ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤛᤠᤵᤋᤢᤒᤠ ᤛᤢᤶᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ
ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ
ᤁᤱᤃ ᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤛᤠᤵᤋᤢᤒᤠ ᤛᤢᤶᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤗᤥ॥ ᤁᤴ “ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥᤒᤠ ᤋᤢᤶᤗᤠᤶᤗᤥ᤺ᤒᤠᤸᤗᤧ” ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥᤒᤠ ᤃᤠᤕᤛ ᤔᤧᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤗᤠᤶᤗᤥ᤺ᤒᤠᤴ ᤜᤠᤰᤋᤢᤒᤠᤖᤥ॥ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤃᤠᤕᤛᤖᤧ ᤁᤢᤏᤠᤖᤠ ᤑᤥ᤺ᤛᤢ᤹. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤁᤢᤓᤠ᤹ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧ. ᤁᤖ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤍᤡᤕᤥᤋᤪᤡᤑᤛ ᤔᤡᤱ ᤁᤧᤘᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤍᤰᤗᤧᤱᤘᤠᤀᤥ ᤛᤠᤶᤍᤡᤱ ᤐᤡᤖᤢ᤹ᤖᤥ॥
ᤌᤠᤔᤡᤱ
ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ ᥇-᥊
ᤃᤠᤕᤛᤖᤧ ᤁᤢᤏᤠᤖᤠ ᤑᤥ᤺ᤔᤠᤴ ᥋-᥎
ᤍᤡᤕᤥᤋᤪᤡᤑᤛᤧᤴ ᤀᤠᤵᤋᤡᤰ ᥏-᥇᥆
ᤍᤧᤔᤧᤋᤪᤡᤕᤛᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴ ᥇᥇-᥇᥈
ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠ ᤛᤣᤘᤠ ᥇᥉-᥇᥋
1
ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤃᤠᤕᤛᤧᤴ ᤛᤣᤘᤠ ᤜᤠᤰᤋᤢ᤹
ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤣ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤏᤧᤒᤠ ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤀᤠᤴᤈᤢᤶ ᤃᤠᤕᤛᤣ. ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥᤒᤠ ᤋᤢᤶᤗᤠᤶᤗᤥ᤺ᤒᤠᤗᤠᤶ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤜᤠᤰᤏᤧ᤹ᤖᤥ॥
ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤀᤠᤴᤈᤢᤶᤔᤣ. ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤕᤠᤶᤛᤠᤶᤔᤥ ᤁᤧᤏᤢ᤹ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣᤀᤣ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤁᤧᤎᤰᤁᤥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤠᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤁᤧᤏᤢ᤹ ᤁᤧᤍᤠᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤁᤠᤖᤥ॥ ᤁᤢᤓᤠ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤜᤠ᤹ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤀᤥ ᤔᤧᤍᤩᤧᤀᤠᤱ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤥ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤛᤠᤒᤠ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤏᤢ ᤛᤍᤠᤍᤡᤱ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤥ ᤗᤠᤱᤄᤣ᤺ᤰᤏᤢ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤔᤧᤈᤧᤰᤋᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤛ᤺ᤳᤋᤠᤱ॥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤀᤠᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤜᤠ᤹ ᤛᤧᤰᤂᤠᤒᤠ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤗᤠᤱᤄᤣ᤺ᤰᤏᤢ ᤔᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤂᤧᤵᤛᤢᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛ᤺ᤳᤋᤠᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤠᤱᤎᤥ ᤘᤣ᤹ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤕᤶᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤜᤥ᤺ᤵᤗᤥ॥
ᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤁᤶᤒᤪᤠᤱ ᤔᤧᤵᤔᤠᤛᤡ
ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤀᤠᤴᤈᤢᤶᤔᤣ. ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤃ ᤗᤠᤶᤍᤡ᤺ᤰ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤜᤠ᤹ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤁᤧᤴᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤴᤇᤡᤴᤇᤠᤱ ᤁᤢᤓᤠ᤹ ᤁᤧᤒᤡᤖᤢᤛᤡᤸᤗᤧ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤁᤧᤍᤢᤰᤋᤢᤛᤡᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤵᤔᤥᤒᤠ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤡᤴ ᤔᤧᤈᤧᤰᤋᤢᤖᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤶᤍᤡ᤺ᤰᤁᤥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤋᤠᤖ ᤁᤢᤓᤠ᤹ ᤁᤧᤒᤡᤖᤢᤛᤡᤸᤗᤧ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤃ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤛᤧ ᤗᤠᤶᤍᤡ᤺ᤰᤁᤥ ᤔᤧᤎᤠᤛᤡᤱᤅᤠᤱ ᤔᤧᤘᤠ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤴᤈᤥ᤺ᤰᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤥᤗᤠᤶᤃ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤁᤢᤓᤠ᤹ ᤔᤧᤴᤍᤠ᤺ᤰᤁᤣ ᤔᤧᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤢᤓᤠ᤹ ᤐᤡᤔᤠᤛᤡᤀᤣ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤑᤠ᤹ᤔᤠᤛᤡᤸᤗᤧ ᤛᤧᤰᤂᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤥ ᤗᤰᤆᤢᤶ ᤀᤠᤒᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥
ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱ ᤛᤠᤵᤋᤢᤱᤅᤠᤱ ᤘᤕᤧ. ᤁᤖ ᤗᤠᤶᤗᤥ᤺ᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠ ᤁᤢᤛᤡᤖᤠ᤹ ᤁᤧᤎᤠᤱᤒᤠ ᤍᤡᤕᤥᤋᤪᤡᤑᤛᤖᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤱᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤔᤧᤄᤧᤵᤛᤢᤴᤗᤥ॥ 10 ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤋᤠᤀᤠᤸᤗᤧ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ ᤋᤠᤵᤑᤧ᤺ᤶᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤋᤰᤗᤧᤱᤘᤠᤀᤥ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤋᤠᤵᤑᤧ᤺ᤶᤒᤠ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤋᤠ᤹ᤈᤧᤱᤅᤥ ᤗ᤺ᤳᤋᤢᤱᤅᤣᤖᤥ॥ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤂᤧᤶᤔᤩᤠᤰᤗᤰ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤗᤠᤶᤍᤡ᤺ᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤁᤡ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠ ᤂᤧᤴ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤗᤠᤱᤍᤠ᤺ᤰᤔᤠ ᤔᤧᤒᤡᤖᤢᤴᤇᤡᤴᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤱᤍᤠ᤺ᤰᤔᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤔᤧᤒᤠᤱᤄᤢᤴᤇᤡᤴ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥᤗᤠᤶ ᤗ᤺ᤳᤋᤢᤍᤣ᤺ᤛᤢᤛᤡ᤹ᤖᤥ॥
11 ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤀᤠᤴᤈᤢᤶᤔᤣ. ᤋᤠᤵᤑᤧ᤺ᤶᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤜᤠ᤹ᤖᤧᤴ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤜᤠ᤹ᤖᤧᤴ ᤆᤥ᤺ᤱ ᤁᤧᤀᤡ᤺ᤵᤐᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤜᤠ᤺ᤳᤗᤧ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤜᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢ᤹ ᤂᤧᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤖᤥ॥ ᤜᤠ᤺ᤳᤗᤧ ᤋᤠᤵᤑᤧ᤺ᤶᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤜᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢ᤹ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤔᤧᤴᤏᤡᤀᤣ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 12 ᤍᤧᤔᤧᤋᤪᤡᤕᤛᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤁᤧᤖᤧᤰᤗᤧ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤢᤜᤡᤱᤔᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤧᤰᤂᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴᤏᤢ ᤋᤱᤗᤥ॥ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤣ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤶᤒᤧ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤋᤥ᤺ᤴᤍᤡᤴ ᤛᤧᤰᤂᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢᤀᤣᤖᤥ॥
ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠ ᤛᤣᤘᤠ
13 ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤏᤢ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤕᤖᤡᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤁᤳᤋᤢᤱ ᤁᤖ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤥ ᤔᤧ᤺ᤴ. 14 ᤁᤖ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤏᤢ ᤜᤠᤖᤠᤀᤣ ᤋᤢᤶᤔᤠ ᤏᤡᤱᤛᤠᤱ ᤆᤥᤃᤢᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤴᤇᤡ᤹ ᤀᤠᤍᤢᤶᤛᤡ᤹ᤀᤠᤱ ᤛᤥᤖᤡᤰ ᤋᤠ᤹ᤀᤠᤈᤧᤱᤛᤡ᤹ᤖᤥ॥
15 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤏᤠᤖᤢᤱᤅᤡᤴ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤏᤢ ᤘᤠ᤹ᤖᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤵᤔᤥᤒᤠ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤋᤣ᤺ᤱᤈᤢᤶᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤛᤣᤘᤠ ᤁᤧᤶᤜᤠᤰᤋᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤧᤵᤔᤥᤒᤠ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤋᤣ᤺ᤱᤈᤢᤶᤜᤠ᤹ᤀᤥᤀᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤛᤣᤘᤠ᤺ᤴ ᤋᤥ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤐᤡᤖᤠᤱᤅᤧ᤹ᤀᤥ॥