14
आइकोनियम्‍मो पावल नु बरनाबासे़न्‌
आल्‍ल एन्‍तिओक्‍को कुइसिःक् आइकोनियम्‍मोआङ् पावल नु बरनाबासे़न् यहुदि चुम्‍लुङ्‌हिम्‍मो पेसिआङ् साॽरिक् सिक्‍कुम् निङ्‌वाॽ लस्‍सुर पारे़त्‍छिल्‍ले़ खे़प्‍मो यरिक् यहुदिहाॽ नु थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽरे़ ये़सुरे़ कुसुनाइङ्‌ङिन्‌नसाःन् मे़जोगुरो॥ कर नसाःन् मे़न्‍जोःक्‍मनाबा यहुदिहाॽरे़ खे़प्‍मोबा थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽ मे़हुसुसिआङ् नसानिबा फुॽनुसाॽहाॽरे़ खुनिॽ तक्‍ले़ङ्‌वाओ निङ्‌वाॽ मे़ले़क्‍खु मे़बिरुसिरो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽ खे़प्‍मो यरिक् ये़म् थारिक् वये़त्‍छिल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ दाङ्‌बाल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ मे़ङ्‌गिए पारे़त्‍छिरो॥ दाङ्‌बाल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ मिक्‍सेःन् नु निङ्‌वाॽ के़माबा याःम्‍बक्‍हाॽ चोःक्‍मा मुक्‍साम् पिरुसि हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ इङ्‌भन् चोगे़त्‍छुबा कुलुङ्‌गुम्‍मिन् से़क्‍खाए फाॽआङ् ओसेःन्‍धाक्‍तुसिरो॥ खे़न् ये़क्‌यक्‍कोबा मनाहाॽ कुभा सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽ ले़प्‍माङ् नु कुभा नसाःन् मे़न्‍जोःक्‍मनाबा यहुदिहाॽ ले़प्‍माङ् मे़से़न्‍छिङ्‌लो॥ खे़प्‍मो यहुदिहाॽ नु थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽ हे़क्‍क्‍याङ् खुनिॽ लाम्‍लोःबाहाॽ मे़दङ्‌सिङ्‌ङाङ् सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽरे़ खुनिॽ तक्‍ले़ङ्‌वाओ पोःक्‍माआङ् लुङ्‌ङिल्‍ले़ ले़प्‍मा से़प्‍मासि फाॽआङ् इङ्‌मे़दङ्‌घुरो, कर कन् चे़म्‍फन्‍निन् सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽरे़ निङ्‌वाॽ मे़घोःसुआङ् खे़प्‍मोनु लुकोनिया थुम्‍मोबा लुस्‍त्रा नु दर्बि मे़प्‍मनाबा ये़क्‌यक्‍हाॽ नु खे़न् खिरिबा ते़न्‍नो मे़घे़त्‍छिङ् मे़बेआङ् खे़प्‍मोआङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ सुनाइङ्‌ङिन् इङ्‌भन् मे़जोगुरो॥
लुस्‍त्रा नु दर्बिओ पावल नु बरनाबासे़न्‌
लुस्‍त्राओ सावाःन्‍छिङ्‌ङाङ्‌धोए लाङ्‌घेःक्‍मा मे़न्‍छुक्‍मनाबा लाङ्‌सक्‍पाधिक् वये़रो॥ खे़न् आप्‍फाल्‍ले़आङ् लाङ्‌मे़ङ्‌घेःक्‍के वये़॥ खे़प्‍मो खे़ल्‍ले़ पावलरे़ पाःत्तुबा पाःन्‍हाॽ नुःरिक्‍काङ् खे़प्‍सुर युङे़॥ पावलरे़ खे़ल्‍ले़ वेःप्‍मा के़सुक्‍पा कुनसाःन्‍निन् निःसुआङ् अदक्‍तक्‍काङ् ओमे़त्तुर 10 यम्‍बा इक्‍लाओ अक्‍खे मे़त्तु, “खे़ने़ॽ ये़बे़ॽ!” खे़न् मनाःन्‍नाङ् मुत्‍थ्रिक् पोगे़आङ् लाङ्‌घेःक्‍मा हेःक्‍ते़रो॥
11 हे़क्‍क्‍याङ् मनाहाॽरे़ पावलरे़ चोगुबा खे़न् याःम्‍बक्‍किन् मे़निःसुआङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ लुकोनियास्‍मा पाःन्‍नो अक्‍खेलॽरिक् मे़बाःत्तुर मे़अःक्‍ते़, “माङ्‌हाॽ मना ले़ङ्‌ने़त्‍छिआङ् आनिॽओ त्‍ये़छिआङ् वाॽसिरो॥” 12 खे़ङ्‌हाॽरे़ बरनाबासे़न् जिउस नु पावले़न् हर्मेस मे़मे़त्तुसि, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ पावले़न् के़बाःप्‍पा चोगे़रो॥ (ग्रिकेलिहाॽरे़न् जिउस मे़प्‍मनाबान् तुम् माङ् नु हर्मेस मे़प्‍मनाबान् इङ्‌गे़साबा माङ् वये़रो॥) 13 ये़क्‌यक्‍किल्‍ले़ कुबेसाङ् जिउस माङ्‌ङिल्‍ले़न् माङ्‌हिम् ने़स्‍से़॥ जिउस माङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽफुसाम्‍बाल्‍ले़ पित्‍हाॽ नु फुङ्‌हाॽ ताःप्‍मा पाङ्‌घुसिआङ् ये़क्‌यक्‍किल्‍ले़न् पयम् लाम्‍धेःप्‍पो त्‍ये़, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽ नु मनाहाॽरे़ सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽ सिदुङ्‌जभा तोःम्‍मा निङ्‌वाॽ मे़जोगुआङ् मे़वये़रो॥
14 बरनाबास नु पावलरे़ खे़न् खे़प्‍से़त्‍छुआङ् माङ् चे़ॽया पाःन् पोःङ्‌मा इःत्ते़ फाॽआङ् ने़प्‍माङ्‌ले़ खुन्‍छिॽ तेःत्तिन् थे़ःक्‍खे़त्‍छु* हे़क्‍क्‍याङ् मनालुम्‍मो लोःक्‍ते़त्‍छिर अक्‍खेलॽरिक् अःक्‍ते़त्‍छि, 15 “आदाङ्‌बासे, कन् थे चोःक्‍मा के़इःत्तुम्‍बाबे? आन्‍छिगे़ग बा खिनिॽ हे़क्‍के मे़न्‍छाम्‍गे़न् याप्‍मिसिगे़रो! खिनिॽ कन् हने़बा नावाइत्‍लाःन् सेवा चोःक्‍मा ले़रे़म्‍मे़ॽआङ् ताङ्‌साक्‍पे़न्‌, इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मान्, वाहङ्‌हाॽ हे़क्‍क्‍याङ् खे़प्‍मो के़वाॽबा के़रे़क् पाःन्‍हाॽ नावागे़न् चइःत् के़ने़बा आजुनि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍लो नुःक्‍खे़म्‍मे़ॽ फाॽआङ् सुनाइङ् इङ्‌भन् चोःक्‍से़ आन्‍छिगे़ कप्‍मो त्‍ये़त्‍छिगे़बारो॥ 16 कन् पेबा ये़म्‍मोग के़रे़क् मे़न्‍छाम् सुवाङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ आबाङे साक्‍थिम् कुइसिःक् खुनिॽ माङ्‌हाॽ सेवा चोःक्‍से़ ले़रुदेःसुसि, 17 कर आल्‍लोग खुने़ॽग आबाङे तोःन्‍दि मे़ःन्‍नेग होःप्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽग साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌लाम् पाङ्‌गे़न्‍दिङ् वाहित् थाःसु के़बिरिआङ् चामा थुङ्‌मारे़ खिनिॽ निङ्‌वाॽ के़दासि के़बिरिआङ् सिक् सम्‍माल्‍ले़ कुधिम् के़जोगिआङ् के़वयिरो॥” 18 कन् पाःन्‍हाॽ पाःत्ते़त्‍छुर पावल नु बरनाबासरे़ मनाहाॽरे़ खुन्‍छिॽ सिदुङ्‌जभा तोःम्‍मा मे़इःत्तुबान्‌पल्‍लिमाल्‍ले़ साक्‍मा सुक्‍ते़त्‍छुरो॥
19 हे़क्‍क्‍याङ् कुभा यहुदिहाॽ एन्‍तिओक नु आइकोनियम्‍लाम् मे़द्‌ये़आङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ मनाहाॽ मे़हुसुसिआङ् खुनिॽ ले़प्‍माङ् मे़जोगुसिआङ् पावले़न् लुङ्‌ङिल्‍ले़ मे़ले़प्‍तु, हे़क्‍क्‍याङ् पाङ्‌जुम् लाःक्‍कात् मे़उःक्‍खु मे़देॽरुआङ् खुने़ॽ स्‍ये़ फाॽआङ् लाप्‍मे़भुसु॥ 20 कर नसानिबाहाॽ मे़जुप्‍से़आङ् कुघिरि मे़ये़म्‍सिङ्‌ङाङ् मे़ये़बे़ल्‍ले़ खे़न् ये़म्‍मो निङ्‌वाॽ मये़र पावले़न् मुत्‍थ्रिक् पोगे़आङ् याङ्‌ना ये़क्‌यक्‍को पेरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् कुदाःन्‍दिक् बरनाबासे़न्‍नु दर्बिओ पेसे़त्‍छिरो॥
सिरियास्‍मा एन्‍तिओक्‍को पावल नु बरनाबासे़न्‌
21 पावल नु बरनाबासरे़ दर्बिओ सुनाइङ् इङ्‌भन् चोगे़त्‍छुआङ् खे़प्‍मो यरिक् मनाहाॽ हुॽसाम्‍बा मे़बोःक्‍खे़रो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ लुस्‍त्रा, आइकोनियम नु एन्‍तिओक्‍को नुःक्‍खे़त्‍छिआङ् 22 खे़प्‍मो खे़ङ्‌हाॽरे़ हुॽसाम्‍बाहाॽ नसाःन्‍नो चक्‍मे़ल्‍लॽए वये़म्‍मे़ॽ मे़त्ते़छुसिर हाङ्‌हाङ् चोगे़त्‍छुसि, हे़क्‍क्‍याङ् यरिक् इनोगे़न् तुक्‍खे के़दुमुम्‍साङ् निङ्‌वाॽफुहाङ्‌जुम्‍मो लाःप्‍माए पोःङ्‌लो फाॽआङ् आःन्‍छिङ्‌मा पिरे़त्‍छुसिरो॥ 23 हे़क्‍क्‍याङ् पावल नु बरनाबासरे़ खे़न् सेसेहुप्‍लक्‍हाॽओ तुम्‍लाम्‍लोःबाहाॽ सेःक्‌युक् चोगे़त्‍छुआङ् तुवा नु चाःने़त्तो मे़युङे़आङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ नसाःन् मे़जोगुबा दाङ्‌बाल्‍ले़ कुगम्‍ब्राङ्‌ङो खे़ङ्‌हाॽ युक्‍खे़त्‍छुसिरो॥ 24 याङ्‌सि खे़ङ्‌हाॽ पिसिदिया थुम्‍मो पोःक्‍खे़त्‍छिर पाम्‍फिलिया थुम्‍मो थ्‍ये़सि॥ 25 खे़ङ्‌हाॽरे़ याम्‍मो पर्गाओ इङ्‌भन् चोगे़त्‍छु, हे़क्‍क्‍याङ् अतालिया ये़क्‌यक्‍को पेसिरो॥
26 हे़क्‍क्‍याङ् खे़प्‍मोलाम् खे़ङ्‌हाॽरे़ सिरियास्‍मा एन्‍तिओक्‍को याङ्‌ना वालाम्‍दिःक् चोगे़त्‍छुरो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम्‍मो खुन्‍छिॽ हेःक्‍ते़त्‍छुबा माङ्‌सेवा याःम्‍बक्‍किन् आल्‍लो खे़प्‍मोए चोःक्‍मा सुरे़त्‍छुरो॥ 27 खे़ङ्‌हाॽ एन्‍तिओक्‍को के़रे़त्‍छिआङ् खे़प्‍मोबा सेसेहुप्‍लक्‍कोबा नसानिबाहाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुन्‍छिॽलाम् चोगुबा के़रे़क् याःम्‍बक्‍हाॽ हे़क्‍क्‍याङ् अक्‍खेलॽरिक् थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽरे़आङ् से़न्‍लप् खोःमा मे़सुक्‍तुर फाॽआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ लाम्धेःप्‍पे़न्‌हन्‍दुबा पाःन्‍निन् चे़क्‍खे़त्‍छुरो॥ 28 हे़क्‍क्‍याङ् खे़प्‍मो नसानिबाहाॽनु यरिक्‌ये़म् थारिक् वये़त्‍छिरो॥
* 14:14 खुन्‍छिॽ तेःत्तिन् थे़ःक्‍खे़त्‍छु–मनाहाॽरे़ खुन्‍छिॽ सेवा मे़मे़त्तुसिबाओ खुन्‍छिॽ सिक्‍खे़ङे़बा निःदे़त्‍लो॥