24
यहुदिहाॽरे़ पावले़न् आप्‍तिक् मे़गुःत्तुॽ
ङासि ये़न् एगाङ् मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बा हननियारे़ कुभा यहुदि तुम्‍लाम्‍लोःबाहाॽ नु तरतुलस मे़प्‍मनाबा कुभाङ्‌से़म्‍बान् तेॽरुआङ् यो सिजरिया ये़क्‌यक्‍को पे, खे़प्‍मो सुहाङ्‌गे़म्‍बाल्‍ले़ कुदगि पावलरे़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ खुनिॽ आप्‍तिक् पाःन्‍निन् मे़दोःन्‍दुरो॥ पावले़न् खे़प्‍मो मे़उःत्तुआङ् तरतुलसरे़ खुने़ॽ आप्‍तिक् पाःन्‍निन् अक्‍खेलॽरिक् फे़लिक्‍सरे़ कुदगि युक्‍खुरो–
“आदाङ्‌बा तुत्तु सुहाङ्‌गे़म्‍बाए, खे़ने़ॽ सिकुम्‍निबा के़लाम्‍लोःल्‍ले़ यरिक् तङ्‌बेआङ्‌धो आनिगे़ सनारुङ्‌ङो वाॽमा खोःसुम्‍बे़आङ् वयिगे़, हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़ लाजेॽओ थोबोआङ् पोःक्‍खे़आङ् वाॽरो॥ आनिगे़ आत्तिसाङ् आप्‍फाल्‍ले़साङ् खे़ने़ॽ नु नुःब्‌नुःबा के़याःम्‍बक्‍हाॽ निङ्‌वाॽ इःत्तुम्‍बे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽ सिगाङ्‌लाम् खे़ने़ॽ नोगे़न् पिआसिगे़ॽरो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ यरिक् हम्‍मासिगे़साङ् नासि थःत्ते़ॽआङ् आनिगे़ पेलिगे़न् पाःन्‍निन् चुक्‍मुक्‍को खे़प्‍से़ॽ आबिरे़ॽओ॥
कन् मनाःन् आनिगे़ कुॽइ के़भे़ॽबा निःसुम्‍बे़आङ् वयिगे़रो॥ कल्‍ले़ इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो आत्तिसाङ् यहुदि लुम्‍मो बिफ्‍युङ् चोगुरो॥ कन् मनाःन् नासरि साम्‌यो नसाःन्‍बा* लाम्‍लोःबाआङ्‌लो॥ कन् मनाःल्‍ले़ माङ्‌हिम्‍मिन् चिःम्‍मा कोःत्तुल्‍ले़ आनिगे़ ते़म्‍सुम्‍बे़बारो॥ ((हे़क्‍क्‍याङ् साम्‌योथिम् कुइसिःक् खासे़न् लोःन्‍दुम्‍बे़मे़न् कर थक्‍तुम्‍बा लुसियसरे़ साक्‍के़ल्‍ले़क् आनिगे़ हुक्‍कोलाम् कन् मनाःन् नाप्‍तिगे़आङ् तेॽरुरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् थक्‍तुम्‍बा लुसियसरे़ आप्‍तिक् के़गुःप्‍पा मनाहाॽ आदाङ्‌बा सुहाङ्‌गे़म्‍बाल्‍लो मे़दानि फाॽआङ् इङ्‌जाःङ् पिरुसिरो॥)) आदाङ्‌बारे़ आबाङे कन् मनाःन् सेःन्‍गे़दोःसुने़ फाॽग्र आनिगे़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ कुःत्तुम्‍बे़बा आप्‍तिक्‍किन् से़क्‍खारो फाॽआङ् निङ्‌वाॽ के़घोःसुॽरो॥”
खे़प्‍मो वेॽ यहुदिहाॽरे़आङ् खे़न् आप्‍तिक्‍किन् से़क्‍खाएरो फाॽआङ् मुरा मे़दङ्‌घुरो॥
10 हे़क्‍क्‍याङ् सुहाङ्‌गे़म्‍बाल्‍ले़ पावले़न् पारे़ॽ फाॽआङ् हुक्‍चाःल्‍कि पिरुआङ् पावले़न् अक्‍खेलॽरिक् पारे़, “आदाङ्‌बा सुहाङ्‌गे़म्‍बाए, कन् लाजेॽओ खासे़न्‍लोःम्‍बा के़बोःक्‍खे़बा यरिक् तङ्‌बे के़रे़ के़लॽबा इङ्‌गाॽ निङ्‌वाॽ कत्तुङ्‌लो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ इङ्‌गाॽ आनाङ्‌सिङ्‌मा आबाःन्‍निन् युङ्‌मा आसिराॽ थाङ्‌लो॥ 11 यरुसले़म्‍मो माङ्‌सेवा चोःक्‍से़ इङ्‌गाॽ पेगाङ्‌बा थिक्-ने़त् ये़न्‍नाङ् मे़ङ्‌गे़त्ते वाॽ के़लॽबाङ्‌ग आदाङ्‌बारे़ उसुरु निङ्‌वाॽ के़घोःसुॽरो॥ 12 याप्‍मि आप्‍तिक् के़गुःप्‍पाहाॽरे़ मे़दुमाङ्‌ङिल्‍ले़ इङ्‌गाॽ माङ्‌हिम्‍मो पाःन् थक्‍कि यागाङ्‌बा, यहुदि चुम्‍लुङ्‌हिम्‍मो नु ये़क्‌यक्‍को आत्तिसाङ् मनाहाॽ हुसुङ्‌सिङ्‌ल वयाङ्‌बा होःप्‍ते़रो॥ 13 खे़ङ्‌हाॽरे़ मे़गुःत्ताङ्‌बा आप्‍तिक्‍ले़ तोःन्‍दिआङ् ताःप्‍मा मे़न्‍छुक्‍तुन्‍लो॥ 14 करसाङ्, इङ्‌गाॽग आनिगे़ थाःक्‍थे़बाहाॽरे़ सेवा मे़जोगुबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् सेवा चोगुङ्‌बा पाःन्‍निन् आदाङ्‌बारे़ के़दगि ते़न्‍दिङ् चोगुङ्‌लो॥ खे़न् इःत्तुङ् नाःत्तुङ्‌बा ये़सुरे़ कुलाम्‍मिन्, खे़ङ्‌हाॽरे़ फोत्‍याबा मे़मे़त्तुरो॥ मोसारे़ साप्‍तुबा साम्‌योथिम् साप्‍लाओ नु माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाहाॽरे़ मे़साप्‍तुबा साप्‍पन्‍नो साप्‍ते़आङ् के़बप्‍पा काक् पाःन्‍हाॽ नसाःन् चोगुङ्‌लो॥ 15 इङ्‌गाॽ खुनिॽ हे़क्‍केए साम्‌योनिबाहाॽ नु लायोबाहाॽ सिःमे़न्‍लाम् याम्‍मो मे़हिङ् के़लॽबा पाःन्‍निन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङो निङ्‌साङ् चोगुङ्‌लो॥ 16 हे़क्‍केलॽरिक् इङ्‌गाॽग सदादिङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङो नु मे़न्‍छाम्‍गे़न् याप्‍मिरे़ खुनिॽ तगि सेसे खासिङ् कप्‍मा तम्‍सिन् चोःक्‍कारो॥
17 यरुसले़म्‍मोनु लाःक्‍कात् वयाङ्‌बा यरिक् तङ्‌बे पोःक्‍खे़आङ् खारक् इङ्‌गाॽ याङ्‌गे़साॽबा यहुदियास्‍मा आमनाहाॽ एन्‍तिओक्‍लाम् सुम्‍मनाबा हुक्‍सो याङ् हुॽमासि नु निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् सिदुङ्‌जभा चोःक्‍मा फाॽआङ् कप्‍मो त्‍याङ्‌लो॥ 18 इङ्‌गाॽ खारक् माङ्‌हिम्‍मो सेसे पोःङ्‌मा थिम् चोगुङ् सुरुङ्‌ङाङ् वयाङ्‌ङिल्‍ले़ कुभा यहुदिहाॽरे़ इङ्‌गाॽ मे़निःसाङ्‌॥ इङ्‌गाॽनु यरिक् मनाहाॽआङ् मे़होःप्‍ते़, हयङ्‌किल्‍लिङ्‌ङाङ् होःप्‍ते़॥ 19 कर खे़प्‍मो एसिया ते़ङ्‌गप्‍लाम् के़दाःबा कुभा यहुदिहाॽआङ् मे़वये़॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ आदक्‍ले़ङ्‌वाओ आप्‍तिक् मे़गुःत्ताने़ फाॽग्र हाराॽ आदाङ्‌बारे़ के़दगि आप्‍तिक् तोःन्‍छे़ मे़दाररो॥ 20 मे़ःन्‍ने़ फाॽग्र हाराॽ कप्‍मो के़वाॽबाहाॽरे़आङ् ये़जुम्‍भोओ नाङ्‌सिङ्‌से़ ये़बाङ्‌ङिल्‍ले़ आदक्‍ले़ङ्‌वाओ आप्‍तिक् मे़घोःसुबा पाःन्‍निन् आदाङ्‌बारे़ के़दगि मे़दारुल्‍ले़ पोःङ्‌लो, 21 कर इङ्‌गाॽग खुनिॽ तगाङ् अक्‍खेलॽरिक्‍लक् अःक्‍ताङ्‌ल ये़बाङ्‌लो, ‘इङ्‌गाॽग के़सिःबा के़बेःक्‍पाहाॽ मे़हिङ् के़लॽबा पाःन्‍निन् नसाःन् चोगुङ्‌बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आइन् आघासे़न् के़लोःन्‍दिर के़बत्‍छिरो॥’ ”
22 फे़लिक्‍सरे़ कन् ये़सुरे़ कुसङ् कुलाम्‍मिल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ नुःरिक्‍काङ् ले़स्‍सुआङ् वये़आङ् बा खे़न् ये़म्‍मोए खासे़न् लोःम्‍माआङ् के़सुक्‍पा चोगे़, कर खे़ल्‍ले़ अक्‍खे पाःत्तुर चुम्‍लुङ्‌ङिन् नुप्‍सु, “आल्‍ल थक्‍तुम्‍बा लुसियसे़न् युःआङ् खासे़न् लोःन्‍दुङ् पिनिङ्‌लो॥” 23 हे़क्‍क्‍याङ् फे़लिक्‍सरे़ पावले़न् कोमा थक्‍सुबाहाॽ युङ्‌मासि हे़क्‍क्‍याङ् वाॽमा पेःक्‍मा साॽरिक् साक्‍मा मे़ःन्‍नाङ्‌कुन्‍जुम् कुन्‍देःङ्‌हाॽरे़ खुने़ॽ चाहाबा के़जोःक्‍पा चिगःक्‌वाहाॽ मे़दारु मे़बिरुनि फाॽआङ् थक्‍तुम्‍बान् इङ्‌जाःङ् पिरुरो॥
पावले़ फे़लिक्‍स द्रुसिल्‍लाःन्‍नु पाःत्
24 हे़क्‍क्‍याङ् कुभा ये़न् एगाङ् फे़लिक्‍से़न् कुमेःत् द्रुसिल्‍लाःन्‍नु त्‍ये़त्‍छि॥ द्रुसिल्‍लाःन् यहुदि वये़रो॥ फे़लिक्‍सरे़ पावले़न् उःत्तुआङ् ख्रिस्‍त ये़सुःन्‌नसाःन् चोःक्‍मनाबाल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ खुने़ॽलाम् खे़प्‍सु॥ 25 पावलरे़ ताॽधक्‍तुर तेॽरुल्‍ले़ साम्‌योनिबा, निङ्‌वाॽ हाङ्‌गे़म्‍सिङ्‌मा नु ताःन्‍दि के़दाःबार के़बप्‍पा पयम् खुम्‍दिङ्‌ङिल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओआङ् पोधक् चोगुरो॥ कर फे़लिक्‍से़न् किःसे़आङ् मे़त्तु, “आल्‍ल खे़ने़ॽ पेगे़ॽ, इङ्‌गाॽ याःन्‍दिक् ताआल्‍ले़ याम्‍मो उःत्‍ने़आङ् के़बाःन्‍निन् खे़प्‍सुङ्‌लो॥” 26 खुने़ॽग पावललाम् सुरुत्-याङ् खोःसुङ्बि फाॽआङ् निङ्‌वाॽ चोगुआङ् वये़॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ ए़त्‍ले़ङ् उःत्तुर ताॽजे़क्‍खे़साङ् पावलरे़ थेआङ् मे़बिरुन्‍लो॥
27 आल्‍ल तङ्‌बे ने़त्‍छि एगाङ् फे़लिक्‍सरे़ कुले़क्‌वा पोर्कियस फे़स्‍तसे़न् सुहाङ्‌गे़म्‍बा पोःक्‍खे़आङ् त्‍ये़रो, कर फे़लिक्‍सरे़ यहुदिहाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽ ताःमा पिमासि फाॽआङ् पावले़न् पुङ्‌लाहिम्‍मोए ले़रुधआङ् पेरो॥
* 24:5 नासरि साम्‌यो नसाःन्–ये़सुरे़ कुबाङ्‌भे़ॽइन् नासरत वये़, हे़क्‍क्‍याङ् कुहुॽसाम्‍बाहाॽ नासरतबा मनाःन् के़दिम्‍बासिरो फाॽआङ् कुसिङ्‌मे़निःत्तुसिआङ् वये़॥