26
अग्रिपा हाङ्‌ङिल्‍ले़ कुदगि पावले़न् नाङ्‌सिङ्‌
अग्रिपा हाङ्‌ङिल्‍ले़ पावले़न् मे़त्तु, “खे़ने़ॽ के़नाङ्‌सिङ्‌मा पाःन्‍निन् युङ्‌मा के़घोःसुॽरो॥”
पावलरे़आङ् कुहुक्‍हाॽ सन्‍छुर कुनाङ्‌सिङ्‌मा पाःन्‍निन् अक्‍खेलॽरिक् युक्‍खु– “आदाङ्‌बा अग्रिपा हाङ्‌ङे, इङ्‌गाॽग आइन् यहुदिहाॽरे़ मे़गुःत्ताङ्‌बा आप्‍तिक्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ नाङ्‌सिङ्‌मा पाःन् के़दगाङ् युङ्‌मा सुये़म् खोःसुङ्‌बाओ इङ्‌गाॽ आबाङे कुदॽयाःन्‌के़नुॽबा चोःक्‍का फाॽआङ् निङ्‌वाॽ इःत्‍छिङ्‌ङारो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कुत्‍चिओग खे़ने़ॽ नुःरिक्‍काङ् आनिगे़ यहुदि चोःक्‍थिम् नु ये़मे़न्‍दङ् पाःन्‍हाॽरे़ कुयाःम्‍बेओ के़निःसु के़ले़स्‍सुरो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ आबाःन्‍निन् नासि थःत्ते़ॽआङ् खे़प्‍से़ॽओ फाॽआङ् पेलि फाक्‍ने़ॽरो॥
इङ्‌गाॽ चुक्‍ताङ्‌ङाङ्धोए आबाङे आलाजेॽसाबालुम्‍मो नु यरुसले़म्‍मो वयाङ्‌ङिल्‍ले़ आहिङ्‌मन् आक्‍तङ्‌बा वये़ फाॽआङ् यहुदिहाॽरे़ मे़निःसुरो॥ उन्‍छेःन्‍नाङ्धोए खे़ङ्‌हाॽरे़ आयाःम्‍बेओ मे़निःसुआङ् मे़वाॽरो, हे़क्‍केःल्‍ले़ निङ्‌वाॽ मे़जोगुने़ फाॽग्र इङ्‌गाॽग आनिगे़ साम्‌योथिम्‍मो काक्‍नु के़साक्‍पा हे़न्‍थिम्‍बा फरिसि साम्‌योलक्‍कोबा वयाङ् फाॽआङ् कप्‍मोआङ् तोःन्‍दि पिमा मे़सुक्‍तुॽरो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आनिॽ थाःक्‍थे़बाहाॽनु चोगुबा माङ्‌हे़क्‍किन्‌के़त् लॽरिक् निङ्‌साङ् चोगुङ्‌बाल्‍ले़ इङ्‌गाॽग आइन् कप्‍मो खासे़न् लोःम्‍मा ते़न्‍नो ये़प्‍पारो॥ बा खे़न् माङ्‌हे़क्‍किन्‌खोःमा निङ्‌साङ् मे़जोगुर आनिगे़ थिक्-ने़त् थाःक्‍सुवाङ्‌हाॽरे़ से़न्‍दिक्‌ले़न्‍दिक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् सेवा मे़जोगुरो॥ आदाङ्‌बा हाङ्‌ङे, बा खे़न् निङ्‌साङ्‌ङिल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आइन् कन् यहुदिहाॽरे़ आप्‍तिक् मे़गुःत्ताङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ के़सिःबा मनाहाॽ कुहिङ्‌वे़त् चोगुसिॽ के़लॽबा पाःन्‍नो थेआङ् खिनिॽ नसाःन् चोःक्‍मा के़न्‍छुक्‍तुम्‍मिम्‍बाबे?
इङ्‌गाॽ आबाङे नासरतबा ये़सुरे़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ यरिक् पाःन्‍हाॽ चोःक्‍मा पोःङ् के़लॽबा इःत्‍छिङ्‌ङाङ् वयाङ्‌ङाङ्‌ 10 यरुसले़म्‍मो बा हे़क्‍केए चोगुङ्‌लो॥ तुम्निङ्‌वाॽफुसाम्‍बाहाॽरोलाम् युक् खोःसुङ्‌ङाङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमनाहाॽ पुङ्‌लाहिम्‍मो थे़क्‍तुङ्‌सिङ्, हे़क्‍क्‍याङ् सिःमे़ल्‍ले़ खुम्‍दिङ् मे़बिरुसिल्‍ले़ इङ्‌गाॽआङ् ते़न्‍दिङ् पिरुङ्‌सिङ्‌लो॥ 11 इङ्‌गाॽ यरिक्‍ले़ङ् यहुदि चुम्‍लुङ्‌हिम् थप्‍मे पेगाङ्‌ङाङ् खे़ङ्‌हाॽ खुम्‍दिङ् पिरुङ्‌सिङ्, हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ साक्‍के़ल्‍ले़क्‍काङ् माङ्‌चे़ॽया पाःप्‍मा पाङ्‌घुङ्‌सिङ्‌लो॥ साॽरिक् आसिक्‍किन् पोगे़बाल्‍ले़ ये़सुःन्‌नसाःन् के़जोःक्‍पा माःङ्‌घा लाजेॽओबा ये़क्‌यक्‍कोआङ् खे़ङ्‌हाॽ तुक्‍खे चाःत्‍छे़ पेगाङ्‌लो॥ 12 थिक्‌ये़न् कन् याःम्‍बक्‍को यरुसले़म्‍मोबा तुम्निङ्‌वाॽफुसाम्‍बाहाॽरोलाम् नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽ ते़म्‍मासिआङ् साक्‍मासि के़लॽबा युक् नु इङ्‌दत् खोःसुङ्‌ङाङ् दमस्‍कसओ पेगाङ्‌ल पत्‍छाङ्॥ 13 आदाङ्‌बा हाङ्‌ङे, ले़न्‍दिक् लाम्‍मो पेगाङ्‌ल पत्‍छाङ्‌ङिल्‍ले़ ताङ्‌साक्‍पोलाम् नाम्‍मिन्‍नुःल्‍ले़आङ् साॽरिक् के़ले़क्‍पा से़न्‍दाङ्‌गे़न् ओःत्तिःन् आनिगे़ खिरि मिक्‍किन् चे़मुर ले़क्‍ते़रो॥ 14 आनिगे़ काक् लाम्‍दिःक् के़जोःक्‍पाहाॽ लाम्‍मो हर्गुप्सा चोःन्‍दिगे़रो॥ हे़क्‍क्‍याङ् हिब्रु पाःन्‍नो अक्‍तङ्‌बा इक्‍लाधिक् खे़म्‍मना, ‘सावलए, सावलए, इङ्‌गाॽ थेआङ् तुक्‍खे के़जाःत्ताबाबे? इङ्‌गाॽनु थङ् के़जोःक्‍ने़ फाॽग्र आबाङेरक् के़घुम्‍लो॥’
15 इङ्‌गाॽआङ् दाङ्‌बे, खे़ने़ॽग हाःत्‍ने़न्‍बे? फाॽआङ् सेःन्‍दोसुङ्॥
दाङ्‌बाल्‍ले़ अक्‍खे पाःत्तुर नोगप् पिराङ्, ‘इङ्‌गाॽग तुक्‍खे के़जाःत्तुर के़वाॽबा ये़सुआरो॥ 16 आल्‍ल पोगे़ॽ, आइन् खे़ने़ॽनु ओसेःन्‍धाक्‍सिङाङ्‌ङाङ् आसेवारोबा नु आदोःन्‍दि के़बिबा चोःक्‍ने़आङ् वाॽआरो॥ खे़ने़ॽ आइन् के़निःसुबा पाःन्‍निन् नु ताःन्‍दि ताये़म्‍मो ओसेःन्‍धाक्‍ने़बा पाःन्‍हाॽ वेॽ मनाहाॽ इङ्‌गे़भोःसुसिर पोःङ्‌लो॥ 17-18 इङ्‌गाॽ खे़ने़ॽ के़मनाहाॽ नु थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽ ने़प्‍जाङ्‌लाम् ताङ्‌से़ःप्‍ने़ॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खुनिॽ मिक्‍हाॽ हन्‍छे़, माक्‍चिगे़न् खादाम्‍मोलाम् से़न्‍दाङ्‌गे़न् ओःत्तिओ ताःत्‍छे़ हे़क्‍क्‍याङ् माफे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ कुयुक्‍कोलाम् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुयुक्‍को ताःत्‍छे़ खे़ङ्‌हाॽरो पाङ्‌ने़ॽरो॥ हे़क्‍केलॽरिक् खे़ङ्‌हाॽरे़ इङ्‌गाॽ नसाःन् मे़जोगाङ्‌बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खुनिॽ लायोलाम् ले़प्‍मि मे़घोःसुॽ, हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आबाङे सेसे चोगुसिबा कुमनाहाॽनु खुनिॽ युङ्‌दे़न् मे़घोःसुॽरो॥’
19 हे़क्‍केःल्‍ले़ आदाङ्‌बा अग्रिपा हाङ्‌ङे, इङ्‌गाॽग साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌लाम् खोःसुङ्‌बा सुफोरे़ इङ्‌जाःङ्‌गे़म्‍बाए पोःक्‍खाङ्‌लो॥ 20 काक्‍नु तगि दमस्‍कसओ हे़क्‍क्‍याङ् यरुसले़म नु काक् यहुदिया लाजेॽबा, हे़क्‍क्‍याङ् थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽआङ् खिनिॽ लायोलाम् हिन्‍दे़म्‍मे़ॽआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍लो नुःक्‍खे़म्‍मे़ॽ हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ लायोलाम् के़हिन्‍दिबा कुइसिःक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ तासे़म्‍मे़ॽओ फाॽआङ् इङ्‌भन्‌चोगुङ्‌सिङ्‌लो॥ 21 हे़क्‍केलॽरिक् इङ्‌भन् चोगुङ्‌बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ए यहुदिहाॽरे़ माङ्‌हिम्‍मो इङ्‌गाॽ मे़दे़म्‍साङ्‌ङाङ् से़प्‍मा मे़गोःत्ताङ्‌बारो॥ 22 कर आइन् थारिक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुभाॽ पिराङ्‌ङाङ् वाॽआ॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ए इङ्‌गाॽ चुक्‍पा यम्‍बा के़रे़क्‍ले़ खुनिॽ तगि ये़प्‍माआङ् ये़सुरे़ कुयाःम्‍बेओ तोःन्‍दि पिमा सुये़म् खोःसुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ मोसा हे़क्‍क्‍याङ् वेॽ माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाहाॽरे़ ताःन्‍दि पोःङ् लॽरिक् मे़बाःत्तुबान्‍नाङ्‌धो, वेॽ थेआङ् इङ्‌गाॽ मे़म्‍बाःत्ते वाॽआरो॥ 23 हे़क्‍केलॽरिक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेःन्‍दुबा ख्रिस्‍ते़ल्‍ले़ तुक्‍खे चामाआङ् सिःमाए पोःङ्, सिःमे़न्‍लाम् कुहिङ्‌वे़त् पोःङ्‌मा हे़क्‍क्‍याङ् काक्‍नु तुम्‍बा पोःङ्‌ङाङ् से़न्‍लप्‌रे़न्‌ओःत्तिःन् यहुदिहाॽ नु थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽ इङ्‌भोःसुसिरो लॽरिक् खे़ङ्‌हाॽरे़ मे़बाःत्तुआङ् मे़वये़रो॥”
24 अक्‍खेलॽरिक् पावलरे़ नाङ्‌सिङ्‌मा पाःन्‍निन् पाःत्तुर पत्‍छे़ल्‍ले़ सुहाङ्‌गे़म्‍बा फे़स्‍तसरे़ फे़ःक्‍तु, “पावलए, खे़ने़ॽग के़नाक्‍खे़ के़बेरो! खे़ने़ॽग यरिक् निसाम्‍मिल्‍ले़ के़नाक्‍खे़ के़बेरो॥”
25 कर पावलरे़ नोगप् पिरु, “आदाङ्‌बा सुहाङ्‌गे़म्‍बाए, इङ्‌गाॽग मे़न्‍नाङ्‌ङे वाॽआ॥ इङ्‌गाॽग से़क्‍खा सेनिङ्‌वाॽओ पाःत्तारो॥ 26 आदाङ्‌बा अग्रिपा हाङ्‌ङिल्‍ले़आङ् कन् पाःन्‍निन् नुःरिक्‍काङ् निःसुबाल्‍ले़ खुने़ॽ कुदगि हाङ् हाङ्‌ङाङ् पाःप्‍मा सुक्‍कारो॥ हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽ पाःत्तुङ्‌बा कन् पाःन्‍हाॽग नुःरिक्‍काङ् कुनिङ्‌वाॽओ युक्‍खुआङ् वाॽ लॽरिक् इङ्‌गाॽ निस्‍से चोगुङ्‌ङाङ् वाॽआरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽ पाःत्तुङ्‌बा ये़सुरे़ कुयाःम्‍बेबा पाःन्‍हाॽग के़रे़क्‍ले़ मे़निःसुरो॥” 27 हे़क्‍क्‍याङ् पावलरे़ मे़त्तु, “अग्रिपा हाङ्‌ङे, खे़ने़ॽ माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाहाॽरे़ मे़साप्‍तुबा पाःन्‍हाॽ नसाःन् के़जोगुबि? से़क्‍खासाङ् खे़ने़ॽ के़जोगु के़लॽबा इङ्‌गाॽ निःसुङ्‌लो॥”
28 अग्रिपा हाङ्‌ङिल्‍ले़ पावले़न् मे़त्तु, “सप्‍फारे़सा खे़ने़ॽ इङ्‌गाॽआङ् ख्रिस्‍तानि चोःक्‍मा निङ्‌वाॽ के़जोगुबि?”
29 पावलरे़ नोगप् पिरु, “आल्‍लोसाङ् ताःन्‍दिसाङ्, आदाङ्‌बारक् मे़ःन्, कर आइन् इङ्‌गाॽ पाःत्तुङ्‌बा पाःन् के़घे़म्‍बा के़रे़क् मनाहाॽ कन् पुङ्‌ला थाःमाओरक् मे़ःन्‍नाङ्‌ग वेॽ इङ्‌गाॽ हे़क्‍केए नसानिबा मे़बोःङ्‌नि फाॽआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङो तुवा चोःक्‍कारो॥”
30 हे़क्‍क्‍याङ् अग्रिपा हाङ्, सुहाङ्‌गे़म्‍बा फे़स्‍तस नु बर्निस हे़क्‍केलॽरिक् खे़प्‍मोबा वेॽ मनाहाॽ मे़बोगे़आङ् 31 खे़प्‍मोलाम् लाःक्‍कात् मे़लःन्‍दे़र मे़बत्‍छे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ अक्‍खे मे़मे़त्‍छिङ्‌लो, “कन् मनाःल्‍ले़ग पुङ्‌लाधाबा पोःङ्‌मा नु सिःमे़ल्‍ले़न् खुम्‍दिङ् खोःमाग थेआङ् याःम्‍बक् मे़म्‍भेःन्‍ने वाॽरो॥”
32 हे़क्‍क्‍याङ् अग्रिपा हाङ्‌ङिल्‍ले़ सुहाङ्‌गे़म्‍बा फे़स्‍तसे़न् मे़त्तु, “कल्‍ले़ सिजरे़न् ये़क्‍पेलि मे़न्‍जोःक्‍के वये़ल्‍ले़ग ले़प्‍मादेःमाआङ् सुक्‍ते़त्ते़बारो॥”