᤢ ᤛᤏᤠᤖᤢᤱᤅᤡᤴ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤛᤧᤰᤂᤠ ᤏᤢ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡᤀᤥ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤘᤠ᤹ᤖᤖᤥ॥
ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱᤅᤥ ᤗᤠᤱᤄᤣ᤺ᤰᤔᤠ
ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤐᤠ᤺ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱ ᤀᤠᤒᤡᤖᤧᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤁᤢᤓᤠ ᤁᤧᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤜᤠ᤹ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤥ ᤗᤠᤱᤔᤧᤄᤣ᤺ᤰᤗ ᤔᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤂᤥ᤺ᤛᤢᤱᤅᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤠᤛᤡᤰ ᤛᤔᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ॥
ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤸᤗ. ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤋᤢᤶᤔᤩᤠᤱᤜᤠᤱᤔᤠᤀᤣ. ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤁᤠᤰ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤁᤠᤛᤡ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤐᤣᤗᤡ ᤑᤠᤰᤏᤧ᤹ᤖᤥ॥ ᤁᤴ ᤁᤢᤛᤱ ᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱᤃ ᤛᤠᤵᤏᤡᤱᤒᤠ ᤔᤧ᤺ᤴᤗᤥ. ᤁᤖ ᤁᤱᤃ ᤋᤃᤡᤀᤠᤱᤎᤥᤀᤣ ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤏᤢ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ ᤔᤧᤵᤔᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤀᤡ᤺ᤵᤐᤠ ᤁᤧᤏᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠᤖᤥ॥ ᤋᤃᤡᤀᤠᤱᤎᤥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤠᤰᤗᤧ ᤁᤧᤄᤧᤵᤛᤢᤶᤒᤠ ᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱᤅᤡᤴ ᤒᤠ ᤁᤴᤗᤥ–ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤛᤡᤱᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥
ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤔᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤋᤰᤗᤧᤱᤘᤠᤀᤥ ᤛᤠᤶᤍᤡᤱ
ᤕᤖᤡᤰ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥ ᤔᤧᤛᤧ᤺ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤔᤧᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧᤃ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶᤃᤧᤴ ᤕᤠᤵᤔᤡ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤌᤰᤁᤥ ᤋᤩᤧᤒᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤴᤈᤥᤃᤢᤴᤗᤥ॥ ᤀᤰᤋᤱᤒᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤱᤃ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰᤐᤠ ᤏᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤒᤡᤑᤩᤢᤱᤒᤠᤖᤥ॥ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤛᤡᤱᤛᤡᤱ ᤕᤧᤰᤕᤧᤰ ᤗ᤹ᤖᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ. ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤠᤰ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠ* ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤸᤗᤧᤴ ᤂᤥ᤺ᤔᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤜᤠᤱᤛᤧᤶᤔᤡᤴ ᤁᤧᤔᤠᤒᤠ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤁᤧᤄᤥ᤺ᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤏᤡᤛᤠᤶᤒᤢᤱᤅᤥᤗᤠᤶ ᤔᤠ᤺ᤱᤄᤠ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤴᤏᤢ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤔᤧᤘᤠ᤹ᤏᤧᤴᤗᤥ॥ ᤁᤖ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤏᤡᤛᤠᤶᤒᤢᤱᤅᤡᤴᤏᤢ ᤔᤧᤸᤗᤧᤳᤋᤣ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠᤴᤏᤢ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤐᤠ᤺ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤒᤢᤍᤡᤱ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤴ ᤏᤧᤵᤔᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤛᤡᤖᤥ॥ 10 ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤛᤧᤰᤂᤠᤒᤠ ᤁᤢᤏᤡᤛᤠᤶᤒᤢᤱᤅᤡᤴ ᤔᤧᤴᤜᤢ᤹ᤔᤏᤠᤒᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤜᤡᤶᤔᤥ ᤋᤠᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤂᤧᤴ ᤁᤧᤜᤡᤶᤔᤥ ᤗᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤔᤧᤒᤠᤱᤄᤧᤴᤏᤧ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤗᤠᤱᤅᤠᤱ ᤔᤧᤍᤠ᤺ᤰᤋᤧᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ॥ 11 ᤀᤠᤳᤋᤡᤸᤗᤧ ᤂᤧᤴ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ ᤗᤠᤱᤍᤠ᤺ᤰᤋᤢ᤹. ᤂᤧᤱᤃ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤋᤠᤵᤑᤧ᤺ᤶᤒᤠ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤆᤢᤶ ᤁᤧᤔᤧᤵᤐᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥
ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠ ᤛᤣᤘᤠ
12 ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤕᤖᤡᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤠᤵᤔᤠ ᤁᤳᤋᤢᤱᤛᤠᤱ. ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤥᤗᤠᤶ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤋᤢᤶᤏᤡᤱᤅᤠᤱᤅᤣ ᤋᤠ᤹ᤈᤧᤱᤔᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤳᤋᤢᤱᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤛᤥᤛᤥᤖᤡᤰ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤠᤛ᤺ᤳᤗᤥ॥ 13 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣᤃᤢᤔᤠ ᤁᤧᤴᤛᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤛᤣᤘᤠ ᤁᤧᤶᤜᤠᤰᤋᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥
* 1:1 ᤋᤢᤶᤔᤩᤠᤱᤜᤠᤱᤔᤠ–ᤁᤴ ᤑᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤗᤳᤇᤠ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠ᤹ ᤘᤕᤧᤒᤡᤗᤠ. ᤀᤡᤃᤪ ᤗᤳᤇᤠ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰ ᤘᤕᤧᤒᤡᤗᤠ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤜᤠ᤹ ᤑᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤒᤡᤗᤠ॥ * 1:8 ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠ–ᤃᤪᤡᤁ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ ᤛᤠᤵᤋᤧᤒᤠ ᤘᤣ᤹ ᤛᤠᤵᤗᤠᤜᤠ᤹ᤀᤥ “ᤀᤠᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠ” ᤛᤠᤵᤋᤧᤀᤠᤱ ᤐᤳᤗᤥ॥