15
यरुसले़म्‍मोबा ये़जुम्‍भो
कुभा ये़म् एगाङ् यहुदियालाम् एन्‍तिओक्‍को कुभा यहुदि नसानिबाहाॽ मे़द्‌ये़आङ् नसानिबा फुॽनुसाॽहाॽ अक्‍खे मे़मे़त्तुसिर निसाम् मे़हुॽरुसि, “मोसारे़ साप्‍तुबा साम्‌योथिम् साप्‍लाओबा साक्‍थिम् कुइसिःक् हर्दो के़न्‍हे़गुम्‍मिन्‍ने़ फाॽग्र से़न्‍लप् खोःमा के़न्‍छुक्‍तुम्‍मिल्‍लो॥” पावल नु बरनाबासे़न् खे़ङ्‌हाॽनु साॽरिक् पाःन् थक्‍ते़त्‍छि॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ पावल, बरनाबास नु एन्‍तिओकस्‍मा कुभा नसानिबा फुॽनुसाॽहाॽ यरुसले़म्‍मो पेःक्‍माआङ् खे़प्‍मोबा सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽ हे़क्‍क्‍याङ् तुम्‍लाम्‍लोःबाहाॽनु कन् पाःन्‍निल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ ताॽजे़ङ्‌मा फाॽआङ् मे़सेगुसिरो॥
एन्‍तिओक् सेसेहुप्‍लक्‍पा नसानिबाहाॽरे़ खे़ङ्‌हाॽ खे़प्‍मोलाम् से़म्‍मुॽइ मे़जोगुसि॥ खे़ङ्‌हाॽ फोनिसिया नु सामरिया थुम्‍मो पोःक्‍खे़त्‍छिर लाम्‍दिःक् चोगे़त्‍छिल्‍ले़ खे़प्‍मोबा नसानिबाहाॽ अक्‍खेलॽरिक् थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽरे़आङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नसाःन् मे़जोगु के़लॽबा पाःन्‍निन् चे़क्‍खे़छुरो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ खे़प्‍मोबा नसाःन् के़जोःक्‍पा फुॽनुसाॽहाॽआङ् कन् पाःन्‍निन् मे़घे़प्‍सुआङ् साॽरिक् मे़सःत्ते़रो॥
हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ यरुसले़म्‍मो के़रे़त्‍छिआङ् सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽ, तुम्‍लाम्‍लोःबाहाॽ नु सेसेहुप्‍लक्‍पा वेॽ मनाहाॽरे़ खे़ङ्‌हाॽ लाङ्‌दाःक्‍मा मे़बिरुसिरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ खे़प्‍मो के़वाॽबाहाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुन्‍छिॽलाम् चोगुबा पाःन्‍हाॽ चे़क्‍खे़छुरो॥
हे़क्‍क्‍याङ् खे़प्‍मो के़वाॽबा फरिसि लक्‍कोबा नसानिबाहाॽरे़ मे़बोगे़आङ् खे़ङ्‌हाॽ अक्‍खे मे़मे़त्तुसि, “थिम्‍मे़न्‍दङ् नसानिबाहाॽरे़ मोसारे़ साप्‍तुबा साम्‌योथिम् साप्‍लाओबा साक्‍थिम् इःप्‍मा नाःप्‍मार हर्दोआङ् हे़क्‍माए पोःङ्‌लो॥”
हे़क्‍केःल्‍ले़ सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽ नु तुम्‍लाम्‍लोःबाहाॽ सोरिक् मे़जुप्‍से़आङ् कन् पाःन्‍निल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ पाःन्‍धङ् मे़जोगुरो॥ खे़प्‍मो पयम् पाःन्‍धङ् पोःक्‍खे़आङ् कुनुप्‍मो पत्रुसे़न्‌पोगे़आङ् मे़त्तुसि, “आम्‍भुॽ आन्‍साॽसे, यरिक् तगि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽरे़ सुनाइङ् खे़म्‍मा नु नसाःन् मे़जोगुर फाॽआङ् इङ्‌भन् चोःक्‍से़ खिनिॽओलाम् इङ्‌गाॽ सेगाङ्‌बान् के़निःसुम्‍माङ् के़वयिॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ मे़न्‍छाम् याप्‍मिरे़न् सिक्‍लुङ्‌मान् निःसुरो॥ खुने़ॽग आनिॽ हे़क्‍केए थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽआङ् सेसेमाङ् पिरुसिर ताःक्‍तुसिआङ् वाॽ के़लॽबा पाःन्‍निन् आनिॽ ओसेःन्‍आधाक्‍ते़रो॥ आल्‍ल खुने़ॽ थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ् नु आनिॽ आन्‍छे़न्‍ने़न्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिॽ हे़क्‍के दाङ्‌बाओबा नसाःन्‍लाम् खुनिॽ सिक्‍लुङ्‌मान् सेसे चोगु पिरुसिआङ् वाॽरो॥ 10 हे़क्‍केःल्‍ले़ थेआङ्‌ने़ के़साक्‍पा यहुदि साक्‍थिम्‍मिन् थिम्‍मे़न्‍दङ् नसानिबाहाॽ के़गुःत्तुम्‍सिम्‍माङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसिक् फोःङ्‌मा निङ्‌वाॽ के़इःत्तुम्‍बाबे? खे़ङ्‌ग आनिॽ पाधे़बाहाॽरे़आङ् कुःमा मे़न्‍छुक्‍तुन्, हे़क्‍क्‍याङ् आनिॽआङ् कुःमा आन्‍छुक्‍तुम्‍मिन्‍लो॥ 11 से़क्‍खाःल्‍ले़ग, खे़ङ्‌हाॽ हे़क्‍केए आनिॽआङ् दाङ्‌बाल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम्‍मिल्‍ले़रक् ताङ्‌आसेःप्‍ते़ के़लॽबान् नसाःन् आजोगुम्‍लो॥”
12 बरनाबास नु पावलरे़ खुन्‍छिॽलाम् थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌लुम्‍मो निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ चोगुबा मिक्‍सेःन् नु निङ्‌वाॽ के़माबा याःम्‍बक्‍हाॽ चे़क्‍खे़छुल्‍ले़ ये़जुम्‍भोबा काक् मनाहाॽ स्‍वाःत्ताङ् मे़घे़प्‍सुर मे़युङे़रो॥ 13 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ पाःप्‍मा सुरे़त्‍छुआङ् याकुबे़न्‌ये़म्‍सिङ्‌ङाङ् पाःत्तु, “फुॽनुसाॽसे, आबाःन्‍निन् खे़प्‍से़म्‍मे़ॽओ॥ 14 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ काक्‍नु तगि थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽ अक्‍खेलॽरिक् आबाङे कुमना मे़बोःङ्‌ल फाॽआङ् उःत्तुसि के़लॽबान् सिमोन पत्रुसरे़ चे़क्‍खुरो॥ 15 कङ्‌ग माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाहाॽ नु खुनिॽ पाःन्‍निन् साॽरिक्‍के तङ्‌लो॥ साम्‌योसाप्‍लारे़ अक्‍खे पाःत्तुआङ् पत्,
16 ‘कन् एगाङ् इङ्‌गाॽ नुःङ्‌ङारो, हे़क्‍क्‍याङ् नुबे़बा दाउदरे़ कुहाङ्‌जुम्‍मिन् इङ्‌गाॽ याम्‍मो चोगुङ्‌लो॥
इङ्‌गाॽ के़यःबा लुङ्‌धाक्‍हाॽ से़त्तुङ्‌लो॥
याम्‍मो चोगुङ्‌ङाङ् ये़प्‍सुङ्‌लो॥
17-18 हे़क्‍केलॽरिक् वेॽ मनाहाॽरे़आङ् इङ्‌गाॽ दाङ्‌बान् कोःप्‍मा मे़सुक्‍कार॥ आमिङ् के़दाःक्‍पा काक् थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽ इङ्‌गाॽ आबाङे आसुवाङ् फाॽआङ् उःत्तुङ्‌सिङ्‌लो॥
कन् पाःन्‍हाॽ के़जोःक्‍पा इङ्‌गाॽ दाङ्‌बाल्‍ले़ अक्‍खे पाःत्तुङ्‌बा पाःन्‍निन् यरिक् तङ्‌बे तगिए पाःत्ते़ चुरे़आङ् वाॽरो॥’ ”*
19 याकुबरे़ याम्‍मो अक्‍खे पाःत्तु, “निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङो के़नुःङ्‌बाआङ्‌के़दाःबा थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽ तुक्‍खे चाःप्‍मासि मे़ःन्‍लो के़लॽबा आनिङ्‌वाॽ वाॽरो॥ 20 कर थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽ अक्‍तङ्‌बा सक्‍इङ्‌घङ् हाक्‍तुम्‍सिम्‍लो, ‘नावाइत्‍लाओ तोःम्‍नाबा चाहाॽ चामा मे़नुॽने़न्॥ हे़क्‍क्‍याङ् चाराम्‍मा मे़नुॽने़न्॥ कुसित्‍ला यॽमना से़प्‍मनाबा साः नु सामाक्‍खिॽआङ् चामा मे़नुॽने़न्‍लो॥’ 21 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ बा कन् मोसारे़ साप्‍तुबा साम्‌योथिम्‍मिन् काक् पाङ्‌जुम्‍मो उन्‍छोःन् उन्‍छोःन्‍नाङ्‌धोए इङ्‌भोःसे़आङ् वाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् यहुदि चुम्‍लुङ्‌हिम्‍मो थिक्‌याःन्‍धक् नाःम्‍सिङ्‌ये़न् थप्‍मे निःत्‍ल वाॽरो॥”
थिम्‍मे़न्‍दङ् नसानिबाहाॽ ये़जुम्‍भोलाम्‌सक्‍इङ्‌घङ्‌मे़हाक्‍तुसिॽ
22 हे़क्‍केःल्‍ले़ सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽ नु तुम्‍लाम्‍लोःबाहाॽ हे़क्‍क्‍याङ् काक् सेसेहुप्‍लक्‍कोबाहाॽ मे़दङे़आङ् ने़प्‍फु मनाहाॽ यहुदा मे़प्‍मनाबा बरसाबास नु सिलासे़न् सेःक्‍मासिआङ् पावल हे़क्‍क्‍याङ्‌बरनाबासे़न्‍नु एन्‍तिओक्‍को पाङ्‌मासि निःन्‍धो पोःक्‍खे़रो॥ खे़ङ्‌हाॽग नसानिबा फुॽनुसाॽहाॽ लुम्‍मो साॽरिक्‍के मिङ्‌सोदाङ्‌बा चोगे़त्‍छिरो॥ 23 खे़ङ्‌हाॽरे़ अक्‍तङ्‌बा सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् खे़न् लिसि मनाहाॽरे़ खुनिॽ हुक्‍कोनु मे़हाक्‍तुसि,
“आनिगे़ यरुसले़म्‍बा खिनिॽ फुॽनुसाॽ सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽ नु तुम्‍लाम्‍लोःबाहाॽलाम्,
एन्‍तिओक, सिरिया, नु सिलिसियाओ के़वाॽबा थिम्‍मे़न्‍दङ् नसानिबा फुॽनुसाॽहाॽओ,
कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌लाम् सेवा हाङुम्‍बे़ॽरो॥ 24 आनिगे़ मे़म्‍बाङ्‌ङे कुभा मनाहाॽ खिनिॽओ मे़द्‌ये़आङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ काक् यहुदि साम्‌योथिम् इःप्‍मा नाःप्‍मा पोःङ् के़म्‍मे़त्तिआङ् लाम् के़म्‍भोःत्तिर खिनिॽ लुङ्‌माॽ के़म्सोःन्‍दि के़म्‍बिरिबा पाःन्‍निन् आनिगे़ खे़प्‍सुम्‍बे़रो॥ 25 हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़ मिःम् चुम् बरनाबास हे़क्‍क्‍याङ् पावले़न्‍नु खिनिॽओ पाङ्‌मासि फाॽआङ् कुभा मनाहाॽ सेःक्‍मासि के़लॽबा इङ्‌तङ्‌मनारो॥ 26 खे़ङ्‌हाॽरे़ग आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुसेवा चोःक्‍मो खुनिॽ हिङ्‌मन्‍निन् मे़न्‍दाङ्‌घुन्‍लो॥ 27 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आनिगे़ साप्‍तुम्‍बे़बा सक्‍इङ्‌घङ्‌ङो कन् पाःन्‍हाॽए चे़ङ्‌मा फाॽआङ् यहुदा नु सिलाससि खिनिॽओ पाङ्‌घुम्‍सिम्‍बे़र पत्‍छिगे़रो॥ 28 सेसेमाङ् नु आनिगे़ग खिनिॽ सम्‍दाङ् कप्‍मो के़बप्‍पा पाःन्‍हाॽनुःल्‍ले़ वेॽ के़साक्‍पा पाःन्‍हाॽ थे़माआङ् मे़ङ्‌गुःप्‍मानिङ्‌निङ्‌वाॽ चोगुम्‍बे़रो॥ 29 हे़क्‍केःल्‍ले़
नावाइत्‍लाओ सिदुङ्‌जभा चोःक्‍मनाबा चाहाॽ मे़जे़म्‍मिन्‍ने़ॽ,
सामाक्‍खिॽआङ् मे़जे़म्‍मिन्‍ने़ॽ,
हे़क्‍क्‍याङ् कुसित्‍ला यॽमना से़प्‍मनाबा सा मे़जे़म्‍मिन्‍ने़ॽओ॥
हे़क्‍क्‍याङ् चालाम्‍मानुआङ् एःक् वये़म्‍मे़ॽओ॥
अक्‍खे के़जोगुम्‍ने़ फाॽग्र नुःबाए के़जोगुम्‍लो॥ से़म्‍मुॽइरो॥”
30 हे़क्‍केलॽरिक् खे़न् लिसि इङ्‌साबाहाॽ मे़धासिङ्‌ङाङ् एन्‍तिओक्‍को मे़गे़रे़॥ खे़प्‍मो खे़ङ्‌हाॽरे़ काक् नसानिबाहाॽ थिक्‍ते़न्‍नो मे़सुप्‍सुसिआङ् खे़न् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् हुक्‍मे़सुप्‍तुसिरो॥ 31 हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् सक्‍इङ्‌घङ्‌लाम् आःन्‍छिङ्‌मा मे़घोःसुआङ् नसानिबाहाॽ साॽरिक् मे़सःत्ते़रो॥ 32 यहुदा नु सिलासिआङ् आबाङे माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पा वये़त्‍छि॥ नसानिबा फुॽनुसाॽहाॽ हाङ्‌हाङ् नु खुनिॽ नसाःन्‍नो के़धुम्‍बा चोःक्‍मासि फाॽआङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ यरिक् पाःन्‍हाॽ मे़त्ते़त्‍छुरो॥ 33 खे़प्‍मो कुभा ये़न् वये़त्‍छिआङ् नसानिबा फुॽनुसाॽहाॽरे़ खिन्‍छिॽ नुःरिक्‍काङ् पेगे़त्‍छे़ॽओ लॽरिक् याङ्‌ना मे़बाङ्‌घु मे़देःसुसिरो॥ 34 ((कर सिलासरे़ खे़प्‍मोए वाॽमा लाःप्‍मा निःन्‍धो चोगुरो॥)) 35 पावल नु बरनाबासे़न्‍नाङ् एन्‍तिओक्‍कोए वये़ लारे़त्‍छिरो॥ खे़ङ्‌हाॽ नु वेॽ यरिक्‍ले़ सोसोरिक् दाङ्‌बाल्‍ले़न् पेलिगे़न् पाःन्‍जाक्‍किन्‌इङ्‌भन् मे़जोगुर मनाहाॽ मे़हुॽरुसिरो॥
पावल नु बरनाबासे़न्‌से़न्‍छिॽ
36 कुभा ये़न् एगाङ् पावलरे़ बरनाबासे़न् मे़त्तु, “आल्‍ल आन्‍छिॽआङ् नुःङ्‌सि पित्‍छि, हे़क्‍क्‍याङ् दाङ्‌बाल्‍ले़ कुबाःन्‍जाक्‍किन् इङ्‌भन् आजोगे़त्‍छुबा पाङ्‌जुम्‍हाॽओ लःन्‍छिर फुॽनुसाॽहाॽ आक्‍खे मे़जोगुर मे़याक्पे फाॽआङ् साॽसुसिरो॥” 37 बरनाबासरे़ युहुन्‍ना मे़प्‍मनाबा मर्कुसे़न् सोरिक् तेॽमा निङ्‌वाॽ चोगु, 38 कर पावलरे़ अत्तु, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ माङ्‌सेवा याःम्‍बक् चोःक्‍मा मे़भाॽरुन्‍सिन्‍नाङ् पाम्‍फिलियाओलाम्‍मे पक्‍थसिआङ् नुःक्‍खे़ पेआङ् वये़रो॥ 39 खुन्‍छिॽ साॽरिक् पाःन् थक्‍ते़छिआङ् वेॽ वेॽ से़न्‍दे़छिआङ् पेसिरो॥ बरनाबासरे़ युहुन्‍ना मे़प्‍मनाबा मर्कुसे़न् तेॽरुआङ् सैप्रस वागप्‍खाम् ले़प्‍माङ् वालाधालाम् थासिङ्, 40 कर पावलरे़ सिलासे़न् सेगु, हे़क्‍क्‍याङ् नसानिबा फुॽनुसाॽहाॽरे़ खे़ङ्‌हाॽ दाङ्‌बाल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम्‍मो मे़दोःन्‍दुसिआङ् मे़बाङ्‌घुसिरो॥ 41 खुन्‍छिॽ सिरिया नु सिलिसिया थुम्‍मो पोःक्‍खे़छिर खे़प्‍मोबा सेसेहुप्‍लक्‍हाॽ के़धुम्‍बा चोगे़त्‍छुरो॥
* 15:17-18 आमोस ९.११-१२