23
पावलरे़ ये़जुम्‍भोःन् नुःरिक्‍काङ् ओमे़त्तुआङ् अक्‍खेलॽरिक् पाःत्तु, “आम्‍भुॽ आन्‍साॽसे, इङ्‌गाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ आइन् थारिक् आहिङ्‌मन्‍नो सेसे खासिङ्‌ङो माङ्‌सेवा चोगुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥” कन् खे़प्‍सुआङ् मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बा हननियारे़ पावलरे़ कुबेसाङ् के़ये़प्‍पा थक्‍तुम्‍बान् पावलरे़ कुमुराओ हिप्‍ते़ॽ फाॽआङ् इङ्‌जाःङ् पिरुरो॥ पावलरे़आङ् हननियाःन् मे़त्तु, “खे़ने़ॽ कुनिङ्‌वाॽ के़जिःप्‍पाए! निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खे़ने़ॽआङ् के़हिप्लो॥ खे़ने़ॽग खे़प्‍मो मोसारे़ पिरुबा साम्‌योथिम् कुइसिःक् इङ्‌गाॽ आघासे़न् लोःम्‍मा फाॽआङ् के़युङ्, कर खे़ने़ॽग साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ खासे़न् लोःम्‍मानुःल्‍ले़ तगिए इङ्‌गाॽ याप्‍मि हिप्‍मा के़बाङ्‌घुसिबि?”
हे़क्‍क्‍याङ् कुबेसाङ् के़ये़प्‍पा मनाहाॽरे़ पावले़न् मे़मे़त्तु, “खे़ने़ॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़न् मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बाल्‍ले़ कुनाधाःमा आक्‍खेआङ् के़आःन्‍छिङ्‌बे?”
पावलरे़ नोगप् पिरु, “आम्‍भुॽ आन्‍साॽसे, खुने़ॽग मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बा फाॽआङ् इङ्‌गाॽ मे़न्‍निःबे़न्‍लो॥ साम्‌योसाप्‍लाओग अक्‍खे साप्‍ते़आङ् पत्, ‘खिनिॽ लाम्‍लोःबाल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ फे़न् पाःन् मे़बारे़म्‍मिन्‍ने़ॽओ॥’ ”
हे़क्‍क्‍याङ् पावलरे़ खे़प्‍मो फरिसि नु सदुकिहाॽ मे़वाॽ के़लॽबा निङ्‌वाॽ खोःसु, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ सिःमे़न् एगाङ् थे पोःङ् के़लॽबा पाःन्‍नो खुनिॽ नसाःन् मे़दङे़न्‍बा निःसुआङ् यम्‍बा इक्‍लाओ ये़जुम्‍भोओ अक्‍खेलॽरिक् मे़त्तुसि, “आम्‍भुॽ आन्‍साॽसे, इङ्‌गाॽग फरिसिःल्‍ले़ कुस्‍साः फरिसिआरो॥ इङ्‌गाॽग के़सिःबाहाॽ मे़हिङ् लॽरिक् निङ्‌साङ् चोगुङ्‌बाल्‍ले़ आइन् कन् तुःन्‍देॽओ थ्‍याङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥” खुने़ॽ कन् पाःन्‍निन् पाःत्तुनुमे़ःन्‍ने फरिसि नु सदुकिहाॽरे़ खुनिॽ लुम्‍मो खे़माॽ पोगे़आङ् खे़ङ्‌हाॽ मे़से़ःरे़ मे़बेरो॥ (थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ सदुकिहाॽरे़ सिःमे़न्‍लाम् याम्‍मो हिङ्‌माओ हे़क्‍क्‍याङ् माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽ नु साम्‍हाॽ मे़वाॽ के़लॽबा पाःन्‍निन्‌नसाःन् मे़न्‍जोगुन्‍लो॥ कर फरिसिहाॽरे़ कन् सुम्‍सि पाःन्‍निन्‌नसाःन् मे़जोगुरो॥)
हे़क्‍क्‍याङ् मनाहाॽ साॽरिक् मे़अःक्‍ते़॥ खे़प्‍मो फरिसि लक्‍कोबा कुभा साम्‌योथिम्‍साम्‍बाहाॽआङ् मे़बोगे़आङ् वेॽहाॽ साॽरिक् मे़अत्तुसिर मे़बाःत्तु, “कन् मनाःल्‍ले़ याःम्‍बक् फेःन्‍दुबा थेआङ् मे़निःसुम्‍बे़न्‍लो॥ माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽ इग्र साम्‍हाॽआङ्‌सा से़क्‍खाए कन्‍नु पाःप्‍मा मे़सुक्‍से़बा!” 10 हे़क्‍क्‍याङ् पाःन्‍धङ्‌ङिन् पोःरे़र पेबाल्‍ले़ थक्‍तुम्‍बाल्‍ले़ पावले़न्‍नाङ् मे़धे़ःक्‍खु मे़से़रु फाॽआङ् किःसे़रो॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ थक्‍सुबाहाॽ यो पाङ्‌घुसिआङ् पावले़न् थक्‍सुबा यक्‍को थाक्‍ते़म्‍मे़ॽ लॽरिक् इङ्‌जाःङ् पिरुसि, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽलाम् पावले़न् साक्‍के़ल्‍ले़क्‍काङ् थक्‍सुबा यक्‍को मे़धाक्‍तुरो॥
11 बा खे़न् से़न्‍दिक् पावलरे़ कुबेसाङ् दाङ्‌बे़न् ओसेःन्‍धाक्‍सिङ्‌ङाङ् अक्‍खे मे़त्तु, “पावलए, खे़ने़ॽ हाङ्‌हाङ् मे़त्‍छिङ्‌ङे़ॽओ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ अक्‍खेलॽरिक् कन् यरुसले़म्‍मो इङ्‌गाॽ आयाःम्‍बेओ तोःन्‍दि के़बिरुबा कुइसिःक् रोम लाजेॽओआङ् तोःन्‍दि के़बिरुर पोःङ्‌लो॥”
पावले़न् से़प्‍मा चे़म्‍फन्
12 कुदाःन्‍दिक्‍मा यहुदिहाॽ मे़भुङ्‌सिङ्‌ङाङ् थिक्‍हुप् मे़बोःक्‍खे़र इङ्‌मे़दङ्‌घुरो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ पावले़न् मे़न्‍छे़त्ते थारिक् थे़माआङ् मे़जाम्‍बे़न् मे़धुङ्‌गुम्‍बे़न् लॽरिक् माङ्‌मे़हे़क्‍सिङ्‌लो॥ 13 कन् चे़म्‍फन् के़जोःक्‍पा मनाहाॽ लिबोःङ्‌ङाङ्‌(४०) थो मे़वये़रो॥ 14 खे़न् चे़म्‍फन् के़जोःक्‍पा मनाहाॽरे़ तुम्निङ्‌वाॽफुसाम्‍बाहाॽ नु यहुदि तुम्‍लाम्‍लोःबाहाॽरो मे़बेआङ् अक्‍खे मे़मे़त्तुसि, “आनिगे़ग पावले़न् मे़न्‍छे़त्ते थारिक् थेआङ् मे़जाम्‍बे़न् मे़धुङुम्‍बे़न् लॽरिक् माङ्‌हे़क्‍सिङ्‌मनाआङ् वयिगे़रो॥ 15 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आल्‍ल खिनिॽ नु ये़जुम्‍भोःन् तङ्‌ङासिम्‍मे़ॽआङ् रोमि थक्‍तुम्‍बे़ल्‍लो पेगे़म्‍मे़ॽ, हे़क्‍क्‍याङ् ‘खे़न् पावले़न् चुम्‍लुङ्‌ङो युरे़ॽ’ मे़त्ते़म्‍मे़ॽ फाॽआङ् पेलि फाक्‍कासिगे़रो॥ खे़ल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ चुम्‍लुङ्‌ङिल्‍ले़ यरिक् पाःन्‍हाॽ कुसिङ् निःप्‍मा वाॽरो लॽरिक् पाःन् चोगे़म्‍मे़ॽओ॥ कर खुने़ॽ कप्‍मो मे़युरुर मे़बत्तिल्‍ले़ लाम्‍मोसा आनिगे़ से़रुम्‍बे़ॽरो॥”
16 कर पावलरे़ कुल्‍लाम्‍साॽइल्‍ले़ कन् चे़म्‍फन् मे़जोगुबा पाःन्‍निन् निङ्‌वाॽ खोःसुआङ् थक्‍सुबा यक्‍को पेआङ् कन् पाःन्‍हाॽ काक् पावले़न् चे़क्‍तुरो॥
17 हे़क्‍क्‍याङ् पावलरे़ खे़प्‍मो के़वाॽबा थिक् थक्‍तुम्‍बे़न् उःत्तुआङ् अक्‍खे मे़त्तुरो, “आदाङ्‌बे, कन् थाङ्‌बे़न्‍निल्‍ले़ कुभा ताॽजे़ङ् पाःन्‍हाॽ थक्‍तुम्‍बे़न् मे़प्‍मा कत्तुरो॥” 18 हे़क्‍केःल्‍ले़ खे़न् सुहाङ्‌युक्‍पे़ल्‍ले़ पावलरे़ कुल्‍लाम्‍साॽइन् थक्‍तुम्‍बाल्‍लो तेॽरुआङ् अक्‍खे मे़त्तु, “आदाङ्‌बे, पुङ्‌लाधाबा पावलरे़ इङ्‌गाॽ उःत्ताङ्‌ङाङ् कन् मनाःल्‍ले़ आदाङ्‌बानु ताॽजे़ङ्‌मा कुभा पाःन्‍हाॽ कत्तुरो लॽरिक् मे़त्ताङ्‌ङाङ् कन्‌कप्‍मो तारुङ्‌बारो॥”
19 हे़क्‍केःल्‍ले़ पावलरे़ कुल्‍लाम्‍साॽइल्‍ले़ कुहुक्‍किन्‌ते़म्‍सुआङ् थिक्‍ले़प्‍माङ् तेॽरुआङ् थक्‍तुम्‍बाल्‍ले़ सेःन्‍दोसु, “इङ्‌गाॽनु ताॽजे़ङ् पाःन्‍हाॽ थे़मा के़गत्तुॽ, लु पाःत्ते़ॽ!”
20 खे़ल्‍ले़ मे़त्तु, “आदाङ्‌बे, कुभा यहुदि युक्‍साबाहाॽरे़ ताःन्‍दिक् पावले़न् यो ये़जुम्‍भोओ युरे़ॽ फाॽआङ् खे़ने़ॽनु पेलि फाक्‍मा इङ्‌मे़दङ्‌घुआङ् मे़वाॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् कन् चुम्‍लुङ्‌ङिल्‍ले़ग पावलरे़ कुयाःम्‍बेओ यरिक् पाःन्‍हाॽ कुसिङ् निःप्‍मा वाॽ फाॽआङ् पाःन् मे़जोगुआङ् वाॽरो॥ 21 कर खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ पाःन्‍निन् मे़घे़प्‍से़न्‍ने़ॽओ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ लिबोःङ्‌ङाङ्धो मनाहाॽरे़ पावले़न् से़प्‍मा फाॽआङ् मे़सुगुआङ् मे़युङ्‌लो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ग खुने़ॽ मे़न्‍छे़त्ते थारिक् थेआङ् मे़जाम्‍बे़न् मे़धुङुम्‍बे़न् लॽरिक् माङ्‌मे़हे़क्‍सिङ्‌ङाङ् यारिप् मे़बोःक्‍खे़आङ् मे़वाॽ॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ खे़ने़ॽ के़निङ्‌वाॽ पाःन्‍निल्‍ले़ इङ्‌जाःङ् खोःमारक् मे़हाङ्‌घुआङ् मे़युङ्‌लो॥”
22 हे़क्‍केःल्‍ले़ थक्‍तुम्‍बे़ल्‍ले़ खे़न् मनाःन् अक्‍खे मे़त्तुआङ् साम्‍दिङ् पिरुर पाङ्‌घुदेःसु, “कन् इङ्‌गाॽ के़जे़क्‍ताङ्‌बा पाःन्‍निन् हाःत्ताङ् मे़मे़त्ते़न्‍ने़ॽओ॥”
पावले़न् सिजरियाओ मे़बाङ्‌घुॽ
23 हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् थक्‍तुम्‍बाल्‍ले़ ने़प्‍फु सुहाङ्‌युक्‍पाहाॽ उःत्तुसिआङ् अक्‍खे मे़त्तुसि, “आक्‍खो से़न्‍दिक् कुमुक् फाङ्‌सि (९) मुक्‍किल्‍ले़ किप्‌ने़त्‍छि (२००) थक्‍सुबाहाॽ, नुबोःङ्‌(७०) अन् के़युक्‍पा थक्‍सुबाहाॽ हे़क्‍क्‍याङ् किप्‌ने़त्‍छि लाःक् के़याङ्‌बा थक्‍सुबाहाॽ सिजरियाओ पेःक्‍मा यारिप् चोगे़त्‍छे़ॽ, 24 हे़क्‍क्‍याङ् पावल नु कुन्‍देःङ्‌बाहाॽरे़ खुनिॽ युक्‍मा अन्‍हाॽरे़न्‍नाङ् तङ्‌गाम् चोगे़त्‍छे़ॽओ॥ खुने़ॽ नुःरिक्‍काङ् थेआङ् मे़म्‍बोःङ्‌ङे सुहाङ्‌गे़म्‍बा फे़लिक्‍सरो के़त्ते़छे़ॽओ॥” 25 थक्‍तुम्‍बे़ल्‍ले़ अक्‍खेलॽरिक् सुहाङ्‌गे़म्‍बा फे़लिक्‍से़न् सक्‍इङ्‌घङ् हाक्‍तुरो–
26 “तुत्तु आदाङ्‌बा सुहाङ्‌गे़म्‍बा फे़लिक्‍से,
क्‍लाउदियस लुसियसलाम्, आसेवारो॥ 27 कन् मनाःन् यहुदिहाॽरे़ मे़दे़म्‍सुआङ् से़प्‍मा मे़गोःत्तुआङ् मे़वये़, कर इङ्‌गाॽ कन् मनाःङ्‌ग रोमि यक्‌युङ्‌बा फाॽआङ् निङ्‌वाॽ खोःसुङ्‌ङाङ् थक्‍सुबाहाॽनु पेगाङ्‌ङाङ् यहुदिहाॽलाम् से़ःप्‍तुङ्‌लो॥ 28 कन् मनाःन् थे आप्‍तिक् मे़गुःत्तुबा फाॽआङ् कुसिङ् निःप्‍मा निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌ङाङ् खुनिॽ ये़जुम्‍भोओ तेॽरुङ्, 29 कर खुनिॽ आबाङे यहुदि साम्‌योथिम्‍मोबा निङ्‌वाॽ मे़न्‍दाःमना पाःन्‍नोरक् कन् मनाःन् आप्‍तिक् मे़गुःत्तुआङ् मे़वाॽरो॥ कन् मनाःल्‍ले़ सिःमे़ल्‍ले़ खुम्‍दिङ् खोःमा नु पुङ्‌लाधाबा पोःङ्‌मा थेआङ् याःम्‍बक् मे़म्‍भेःन्‍ने वाॽबा निङ्‌वाॽ खोःसुङ्‌लो॥ 30 हे़क्‍क्‍याङ् कन् मनाःन् से़प्‍मा फाॽआङ् यहुदिहाॽरे़ चे़म्‍फन् मे़जोगुर मे़याक् के़लॽबा इङ्‌गाॽ इङ्‌घङ् खोःसुङ्॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ कन् मनाःन् खे़ने़ॽओए पाङ्‌मा निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ आप्‍तिक् के़गुःप्‍पाहाॽआङ् हाराॽ खे़ने़ॽओए मे़युआङ् खुने़ॽ कुदक्‍ले़ङ्‌ङो मे़गुःत्तुबा आप्‍तिक्‍हाॽआङ् खे़ने़ॽए के़म्‍मे़त्‍ल, फाॽआङ् मे़त्तुङ्‌सिङ्‌ङाङ् मे़वाॽरो॥”
31 हे़क्‍केःल्‍ले़ थक्‍सुबाहाॽरे़ खे़न् इङ्‌जाःङ्‌ङिन् ते़न्‍दिङ् मे़जोगुआङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ पावले़न् मे़देॽरुआङ् से़न्‍दिक्‍सा एन्‍तिपत्रिस* ये़क्‌यक्‍को मे़गे़त्तुरो॥ 32 हे़क्‍क्‍याङ् कुनाम्‍दाःप्‍मा थक्‍सुबाहाॽरे़ खुने़ॽ अन् के़युक्‍पा थक्‍सुबाहाॽनु पेःक्‍नि फाॽआङ् पक्‍मे़धसिआङ् यक्‍को मे़नुःक्‍खे़ मे़द्‌ये़रो॥ 33 अन् के़युक्‍पा थक्‍सुबाहाॽरे़आङ् सिजरिया मे़गे़रे़आङ् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् नु पावले़न्‍नाङ् सुहाङ्‌गे़म्‍बाल्‍लो मे़दोःन्‍दु मे़बिरुरो॥ 34 सुहाङ्‌गे़म्‍बाल्‍ले़ खे़न् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् निःरुआङ् पावले़न् आत्तिन् ते़ङ्‌गपस्‍मा फाॽआङ् सेःन्‍दोसुल्‍ले़ खुने़ॽ सिलिसियास्‍मा फाॽआङ् निङ्‌वाॽ खोःसु॥ 35 हे़क्‍क्‍याङ् अक्‍खे मे़त्तु, “खे़ने़ॽ के़दक्‍ले़ङ्‌वाओ आप्‍तिक् के़गुःप्‍पाहाॽ मे़दाःआङ्‌लक् के़दुःन्‍देन् ओमे़त्तुङ्‌लो॥” हे़क्‍क्‍याङ् हे़रोद हाङ्‌ङिल्‍ले़ कुहाङ्‌हिम्‍मो खिनिॽ लक्‍पे़न्‍नो कत्ते़म्‍मे़ॽ फाॽआङ् थक्‍सुबाहाॽ इङ्‌जाःङ् पिरुसिरो॥
* 23:31 एन्‍तिपात्रिस–एन्‍तिपात्रिस पाङ्‌जुम्‍मिन्‌रोमि थक्‍सुभा तुरारे़न् मायक् वये़रो॥