2
पे़न्‍तिकोसओ सेसेमाङ्‌ङिन् ताः
पे़न्‍तिकोस* तङ्‌नाम्‍मो यरुसले़म्‍मो नसानिबाहाॽ थिक् ते़न्‍नो मे़जुप्‍से़आङ् मे़वये़॥ हक्‍चघत् खे़प्‍मो यम्‍बा सुरित् केजङ् के़हुबा कुइसिःक् इक्‍लाधिक् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌लाम् ये़आङ् खे़ङ्‌हाॽ मे़यागे़बा हिम्‍मिन् सिदाक् थिम्‍सुरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् मिराःक्‍लाम्‌के़से़बा मिसाङ् हे़क्‍तङ्‌बा मिःन्‌के़रे़क्‍ले़ खुनिॽ थे़गेःक्‍को चुक्‍ते़बा खे़ङ्‌हाॽरे़ मे़निःसुरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ थुक्‍तुसिआङ् सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ पिरुसिबा कुइसिःक् वेॽ वेॽ मे़ल्‍ले़स्‍सुम्‍बा पाःन्‍दाङ्‌ङो पाःप्‍मा मे़हेःक्‍ते़रो॥
आल्‍ल यरुसले़म्‍मो इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा काक् लाजेॽओनु के़दाःबाआङ् के़वाॽबा यहुदि साम्‌योबा मनाहाॽआङ् मे़वये़रो॥ यरिक् मनाहाॽरे़ कन् इक्‍लाःन् मे़घे़प्‍सुआङ् खे़न् ते़न्‍नो खुनिॽ निङ्‌वाॽ मये़र मे़जुप्‍से़, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ के़दाःबाहाॽरे़ खुनिॽ आबाङे पेलिगे़न् पाःन्‍दाङ्‌ङो खे़न् नसानिबाहाॽरे़ मे़बाःत्तुबा मे़घे़प्‍सु॥
हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽ मये़आङ् सेःन्‍मे़दोसुसि, “मे़ःम्‍बे़! कन् काक् के़बाःप्‍पाहाॽग गालिलिसि मे़ःन्‍छिबि? हे़क्‍केःल्‍ले़ कङ्‌हाॽरे़ आबाङे आनिॽ पाःन्‍दाङ्‌हाॽओ आक्‍खेलॽरिक् पाःप्‍मा मे़सुक्‍तुबाबे? आनिॽग पर्थिया, मेदिया, एलामि, मे़सोपोतामिया, यहुदिया, काप्‍पादोकिया, पोन्‍तस, एसिया, 10 फ्रिगिया, पाम्‍फिलिया, मिस्र नु लिबिया कुबेसाङ्‌बा साइरेनि ये़क्‌यक्, हे़क्‍क्‍याङ् रोमलाम् के़दाःबा (यहुदिहाॽ नु यहुदि साम्‌यो के़नाःप्‍पा थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽ), 11 क्रेतिहाॽ हे़क्‍क्‍याङ् अरबिहाॽआङ् आवाॽ॥ करसाङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ग आनिॽ आबाङे पाःन्‍दाङ्‌ङो निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ चोगुबा निङ्‌वाॽ के़माबा याःम्‍बक्‍हाॽ मे़जे़क्‍खुर मे़बप्‍पा आघे़प्‍सुम्‍लो॥” 12 खुनिॽ निङ्‌वाॽ मये़ हे़क्‍क्‍याङ् हःन्‍दा मे़ले़क्‍ते़आङ् अक्‍खेलॽरिक् सेःन्‍मे़दोःसिङ्, “कन् फाॽइङ्‌ग थे़माःन्बे?” 13 कर कुभारे़ किनाःन्‍दि मे़बिरुसिर चे़ल्‍ले़क्‍सेॽ थिःल्‍ले़ मयुसिआङ् वाॽ लॽरिक् मे़मे़त्तुसिरो॥
पत्रुसरे़ कुइङ्‌घङ्‌
14 कर पत्रुसे़न् वेॽ थिक्-थिक् (११) सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽनु ये़म्‍सिङ्‌ङाङ् यम्‍बा इक्‍लाओ काक्‍ले़ मे़घे़प्‍सुर मे़त्तुसि, “यहुदियालाम् के़दाःबा यहुदि तेःङ्‌जुम्‍हाॽ नु यरुसले़म्‍मो के़युङ्‌बासे, कन् थे पोःक्‍खे़बा फाॽआङ् मे़त्‍निङ्‌लो, आबाःन्‍निन् खे़प्‍से़म्‍मे़ॽओ! 15 कन् मनाहाॽ नु इङ्‌गाॽ खिनिॽ के़इःत्तुम्‍बा कुइसिःक् चे़ल्‍ले़क्‍सेॽ थिःल्‍ले़ मयिगे़बा मे़ःन्‍लो॥ तानाम्‍बा कुमुक् फाङ्‌सिओसाग (९) आत्तिन्‍हाॽरे़आङ् चे़ल्‍ले़क्‍सेॽ थिः मे़न्‍धुङुन्‍लो॥ 16 कर कङ्‌ग माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पा योएलरे़ अक्‍खेलॽरिक् पाःत्तुबा पाःन्‍निन् के़रे़बारो–
17 ‘निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ पाःत्तुआङ् वाॽ,
कन् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍माल्‍ले़ कुनुप्‍मा ये़न्‍हाॽओ इङ्‌गाॽ आसेसेमाङ्‌ङिन् काक् मे़न्‍छाम्‍गे़न् सुवाङ् सम्‍दाङ् पाङ्‌घुङ्‌ङाङ् खिनिॽ ये़म्‍बित्‍छाॽ नु मे़न्‍छुमाॽसाहाॽरे़ माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् मे़बाःत्तुॽ,
खिनिॽ नालिङ्‌गे़न् थाङ्‌बे़न्‍साहाॽरे़ सुफो मे़निःसुॽ,
हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ खदाक्‍मिहाॽरे़ तादिगे़न् से़प्‍माङ् मे़माक्‍तुॽरो॥
18 खे़न् ये़न्‍हाॽओ इङ्‌गाॽ आसेवा के़जोःक्‍पा के़जोःक्‍माहाॽओ आसेसेमाङ्‌ङिन् पाङ्‌घुङ्
हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् मे़बाःत्तुॽरो॥
19 हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽ थो ताङ्‌साक्‍पो निङ्‌वाॽ के़माबा पाःन्‍हाॽ चोगुङ्
हे़क्‍क्‍याङ् यो इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोआङ् मिक्‍सेःन् चोगुङ्–
माक्‍खिॽ, मि हे़क्‍क्‍याङ् हाःङ्‌गुहाःङ्‌गु के़लॽबा मिःक्‍खुॽइन् ओसेःन्‍धाक्‍निङ्‌लो॥
20 हे़क्‍क्‍याङ् थो ताङ्‌साक्‍पो नाम्‍मिल्‍ले़ नाम्‍साङ् पिमा ले़रुआङ् खादाम्‍लो
हे़क्‍क्‍याङ् लाबान् माक्‍खिॽ हे़क्‍के हे़ःत्लॽरिक् ले़ङ्‌सिङ्‌लो॥ कन् काक् पाःन्‍हाॽ दाङ्‌बान् नुःङ् युःबा पयम् यम्‍बा नु निङ्‌वाॽ के़माबा ये़न्‍निन् ताःमानुःल्‍ले़ तगि पोःङ्‌लो॥
21 हे़क्‍क्‍याङ् हाःत्‍ले़ दाङ्‌बे़ल्‍ले़ कुमिङ्‌ङिन् लोःक्‍खुॽ खे़न् ताङ्‌से़ःप्लो॥’*
22 इस्राइलिसे, कन् पाःन्‍निन् खे़प्‍से़म्‍मे़ॽओ–नासरतस्‍मा ये़सुःङ्‌ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ निङ्‌वाॽ के़माबा याःम्‍बक्‍हाॽ हे़क्‍क्‍याङ् मिक्‍सेःन्‍हाॽनु खिनिॽ लुम्‍मो पाङ्‌घुरो॥ खिनिॽ लुम्‍मो याःम्‍बक्‍हाॽ चोगुबाङ्‌ग, खिनिॽआङ् के़निःसुम्‍मेरो॥ 23 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽ आबाङे कुनिङ्‌सेःक् नु तगि निङ्‌वाॽओ हे़क्‍के ये़सुःन् खिनिॽ हुक्‍को पिरे़आङ् फे़न् सुवाङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ हुक्‍कोलाम् खुने़ॽ सिलाम्‍साक्‍मा सिङ्सम्‍दाङ् के़भोःन्‍दुम्‍माङ् के़से़रुम्‍लो॥ 24 कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सिःमे़ल्‍ले़ तुक्‍खेवालाम् चोःक्‌युम्‍भो पिरुआङ् कुहिङ्‌वे़त् चोगुरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ सिःमे़ल्‍ले़ खुने़ॽ थेःक्‍मा मे़सुक्‍तुन्‍लो॥ 25 दाउद हाङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽ कुयाःम्‍बेओ अक्‍खेलॽरिक् साप्‍तुआङ् पत्,
‘सदादिङ् इङ्‌गाॽ आन्‍दाङ्‌बे़ङ्‌ग आदगाङ् निःसुङ्‌लो॥
खुने़ॽ आजुप्‍साङ् ले़प्‍माङ् वाॽबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ इङ्‌गाॽ मे़गिआन्‍लो॥
26 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ इङ्‌गाॽ सःत्ताआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनारा फोःसुङ्‌लो॥
नासिङ्‌गे़न् आधक्‍लाओ इङ्‌गाॽ सिःआसाङ् याम्‍मो हिङ्‌ङा के़लॽबा निङ्‌साङ्‌ङो हाङ्‌हाङ् वाॽआरो॥
27 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङे,
इङ्‌गाॽ आयाम्‍साम्‍मिन् खे़मायङ्‌सङ्‌ङो पक्‍के़न्‍धने़न्‍लो॥
हे़क्‍क्‍याङ् सेसे के़सेवारोबाल्‍ले़ कुधक्‍किन् इप्‍पुङ्‌ङो किःमा यःप्‍मा के़म्‍बाङ्‌घुन्‍लो॥
28 याम्‍मो हिङ्‌ङा फाॽआङ् खे़ने़ॽ ओसेःन्‍गे़धाक्‍ताङ्‌ङाङ् वाॽरो॥
हे़क्‍क्‍याङ् खे़ने़ॽ के़दगाङ्‌वाॽआल्‍ले़ सःप्‍माल्‍ले़ के़धिम्‍माॽरो॥’
29 फुॽनुसाॽसे, आल्‍ल इङ्‌गाॽ निस्‍सेआङ् अक्‍खे पाःप्‍मा सुक्‍तुङ्‌लो–आनिॽ ताक्‍थे़बा दाउदे़ङ्‌ग स्‍ये़ हे़क्‍क्‍याङ् मे़लुप्‍तुआङ् कुइप्‍पुङ्‌ङिन् आल्‍लो थारिक्‍काङ् ने़रो॥ 30 हे़क्‍केसाङ् खुने़ॽ माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पा चोगे़बाल्‍ले़ कुमुॽइदाङ्‌साओ बा खुने़ॽ हे़क्‍तङ्‌बा हाङ् पोःङ् के़लॽबा माङ्‌हे़क् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ चोगुबान् खुने़ॽ कुसिङ् निःत्तु॥ 31 हे़क्‍क्‍याङ् दाउदरे़ तगिनुसा ताःन्‍दि थे पोःङ् के़लॽबान् निःसुआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेःन्‍दुबा ख्रिस्‍तरे़ कुसिःमे़न्‍लाम्‌याम्‍मो हिङ्‌मारे़ कुयाःम्‍बेओ अक्‍खे पाःत्तुरो, ‘खुने़ॽग खे़मायङ्‌सङ्‌ङो पक्‍मे़धाने़न्, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ नासिङ्‌गे़न् कुधक्‍किन्‍नाङ् मे़गिने़न्‍लो॥’*
32 बा कन् ये़सुःन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ याम्‍मो कुहिङ्‌वे़त् चोगुबा पाःन्‍नो आनिगे़ के़रे़क् के़निःबा तोःन्‍दि वयिगे़रो॥ 33 हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुजुप्‍साङ् ले़प्‍माङ् युक्‍खु॥ खुने़ॽ निङ्‌वाॽफुपाःलाम् सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़न् माङ्‌हे़क्‍किन्‌खोःसुआङ् आनिगे़ओ थाःसुबान् खिनिॽ आबाङे के़निःसुम् के़घे़प्‍सुम्‍माङ् के़वयिॽरो॥ 34-35 दाउद हाङ्‌ङिङ्‌ग साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ् थाःङ् मे़बेने़न्‍छाङ् खुने़ॽग आबाङे अक्‍खे पाःत्तु,
यहवे दाङ्‌बाल्‍ले़ आन्‍दाङ्‌बान् अक्‍खे मे़त्तु,
‘खे़ने़ॽ के़निङ्‌मिहाॽ मे़नाःन्‍दुङ्‌सिङ्‌ङिल्‍ल थारिक् आजुप्‍साङ् ले़प्‍माङ् युङे़ॽओ॥’
36 हे़क्‍केःल्‍ले़ खिनिॽ नु काक्‌इस्राइलस्‍मा हिम्‍सयङ्‌हाॽरे़ सिलाम्‍साक्‍मा सिङ्सम्‍दाङ् के़भोःन्‍दुम्‍बा ये़सुःन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कन् दाङ्‌बा नु सेःन्‍दुबा ख्रिस्‍त चोगुआङ् वाॽ के़लॽबान् कुसिङ् निःप्‍माए पोःङ्‌॥”
37 आल्‍ल कन् पाःन् के़घे़म्‍बाहाॽरे़ खुनिॽ योःम् पुॽरे़आङ् पत्रुस नु वेॽ सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽ सेःन्‍मे़दोसुसि, “फुॽनुसाॽसे, आल्‍ल आनिगे़ थे चोगुम्‍बे़बाबे?”
38 हे़क्‍क्‍याङ् पत्रुसरे़ मे़त्तुसि, “खिनिॽ के़रे़क् लायोलाम् हिन्‍दे़म्‍मे़ॽआङ् दाङ्‌बाओ नुःक्‍खे़म्‍मे़ॽ, हे़क्‍क्‍याङ् लायोलाम् ले़प्‍मि खोःमा फाॽआङ् ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुमिङ्‌ङो बप्‍तिस्‍मा पोःक्‍खे़म्‍मे़ॽओ! हे़क्‍क्‍याङ् सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़न् पर्धाःम् के़घोःसुम्‍लो॥ 39 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कन् सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़न्‌माङ्‌हे़क्‍किङ्‌ग खिनिॽ लागि नु खिनिॽ मुॽइदाङ्‌साहाॽरे़ लागि, हे़क्‍क्‍याङ् दाङ्‌बा आनिॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ उःत्तुसिबा माःङ्‌घा माःङ्‌घाबा के़रे़क् मनाहाॽरे़ लागिरो॥” 40 हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ यरिक् पाःन् पाःत्तुर साम्‍दिङ् पिरुसिआङ् “कन् फे़न् याप्‍मिहाॽरे़ मे़घोःसुबा खुम्‍दिङ्‌लाम् से़ःप्‍पासिम्‍मे़ॽओ” मे़त्तुसिर खाहुन् पिरुसिरो॥
41 हे़क्‍केःल्‍ले़ कन् पाःन्‍जान् नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽ बप्‍तिस्‍मा मे़बोःक्‍खे़आङ् बा खे़न् ये़न्‍नो हे़न्‍छिङ् सुम्‍सि (३०००) यारिक् मनाहाॽ खे़ङ्‌हाॽओ मे़योॽसिङ्‌लो॥ 42 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽरे़ खुनिॽ निसाम्‍मिन् नु सेसे तङ्‌जुम्‍मो, हे़क्‍क्‍याङ् तुवा चोःक्‍मा नु मिःम् साभाङ्‌जा चामाओ* चक्मे़ल्‍लॽए मे़बत्‍छे़रो॥
नसानिबाहाॽरे़ खुनिॽ सेसे तङ्‌जुम्
43 सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽरे़ यरिक् मिक्‍सेःन्‍हाॽ नु निङ्‌वाॽ के़माबा याःम्‍बक्‍हाॽ मे़जोगुबाल्‍ले़ के़रे़क् मनाहाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽ मये़रो॥ 44 हे़क्‍क्‍याङ् नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽ सोसोरिक् मे़युङे़ मे़वये़॥ हे़क्‍केलॽरिक् खुनिॽ चिगोःक्‌वाहाॽआङ् सोरिक् ओगप् मे़जोगुरो॥ 45 हे़क्‍क्‍याङ् कुभारे़ खुनिॽ याङ्‌साकुन्‍धेहाॽ चिगःक्‌वाहाॽ मे़सङ्‌घुर चायोःम्‍बोओ के़वाॽबा मनाहाॽ याङ्‌ङिन् मे़हाःत्तुसिरो॥ 46 खे़ङ्‌हाॽ थिक्‍हुप् मे़बोःक्‍खे़आङ् थिक्‌याःन्‍धक् माङ्‌हिम्‍मो मे़बेर खुनिॽ हिम् हिम्‍मो मिःम् साभाङ्‌जा मे़जरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ मे़सःत्ते़र खुनिॽ निङ्‌वाॽ त्‍ये़आङ्‌ 47 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनारा मे़भोःसुआङ् के़रे़क् मनाहाॽरे़ खे़ङ्‌हाॽ नुःरिक् मे़मे़त्तुसिरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् दाङ्‌बाल्‍ले़ थिक्‌याःन्‍धक् से़न्‍लप् के़घोःबा मनाहाॽ खुने़ॽओ फोःसुसिर तेॽरुसिरो॥
* 2:1 पे़न्‍तिकोस–कन्‌तङ्‌नाम्‍मिन्‌यहुदि चोःक्‌युम्‍भो तङ्‌नाम्‍मिन्‍नुःल्‍ले़ ङागिप्‌(५०) ये़न्‌एगाङ्‌के़दाःबा तङ्‌नाम्‍लो॥ * 2:21 योएल २.२८-३२ * 2:31 निङ्‌वाॽफुसाम्‍लो सुम् १६.१० * 2:42 मिःम् साभाङ्‌जा चामाओ–ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुसिःमे़ल्‍ले़न् निङ्‌वाॽसोओ हुॽसाम्‍बाहाॽ चोःक्‍पाङ्‌घुसिबा साभाङ्‌जा, खे़ङ्‌ग खरे़ःङ् चामा नु चे़ल्‍ले़क्‍सेॽ थिः थुङ्‌मा थिम्‍लो॥