21
ये़सुःन् नुसि कुहुॽसाम्‍बाहाॽनु ओसेःन्‍धाक्‍सिङ्‌
याङ्‌सि ये़सुःन् याम्‍मो कुहुॽसाम्‍बाहाॽओ तिबेरियस वरक्‍किल्‍ले़* कुबेसाङ् अक्‍खेलॽरिक् ओसेःन्‍धाक्‍सिङ्‌लो– खे़प्‍मो सिमोन पत्रुस, दिदिमस मे़प्‍मनाबा थोमा, जब्‍दियारे़ ने़प्‍फु कुस्‍साःहाॽ,* गालिलबा काना पाङ्‌जुम्‍बा नाथाने़ल हे़क्‍क्‍याङ् वेॽ ने़प्‍फु हुॽसाम्‍बाहाॽ सोरिक् मे़वये़रो॥ सिमोन पत्रुसरे़ खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “इङ्‌गाॽग ङा ते़म्‍से़ पेःक्‍कारो॥”
खे़ङ्‌हाॽरे़, “आनिगे़आङ् खे़ने़ॽनुए पेगिगे़ॽरो” मे़मे़त्तु॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ खःङ्‌बेओ मे़लाःसे़आङ् योःङ् ले़प्‍से़ मे़बे, कर खे़न् से़न्‍दिक् नाम्‍दाःत्ताःत् थेआङ् ते़म्‍मा मे़न्‍छुक्‍तुन्‍लो॥
खाओःत्ते़र पत्‍छे़ल्‍ले़ ये़सुःन् वरक्‍किल्‍ले़ कुबेसाङ् ये़बे़, कर खे़ङ्‌हाॽरे़ खुने़ॽ ये़सुःन्‍नेरो फाॽआङ् कुसिङ् निःप्‍मा मे़न्‍छुक्‍तुन्‍लो॥
ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “चुम्‍से, खिनिॽ ङा के़दे़म्‍सुम्‍माङ् वाॽबि?”
खे़ङ्‌हाॽरे़ नोगप् मे़बिरु, “होःप्‍लो॥”
याम्‍मो ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “खिनिॽ खःङ्‌बेल्‍ले़ चुप्‍साङ् ले़प्‍माङ् योःङ्‌ङिन् ले़प्‍ते़म्‍मे़ॽआङ् खे़प्‍मो खिनिॽ ङा के़धाःसुम्‍लो॥” खे़ङ्‌हाॽरे़ खुने़ॽ पाःत्तुबा कुइसिःक्‍के योःङ्‌ङिन् मे़ले़प्‍तुल्‍ले़ साॽरिक् यरिक् ङा मे़ध्‍ये़आङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ योःङ्‌ङिन् उःङ्‌माए मे़न्‍छुक्‍तुन्॥
ये़सुरे़ लुङ्‌माॽ तुक्‍तुबा कुहुॽसाम्‍बाल्‍ले़ सिमोन पत्रुसे़न् मे़त्तु, “खुने़ॽग दाङ्‌बान्‍नेरो!” सिमोन पत्रुसरे़ खे़न् खे़प्‍सुनामे़ःन्‍ने तेःत्तिल्‍ले़ कित्‍लिक्‌कित्‍छिङ्‌, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽ खे़न् फे़न्‍दुआङ् वये़॥ हे़क्‍क्‍याङ् च्‍वाःत्तो पिन्‍दे़ लाःसे़आङ् वाजागे़र कुयाओ पेरो॥ वेॽ हुॽसाम्‍बाहाॽ ङाःल्‍ले़ के़दिम्‍बा योःङ्‌ङिन् खःङ्‌बेओलाम् मे़उःक्‍खुर कुयाओ मे़भे़रे़॥ खे़ङ्‌ग कुयालाम् खे़म्‍म्‍याक् मे़माःक्‍खे़न्, कर कुगिप् ने़त्‍छि (२००) हुक्‍सिक् थारिक्‍लक् ने़स्‍से़रो॥ खे़ङ्‌हाॽ कुयाओ मे़गे़रे़ल्‍ले़ मिघाःङ्‌ङो ओॽमनाबा ङाहाॽ नु खरे़ःङ्‌हाॽ मे़निःसुरो॥
10 ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “आल्‍लो खारक् के़दे़म्‍सुम्‍बाओलाम् कुभा ङाहाॽ फे़त्ते़म्‍मे़ॽओ॥”
11 सिमोन पत्रुसे़न् खःङ्‌बेओ लाःसे़आङ् ङाःल्‍ले़ के़दिम्‍बा योःङ्‌ङिन् कुयाओ उःक्‍खु लःत्तु॥ खे़प्‍मो यम्‌यम्‍बा किप्‍थिक्‍काङ् ङा-सुम् (१५३) ङाहाॽ मे़यागे़॥ हे़क्‍केसाङ् योःङ्‌ङिन् मे़दे़ःक्‍खे़न्‍लो॥ 12 ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “फे़रे़म्‍मे़ॽआङ् चे़म्‍मे़ॽओ॥” कर खे़प्‍मो आत्तिन् कुहुॽसाम्‍बान्‍नाङ् खे़ने़ॽ हाःत्‍ने़न्‍बे लॽरिक् सेःन्‍दोःमा मे़न्‍आःन्‍छिङ्‌ङिन्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुने़ॽ दाङ्‌बान्‍नेरो फाॽआङ् निङ्‌वाॽ मे़गत्तुरो॥ 13 ये़सुरे़ खरे़ःङ्‌ङिन् खप्‍सुआङ् खे़ङ्‌हाॽ पिरुसिरो॥ हे़क्‍केलॽरिक्‍के ङाहाॽआङ् पिरुसिरो॥ 14 ये़सुःन् सिःमे़न्‍लाम् हिङे़आङ् कुहुॽसाम्‍बाहाॽरो ओसेःन्‍धाक्‍सिङ्‌बा कन् सुम्‍ले़ङ् पोःक्‍खे़आङ् वये़रो॥
15 खे़ङ्‌हाॽरे़ मे़ज मे़सुरुआङ् सिमोन पत्रुसे़न् ये़सुरे़ मे़त्तु “युहुन्‍नारे़ कुस्‍साः सिमोने, कङ्‌हाॽरे़ मिःम्‍जि मे़मे़त्ताबानुःल्‍ले़आङ् यरिक् खे़ने़ॽ मिःम्‍जि के़मे़त्ताबि?”
खे़ल्‍ले़ नोगप् पिरु, “ओरो, आदाङ्‌बे, इङ्‌गाॽ से़क्‍खाए मिःम्‍जि मे़त्‍ने़ॽबान् खे़ने़ॽ के़निःसुॽरो॥”
ये़सुरे़ मे़त्तु, “आमे़ल्‍लुक्‍साःहाॽ चालाम्‍से़से़ॽओ॥”
16 ये़सुरे़ पत्रुसे़न् याम्‍मो सेःन्‍दोसु, “युहुन्‍नारे़ कुस्‍साः सिमोने, इङ्‌गाॽ मिःम्‍जि के़मे़त्ताबि?”
खे़ल्‍ले़ नोगप् पिरु, “ओरो, आदाङ्‌बे, इङ्‌गाॽ से़क्‍खाए मिःम्‍जि मे़त्‍ने़ॽबान् खे़ने़ॽ के़निःसुॽरो॥”
ये़सुरे़ मे़त्तु, “आमे़ल्‍लुक्‍हाॽ कमे़से़ॽओ॥”
17 हे़क्‍क्‍याङ् याम्‍मो ये़सुरे़ सुम्‍ले़ङ्‌ङो पत्रुसे़न् सेःन्‍दोसु, “युहुन्‍नारे़ कुस्‍साः सिमोने, इङ्‌गाॽ मिःम्‍जि के़मे़त्ताबि?”
अक्‍खेलॽरिक् ये़सुरे़ सुम्‍ले़ङ् थारिक् “इङ्‌गाॽ मिःम्‍जि के़मे़त्ताबि” लॽरिक् सेःन्‍दोसुबाओ पत्रुसरे़ कुनिङ्‌वाॽ तुगे़र मे़त्तु, “ओरो, आदाङ्‌बे, खे़ने़ॽग काक् पाःन्‍हाॽ के़निःसुॽरो॥ इङ्‌गाॽ से़क्‍खाए खे़ने़ॽ मिःम्‍जि मे़त्‍ने़बान् खे़ने़ॽ के़निःसुॽरो॥”
ये़सुरे़ खे़न् मे़त्तु, “आमे़ल्‍लुक्‍हाॽ चालाम्‍से़से़ॽओ॥ 18 इङ्‌गाॽ से़क्‍खाए मे़त्‍ने़ॽ, थाङ्‌बे़न् के़वये़ल्‍ले़ आबाङे फॽइ के़युप्‍सिङ्‌ङाङ् आत्तान् पेःक्‍मा निङ्‌वाॽ के़जोगु खे़प्‍मोए के़बेरो, कर काप्‍पोबा के़दुम्‍माङ्‌ग के़हुक्‍हाॽ के़सन्‍छुॽ, हे़क्‍क्‍याङ्‌फॽइ के़म्‌युप्‍पाङ् आत्तान् पेःक्‍मा के़सिराॽ मे़धाङ्‌ने़न् खे़प्‍मो के़म्‍देॽरो॥” 19 ये़सुरे़ अक्‍खे मे़त्तुर पत्रुसे़न् के़दाःबा ये़म्‍मो आत्तिन् परिक्‍ले़न् सिःमे़न्‍लाम् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् मिमिदिङ् चोगुॽ फाॽआङ् ओसेःन्‍धाक्‍तुआङ् वये़रो॥ हे़क्‍क्‍याङ् दाङ्‌बाल्‍ले़ पत्रुसे़न् मे़त्तु, “इङ्‌गाॽ तिःक्‍ताङ्‌ङे़ॽओ!”
20 पत्रुसे़न् हिल्‍लिक्‌हिसिङ्‌ङिल्‍ले़ ये़सुरे़ लुङ्‌माॽ तुक्‍तुबा कुहुॽसाम्‍बे़ल्‍ले़ तिम्‍दुबा निःसुरो॥ (साभाङ्‌जा मे़जःल्‍ले़ बा खे़न् हुॽसाम्‍बाल्‍ले़ ये़सुरे़ कुबेसाङ् नाःम्‍सिङ्‌ल युङे़ल्‍ले़ दाङ्‌बे, हाःत्‍ले़ इङ्‌गे़ले़क्‍पे लॽरिक् सेःन्‍दोसुआङ् वये़रो) 21 पत्रुसरे़ खे़न् निःसुआङ् दाङ्‌बान् सेःन्‍दोसु, “दाङ्‌बे, खुने़ॽ कुयाःम्‍बेओ थे पोःङ्‌बाबे?”
22 ये़सुरे़ नोगप् पिरु, “इङ्‌गाॽ नुःङ्‌ङार थारिक् खुने़ॽ हिङ्‌ङाङ् वाॽर पाःप्‍मा निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌ङिल्‍ले़ खे़ने़ॽ थे़मा पोःङ्‌बे? इङ्‌गाॽ तिःक्‍ताङ्‌ङे़ॽओ॥” 23 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ हुॽसाम्‍बाहाॽरे़ खुनिॽ लुम्‍मो कन् हुॽसाम्‍बाङ्‌ग मे़सिःने़न्‍लो लॽरिक् इङ् से़ःरे़रो॥ कर दाङ्‌बाल्‍ले़ग हे़क्‍के पाःत्तुबा होःप्‍ते़रो॥ खुने़ॽग अक्‍खेरक् पाःत्तुआङ् वये़रो, “इङ्‌गाॽ नुःङ्‌ङार थारिक् खुने़ॽ हिङ्‌ङाङ् वाॽर पाःत्तुङ्‌ङिल्‍ले़ खे़ने़ॽ थे़मा पोःक्‍खे़बे?”
कुनुप्‍मा पाःन्
24 बा खे़न् कुहुॽसाम्‍बाल्‍ले़ कन् पाःन्‍हाॽरे़न् तोःन्‍दि पिरुआङ् साप्‍तुबारो॥ खुने़ॽ कुबाःन्‍हाॽग से़क्‍खाएरो फाॽआङ् आनिगे़ निःसुम्‍बे़रो॥
25 ये़सुरे़ वेॽ यरिक् याःम्‍बक्‍हाॽआङ् चोगु॥ खे़ङ्‌हाॽ थे़प्‍पे़त्ताङ् साप्‍माल्‍ले़ग खे़न् साप्‍पन्‍हाॽ कन् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍माल्‍ले़आङ् मे़हत्तुन्‌लॽरिक् इःत्तुङ्‌लो॥
* 21:1 तिबेरियास वारक्‍किन् गालिल वरक्‍काङ् मे़मे़त्तु॥ * 21:2 जब्‍दिरे़ ने़प्‍फु कुस्‍साःहाॽ याकुब नु युहुन्‍ना वये़त्‍छि॥