18
पावले़न्‌कोरन्‍थि ये़क्‌यक्‍को
खे़न् एगाङ् पावले़न्‌ए़थे़न्‍सलाम् कोरन्‍थि ये़क्‌यक्‍को पे॥ खे़प्‍मो खुने़ॽ अक्‍विला मे़प्‍मनाबा यहुदिधिक् तुमु॥ खे़न् पोन्‍तस लाजेॽबा वये़॥ खे़न् खारक् इतालिलाम् मेलिङ्‌गे़न् कुमेःत् प्रिस्‍किलाःन्‍नु त्‍ये़सिआङ् वये़त्‍छि, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ पयम् हाङ् क्‍लाउदियसरे़ काक् यहुदिहाॽ रोम ये़क्‌यक्‍किन् पक्‍थ्‍ये़म्‍मे़ॽआङ् पेगे़म्‍मे़ॽ फाॽआङ् इङ्‌जाःङ् पिरुसिआङ् वये़रो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ तुम्‍से़ पावले़न् पे, हे़क्‍क्‍याङ् खुन्‍छिॽ हे़क्‍केए खुने़ॽआङ् साःङ्‌गाहिम् खाप्‍मा तेःत् के़धाक्‍पा वये़बाल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽनुए सोरिक् वये़र याःम्‍बक् चोगे़रो॥ हे़क्‍क्‍याङ् काक् नाःम्‍सिङ्‌ये़न् थप्‍मे खुने़ॽ यहुदि चुम्‍लुङ्‌हिम्‍मो पेआङ् यहुदिहाॽ हे़क्‍क्‍याङ् थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽनु पाःन्‍थक्‍ते़र खे़ङ्‌हाॽरे़आङ् ये़सुःन् नसाःन् मे़जोगुर फाॽआङ् पोधक् चोगुसिरो॥
सिलास नु तिमोथिःन् मे़सेदोनियालाम् खे़प्‍मो के़रे़त्‍छिआङ् पावले़न् काक् ये़म्‍मो सुनाइङ् से़ःमा नु यहुदिहाॽ खिनिॽ के़गोःत्तुम्‍बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेःन्‍दुबा ख्रिस्‍ते़न्‌ये़सुःन्‍नेरो फाॽआङ् ओसेःन्‍धाक्‍मा याःम्‍बक्‍को आल्‍लसाङ् साॽरिक् फन्‍छिङ्‌लो॥ कर यहुदिहाॽरे़ खुने़ॽ मे़अत्तुर कुना मे़धासुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् खे़ङ्‌हाॽनु सित्‍छिङ्‌ङाङ् वाॽ लॽरिक् ओसेःन्‍धाक्‍मासि फाॽआङ् पावलरे़ खुनिॽ तक्‍ले़ङ्‌वाओ कुदेःत्तिन् साक्‍खुर अक्‍खे मे़त्तुसि, “खिनिॽ साम्‍दिङ् पिमा आयाःम्‍बक्‍किन् चुरे़रो॥ खिनिॽ के़स्‍ये़ॽइ के़मे़गिसाङ्‌इङ्‌गाॽ थेआङ्‌आप्‍तिक्‌मे़घोआन्‍लो॥ आल्‍लआङ्‌धोग इङ्‌गाॽ थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽरो सुनाइङ् इङ्‌भोःसे़ पेगाङ्‌लो॥”
हे़क्‍केलॽरिक् पावले़न् यहुदि चुम्‍लुङ्‌हिम्‍लाम् लःन्‍दे़आङ् खे़ल्‍ले़ कुबेसाङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् सेवा के़जोःक्‍पा तितस मे़प्‍मनाबा युस्‍तसरे़ कुहिम्‍मो वाॽसे़ पे (खुने़ॽ थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ् वये़)॥ क्रिस्‍पस मे़प्‍मनाबा यहुदि चुम्‍लुङ्‌हिम्‍मोबा लाम्‍लोःबे़न् नु कुहिम्‍सयङ्‌हाॽरे़आङ् नसाःन् मे़जोगु॥ हे़क्‍केलॽरिक् कोरन्‍थिबा यरिक् वेॽ मनाहाॽरे़ सुनाइङ् मे़घे़प्‍सुआङ् नसाःन् मे़जोगुर बप्‍तिस्‍मा मे़बोःक्‍खे़रो॥
थिक् से़न्‍दिक् तादिगे़न् से़प्‍माङ्‌मो दाङ्‌बाल्‍ले़ पावले़न् अक्‍खे मे़त्तु, “खे़ने़ॽ मे़गिसे़न्‍ने़ॽओ, कर स्‍वाःत् मे़वये़न्‍ने़ॽ, चक्‍मे़ल्‍लॽए सुनाइङ् से़ःस्से़ॽर वये़ॽओ! 10 इङ्‌गाॽग खे़ने़ॽनुए वाॽआरो, हे़क्‍क्‍याङ् हाःत्‍ले़आङ् थेआङ् के़म्‍मे़त्‍ने़ल्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कन् ये़क्‌यक्‍को चक्‍मे़ल्‍लॽए सुनाइङ् इङ्‌गे़भोःसुने़ फाॽग्र नसाःन्‍नो ताःमा यरिक् आमनाहाॽ मे़वाॽरो॥” 11 हे़क्‍केलॽरिक् खे़प्‍मो पावलरे़ तङ्‌बे थिक्‍काङ् कुभ्रे़ःङ् थारिक् निङ्‌वाॽफु पाःन्‍जाक्‍किन् हुॽरुसिर वये़रो॥
12 हे़क्‍क्‍याङ् गालियो मे़प्‍मनाबा मनाःन् अक्‍खैया लाजेॽबा रोमि सुहाङ्‌गे़म्‍बा वये़ल्‍ले़ यहुदि लाम्‍लोःबाहाॽ थिक्‍हुप् मे़बोःक्‍खे़आङ् पावले़न् मे़दे़म्‍सु हे़क्‍क्‍याङ् रोमि सुहाङ्‌गे़म्‍बाल्‍ले़ कुदगि खासे़न् लोःन्‍छे़ मे़दारु॥ 13 खे़ङ्‌हाॽरे़ अक्‍खे मे़मे़त्तु, “कन् मनाःल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् आनिगे़ साम्‌योथिम्‍नु मे़न्‍दङ्‌मना सेवा चोःक्‍मा मनाहाॽ हुसुसिआङ् वाॽरो॥” 14 हे़क्‍केःल्‍ले़ पावले़न् पाःप्‍मा इःत्ते़आङ् वये़ल्‍ले़ गालियोरे़ खे़न् यहुदिहाॽ मे़त्तुसि, “यहुदिसे, कन् मनाःल्‍ले़ चोगुबा ताप्‍फे़ःम्‍बा नु कन् मनाःल्‍ले़ रोमि थिम् फेःन्‍दुबा पाःन् वाॽने़ फाॽग्र इङ्‌गाॽ खिनिॽ पाःन् खे़म्‍माआङ् खासे़न् लोःम्‍मा नुःबाए पोःङ्॥ 15 कर कन् पाःन्‍निन् खिनिॽ साम्‌योथिम्‍मोबा मिङ्‌हाॽ, सुत्‍लाहाॽ नु थिम्‍मिल्‍ले़न्‍लक् वाॽबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ कङ्‌ग खिनिॽ आबाङे तङ्‌घे़म्‍मे़ॽओ॥ इङ्‌गाॽग कन् पाःन्‍हाॽ खासे़न् मे़लोःन्‍नान्‍लो॥” 16 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ के़रे़क् खासे़न्‍हिम्‍लाम् लाःक्‍कात् पाङ्‌घुदेःसुसिरो॥ 17 हे़क्‍केःल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ के़रे़क्‍ले़ यहुदि चुम्‍लुङ्‌हिम्‍मोबा लाम्‍लोःबा सोस्‍थेनसे़न् मे़दे़म्‍सुआङ् खासे़न्‍हिम् तगिए मे़लःप्‍सुरो॥ कर गालियोरे़ खे़ङ्‌हाॽ खे़म्‍खे़म्‍माङ् मे़लाप्‍तुसिन्॥
18 पावले़न्‌कोरन्‍थिओ नसानिबा फुॽनुसाॽहाॽनु यरिक् ये़न् वये़, हे़क्‍क्‍याङ् खे़प्‍मोलाम् प्रिस्‍किला हे़क्‍क्‍याङ् कुये़म्‍बाॽ अक्‍विलाःन्‍नु सिरिया ले़प्‍माङ् वालाम्‍दिःक् चोगे़॥ कर खुने़ॽ पेःक्‍मानुःल्‍ले़ तगि, माङ्‌हे़क् चोगुबा कुइसिःक् पावलरे़ किङ्‌क्रिया ये़क्‌यक्‍को कुधे़गेःक् नःक्‍खुरो॥* 19 खे़ङ्‌हाॽ एफिससओ मे़गे़रे़आङ् पावलरे़ प्रिस्‍किला नु अक्‍विलाःन् खे़प्‍मो पक्‍थसि॥ कर खे़प्‍मो वये़ल्‍ले़ खुने़ॽ यहुदि चुम्‍लुङ्‌हिम्‍मो पेआङ् यहुदिहाॽनु पाःन्‍थक्‍ते़रो॥ 20 खे़ङ्‌हाॽरे़ कुभा ये़न् आनिगे़नुए वये़ॽ फाॽआङ् पेलि मे़भाक्‍तुसाङ् खुने़ॽ वाॽमा मे़दे़न्‍दे़न्‍लो॥ 21 हे़क्‍केःल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ अक्‍खे मे़त्तुसि, “निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ पोःङ्‌ने़ फाॽग्र इङ्‌गाॽ खिनिॽओ याम्‍मो ताआरो॥” हे़क्‍के मे़त्तुधसिआङ् खुने़ॽ एफिससलाम् सिजरिया ले़प्‍माङ् वालाम्‍दिःक्‍को थासिङ्‌लो॥ 22 हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ सिजरियाओ के़रे़आङ् खे़प्‍मोनु थाःङ् यरुसले़म्‍मो पेआङ् खे़प्‍मोबा सेसेहुप्‍लक्‍कोबा नसानिबाहाॽओ चुङ्‌जिगे़न् सेवा तोःन्‍दु॥ हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ खे़प्‍मोलाम् एन्‍तिओक्‍को थ्‍ये़रो॥
23 खे़प्‍मो कुभा ये़म् याःक्‍ते़आङ् खे़प्‍मोलाम् पावले़न् गलातिया नु फ्रिगियास्‍मा ते़ङ्‌गप्‍पो याम्‍मो लाम्‍दिःक् चोगे़र खे़प्‍मोबा नसानिबाहाॽ नसाःन्‍नो के़धुम्‍बा चोगुसिरो॥
अप्‍पोलोसरे़ एफिसस नु कोरन्‍थिओ इङ्‌भोःसुॽ
24 खे़न् ये़म्‍मो अले़क्‍जे़न्‍द्रिया* ये़क्‌यक्‍को सागे़वाःन्‍छिङ्‌बा अप्‍पोल्‍लोस मे़प्‍मनाबा यहुदिधिक् एफिससओ त्‍ये़॥ खुने़ॽग साॽरिक् नुःरिक् पाःप्‍मा के़सुक्‍पा चोगे़, हे़क्‍क्‍याङ् साम्‌योसाप्‍लाआङ् नुःरिक् ले़स्‍सुआङ् वये़रो॥ 25 खुने़ॽग दाङ्‌बाल्‍ले़ कुमनाहाॽ आक्‍खेलॽरिक् हिङ्‌मा पोःङ् के़लॽबान् हुॽरुसिआङ् वये़, हे़क्‍क्‍याङ् साॽरिक् नुःरिक्‍काङ् कुसिक् समे़र ये़सुरे़ कुयाःम्‍बेबा से़क्‍खा पाःन्‍हाॽ हुॽरुसिरो॥ हे़क्‍केसाङ् खुने़ॽग युहुन्‍नारे़ बप्‍तिस्‍मा पिरुसिल्‍ले़ हुॽरुसिबान्‍लक् ले़स्‍सुआङ् वये़रो॥ 26 खुने़ॽ पयम् आःन्‍छिङ्‌मानु यहुदि चुम्‍लुङ्‌हिम्‍मो पारे़ल्‍ले़ प्रिस्‍किला नु अक्‍विलारे़ खे़ल्‍ले़ कुबाःन्‍निन् खे़प्‍से़त्‍छुआङ् खुन्‍छिॽ हिम्‍मो उःत्ते़त्‍छु, हे़क्‍क्‍याङ् खे़न्‌निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ हे़क्‍के हिङ्‌मा के़लॽबान् नुःरिक्‍काङ् कुसिङ् निःत्तुर फाॽआङ् पोधक् चोगु पिरे़त्‍छुरो॥
27 अप्‍पोलोस अक्‍खैया थुम्‍मो पेःक्‍मा निङ्‌वाॽ चोगुल्‍ले़ एफिसस्‍बा नसानिबाहाॽरे़ खुने़ॽ खे़प्‍मो पेःक्‍मा आःन्‍छिङ्‌मा मे़बिरुर खे़प्‍मोबा नसानिबाहाॽ खिनिॽओ अप्‍पोलोसे़न् तार पत्, नुःरिक्‍काङ् लाङ्‌दाःक्‍मा पिरे़म्‍मे़ॽओ लॽरिक् सक्‍इङ्‌घङ् मे़हाक्‍तुसि॥ हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ खे़प्‍मो के़रे़आङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम्‍लाम् नसाःन् के़जोःक्‍पा नसानिबाहाॽ यरिक् कुभाॽ पिरुसिरो॥ 28 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽग मनालुम्‍मोए खे़प्‍मोबा यहुदिहाॽनु साॽरिक् पाःन्‍थक्‍ते़आङ् खुनिॽ पाःन्‍निन् अत्तुर साम्‌योसाप्‍लालाम् ये़सुःन्‍ने निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेःन्‍दुबा ख्रिस्‍तरो फाॽआङ् ओसेःन्‍धाक्‍तुसिर याःन्‍दुसिरो॥
* 18:18 माङ्‌हुप् चोगुबा कुइसिःक् पावलरे़ कुधे़गेःक् नःक्‍खु–पावलरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ लागि लत्‍छा याःम्‍बक्‍थिक्‌मे़न्‍जोःक्‍के थारिक् आधे़गेःक् मे़नःङ्‌ङान् के़लॽबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङो माङ्‌हे़क्‍सिङ्‌ङाङ् वये़॥ आल्‍ल खे़न् याःम्‍बक्‍किन् चोगु सुरुबाल्‍ले़ कुधे़गेःक् नःक्‍खुबारो॥ * 18:24 अले़क्‍जे़न्‍द्रिया–कन्‌ये़क्‌यक्‍किन् मिस्र लाजेॽरे़न् हाङ्‌पाङ् वये़, हे़क्‍क्‍याङ् रोमि हाङ्‌जुम्‍मोबा लत्‍छा के़ये़क्‍पा ये़क्‌यक् वये़रो॥