ᤕᤜᤢᤍᤠᤖᤧ ᤛᤠᤵᤋᤢᤒᤠ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱ
ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ
ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰᤁᤣ ᤛᤡᤰᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤋᤰᤗᤧᤱᤘᤠᤀᤥ ᤛᤠᤶᤍᤡᤱ ᤐᤡᤛᤧ ᤕᤜᤢᤍᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤛᤠᤵᤋᤢᤒᤠᤖᤥ॥ ᤂᤧᤴ ᤛᤡᤰᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤛᤡᤃᤧ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤔᤧᤳᤇᤡᤱᤅᤠᤱ ᤔᤧᤘᤕᤧ॥ ᤁᤴ ᤋᤠᤱᤛᤠ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤥ ᤐᤋᤪᤢᤛᤖᤧ ᤛᤠᤵᤋᤢᤒᤠ ᤏᤡᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤥ ᤛᤠᤵᤋᤧᤀᤠᤱ ᤁᤧᤒᤵᤐᤠ ᤌᤥ᤺ᤰᤐᤡ ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠ ᤛᤠᤵᤋᤧᤀᤠᤱ ᤐᤳ॥ ᤕᤜᤢᤍᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤴ ᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤸᤗᤧᤴ ᤜᤧᤴᤏᤡ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤣᤛᤣ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤒᤠ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤛᤧ᤺ᤵᤔᤠᤀᤠᤱ ᤁᤵᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡᤖᤥ॥
ᤌᤠᤔᤡᤱ
ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ ᥇-᥈
ᤀᤡᤱᤗᤧᤰᤁᤣ ᤛᤡᤰᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤕᤧᤵᤗᤧᤰ. ᤏᤡᤛᤠᤶ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤔᤧᤰᤔᤠᤴ ᥉-᥇᥌
ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤛᤧ᤺ᤵᤔᤠ ᤛᤠᤶᤍᤡᤱ ᥇᥍-᥈᥉
ᤔᤢ᤹ᤀᤡᤛᤠᤶ ᥈᥊-᥈᥋
1
ᤕᤜᤢᤍᤠᤗᤠᤶ ᤛᤣᤘᤠ
ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤒᤠ ᤏᤢ ᤕᤠᤁᤢᤒᤖᤧ ᤁᤢᤴᤛᤠ᤹ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤕᤜᤢᤍᤠᤗᤠᤶ. ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤐᤠ᤺ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤢ᤺ᤳᤋᤢᤛᤡᤒᤠ. ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤋᤢᤛᤡᤒᤠ ᤏᤢ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤗᤠᤶᤒᤠ ᤁᤶᤒᤪᤠᤱ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡᤒᤠᤜᤠ᤹. ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤜᤠᤰᤏᤡᤱᤗᤥ॥
ᤀᤠᤸᤗ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤁᤧᤍᤢᤰᤋᤡᤖ. ᤕᤖᤡᤰ ᤛᤏᤠᤖᤢᤱᤅᤡᤴ ᤁᤧᤒᤡᤖᤡᤖ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰ ᤁᤧᤔᤧᤳᤋᤡᤖᤖᤥ॥
ᤀᤡᤱᤗᤧᤰᤁᤣ ᤛᤡᤰᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹
ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤀᤠᤴᤈᤢᤶᤛᤣ. ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰᤗᤧ ᤀᤠᤄᤥ᤺ᤛᤢᤶᤒᤠ ᤛᤧᤴᤗᤵᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱ ᤜᤠᤱᤔᤠ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤛᤡᤖᤠ᤹ ᤌᤠᤅᤧᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤁᤖ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤁᤢᤗᤧᤰᤘᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣᤛᤣ ᤁᤢᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤛᤍᤠᤍᤡᤱᤗᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤜᤢᤰᤛᤢᤵᤋᤢᤛᤡᤒᤠ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰᤁᤣ ᤛᤡᤰᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤗᤠᤶᤒᤠ ᤋᤠᤱᤃᤧᤛᤧ᤺ᤵᤋᤢᤶᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤛᤠᤵᤔᤠᤀᤣ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤱᤗᤥ॥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤳᤏᤡᤱ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣᤒᤠ ᤁᤢᤓᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤛᤫᤠ᤺ᤳᤋᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤔᤧᤗᤠ᤺ᤛᤧᤀᤠᤱ ᤔᤧᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤋᤃᤡᤛᤠ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤧᤴ ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤶᤍᤡᤱ ᤔᤧᤄᤥ᤺ᤛᤢ᤹ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢᤀᤠᤱ ᤔᤧᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤀᤠᤍᤢᤰᤐᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤋᤠᤵᤑᤧ᤺ᤶᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤀᤠᤒᤡ᤹ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤌᤡᤰᤗᤰ ᤜᤠᤱ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤏᤢ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤔᤧᤴᤍᤧᤴᤏᤧᤴᤗᤥ॥
ᤁᤴ ᤁᤠᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶᤛᤠᤱ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤛᤥᤀᤥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤋᤠᤖᤢᤱ ᤐᤡᤏᤡᤱᤗᤥ–ᤕᤜᤘᤣ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤡᤛᤪ ᤗᤠᤈᤣ᤹ᤗᤠᤶ ᤋᤠᤱᤛᤧ᤺ᤵᤋᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤗ᤺ᤳᤋᤢᤛᤡᤛᤠᤱ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤴᤈᤥ᤺ᤰᤔᤏᤠᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤕᤠᤱᤛᤡ ᤔᤧᤰᤂᤢᤛᤡᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤘᤠ᤹ᤔᤠ ᤋᤧᤴ ᤏᤢ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤒᤠ ᤕᤢᤰᤁᤥ ᤔᤧᤴᤘᤠ᤹ᤔᤏᤠᤒᤠ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤕᤶᤒᤠ ᤂᤠᤛᤧᤴ ᤕᤧᤴ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤠᤔᤠᤰᤗᤢᤶᤒᤠ᤺ᤳᤋᤥ ᤀᤡᤄᤣ᤺ᤰᤂᤢ ᤕᤢᤰᤂᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤔᤧᤕᤢᤱᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤍᤥᤔ ᤏᤢ ᤃᤔᤥᤖᤠ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤡᤖᤡᤒᤠ ᤕᤧᤰᤕᤰᤁᤥᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤃ ᤕᤠᤶᤒᤥ᤺ᤵᤔᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤁᤠᤰ ᤐᤖᤡᤰᤐᤠ ᤕᤠᤶᤃᤧᤛᤡᤱᤒᤠ ᤕᤠᤶᤒᤥ᤺ᤵᤔᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤥ ᤗᤠᤶ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤳᤋᤧᤀᤠᤱ ᤔᤧᤘᤕᤧ॥ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤴᤇᤡ᤺ᤔᤏᤠ ᤁᤧᤍᤡ᤺ᤵᤐᤠ ᤔᤡᤗᤠᤶᤒᤠ ᤂᤠᤛᤧᤴᤏᤥ ᤔᤧᤎᤩᤧᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤔᤡᤰᤛᤣ᤺ᤴ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥
ᤛᤧᤵᤔᤠᤱ ᤔᤧᤔᤠᤰᤋᤢᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤂᤧᤴ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰᤁᤣ ᤛᤡᤰᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤌᤰᤁᤥ ᤗᤠᤕᤥ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢ᤹. ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤢᤰᤁᤡᤴ ᤔᤧᤏᤠ᤹ᤖᤢᤀᤠᤱ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤅᤥ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤋᤰᤗᤧᤱᤘᤠᤀᤥ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤗᤥ॥ ᤁᤖ ᤋᤢᤶᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠ ᤔᤡᤂᤠᤀᤧᤗᤖᤧᤀᤠᤱ ᤔᤥᤛᤠᤖᤧ ᤁᤧᤛᤡ᤺ᤒᤠ ᤁᤢᤎᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤔᤠᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤔᤡᤴᤏᤢ ᤐᤠ᤺ᤴᤎᤰᤋᤧᤸᤗᤧ ᤔᤠᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤔᤡᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤎᤡᤰᤔᤠ ᤔᤧᤀᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤅᤡᤴᤗᤥ. ᤁᤖ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤓᤧ᤺ᤰᤗ᥄ ᤖᤰ ᤔᤧᤳᤋᤢᤖᤥ॥ 10 ᤁᤖ ᤁᤴ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤃ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤔᤧᤴᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤶᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤢᤍᤰᤗᤧᤱᤘᤠᤀᤥ ᤆᤧ᤹ᤕᤠ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤡᤰᤁᤢᤶ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤜᤥ᤺ᤵᤐᤠ ᤌᤰᤛᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤗᤰ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢ᤹ᤀᤠᤱ ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤖᤧᤀᤣ ᤔᤧᤰᤂᤢᤛᤡ᤹ᤖᤥ॥
11 ᤆᤡ᤺ᤳᤋᤧᤀᤠᤱᤗᤰ ᤛᤩᤧᤖᤥ᥄ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧᤃ ᤁᤕᤡᤏᤖᤧ ᤁᤢᤗᤠᤕᤥᤒᤠ ᤗᤠᤶᤔᤡᤴ ᤔᤧᤏᤠ᤺ᤳᤋᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹. ᤕᤠᤱᤛᤠᤁᤢᤴᤎᤣᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤒᤠᤗᤠᤔᤖᤧ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ ᤋᤠᤵᤑᤧ᤺ᤶᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤃ ᤁᤥᤖᤜᤖᤧ ᤒᤡᤑᤩᤢᤱ ᤆᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤔᤧᤃᤧᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤔᤧᤔᤧᤰᤗᤥ॥*
12 ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤃ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥ ᤛᤥᤖᤡᤰ ᤆᤢᤶᤔᤠᤀᤠᤱ ᤆᤠ᤺ᤔᤏᤠᤒᤠ ᤛᤠᤓᤠᤱᤈᤠ ᤁᤧᤈᤡ᤺ᤶᤒᤠᤛᤡᤖᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤘᤣ᤹ᤜᤠ᤹ ᤀᤥᤔᤧᤶᤔᤧᤳᤇᤡᤱᤅᤣ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣᤖᤰ ᤔᤧᤈ ᤔᤧᤎᤢᤱᤅᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤃ ᤛᤢᤖᤡᤳ ᤁᤣᤈᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤐᤰᤂᤢ ᤋᤣ᤹ᤖᤢᤒᤠ ᤆᤫᤠ᤺ᤳ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣᤒᤠ ᤂᤠᤶᤍ᤺ᤶᤒᤠ ᤏᤢ ᤛᤡᤱᤛᤣ᤹ ᤔᤧᤴᤎᤥ᤺ᤰᤔᤏᤠᤒᤠ ᤛᤡᤱᤒᤢᤱ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤔᤧᤈᤥ᤺ᤰ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤛᤡ᤺ᤒᤠ ᤛᤡᤱᤒᤢᤱ ᤜᤧᤰᤁᤣᤖᤰ ᤔᤧ᤺ᤴ ᤁᤖ ᤁᤧᤀᤠ᤺ᤰᤐᤠᤀᤠᤱ ᤁᤧᤜᤣᤒᤠ ᤁᤧᤛᤡ᤺ᤒᤠ ᤛᤡᤱᤒᤢᤱ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤔᤧᤈᤥ᤺ᤰᤗᤥ॥ 13 ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤛᤡᤰᤁᤧᤗᤧ᤺ᤱᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤴ ᤘᤠᤜᤱᤅᤥ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤕᤶᤒᤠ ᤘᤠᤓᤧᤸᤗᤧᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤒᤢᤳᤌᤢᤱᤘᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤗᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤃ ᤁᤧᤀᤡᤒᤠᤖ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤂᤣ᤺ᤶᤛᤡᤰ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤐᤠ ᤔᤏᤠᤛᤡᤖᤥ. ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤂᤠᤔᤠᤰ ᤋᤧᤴᤏᤡᤴ ᤛᤍᤠᤍᤡᤱ ᤕᤠᤖᤡᤵ ᤆᤥᤃᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥
14 ᤀᤠᤍᤶᤗᤠᤶ ᤏᤢᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤁᤢᤔᤢ᤹ᤀᤡᤍᤠᤱᤛᤠ ᤜᤏᤥᤁᤖᤧ ᤁᤴ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤋᤃᤡᤛᤠ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹. “ᤀᤥᤔᤧᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ. ᤍᤠᤱᤒᤠᤴ ᤀᤠᤳᤋᤠᤳᤋᤠᤴᤏᤣ ᤕᤖᤡᤰ ᤛᤣᤛᤣ ᤁᤢᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤕᤢ᤺ᤖ ᤐᤳᤗᤥ॥ 15 ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤠᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤂᤠᤛᤧᤴ ᤆᤥᤃᤢᤛᤡ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤠᤰ ᤗᤠᤕᤥ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤒᤠ ᤑᤧᤴ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤁᤢᤍᤰᤗᤧᤱᤘᤠᤀᤥ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤑᤧᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤂᤢᤶᤍᤡᤱ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡ᤹ᤖᤥ॥”* 16 ᤁᤱᤜᤠ᤹ᤃ ᤁᤠᤏᤠᤰᤏᤠᤰ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠᤜᤠ᤹. ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤴᤍᤠ᤺ᤔᤏᤠ ᤗᤢᤱᤃᤧᤜᤠ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤌᤠᤵᤌᤠᤵ ᤑᤧᤴ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹. ᤀᤠᤱᤍᤡᤱ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤀᤡᤴᤎᤠ᤺ᤰᤗᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤘᤣ᤹ᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤗᤧᤶᤒᤠᤛᤡᤖᤥ॥
ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤛᤠᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱ
17 ᤁᤖ ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤀᤠᤴᤈᤢᤶᤛᤣ. ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤋᤃᤡᤛᤠ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ 18 ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧᤃ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢᤀᤠᤱ ᤔᤧᤘᤕᤧ. “ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤁᤡᤏᤠ᤺ᤴᤍᤡ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤍᤠᤀᤠᤱ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤑᤧᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤋᤠᤍᤠ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤖᤥ॥” 19 ᤒᤠ ᤁᤴ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧᤀᤣ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤂᤧᤔᤠ᤹ ᤔᤧᤓᤥ᤺ᤰᤂᤢᤀᤠᤱ ᤁᤧᤶᤛᤧᤴᤍᤡ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤧᤴ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤴ ᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤥᤒᤠ ᤕᤠᤶᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤀᤥᤖᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤒᤡᤖᤢ᤹.
20 ᤁᤖ ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤀᤠᤴᤈᤢᤶᤛᤣ. ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤣᤛᤣ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤁᤧᤎᤢᤶᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤥ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥᤃᤧᤶᤔᤧ᤹ᤖ ᤘᤕᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ 21 ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤁᤧᤍᤢᤰᤋᤡᤀᤠᤱ ᤁᤧᤒᤡᤖᤡᤒᤠ ᤔᤧᤴᤏᤢᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤜᤡᤱᤔᤴ ᤁᤧᤜᤠᤱᤄᤢᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤆᤰᤔᤧᤸᤗ᤹ᤀᤣ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ ᤔᤧᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ 22 ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤥ ᤆᤵᤆᤡ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤋᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹. 23 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤗᤠᤕᤥ᤺ᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤔᤡᤀᤥ ᤗᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤁᤧᤀᤡ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ᤃ ᤀᤢ᤺ᤰᤂᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤋᤠᤱᤛᤧ᤺ᤵᤋᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤘᤣ᤹ᤜᤠ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤁᤧᤍᤢᤰᤋᤢᤶᤛᤡᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤕᤥ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤧᤴᤗᤡ᤺ᤰᤋᤡᤴᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤛᤡᤱᤛᤡᤱ ᤗ᤹ᤖᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥
ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠ ᤋᤢᤘᤠ
24 ᤀᤠᤸᤗ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧᤀᤣ ᤗᤠᤕᤥᤀᤥ ᤌᤠ᤺ᤔᤠᤗᤠᤶ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤧ᤺ᤵᤔᤠ ᤁᤧᤛᤢᤰᤋᤡ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤁᤢᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤍᤃᤡ ᤗᤠᤕᤥ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣ ᤐᤕᤶ ᤛ᤺ᤵᤔᤠᤴᤏᤢ ᤋᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤁᤧᤛᤢᤰᤋᤡ᤹ᤖᤥ॥ 25 ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤗᤠᤶ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤛᤧᤴᤗᤵ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠ ᤌᤡᤰᤗᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱ. ᤜᤠᤱᤕᤢᤰ. ᤔᤢᤰᤛᤠᤶ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤢᤰᤁᤡᤴ ᤋᤥᤗᤡᤱᤛᤥᤔᤢᤀᤠᤱᤎᤥ ᤛᤍᤠᤍᤡᤱ ᤛᤍᤠᤍᤡᤱ ᤂᤥ᤺ᤔᤠ ᤗᤠ᤹ᤖᤢᤖᤥ᥄ ᤀᤠᤔᤧᤴ᥄
* 1:11 ᤋᤥᤗᤡᤱᤛᤥᤔᤢ ᥊.᥇-᥇᥌ ᤀᤥ ᤁᤕᤡᤏᤖᤧ ᤁᤢᤴᤛᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤛᤧᤖᤢ॥ ᤂᤠᤏᤡ᤺ᤳ ᥈᥈-᥈᥊ ᤀᤥ ᤒᤠᤗᤠᤔᤖᤧ ᤕᤠᤱᤛᤠᤁᤢᤴᤎᤣᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢ॥ ᤂᤠᤏᤡ᤺ᤳ ᥇᥌.᥇-᥉᥋ ᤀᤥ ᤁᤥᤖᤜᤖᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣᤃᤢᤛᤡᤒᤠ ᤗᤠᤶᤗᤥ᤺ᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤒᤡᤑᤩᤢᤱ ᤆᤥᤃᤢᤛᤡ॥ * 1:15 ᤁᤴ ᤂᤧᤍᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤀᤣᤏᤥᤁᤖᤧ ᤁᤢᤛᤠᤵᤐᤴᤏᤥ ᤛᤠᤵᤋᤢᤀᤠᤱ ᤐᤳ॥