सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽरे़ खुनिॽ याःम्‍बक्‍हाॽ
निःसुम्
कन् साप्‍पन्‍निन् लुका मे़प्‍मनाबा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ याङ्‌सिबा कुहुॽसाम्‍बाल्‍ले़ साप्‍तुबारो॥ कन् साप्‍पन्‍निङ्‌ग तगि साप्‍तुबा “लुकारे़ कुसुनाइङ्‌ङिल्‍ले़” कुजक्‍लो॥ कन् साप्‍पन् साप्‍माल्‍ले़न् कुजे़क् निङ्‌वाॽसोःक्‍किङ्‌ग आक्‍खेलॽरिक् हुॽसाम्‍बाहाॽरे़ सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम् नु कुलाम्‍लोःमान् मे़घोःसु हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ “यरुसले़म्‍मो, यहुदिया नु सामरिया थुम्‍मो, हे़क्‍क्‍याङ् काक् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो” सुनाइङ् इङ्‌मे़भोःसु के़लॽबान् पोधक् चोःक्‍मारो (१.८)॥ कन् हिन्‍दोःक्‍हाॽग आक्‍खेलॽरिक् ख्रिस्‍तानि साम्‌योःन् काक् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍माल्‍ले़ कुलागि साम्‌यो पोःक्‍खे़ के़लॽबा मुन्‍धुम्‍लो॥ ख्रिस्‍तानि साम्‌यो के़नाःप्‍पाहाॽ रोमि हाङ्‌जुम्‍मो हाङ्‌बिफ्युङ्‌के़जोःक्‍पा मे़ःन्‍छि, कर ख्रिस्‍तानि नसाःन्‍निङ्‌ग यहुदि साम्‌योःन् कुलिङ्‌धो के़गे़प्‍पा साम्‌यो फाॽआङ् हे़न्‍निःप्‍पाहाॽरे़ कुसिङ् मे़निःत्तुर के़लॽबा निङ्‌वाॽ चोगुआङ्‌कन् साप्‍पन्‍निन् साप्‍तुबारो॥
कन् साप्‍पन्‍निन् सुम्‍सि लक्‍को हाःमा सुक्‍ते़त्‍लो–
(१) ये़सुःन्‌साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो पेआङ् यरुसले़म्‍मो ख्रिस्‍तानि नसाःन्‍निन् इङ्‌से़ःरे़बा
(२) प्‍याले़स्‍ताइन् लाजेॽरे़ वेॽ ते़ङ्‌गप् हे़ङ्‌घाःत्ति सुनाइङ् से़ःरे़बा
(३) लुम्‍बा वरःङ् कुयाबा लाजेॽ, हाङ्‌गप्‍हाॽ नु रोम लाजेॽ थारिक् सुनाइङ् से़ःरे़बा पोधक्॥
कन् साप्‍पन्‍नोबा के़ये़क्‍पा पाःन्‍निङ्‌ग सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुयाःम्‍बक्‍लो॥ खुने़ॽग पे़न्‍तिकोस्‍त ये़न्‍नो मुक्‍साम्‍नु यरुसले़म्‍मो के़वाॽबा नसानिबाहाॽओ थ्‍ये़ हे़क्‍क्‍याङ् सेसेहुप्‍लक् नु लाम्‍लोःबाहाॽ कन् साप्‍पन्‍नो पोधक् पोःक्‍खे़बा हिन्‍दोःक्‍हाॽओ लाम्‍लोसुसिर खुनिॽ नसाःन्‍निन् के़धुम्‍बा चोगु हे़क्‍क्‍याङ् हाङ्‌हाङ् मे़त्तुसिॽरो॥ कन् साप्‍पन्‍नो साप्‍ते़बा पाःन्‍हाॽरे़ नसानिबाहाॽरे़ हिङ्‌मन् नु खुनिॽ सेसे चुम्‍लुङ्‌ङो सुनाइङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍मिल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ पोधक् चोगुॽरो॥
थामिङ्‌
तोःन्‍दिरे़ लागि यारिप् १.१-२६
ये़सुरे़ एगाङ्‌बा कुइङ्‌जाःङ् नु कुमाङ्‌हुप् १.१–१४
यहुदारे़ कुले़क्‌वाओ सेःक्‌युक् १.१५–२६
यरुसले़म्‍मो तोःन्‍दि २.१-८.३
यहुदिया नु सामरियाओ तोःन्‍दि ८.४-१२.२५
काक्‌इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍को तोःन्‍दि १३.१-२८.३१
पावलरे़ चोगुबा थिक्‍सिगेःक्‍पा इङ्‌भन् १३.१–१४.२८
यरुसले़म्‍मो के़बोःङ्‌बा चुम्‍लुङ् १५.१–३५
पावलरे़ चोगुबा निसिगेःक्‍पा इङ्‌भन् १५.३६–१८.२२
पावलरे़ चोगुबा सुम्‍सिगेःक्‍पा इङ्‌भन् १८.२३–२१.१६
यरुसले़म, कैसरिया नु रोम्‍मो पावले़न् साक्‍पा थाबा २१.१७–२८.३१
1
निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ माङ्‌हे़क् चोगुबा सेसेमाङ्
1-2 आमिःम् थियोफिलसे, इङ्‌गाॽ तगिबा आसाप्‍पन्‍नो* ये़सुरे इङ्‌जाःङ् पिरुसिआङ् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो मे़न्‍देॽए थारिक् खुने़ॽ चोगुबा याःम्‍बक्‍हाॽ नु हुॽरुसिबा काक् पाःन्‍हाॽ साप्‍तुङ् पिने़आङ् पत्‍लो॥
ये़सुःन् तुक्‍खे च्‍ये़आङ् स्‍ये़, हे़क्‍क्‍याङ् सिःमे़न्‍लाम् याम्‍मो हिङे़आङ् लिबोःङ्‌(४०) ये़न् थारिक् खुने़ॽ से़क्‍खाए कुहिङ्‌वे़त् पोःक्‍खे़बा पाःन्‍निन् ओसेःन्‍धाक्‍सिङ्‌मा फाॽआङ् ए़त्‍ले़ङ् ओसेःन्‍धाक्‍सिङ्‌, हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुहाङ्‌जुम्‍मिल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ चे़क्‍तुसिरो॥ थिक्‍ले़ङ् खुने़ॽ खे़ङ्‌हाॽनु चर युङे़ल्‍ले़ अक्‍खे मे़त्तुसि, “यरुसले़म ले़रे़म्‍मे़ॽआङ् आल्‍लोसा मे़बेगे़म्‍मिन्‍ने़ॽओ, कर साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङोबा पानुदिङ् आम्‍बारे़ सेसेमाङ् पिनिङ् लॽरिक् चोगुबा माङ्‌हे़क्‍किन्‌हाङ्‌घे़म्‍मे़ॽ॥ कङ्‌ग तगि मे़त्‍निङ्‌बा के़घे़प्‍सुम्‍माङ् के़वयिॽरो॥ युहुन्‍नारे़ग च्‍वाःत्तिल्‍ले़ बप्‍तिस्‍मा के़बिरि, कर कुभा ये़न् एगाङ् सेसेमाङ्‌लाम् बप्‍तिस्‍मा के़बोःक्‍खिॽरो॥”
ये़सुःन् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो तेॽ
मत्ति १६.१९-२०, लुका २४.५०-५३
थिक्‌ये़न् खे़ङ्‌हाॽरे़ खुने़ॽनु सोरिक् मे़वये़ल्‍ले़ मे़मे़त्तु “आदाङ्‌बे, बा कन् ये़म्‍मोए इस्राइलिहाॽ चोःक्‌युम्‍भो के़बिरुसिआङ् आनिॽ हाङ्‌जुम्‍मिन् याम्‍मो के़जोगुॽबि?”
ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “आप्‍फाल्‍ले़ कन् पाःन्‍हाॽ के़त् के़लॽबान् निःमा थाःमा खिनिॽ याःम्‍बक् मे़ःन्‍लो॥ खे़ङ्‌ग पानुदिङ् पाःल्‍ले़ आबाङे कुनिङ्‌वाॽओ निःन्‍धो चोगुॽरो॥ कर खिनिॽ थे़मा निङ्‌वाॽ खोःमा पोःङ् फाॽले़ सेसेमाङ्‌ङिन् खिनिॽओ ताःल्‍ले़ मुक्‍साम् के़घोःसुम्‍माङ् खिनिॽ यरुसले़म्‍मो, यहुदिया नु सामरिया थुम्‍मो हे़क्‍क्‍याङ् काक् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो खाराक् इङ्‌गाॽ आदोःन्‍दि के़बोःक्‍खिॽरो॥”
ये़सुरे़ हे़क्‍के पाःत्तु सुरुआङ् खुने़ॽ ओमे़मे़त्तुर मे़बत्‍छे़ल्‍ले़ए थाःङ्‌धाःङ् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ् ले़प्‍माङ् पक्‍खे़र खाप्‍मिःत्तिल्‍ले़ इःप्‍तु तेॽरुरो॥
10 खे़ङ्‌हाॽरे़ ताङ्‌साक्‍पो खुने़ॽ पङ्‌सिङ्‌बा ओमे़मे़त्तुर मे़ये़बे़ल्‍ले़ फःगे़लॽबा तेःत् के़जाङ्‌बा ने़प्‍फु माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽ* हक्‍चघत् खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ पेसाङ् ये़म्‍ने़त्‍छिआङ्‌ 11 पारे़त्‍छि, “गालिलबा मनासे, थेआङ् ताङ्‌साक्‍पो ओगे़मे़त्तुम्‍बाबे? ये़सुःन् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो थोधो पङ्‌सिङ् पेबा हे़क्‍केए खुने़ॽ थिक्‌ये़न् याम्‍मो युःरो॥”
यहुदाःल्‍ले़ कुले़क्‌वा मनाधिक् मे़सेगुॽ
मत्ति २७.३-१०
12 हे़क्‍क्‍याङ् सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽ जैतुन मे़प्‍मनाबा कोःक्‍मालाम् यरुसले़म मे़नुःक्‍खे़॥ खे़न् यरुसले़मलाम् किलोमितरधिक्* माःङ्‌लो॥ 13 ये़क्‌यक्‍को मे़लाःसे़आङ् खे़ङ्‌हाॽ मे़यागे़बा थाःङ्‌स्‍मा याक्‍फाओ मे़लाःसे़॥ खे़प्‍मो पत्रुस, युहुन्‍ना, याकुब, आन्‍द्रियास, फिलिप, थोमा, बारथोलोमाइ, मत्ति, अल्‍फायसरे़ कुस्‍साः याकुब, हाङ्‌बिफ्‍युङ् के़जोःक्‍पा सिमोन हे़क्‍क्‍याङ् याकुबरे़ कुस्‍साः यहुदा मे़वये़रो॥ 14 खे़ङ्‌हाॽ काक् सोरिक् मे़बोःक्‍खे़र चक्‍मे़ल्‍लॽए तुवा चोःक्‍कि मे़यागे़॥ खे़ङ्‌हाॽओ ये़सुरे़ कुम्‍मा मरियम नु वेॽ मे़न्‍छुमाहाॽ हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ कुन्‍साॽसिआङ् मे़वये़रो॥
15 खे़न् ये़म्‍मो पत्रुसे़न् किप्‍थिक्‍काङ् निबोःङ् यारिक् (१२०) नसानिबा लुम्‍मो ये़म्‍सिङ्‌ङाङ् 16-17 खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “फुॽनुसाॽसे, यहुदा इस्‍करियोतिन् आनिॽनुए वये़, हे़क्‍क्‍याङ् कन् माङ्‌सेवा चोःक्‍मा लक्‍किन् दाङ्‌बालाम् खोःसुआङ् वये़रो॥ कर खे़ल्‍ले़ अक्‍खेलॽरिक् ये़सुरे़ कुदे़म्‍से़ के़दाःबाहाॽ लाम्‍लोसुसिॽ के़लॽबा पाःन्‍निन् सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ तगिसा दाउद हाङ्‌लाम् साम्‌योसाप्‍लाओ साप्‍ते़बा पाःन्‍निन् के़प्‍मा पोःक्‍खे़रो॥”
18 (कन् मनाःल्‍ले़ फे़न् याःम्‍बक्‍लाम् थगुबा याङ्‌ङिल्‍ले़ प्‍याङ्‌सिगे़न् इक्‍ताप् इङुआङ् वये़॥ खुने़ॽ खे़प्‍मो फोःन्‍छिङ्‌ङिल्‍ले़ मक्‍थ्‍ये़आङ् कुसाप्‍पोःक्‍किन् ते़स्‍से़आङ् कुहिदुत् लःन्‍दे़आङ् स्‍ये़॥ 19 हे़क्‍क्‍याङ् यरुसले़मबा मनाहाॽरे़ कन् पाःन्‍निन् निङ्‌वाॽ मे़घोःसुआङ् खे़न् प्‍याङ्‌सिगे़न् इक्‍ताप्‍पिन् “अक्‍केल्‍दामा” मिङ् मे़वाःत्तुरो॥ खे़न् फाॽइन् माक्‍खिॽ इक्‍ताप् पोःङ्‌लो॥)
20 पत्रुसरे़ पाःत्तु, “अक्‍खेलॽरिक् कन् पाःन्‍निन् साप्‍पन्‍नो साप्‍ते़आङ् पत्,
‘खे़ल्‍ले़ कुहिम्‍धाःङ्‌हाॽ कुघाले़म् पोःङ्‌लरो॥’
हे़क्‍क्‍याङ् ‘खे़प्‍मो के़युङ्‌बा हाःत्ताङ् मे़होःप्‍लरो॥’
हे़क्‍क्‍याङ् ‘माङ्‌सेवा चोःक्‍मा कुलक्‍किन्‌वेॽ मनाःल्‍ले़ खोःसुररो॥’*
21 हे़क्‍केःल्‍ले़ दाङ्‌बा ये़सुःन्‍नु सोरिक्‌आवये़ल्‍ले़ आनिॽनुए के़वाॽबा मनाःल्‍ले़ कुले़क्‌वा लत्‍थिक् सेःक्‍माए पोःङ्॥ 22 खुने़ॽ युहुन्‍नारे़ चोगुबा बप्‍तिस्‍माआङ्धो दाङ्‌बा ये़सुःन् आनिॽ लुम्‍मोनु साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ् पेबा थारिक् के़निःबा पोःङ्‌मा पोःङ्॥ खुने़ॽ आनिॽनुए दाङ्‌बा ये़सुःन् सिःमे़न्‍लाम् याम्‍मो कुहिङ्‌वे़त् पोःक्‍खे़बा पाःन्‍निल्‍ले़न् तोःन्‍दि पोःङ्‌मा पोःङ्‌लो॥”
23 हे़क्‍केःल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ ने़प्‍फु मनाहाॽ मे़दोःन्‍दुसि–बरसाबास मे़प्‍मनाबा युसुफ (खे़ल्‍ले़ कुमिङ्‌ङिन् युस्‍तसआङ् वये़) हे़क्‍क्‍याङ् मत्तियास॥ 24-25 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ अक्‍खेलॽरिक् मे़बाःत्तुर तुवा मे़जोगु, “आदाङ्‌बे, खे़ने़ॽग मे़न्‍छाम्‍गे़न् याप्‍मिरे़ खुनिॽ सिक्‍लुङ्‌मोबा पाःन्‍निन् के़निःसुॽरो॥ कन् सेःक्‌युक्‍मिबा माङ्‌सेवा लक्‍किन् चोःक्‍मा फाॽआङ् यहुदाःल्‍ले़ कुले़क्‌वा कन् ने़प्‍फुओ के़सेगुबा मनाःन् ओसेःन्‍दाङ् चोगे़ॽओ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ यहुदाःल्‍ले़ खे़न् ले़रुआङ् लाॽरुबा कुलाम्‍मो पेरो॥” 26 हे़क्‍केःल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ सिङ्‌जेःक् मे़ए़क्‍खुल्‍ले़ खे़न् मत्तियासरे़ कुमिङ्‌ङो थ्‍ये़रो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ थिक्-थिक् (११) सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽओ योॽसिङ्‌लो॥
* 1:1-2 तगिबा आसाप्‍पन्–लुकारे़ साम्‌योसाप्‍लाओ ने़त्‍छि साप्‍पन्‍हाॽ साप्‍तुसिआङ् वाॽ॥ खे़ङ्‌हाॽग लुका नु सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽरे़न् खुनिॽ याःम्‍बक्‍हाॽरो॥ इङ्‌जाःङ् पिरुसिआङ् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो मे़न्‍देॽए थारिक् खुने़ॽ चोगुबा याःम्‍बक्‍हाॽ नु हुॽरुसिबा काक् पाःन्‍हाॽ साप्‍तुङ् पिने़आङ् पत्‍लो॥ * 1:10 ने़प्‍फु माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽ–ग्रिक पाःन्‍दाङ्‌ङो “ने़प्‍फु मनाहाॽ” साप्‍ते़आङ्‌पत्‌॥ * 1:12 किलोमितरधिक्–ग्रिक पाःन्‍दाङ्‌ङो “नाःम्‍सिङ्‌ये़न्‌रे़न्‌लाम्‍दिःक्‌” साप्‍ते़आङ्‌पत्‌॥ साम्‌योथिम्‌कुइसिःक्‌नाःम्‍सिङ्‌ये़न्‍नो किलोमितरधिक् थारिक्‍लक्‌लाङ्‌घेःक्‍मा के़घोःबा वये़रो॥ * 1:20 निङ्‌वाॽफुसाम्‍लो सुम् ६९.२५, १०.९८