19
ये़सुरे़ कुमिङ्‌ङो बप्‍तिस्‍मा
अप्‍पोलोसे़न् कोरन्‍थि ये़क्‌यक्‍को वये़ल्‍ले़ पावले़न् एसिया ते़ङ्‌गप् सिगाङ् लाम्‍दिःक् चोगे़र एफिसस ये़क्‌यक्‍को के़रे़ त्‍ये़रो॥ खे़प्‍मो कुभा नसानिबाहाॽ तुमुसिआङ् सेःन्‍दोसुसि, “नसाःन् के़जोगुम्‍मिल्‍ले़ सेसेमाङ्‌ङिन् के़घोःसुम्‍बि?”
खे़ङ्‌हाॽरे़ नोगप् मे़बिरु, “आनिगे़ग सेसेमाङ् वाॽ के़लॽबा पाःङ्‌ग मे़ङ्‌घे़म्‍मे वयिगे़रो॥”
हे़क्‍केःल्‍ले़ पावलरे़ खे़ङ्‌हाॽ सेःन्‍दोसुसि, “हे़क्‍केने़ फाॽग्र आक्‍तङ्‌बा बप्‍तिस्‍मा के़बोःक्‍खिबे?”
खे़ङ्‌हाॽरे़ नोगप् मे़बिरु, “आनिगे़ नसाःन् चोःक्‍मनाःल्‍ले़ युहुन्‍नारे़ हुॽरिगे़बा बप्‍तिस्‍मान् पोःक्‍खिगे़रो॥”
पावलरे़ मे़त्तुसि, “युहुन्‍नारे़ग लायोलाम् के़हिम्‍बाहाॽ बप्‍तिस्‍मा पिरुसिर इस्राइलिहाॽ अक्‍खे मे़त्तुसि, ताःन्‍दि आएगाङ् के़दाःबार के़बप्‍पे़न्‌नसाःन् चोगे़म्‍मे़ॽओ, खुने़ॽए ये़सुरो॥”
खे़ङ्‌हाॽरे़ कन् पाःन्‍निन् मे़घे़प्‍सुआङ् दाङ्‌बा ये़सुरे़ कुमिङ्‌ङो बप्‍तिस्‍मा मे़बोःक्‍खे़॥ पावलरे़ खुनिॽ सम्‍दाङ् हुक् ने़स्‍सु पिरुसिल्‍ले़ सेसेमाङ्‌ङिन् खुनिॽ सम्‍दाङ् थ्‍ये़आङ् खे़ङ्‌हाॽ वेॽ पाःन्‍दाङ्‌हाॽ नु माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् मे़बारे़रो॥ खे़प्‍मो के़रे़क्‍को थिक्-ने़त् (१२) यारिक् ये़म्‍बित्‍छाॽहाॽ मे़वये़रो॥
पावले़न् यहुदि चुम्‍लुङ्‌हिम्‍मो पेर ला सुम्‍सि थारिक् हाङ्‌हाङ् लॽरिक् मनाहाॽनु पाःन्‍धङ् चोगुर निङ्‌वाॽफुहाङ्‌जुम्‍मिल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ खुनिॽ निङ्‌वाॽ ताःमा पिमासि तम्‍सिन् चोगु॥ 9-10 कुभारे़ सुनाइङ्‌ङिन्‌नसाःन् मे़जोगु, कर कुभाग खुनिॽ निङ्‌वाॽ के़धुङ्‌बा मे़वये़आङ् नसाःन् चोःक्‍मा मे़न्‍दे़न्‍दे़न्‍नाङ् दाङ्‌बारे़ कुलाम्‍मिल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌ङो मनाहाॽरे़ खुनिॽ तगिए ताप्‍फे़ःम्‍बा मे़बाःत्तु॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ पावलरे़ खे़ङ्‌हाॽ पक्‍थसिआङ् कुहुॽसाम्‍बाहाॽ वेॽस्‍मा ते़न्‍नो तेॽरुसि॥ हे़क्‍क्‍याङ् तिरानस मे़प्‍मनाबा मनाःल्‍ले़ कुनिसाम्‍हिम्‍मो थिक्‌याःन्‍धक् तङ्‌बे ने़त्‍छि थारिक् मनाहाॽनु पाःन्‍धङ् चोगु॥ अक्‍खेलॽरिक् एसिया ते़ङ्‌गप्‍पोबा काक् यहुदिहाॽ नु थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽरे़ दाङ्‌बाल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ कुबाःन्‍जाक्‍किन् मे़घे़प्‍सुरो॥
एफिससओ निङ्‌वाॽ के़माबा याःम्‍बक्
11 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ पावललाम् निङ्‌वाॽ के़माबा याःम्‍बक्‍हाॽ चोगुरो॥ 12 अक्‍खेलॽरिक् खुने़ॽ सुस्‍सुबा पङ्‌गे़न्‍हाॽ नु पथाङ्‌हाॽ मे़देॽरुआङ् के़दुक्‍पा के़यॽबा सम्‍दाङ् मे़ने़स्‍सु मे़बिरुसिल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ तुक्‍मा यॽमालाम् मे़वेःत्ते़आङ् फे़न्‍साम्‍हाॽ मे़लःन्‍दे़ मे़बेरो॥
13 खे़प्‍मो ताक्‍कन्‍नु फे़न्‍साम् के़लःप्‍पा कुभा यहुदिहाॽआङ् मे़वये़॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ दाङ्‌बा ये़सुरे़ कुमिङ्‌ङिन् ओगप् चोःक्‍मा तम्‍सिन् मे़जोगुर खे़ङ्‌हाॽरे़ फे़न्‍साम्‍मिन् अक्‍खे मे़मे़त्तु, “पावलरे़ इङ्‌भोःसुबा ये़सुरे़ कुमिङ्‌ङो लःन्‍दे़ पेगे़ॽ फाॽआङ् इङ्‌गाॽ इङ्‌जाःङ् पिने़रो॥” 14 खे़प्‍मो स्‍केवास मे़प्‍मनाबा यहुदि तुम्निङ्‌वाॽफुसाम्‍बाल्‍ले़ नुसि कुस्‍साः ये़म्‍बित्‍छाॽहाॽरे़आङ् हे़क्‍तङ्‌बा याःम्‍बक् मे़जोगु॥ 15 हे़क्‍के मे़जोगुल्‍ले़ फे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ अक्‍खे मे़त्तुसि, “इङ्‌गाॽ पावले़न् कुसिङ् निःत्तुङ्, ये़सुःन् कुसिङ् निःत्तुङ्, कर खिनिॽग हाःत्‍निङ्बे?” 16 खे़न् फे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ युक्‍तुबा मनाःन् पित्‍चाक् पिन्‍दे़र खे़ङ्‌हाॽ फत्तुसिर युक्‍तुसिआङ् खे़ल्‍ले़ खुनिॽ तेःत्‍हाॽ थे़ःक्‍खुबिरुसिर खाःन्‍दुसिआङ् खे़न् हिम्‍मोलाम् खे़ङ्‌हाॽ ले़क्‍चाबे़धिःक् मे़लःन्‍दे़आङ् मे़लोःक्‍ते़ मे़बेरो॥
17 हे़क्‍क्‍याङ् एफिससओ के़वाॽबा काक् यहुदिहाॽ नु थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽरे़ कन् मे़घे़प्‍सुआङ् मे़गिसे़रो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ दाङ्‌बा ये़सुरे़ कुमिङ्‌ङिन् पयम् इङ्‌धाःङ् मे़बिरुर थाःङ्‌धाःङ् मे़जोगुरो॥ 18 यरिक् नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽ खे़प्‍मो मे़द्‌ये़आङ् वेॽ नसानिबा तगि खुनिॽ मे़जोगुबा फे़न् याःम्‍बक्‍हाॽ याम्‍मो मे़जोगुम्‍बे़न् फाॽआङ् मे़बाःत्तुरो॥ 19 अक्‍खेलॽरिक् यरिक् कित्‍चाक् याःम्‍बक् के़जोःक्‍पा कन् मनाहाॽ खे़प्‍मो मे़द्‌ये़आङ् कित्‍चाक् साप्‍लाहाॽ मे़सुप्‍सुआङ् मना तगिए मे़हाःन्‍दु मे़देःसुरो॥ खे़न् कित्‍चाक् साप्‍लाहाॽरे़ कुमे़ल्‍लुङ्‌ग हे़न्‍छिङ् ङाबोःङ्‌नुःल्‍ले़आङ्‌यरिक्‌(५०,०००) युप्‍पायाङ् वये़रो॥ 20 हे़क्‍क्‍याङ् अक्‍खेलॽरिक् दाङ्‌बारे़ कुयाःम्‍बेओ कुबाःन्‍जाक्‍किन् मुक्‍साम्‍नु कुधिम् से़ःरे़र पेरो॥
एफिससओ हयङ्‌ते़न्‍धङ्‌
21 कन् पाःन्‍हाॽ पोःक्‍खे़ चुरे़आङ् पावलरे़ मे़सेदोनिया नु अक्‍खैया थुम् पोःङ्‌मार यरुसले़म पेःक्‍मा निङ्‌वाॽ चोगु॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ल्‍ले़ अक्‍खे मे़त्तुसि, “इङ्‌गाॽग खे़प्‍मो पेःक्‍माआङ् रोम ये़क्‌यक्‍कोआङ् पेःक्‍माए पोःङ्‌लो॥” 22 हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ कुभाॽ के़बिबा ने़प्‍फु कुन्‍जुम्‍हाॽ तिमोथि नु इरास्‍तसे़न् तगि मे़सेदोनियाओ पाङ्‌घुसिआङ् खुने़ॽग एसिया ते़ङ्‌गप्‍पोए कुभा ये़न् याःक्‍ते़रो॥
23 बा खे़न् ये़म्‍मो एफिससओ दाङ्‌बाल्‍ले़ कुलाम्‍मिल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌ङो यम्‍बा हयङ्‌किल्‍लिङ् पोःक्‍खे़रो॥ 24 दे़मे़त्रियस मे़प्‍मनाबा युप्‍पा चोबे़गुधिक् वये़॥ खे़न् आर्तेमिस* साम्‍माङ्‌ङिल्‍ले़न् चुजुक्‍सा युप्‍पा माङ्‌हिम् के़जोःक्‍पा वये़ हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् याःम्‍बक्‍कोलाम् यरिक् नावाइत्‍ला के़जोःक्‍पाहाॽरे़ हिम्‍ब्राम् मे़जोगुआङ् मे़वये़रो॥ 25 हे़क्‍क्‍याङ् कन् नावाइत्‍ला याःम्‍बक् के़जोःक्‍पाहाॽ नु वेॽ हे़क्‍तङ्‌बा याःम्‍बक् के़जोःक्‍पाहाॽ के़रे़क् सुप्‍सुसिआङ् चुम्‍लुङ् चोगुर अक्‍खे मे़त्तुसि, “तेःङ्‌जुम्‍से, कन् याःम्‍बक्‍कोलाम् आनिॽग साॽरिक्‍के यरिक् याङ् आधगुम्‍बान् खिनिॽ के़निःसुम्‍माङ् वाॽरो॥ 26 आल्‍ल खिनिॽ आबाङे के़निःसुम्‍माङ् के़घे़प्‍सुम्‍माङ् के़वयिॽ, कन् पावल मे़प्‍मनाबा मनाःल्‍ले़ एफिससओरक् मे़ःन्, कर एसिया खाराक्‍पा ते़ङ्‌गप्‍पो यरिक् मनाहाॽ, आनिॽ मनाहाॽरे़ हुक्‍किल्‍ले़ चोःक्‍मनासिबा नावाइत्‍लाहाॽ माङ्‌सि मे़ःन्‍लो फाॽआङ् ले़मुसिर वाॽरो॥ 27 हे़क्‍केःल्‍ले़ कल्‍ले़ग आनिॽ याःम्‍बक्‍किल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ मनाहाॽरे़ फे़न् पाःन् मे़बाःत्तुबा पोःक्‍खे़, हे़क्‍क्‍याङ् एसियास्‍मा ते़ङ्‌गप्‍पो नु इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा के़रे़क् मनाहाॽरे़ सेवा मे़जोगुबा आर्तेमिस साम्‍माङ्‌ङिन् नु कुमाङ्‌हिम्‍मिल्‍ले़ कुजाःत्‍थि के़बेःक्‍पा पोःक्‍खे़आङ् वाॽरो॥”
28 आल्‍ल कन् पाःन्‍निन् मे़घे़प्‍सुआङ् खे़ङ्‌हाॽ के़रे़क्‍ले़ खुनिॽ सिक् पोगे़आङ् अक्‍खेलॽरिक् अःक्‍मा मे़हेःक्‍ते़, “एफिसस्‍मा आर्तेमिस साम्‍माङ्‌ङिन्‍ने साॽरिक् पयम् यम्‍बा साम्‍माङ्‌लो!” 29 हे़क्‍केःल्‍ले़ सप्‍फारे़सा काक् ये़क्‌यक्‍को हयङ्‌किल्‍लिङ् पोःक्‍खे़, हे़क्‍क्‍याङ् मनाहाॽ थिक्‍हुप् मे़बोःक्‍खे़आङ् पावले़न्‍नु मे़सेदोनियालाम् लाम्‍दिःक् के़जोःक्‍पा कुन्‍जुम्‍हाॽ गायस नु अरिस्‍तार्खससि मे़दे़म्‍सुसिआङ् पङ्‌वाइत्‍लादे़न्‍नो* मे़दारुसिरो॥ 30 पावलरे़आङ् खे़प्‍मो पेःक्‍माआङ् पाःप्‍मा निङ्‌वाॽ चोगु, कर नसानिबाहाॽरे़ खुने़ॽ खे़प्‍मो पेःक्‍मा मे़म्‍बाङ्‌घुन्‍लो॥ 31 पावलरे़ कुभा कुन्‍जुम् ते़ङ्‌गप्युक्‍पाहाॽरे़आङ् खुने़ॽ पङ्‌वाइत्‍लादे़न्‍नो ओसेःन्‍मे़धाक्‍सिङ्‌ङिन्‍नि फाॽआङ् इङ्‌घङ् मे़हाङुरो॥
32 हे़क्‍क्‍याङ् चुम्‍लुङ्‌बा मनाहाॽरे़ हयङ्‌किल्‍लिङ् मे़जोगुर कुभा थिक् पाःन्‍नो मे़अःक्‍ते़, वेॽहाॽ वेॽ पाःन्‍नो मे़अःक्‍ते़, आत्तिन्‍हाॽरे़आङ् खुनिॽ पाःन् मे़दङे़न्‍नाङ् थेआङ् मनाहाॽ खे़प्‍मो मे़जुप्‍से़बा यरिक्‍ले़ थेआङ् कुसिङ् मे़न्‍निःत्तुन्‍लो॥ 33 कुभा यहुदिहाॽरे़ अले़क्‍जे़न्‍दर मे़प्‍मनाबा मनाःन् कन् हयङ्‌किल्‍लिङ्‌ङिन् थेआङ् पोःक्‍खे़बा फाॽआङ् चे़ङ्‌से़ खुने़ॽ तगि मे़जन्‍दु॥ हे़क्‍क्‍याङ् अलेक्‍जेन्‍दरले़ थिक् ने़त्‍छि नाङ्‌सिङ्‌मा पाःन्‍हाॽ पाःप्‍मा फाॽआङ् हुक्‍फोःक्‍खुर मनाहाॽ स्‍वाःत् चोःक्‍मासि निङ्‌वाॽ चोगुरो॥ 34 कर खुने़ॽ यहुदि फाॽआङ् निङ्‌वाॽ मे़घोःसुआङ् मनाहाॽ साॽरिक् थिक्‍हुप् मे़बोःक्‍खे़आङ् खप्‍मे़ कुमुक् ने़त्‍छि थारिक् अक्‍खे लॽरिक् मे़अःक्‍ते़, “एफिसस्‍मा आर्तेमिस साम्‍माङ्‌ङिन्‍ने साॽरिक् पयम् यम्‍बा साम्‍माङ्‌लो!”
35 हे़क्‍क्‍याङ् कुनुप्‍मो ये़क्‌यक् सुहाङ्‌गे़म्‍बाल्‍ले़ काक् मनाहाॽ स्‍वाःत् चोगुसिआङ् मे़त्तुसि, “तेःङ्‌जुम्‍से, कन् एफिसस्‍मा ते़ङ्‌गप्‍पिङ्‌ग पयम् आर्तेमिस माङ्‌ङिल्‍ले़ कुमाङ्‌हिम् नु ताङ्‌साक्‍पोलाम् मक्‍के़धाःबा कुनावाइत्‍ला के़गप्‍पा फाॽआङ् काक् मनाहाॽरे़ निङ्‌वाॽ मे़घोःसुआङ् मे़वाॽरो॥ 36 आत्तिल्‍ले़आङ् कन् पाःन्‍निन् अप्‍मा मे़सुक्‍तुन्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ काक्‍ले़ कन् पाःन्‍निन् से़क्‍खाएरो फाॽआङ् मे़निःसुआङ् मे़वाॽरो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ आल्‍लो खिनिॽग मे़न्‍इःत्ते थेआङ् इनोगे़न् तुक्‍खे के़दाःबा याःम्‍बक् मे़जोगे़म्‍मिन्‍ने़ॽओ॥ 37 खिनिॽ कन् ने़प्‍फु मनाहाॽ के़दारुम्‍सिम्‍माङ् वाॽसि, कर कङ्‌हाॽरे़ माङ्‌हिम्‍मोलाम् थेआङ् मे़ङ्‌घुःत्ते वाॽसि, हे़क्‍क्‍याङ् आनिॽ आर्तेमिस माङ्‌ङिल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ माङ्‌चे़ॽया पाःन्‍नाङ् मे़म्‍बाःत्ते वाॽसिरो॥ 38 दे़मे़त्रियस नु कुयाःम्‍बक् के़जोःक्‍पा कुभा मनाहाॽरे़ तक्‍ले़ङ्‌वाओ आप्‍तिक् वाॽने़ फाॽग्र खासे़न्‍हिम् नु सुहाङ्‌हिम् वाॽ, हाराॽ खे़प्‍मो मे़दारुनि॥ 39 कर खे़न्‍नाङ्धो वेॽ पाःन् के़गत्तुम्‍ने़ फाॽग्र चोःक्‍थिम् चुम्‍लुङ्‌ङोलाम् पाःन् के़मा पोःङ्‌लो॥ 40 हे़क्‍केःल्‍ले़ आइन् के़बोःङ्‌बा कन् हयङ्‌किल्‍लिङ्‌रे़न् आप्‍तिक्‍किन् रोमि सुहाङ्‌युक्‍पाहाॽरे़ आनिॽ आम्‍गुःप्‍पा पोःक्‍खे़रो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ कन् थे पोःक्‍खे़बा फाॽआङ् थेआङ् पाःप्‍मा आन्‍छुक्‍तुम्‍मिन्‍लो॥” 41 ये़क्‌यक् सुहाङ्‌मिबाल्‍ले़ हे़क्‍के मे़त्तुसिआङ् के़दाःबा मनाहाॽ पाङ्‌घुदेःसुसिरो॥
* 19:24 आर्तेमिस–ग्रिकेलिहाॽरे़ आर्तेमिस मे़प्‍मनामा साम्‍माङ्‌ङिन् मनाहाॽ नु यरिक् वेॽ साम्‍माङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ मा फाॽआङ् नसाःन् मे़जोगु॥ एफिसिबा मनाहाॽरे़ लत्‍छा नुःबा नु यम्‍बा माङ्‌हिम्‍धिक् मे़जोगुआङ् वये़॥ खे़प्‍मो आर्तेमिसे़ल्‍ले़ कुनावाइत्‍लाःन् सेवा मे़मे़त्तु॥ * 19:29 पङ्‌वाइत्‍लादे़न्–एफिसस ये़क्‌यक्‍किल्‍ले़ कुलुम्‍मो पङ्‌वाइत्‍लादे़न् वये़॥ खे़प्‍मो यरिक् मने़हाॽ चुम्‍लुङ् मे़जोगे़, हे़क्‍क्‍याङ्‌पङ्‌वाइत्‍ला नु हक्‍चात्ताङ् मे़जाःत्तु॥