3
पत्रुसरे़ लाङ्‌सक्‍काःन् नुसुॽ
थिक्‌ये़न् ले़न्‍दिक् कुमुक् सुम्‍सिबा तुवा चोःक्‍मा ये़म्‍मो पत्रुस नु युहुन्‍नाःन् माङ्‌हिम्‍मो पेसि॥ खे़प्‍मो, कुघे़म्‍सिङ् नुःबा मे़प्‍मनाबा लाम्‍धेःप्‍पो, मनाहाॽरे़ सावाःन्‍छिङ्‌ङाङ्‌धोए कुलाङ् के़सक्‍पा मनाःन् माङ्‌हिम्‍मो तुवा चोःक्‍से़ के़बेःक्‍पाहाॽ याङ् नाःक्‍तुसिर फाॽआङ् थिक्‌याःन्‍धक् मे़बक्‍खु मे़दारुआङ् मे़युक्‍खुर मे़वये़रो॥ खे़ल्‍ले़ पत्रुस नु युहुन्‍नाःन् माङ्‌हिम्‍मो पेसिर पत्‍छे़त्‍छिबा निःसुसिआङ् याङ् नाःक्‍तुसिरो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ पत्रुस नु युहुन्‍नाःन् खुने़ॽले़प्‍माङ् नुःरिक्‍काङ् ओमये़त्‍छि हे़क्‍क्‍याङ् पत्रुसरे़ मे़त्तु “आन्‍छिगे़ याप्‍मि ओआमे़त्ते़ॽ॥” खे़ल्‍ले़आङ् थेःन्‍नि खोःसुङ्‌ङिया फाॽआङ् ओमे़त्तुसि॥
पत्रुसरे़ मे़त्तु, “इङ्‌गाॽ थेआङ् मे़गत्तान्‍लो, कर इङ्‌गाॽ थेःन् कत्तुङ् बाखे़न्‍ने पिने़–नासरतस्‍मा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुमिङ्‌ङो खे़ने़ॽ पोगे़ॽआङ् लाङ्‌घेगे़ॽ॥” हे़क्‍क्‍याङ् पत्रुसरे़ खे़न् लाङ्‌सक्‍पे़ल्‍ले़ कुजुप्‍साङ् हुक्‍किन् ते़म्‍सुआङ् फोःक्‍खु॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ खे़न् मनाःल्‍ले़ कुलाङ् नु कुलाङ्‌मिक्‍को थुम् लाःसे़आङ् पिच्‍चाक् पिन्‍दे़र तक्‍पे़त् ये़म्‍सिङ् हे़क्‍क्‍याङ् लाङ्‌घेःक्‍मा हेःक्‍ते़रो॥ हे़क्‍क्‍याङ्‌ग खे़ङ्‌ग लाङ्‌घेगे़र, पिच्‍चाक् पिन्‍दे़र, निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनारा फोःसुर पत्रुस हे़क्‍क्‍याङ् युहुन्‍नाःन्‍नु माङ्‌हिम्‍सिगाङ् पेरो॥ खे़प्‍मोबा काक् मनाहाॽरे़ खे़न् लाङ्‌घेगे़बा नु निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनारा फोःसुबा मे़निःसुल्‍ले़ 10 खे़ङ्‌ग माङ्‌हिम्‍मिल्‍ले़ कुघे़म्‍सिङ् नुःबा मे़प्‍मनाबा लाम्‍धेःप्‍पो सदादिङ् चानाःक्‍नु के़युङ्‌बा नु लाङ्‌घेःक्‍मा मे़न्‍छुक्‍मनाबा मनाःन्‍ने फाॽआङ् कुसिङ् मे़निःत्तुआङ् साॽरिक् खुनिॽ निङ्‌वाॽ मये़रो॥
पत्रुसरे़ माङ्‌हिम्‍मो सुनाइङ् इङ्‌भोःसुॽ
11 हे़क्‍केःल्‍ले़ खे़न् मनाःल्‍ले़ पत्रुस नु युहुन्‍नाःन् ते़म्‍सुसिर माङ्‌हिम्‍मोबा सोलोमनरे़* कुआःम्‍भो मे़प्‍मनाबा ते़न्‍नो वये़॥ खे़प्‍मो मनाहाॽ मे़लोःक्‍ते़र मे़द्‌ये़आङ् खुनिॽ खिरि मे़जुप्‍से़रो॥ 12 हे़क्‍क्‍याङ् पत्रुसरे़ खे़ङ्‌हाॽ ओमे़त्तुसिर मे़त्तुसि, “इस्राइलिसे, कन् पाःन्‍नो थेआङ् खिनिॽ निङ्‌वाॽ मये़बाबे? थेआङ् कन् मनाःन् आन्‍छिगे़ मुक्‍साम् नु साम्‌योबाल्‍ले़ लाङ्‌गे़घेःक्‍पा चोगुबा फाॽआङ् याप्‍मि ओगे़मे़त्तिबाबे? 13 अब्राहाम, इसहाक नु याकुब हे़क्‍क्‍याङ् आनिॽ वेॽ पाधे़बाहाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसेवारोबा ये़सुःन् मिमिदिङ् चोगुआङ् वाॽरो॥ खुने़ॽ के़दे़म्‍सुम्‍माङ् हाङ्‌युक्‍पाहाॽरो से़त्‍छे़ हुक्‍के़सुप्‍तुम्॥ सुहाङ्‌गे़म्‍बा पिलातसरे़ खुने़ॽ ले़प्‍मा निङ्‌वाॽ चोगुसाङ् खिनिॽ के़नाॽरुम्‍लो॥ 14 खिनिॽ सेसे नु साम्‌योनिबा मनाःल्‍ले़ कुले़क्‌वा मना के़से़प्‍पे़न् ले़रे़म्‌आबिरे़म्‍मे़ॽ फाॽआङ् के़नाःक्‍तुम्‍लो॥ 15 अक्‍खेलॽरिक् खिनिॽ ने़त्तिगे़न् हिङ्‌मन्‍ले़ कुबुन्‍निन् से़प्‍मा के़बाङ्‌घुम्‍सिम्, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽग कुसिवे़त्‍लाम् कुहिङ्‌वे़त् चोगुरो॥ खे़न् पाःन्‍निल्‍ले़न् तोःन्‍दि आनिगे़ वयिगे़रो॥ 16 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुओबा नसाःन्‍निल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ कन् कुसिङ् के़निःत्तुम्‍बा मनाःन् के़धुम्‍बा पोःक्‍खे़बा के़निःसुम्‍माङ् के़वयिॽरो॥ खे़न् ये़सुओबा नसाःन्‍निल्‍ले़ कन् मनाःन् बा खिनिॽ तगिए वेःत्ते़आङ् वाॽरो॥
17 आल्‍ल फुॽनुसाॽसे, खिनिॽ सुहाङ्‌युक्‍पाहाॽरे़ ये़सुःन् ताप्‍फे़ःल्‍लिक् मे़मे़त्तुबा हे़क्‍के खिनिॽग थेआङ् मे़न्‍निए मे़ल्‍ले़ए कन् के़जोगुम्‍बारो फाॽआङ् इङ्‌गाॽ निङ्‌वाॽ कत्तुङ्‌लो॥ 18 कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेःन्‍दुबा ख्रिस्‍ते़ल्‍ले़ग तुक्‍खे चामाआङ् सिःमाए पोःङ् फाॽआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाहाॽलाम् पाःत्तुबान् के़रे़बारो॥ 19 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आल्‍लो खिनिॽ लायोलाम् हिन्‍दे़म्‍मे़ॽआङ् दाङ्‌बाओ नुःक्‍खे़म्‍मे़ॽओ॥ हे़क्‍केलॽरिक् खिनिॽ लायो लासोःत्‍हाॽ माबेःक्‍नि, हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफु दाङ्‌बालाम् याम्‍साम्‍मो के़धुम्‍बा पोःङ्‌मा ये़म् तानिरो॥ 20 हे़क्‍केलॽरिक् खुने़ॽ तगिसा सेःन्‍दुबा ख्रिस्‍ते़न्‌खिनिॽओ याम्‍मो के़बाङ्‌घि के़बिरिॽरो॥ 21 हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ तगिनुसाए कुसेसे माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाहाॽरे़ मे़बाःत्तुबा कुइसिःक् के़रे़क् पाःन्‍हाॽ याम्‍मो कुसङ् मे़न्‍जोःक्‍के थारिक् ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो वाॽमा पोःङ् फाॽआङ् पाःत्तुआङ् वाॽ॥ 22 मोसारे़आङ् माङ्‌धुक्‍नाःल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ अक्‍खे पाःत्तुआङ् वाॽ,
‘निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ इङ्‌गाॽ हे़क्‍तङ्‌बा माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पे़न्‌खिनिॽ फुॽनुसाॽलाम् फोःक्‍खुॽरो॥
कुबाःन्‍निन् खिनिॽ के़घे़प्‍सुम्‍ल पोःङ्‌लो॥
23 खे़न् माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पे़ल्‍ले़ कुबाःन्‍निन् मे़ङ्‌घे़म्‍मनाबाहाॽ
निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमनाहाॽलाम् मे़से़न्‍नाङ् मे़मे़क्‍लो॥’
24 हे़क्‍क्‍याङ् सामुए़ल्‍लाङ्धो याङ्‌सिबा काक् माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाहाॽरे़ हाबा कन् ये़न्‍हाॽरे़ कुयाःम्‍बेओ माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् मे़बाःत्तुआङ् मे़वाॽरो॥ 25 हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खिनिॽ पाधे़बाहाॽनु चोगुबा माङ्‌हुप्‍पिन् खिनिॽआङ् के़घोःसुम्‍माङ् के़वयिॽरो॥ खुने़ॽ अब्राहाम्‍मिन्‌अक्‍खे मे़त्तु, ‘खे़ने़ॽ के़मुॽइदाङ्‌सालाम्‍मे इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा काक् सुवाङ्‌गे़न्‌सयङ्‌हाॽरे़ मुॽइसाम् मे़घोःसुॽरो॥’ 26 हे़क्‍केलॽरिक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खिनिॽ फे़न् याःम्‍बक्‍कोलाम् नुःक्‍मासिआङ् मुॽइसाम् पिमासि फाॽआङ् खुने़ॽ आबाङे कुसेवारोबान् काक्‍नु तगि खिनिॽ इस्राइलिहाॽरो पाङ्‌घुआङ् वाॽरो॥”
* 3:11 सोलोमनरे़ कुआःम्‍भो–माङ्‌हिम्‍मिल्‍ले़न् नाम्‍गे़न् पिसाङ् के़ने़बा आःम्‍भोःन् वये़॥