25
सुहाङ्‌गे़म्‍बा फे़स्‍तसरो पावलरे़ कुदुःन्‍देॽइन्
फे़स्‍तसे़न् सुहाङ्‌गे़म्‍बा पोःक्‍खे़आङ् रोमलाम् यहुदिया थुम्‍मो त्‍ये़बा सुम् ये़न् एगाङ् सिजरियालाम् थो यरुसले़म पे॥ खे़प्‍मो तुम्निङ्‌वाॽफुसाम्‍बाहाॽ नु यहुदि लाम्‍लोःबाहाॽरे़ खुने़ॽ कुदगि पावलरे़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ आप्‍तिक्‍हाॽ मे़युक्‍खुरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ फे़स्‍तसे़न् पावलरे़ कुदुःन्‍देॽले़न् खासे़न् लोःन्‍छे़ यरुसले़म्‍मो थाक्‍मा आबिरे़ॽओ फाॽआङ् पेलि मे़भाक्‍तु, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ पावले़न् खे़ङ्‌हाॽरे़ लाम्‍मोसा से़प्‍मा के़लॽबा चे़म्‍फन् मे़जोगुआङ् मे़वये़रो॥ कर फे़स्‍तसरे़ खे़ङ्‌हाॽ नोगप् पिरुसि, “पावले़ङ्‌ग सिजरियास्‍मा पुङ्‌लाहिम्‍मो साक्‍ते़आङ् वाॽ॥ इङ्‌गाॽए सिजरियाओ हारा पेःक्‍कार पत्ता॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ खिनिॽओ कुभा लाम्‍लोःबाहाॽ इङ्‌गाॽनुए थ्‍ये़म्‍मे़ॽ हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् मनाःल्‍ले़ से़क्‍खाए पाःन् फेःन्‍दुआङ् वाॽने़ फाॽग्र कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ हाराॽ खे़प्‍मोए आप्‍तिक् कुःत्ते़म्‍मे़ॽओ॥”
हे़क्‍क्‍याङ् फे़स्‍तसे़न् यरुसले़म्‍मो ये़त्‍छि ये़न्‍नाङ्धो थिबोःङ् ये़न् थारिक् याःक्‍ते़आङ् खुने़ॽ सिजरियाओ थ्‍ये़बेरो॥ यरिक् यहुदि लाम्‍लोःबाहाॽआङ् खे़प्‍मो मे़बे॥ सिजरिया के़रे़बा कुदाःन्‍दिक्‍मा खासे़न् युक्‍नाओ युङ्‌सिङ्‌ङाङ् पावले़न् खे़प्‍मो मे़दारुनि फाॽआङ् इङ्‌जाःङ् पिरुसिरो॥ पावले़न् खे़प्‍मो मे़दारुआङ् यरुसले़म्‍लाम् के़युःबा यहुदिहाॽ खुने़ॽ कुघिरि मे़ये़म्‍सिङ्‌ङाङ् पयम् यम्‍बा आप्‍तिक्‍हाॽ कुःप्‍मा मे़हेःक्‍तु, कर खुने़ॽ मे़गुःत्तुबा आप्‍तिक्‍हाॽ से़क्‍खाए फाॽआङ् ओसेःन्‍धाक्‍मा मे़न्‍छुक्‍तुन्‍लो॥
हे़क्‍क्‍याङ् पावलरे़ नाङ्‌सिङ्‌ल अक्‍खे मे़त्तुसि, “आदाङ्‌बे, इङ्‌गाॽग यहुदि साम्‌योथिम्, माङ्‌हिम् नु रोमि हाङ्‌जुम्‍मिल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ थेआङ् फे़न् याःम्‍बक् मे़न्‍जोःक्‍के वाॽआरो॥”
कर फे़स्‍तसरे़ यहुदि लाम्‍लोःबाहाॽरे़ खुनिॽ सिराॽ थाङ्‌ल के़लॽबा निङ्‌वाॽ चोगुआङ् पावले़न् सेःन्‍दोसु, “खे़ने़ॽ के़म्‍गुःत्ते़बा आप्‍तिक्‍किल्‍ले़न् तुःन्‍देॽरे़ खासे़न्‍निन् थो यरुसले़म्‍मो आदगि पोःङ्‌नि के़लॽबा निङ्‌वाॽ के़जोगुबि?”
10 पावलरे़ नोगप् पिरु, “मे़ःन्‍लो, आदाङ्‌बे, इङ्‌गाॽग सिजरे़ल्‍ले कुघासे़न् युक्‍नाःल्‍ले कुदगि ये़प्‍पाॽरो॥ कप्‍मोए इङ्‌गाॽ आदुःन्‍देल्‍ले़न्‌खासे़न् पोःङ्‌मा पोःङ्‌लो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ यहुदिहाॽ खुनिॽ तक्‍ले़ङ्‌वाओ इङ्‌गाॽ थेआङ् फे़न् याःम्‍बक् मे़न्‍जोःक्‍के वाॽआ के़लॽबा आदाङ्‌बारे़ कुसिङ् के़निःत्तुआङ् के़वाॽरो॥ 11 सिःमे़ल्‍ले़न् खुम्‍दिङ् खोःमा थिम् फेःन्‍दुङ्‌ङाङ् वाॽआने़ फाॽग्र इङ्‌गाॽ सिःमा पोःङ्‌साङ् मे़अत्तुङ्‌ङिन्‍लो॥ कर इङ्‌गाॽ मे़गुःत्ताङ्‌बा आप्‍तिक् पाःन्‍नो से़क्‍खा पाःन् होःप्‍पाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आत्तिल्‍ले़आङ् इङ्‌गाॽ खुनिॽओ हुक्‍सुप्‍मा मे़न्‍छुक्‍कान्‍लो॥ इङ्‌गाॽ रोमओ हाङ्‌युक्‍पा सिजररे़ल्‍लो आदुःन्‍देल्‍ले़न् खासे़न् पोःङ्‌ल फाॽआङ् ये़क्‍पेलि चोःक्‍कारो!”
12 फे़स्‍तसे़न् कुसुजासाबाहाॽनु ताॽजे़क्‍खे़आङ् पावले़न् मे़त्तु, “खे़ने़ॽ सिजरलो ये़क्‍पेलि* के़जोगुआङ् के़वाॽ॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ने़ॽ सिजरलोए पाङ्‌ने़ॽरो॥”
फे़स्‍तसे़न् अग्रिपा हाङ्‌ङिन्‍नु सुजा चोःक्
13 कुभा ये़न् एगाङ् अग्रिपा हाङ् नु कुन्‍जेलि बर्निसे़न्‌सुहाङ्‌गे़म्‍बा फे़स्‍तसे़न् तुम्‍दुम् लाङ्‌दाःक्‍से़ सिजरियाओ त्‍ये़त्‍छिरो॥
14 खुन्‍छिॽ यरिक् ये़न् वये़त्‍छिल्‍ले़ फे़स्‍तसरे़ अग्रिपा* हाङ्‌ङिन् पावलरे़ कुयाःम्‍बेओ अक्‍खेलॽरिक् मे़त्तु, “फे़लिक्‍से़न् कप्‍मोलाम् पेःल्‍ले़ पावल मे़प्‍मनाबा पुङ्‌लाधाबान् पक्‍थःआङ् वये़॥ 15 इङ्‌गाॽ थो यरुसले़म्‍मो पेगाङ्‌ङिल्‍ले़ तुम्निङ्‌वाॽफुसाम्‍बाहाॽ नु यहुदि तुम्‍लाम्‍लोःबाहाॽरे़ खे़ल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ आप्‍तिक् मे़दोःन्‍दुआङ् हाराॽ खुम्‍दिङ् खोःसुनि फाॽआङ् पेलि मे़भाक्‍तुरो॥
16 इङ्‌गाॽ खे़ङ्‌हाॽ ‘आप्‍तिक्‍साबाहाॽरे़ खुने़ॽ मे़गुःत्तुबा आप्‍तिक्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ नाङ्‌सिङ्‌मा सुये़म् मे़म्‍बिए आप्‍तिक् के़गुःप्‍पाहाॽ खे़न् हुक्‍सुप्‍मा रोमिथिम् होःप्‍लो’ लॽरिक् मे़त्तुङ्‌सिङ्‌लो॥ 17 हे़क्‍केःल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ इङ्‌गाॽनुए सोरिक् सिजरियाओ मे़द्‌ये़आङ् इङ्‌गाॽ मे़न्‍नाःम्‍सिङ्‌ङे कुदाःन्‍दिक्‍माए खासे़न्‍हिम्‍मो उःत्तुङ्‌सिङ्‌ङाङ् खे़न् पावले़न्‍नाङ् खे़प्‍मो ताःप्‍मा पाङ्‌घुङ्‌सिङ्‌लो॥ 18 हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ आप्‍तिक् के़गुःप्‍पाहाॽ मे़ये़म्‍सिङ्‌ङाङ् आप्‍तिक् कुःप्‍मा मे़हेःक्‍तु, कर इङ्‌गाॽ निङ्‌वाॽ इःत्तुङ्‌बा हे़क्‍के पयम् आप्‍तिक् थेआङ् कुःप्‍मा मे़न्‍छुक्‍तुन्‍लो॥ 19 कर कुआप्‍तिक्‍किङ्‌ग आबाङे खुनिॽ साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ निङ्‌वाॽ मे़न्‍दङ् पाःन्‍धङ्‌हाॽ नु के़सिःबाआङ् के़बेःक्‍पा ये़सु मे़प्‍मनाबा मनाःल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओरक् वये़रो॥ खे़न् आल्‍लोआङ् कुहिङ्‌वे़त् वाॽ लॽरिक् पावले़न् चक्‍मे़ल्‍लॽए हादिङ् थक्‍ते़रो॥ 20 हे़क्‍क्‍याङ् कन् पाःन्‍निन् अक्‍खेलॽरिक् कोःम्‍भो चोःक्‍मा इङ्‌गाॽ थेआङ् कुसिङ् मे़न्‍निःत्ते वयाङ्॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ पावले़न् थो यरुसले़म्‍मो के़दुःन्‍देॽरे़ खासे़न् लोःम्‍मा के़सिराॽ थाङ्‌बि? फाॽआङ् सेःन्‍दोसुङ्‌लो॥ 21 कर पावलरे़ खुने़ॽ कुदुःन्‍देॽले़न् खासे़न्‍निन् रोमि हाङ्‌युक्‍पाल्‍ले़ चोगुनि लॽरिक् ये़क्‍पेलि चोगुबाल्‍ले़ इङ्‌गाॽआङ् खुने़ॽ पयम्‌हाङ् सिजरे़ल्‍लोए पाङ्‌मादेःमा निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌ङाङ् खुने़ॽ मे़म्‍बाङ्‌ङे थारिक् तिलिङ्‌गाहाॽ कोमाआङ्‌कप्‍मा इङ्‌जाःङ् पिरुङ्‌सिङ्‌लो॥” 22 हे़क्‍केःल्‍ले़ अग्रिपा हाङ्‌ङिल्‍ले़ फे़स्‍तसे़न् मे़त्तु, “कन् मनाःल्‍ले़ पाःत्तुबा पाःन्‍निन् इङ्‌गाॽ आबाङेआङ् खे़म्‍मा निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌लो॥”
फे़स्‍तसरे़ नोगप् पिरु, “पोःङ् आदाङ्‌बे, खे़ने़ॽ ताःन्‍दिक् खे़प्‍से़ॽओ॥”
23 हे़क्‍क्‍याङ् कुदाःन्‍दिक्‍मा अग्रिपा हाङ् नु बर्निसे़न्‌आत्तात्तान्‍ने मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ्‌नु त्‍ये़त्‍छिआङ् चुम्‍लुङ्‌हिम्‍मो थक्‍तुम्‍बाहाॽ नु ये़क्‌यक्‍कोबा मिङ्‌सोदाङ्‌बाहाॽनु लाःसे़त्‍छि॥ हे़क्‍क्‍याङ् फे़स्‍तसरे़ पावले़न् ताःप्‍मा इङ्‌जाःङ् पिरुसिआङ् खुने़ॽ खे़प्‍मो मे़दारु॥ 24 हे़क्‍क्‍याङ् सुहाङ्‌गे़म्‍बा फे़स्‍तसरे़ पाःत्तु, “आदाङ्‌बा अग्रिपा हाङ् नु कप्‍मो के़दाःबा तुत्तुगे़न् तुम्‍म्‍याङ्‌हाङ्‌से, खिनिॽ के़रे़क्‍ले़ कन् मनाःन् के़निःसुम्॥ कल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ यरुसले़म नु कप्‍मोबा कुभा यहुदिहाॽरे़ कल्‍ले़ आल्‍ल हिङ्‌मा मे़घोःसुन्‍नि, खे़न् सिःमाए पोःङ् लॽरिक् मे़अःक्‍ते़र इङ्‌गाॽओ पेलि मे़दोःन्‍दुआङ् मे़वाॽरो॥ 25 कर कन् मनाःल्‍ले़ सिःमे़ल्‍ले़ खुम्‍दिङ् खोःमा थे़माआङ् पाःन् मे़म्‍भेःन्‍ने वाॽ के़लॽबा निङ्‌वाॽ खोःसुङ्॥ याम्‍मो कन् मनाःल्‍ले़ पयम्‌हाङ्‌सिजरलो ये़क्‍पेलि चोगुबाल्‍ले़ इङ्‌गाॽआङ् सिजरे़ल्‍लोए रोम्‍मो खे़न् पाङ्‌मा निङ्‌वाॽ निःन्‍धो चोगुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ 26 कर खे़ल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ पयम् हाङ् सिजरे़न् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङो थे साप्‍मा पोःङ् के़लॽबा इङ्‌गाॽ मे़निआन्‍लो॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ कन् मनाःन् कुत्‍चिओ खे़ने़ॽ आदाङ्‌बा अग्रिपा हाङ्‌ङिल्‍ले़ के़दगि तारुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ हे़क्‍केलॽरिक् सोरिक् आनिॽ कोःम्‍भो आजोगुम्‍मिल्‍ले़ साप्‍मा पाःन् कुभा इङ्‌गाॽ खोःसुङ्‌ङेरो॥ 27 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ पुङ्‌लाधाबाल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ से़क्‍खा आप्‍तिक् पाःन्‍हाॽ मे़न्‍छाप्‍पे सिजरलो पाङ्‌मा इङ्‌गाॽ नुःबा मे़न्‍निःबे़न्‍लो॥”
* 25:12 सजरलो ये़क्‍पेलि–रोमि यक्‌युङ्‌बाहाॽरे़ पयम्‌हाङ्‌सिजरले़ खुनिॽ तुन्‍दे़रे़न् ये़क्‍पेलि चोःक्‍मा युक् मे़गत्तुरो॥ * 25:14 अग्रिपा–कन् हे़रोद अग्रिपा थिक्‍सिगेःक्‍स्‍मा हाङ्‌रे़ कुस्‍साः हे़रोद अग्रिपा निसिगेःक्‍स्‍मा वये़॥