5
हननिया नु सफिरा
कर खे़प्‍मो हननिया मे़प्‍मनाबा ये़म्‍बित्‍छाॽइल्‍ले़ कुमेःत् सफिराःन्‍नु खुन्‍छिॽ लक्‍कोबा कुभा लाजेॽधिक् सङ्‌घे़त्‍छुआङ्‌ कुभा याङ्‌ङिन् कुमेःत्तिल्‍ले़ निःसुर चिक्‍खुलारु हे़क्‍क्‍याङ् कुभा याङ्‌ङिन् सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽरो तारुरो॥
कर पत्रुसरे़ सेःन्‍दोसु, “हननियाए, खे़ने़ॽ अक्‍खेलॽरिक् सेसेमाङ्‌ङिन् इङ्‌ले़क्‍मा फाॽआङ् के़निङ्‌वाॽइन्‌थेआङ्‌ने़ माफे़न्‍साम्‍मिन् थिम्‍मा के़बाङ्‌घुबाबे? थेआङ् खे़ने़ॽ कुभा याङ्‌ङिन् के़लारुआङ् काक् याङ् के़बिबा के़लाम्‍सिङ्‌बाबे? कङ्‌ग मे़न्‍छङ्‌ङे वये़साङ् खे़ने़ॽइन्‍नेसे़ वये़बा! आल्‍लो के़सङ्‌घुआङ्‌साङ् बा के़हुक्‍कोएसा याङ्‌ङिन् वाॽबा! अक्‍खेलॽरिक् थेआङ् खे़ने़ॽ के़निङ्‌वाॽओ ताप्‍फे़ःम्‍बा के़इःत्तुबाबे? खे़ने़ॽग मे़न्‍छाम्‍गे़न् याप्‍मिःन्‍लक् मे़ःन्, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍नाङ् इङ्‌गे़ले़क्‍तुआङ्‌वाॽरो॥”
हे़क्‍क्‍याङ् हननियारे़ कन् पाःन्‍निन् खे़प्‍सुनुमे़ःन्‍ने हर्गुप्सा चोःन्‍दे़आङ् कुसक्‍मा पेरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़प्‍मो खे़न् के़घे़म्‍बा काक् मनाहाॽ साॽरिक् मे़गिसे़रो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़प्‍मो कुभा थाङ्‌बे़न्‍हाॽरे़ चे तेःत्तिल्‍ले़ मे़गित्तु हे़क्‍क्‍याङ् लाःक्‍कात् मे़देॽरुआङ् मे़लुप्‍तुरो॥
हे़क्‍क्‍याङ् कुमुक् सुम्‍सि एगाङ् हननियारे़ कुमेःत्तिन् कुये़म्‍बाॽइन् थे़मा पोःक्‍खे़ के़लॽबा थेआङ् निङ्‌वाॽ मे़ङ्‌घोए खे़प्‍मो त्‍ये़रो॥ पत्रुसरे़ खे़न् सेःन्‍दोसु, “हननियारे़ कुलाजेन् सङ्‌घुआङ् खोःसुबा कुमे़ल्‍लुङ् याङ् बा कम्‍म्‍याक्‍लक्पि?”
हे़क्‍केःल्‍ले़ खे़ल्‍ले़आङ् नोगप् पिरु, “ओरो! कुमे़ल्‍लुङ् याङ्‌ग बा खे़म्म्‍याक्‍लक्‍लो॥”
हे़क्‍केःल्‍ले़ पत्रुसरे़ खे़न् मे़त्तु, “आक्‍खेलॽरिक् दाङ्‌बाल्‍ले़ कुसेसेमाङ्‌ङिन् साॽमा फाॽआङ् खिन्‍छिॽ निङ्‌वाॽइन्‌के़दङ्‌घे़त्‍छुबे? खे़प्‍से़ॽओ, खे़ने़ॽ के़गाप्‍पोबे़न् के़लुप्‍पाहाॽ खा लाम्‍धेःप्‍पो मे़गे़त्‍लरक् मे़बत्‍लो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ के़धक्‍किन्‍नाङ् मे़बक्‍खुआङ् मे़देॽरुरो॥”
10 खिमो पत्रुसरे़ कुलाङ्‌जक्‍पो खे़न् हर्गुप्सा चोःन्‍दे़आङ् कुसक्‍मा पेरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् थाङ्‌बे़न्‍हाॽ सिगाङ् मे़लाःसे़ल्‍ले़ खे़न् स्‍ये़बा मे़निःसु, हे़क्‍क्‍याङ् मे़बक्‍खु मे़देॽरुआङ् कुये़म्‍बाॽइल्‍ले़ कुबेसाङ् मे़लुप्‍तुरो॥ 11 हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् पाःन् के़घे़म्‍बा मनाहाॽ नु सेसेहुप्‍लक्‍कोबा मनाहाॽ साॽरिक् मे़गिसे़रो॥
सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽरे़ निङ्‌वाॽ के़माबा याःम्‍बक् मे़जोगुॽ
12 हे़क्‍क्‍याङ् सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽरे़ यरिक् मिक्‍सेःन् नु निङ्‌वाॽ के़माबा याःम्‍बक्‍हाॽ मनालुम्‍मो मे़जोगुरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् के़रे़क् नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽ ए़त्‍ले़ङ् सोलोमनरे़ कुआःम्‍भोओ सोसोरिक् मे़वये़रो॥ 13 नसाःन् मे़न्‍जोःक्‍मनाबाहाॽरे़ खुनिॽनु तङ्‌सिङ्‌मा फाॽआङ् आःन्‍छिङ्‌मा मे़न्‍छुक्‍तुन्, कर खे़ङ्‌हाॽरे़ साॽरिक् मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् मे़बिरुसिरो॥ 14 हे़क्‍केसाङ् दाङ्‌बान् नसाःन् के़जोःक्‍पा मे़न्‍छुमाॽ नु ये़म्‍बित्‍छाॽहाॽ आल्‍लसाङ् यरिक् मे़योॽसिङ्‌ल मे़बेरो॥ 15 हे़क्‍केःल्‍ले़ सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽरे़न् निङ्‌वाॽ के़माबा याःम्‍बक्‍किल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ पत्रुसे़न् खे़प्‍मोलाम् पेःक्‍किल्‍ले़ कुसाम्‍म्रिःप्‍पे़न् के़दुक्‍पा सम्‍दाङ् चुक्‍काङ् मे़वेःत्‍ल फाॽआङ् मनाहाॽरे़ के़दुक्‍पा के़यॽबाहाॽ लाम्‍लाम्‍मो खुनिॽ ने़त्‍नाओ मे़ने़स्‍सुसिरो॥ 16 यरुसले़म खिरिबा पाङ्‌जुम्‍लाम्‍माङ् खे़प्‍मो मनाहाॽ मे़जुप्‍से़॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ के़दुक्‍पा के़यॽबाहाॽ नु फे़न्‍साम्‍हाॽरे़ तुक्‍खे मे़जाःत्तुसिबाहाॽ खे़प्‍मो मे़दारुसि, हे़क्‍क्‍याङ् काक् मे़वेःत्ते़रो॥
सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽ तुक्‍खे मे़जाःत्तुसिॽ
17 हे़क्‍क्‍याङ् मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बा नु सदुकि लक्‍कोबा खुने़ॽ कुन्‍जुम्‍हाॽरे़ सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽ साॽरिक् नामे़हे़त्तुसि॥ 18 हे़क्‍केःल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽ मे़दे़म्‍सुसिआङ् पुङ्‌लाहिम्‍मो मे़साक्‍तुसि॥ 19 कर से़न्‍दिक् दाङ्‌बाल्‍ले़ पाङ्‌घुबा माङ्‌लाइङ्‌बे़न् त्‍ये़आङ् लाम्‍धेःप्‍पे़न्‌हन्‍दुबिरुसि, हे़क्‍क्‍याङ् लाःक्‍कात् लःत्तुसिआङ् मे़त्तुसि, 20 “माङ्‌हिम्‍मो पेगे़म्‍मे़ॽआङ् कन् कुसङ् हिङ्‌मन्‍ले़ कुयाःम्‍बेओबा काक् पाःन्‍निन् मनाहाॽ इङ्‌भन् चोगे़म्‍सिम्‍मे़ॽओ॥” 21 हे़क्‍क्‍याङ् कुदाःन्‍दिक् तानाम्‍सा माङ्‌हिम्‍मो मे़लाःसे़आङ् मनाहाॽ हुॽमा मे़हेःक्‍तुसिरो॥
बा खे़न् ये़म्‍मो मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बा नु कुन्‍जुम्‍हाॽरे़ यहुदि ये़जुम्‍भो नु काक् इस्राइलस्‍मा तुम्‍भाक्‍साहाॽरे़न् चुम्‍लुङ् मे़जोगुआङ् सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽ पुङ्‌लाहिम्‍मोलाम् तारे़से़ॽ फाॽआङ् पुङ्‌लाइङ्‌बान् इङ्‌घङ् मे़हाक्‍तुरो॥ 22 कर थक्‍सुबाहाॽ पुङ्‌लाहिम्‍मो मे़गे़रे़ल्‍ले़ सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽ खे़प्‍मो मे़होःप्‍ते़, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ मे़नुःक्‍खे़ मे़बेआङ् अक्‍खे मे़मे़त्तुसि, 23 “आनिगे़ पुङ्‌लाहिम्‍मो के़रिगे़ल्‍ले़ लाम्‍धेःप्‍पे़न्‌नुःरिक्‍काङ् ए़त्‍छिङ्‌ङाङ् पत्‍छे़, हे़क्‍क्‍याङ् थक्‍सुबाहाॽआङ् लाम्‍धेःप्‍पे़न्‌मे़गोःसुर मे़ये़बे़रो, कर आनिगे़ लाम्‍धेःप्‍पे़न्‌हम्‍नाःल्‍ले़ खे़प्‍मो हाःत्ताङ् मे़यागे़न्‍लो॥”
24 माङ्‌हिम् के़गोःबा थक्‍तुम्‍बान् नु तुम्निङ्‌वाॽफुसाम्‍बाहाॽरे़ कन् पाःन्‍निन् मे़घे़प्‍सुआङ् आल्‍ल थे पोःङ्‌बाबे फाॽआङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ हःन्‍दा ले़क्‍ते़रो॥ 25 हे़क्‍क्‍याङ् खे़प्‍मो कुभा मनाधिक् फे़रे़आङ् अक्‍खे मे़त्तुसि, “खिनिॽ पुङ्‌लाहिम्‍मो के़साक्‍तुम्‍सिम्‍बा मनाहाॽरे़ग ना माङ्‌हिम्‍मोने़ ये़सुरे़ कुयाःम्‍बेओ मनाहाॽ मे़हुॽरुसिर मे़याक्‍लो॥” 26 खे़न् थक्‍तुम्‍बाल्‍ले़ थक्‍सुबाहाॽ तेॽरुसिआङ् सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽ थेआङ् मे़म्‍मे़त्‍छिङ्‌ङे ये़जुम्‍भोओ तारुसि, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ मनाहाॽरे़ लुङ्‌ङिल्‍ले़ आम्‍ले़प् आम्‍से़त् फाॽआङ् मे़गिसे़रो॥ 27 खे़ङ्‌हाॽरे़ सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽ ये़जुम्‍भो तगि मे़ये़प्‍सुसिआङ् मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बाल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, 28 “आनिगे़ग ये़सुरे़ कुयाःम्‍बेओ मनाहाॽ थेआङ् मे़हुॽरे़म्‍सिम्‍मे़न्‍ने़ॽ फाॽआङ् इङ्‌जाःङ् पिआसिगे़आङ् वये़, कर खिनिॽग यरुसले़म्‍मो खिनिॽ निसाम्‍मिल्‍ले़ के़धिम्‍सुम्‍माङ् कन् मनाःल्‍ले़ कुसिःमे़ल्‍ले़ आप्‍तिक्‍किन् याप्‍मि कुःप्‍मा के़गोःत्तिआङ्‌के़वयिॽरो!”
29 कर पत्रुस नु वेॽ सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽरे़ नोगप् मे़बिरु, “आनिगे़ग खिनिॽ मनाहाॽरे़ पाःन्‍निन् खे़म्‍मानुःल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुइङ्‌जाःङ्‌ङिन्‍ने़ खे़म्‍मा पोःङ्‌लो॥ 30 खिनिॽ सिलाम्‍साक्‍मा सिङ्सम्‍दाङ् फोःम्‍मा से़प्‍मा के़बाङ्‌घुम्‍सिम्‍बा ये़सुःन् आनिॽ पाधे़बाहाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ याम्‍मो कुहिङ्‌वे़त् चोगुरो॥ 31 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽग लाम्‍लोःबा नु से़न्‍लप्‍दाङ्‌बा पोःङ्‌से़ कुजुप्‍साङ् ले़प्‍माङ् युक्‍खुरो॥ हे़क्‍केलॽरिक् इस्राइलस्‍मा मनाहाॽरे़ खुनिॽ लायोलाम् हिम्‍मा नु लायोलाम् ले़प्‍मि खोःमा सुये़म् मे़घोःसुआङ् मे़वाॽरो॥ 32 हे़क्‍क्‍याङ् कन् पाःन्‍निल्‍ले़न् तोःन्‍दिःङ्‌ग आनिगे़ वयिगे़रो, हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुइङ्‌जाःङ् ते़न्‍दिङ् के़जोःक्‍पाहाॽ पिरुसिबा सेसेमाङ्‌ङिन्‍नाङ्‌तोःन्‍दि वाॽरो॥”
33 हे़क्‍क्‍याङ् कन् पाःन्‍निन् मे़घे़प्‍सुआङ् ये़जुम्‍भोओ के़वाॽबा मनाहाॽरे़ साॽरिक् खुनिॽ साक्‍के़न् पोगे़आङ् सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽ से़प्‍मासि फाॽआङ् निङ्‌वाॽ मे़जोगुरो॥ 34 कर खे़प्‍मो साम्‌योथिम्‍साम्‍बा नु काक् मनाहाॽरे़ मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् मे़बिरुबा गमालियल मे़प्‍मनाबा फरिसिःन् ये़म्‍सिङ्‌ङाङ् खे़न् सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽ सप्‍फाधिक् लाःक्‍कात् पाङ्‌घुसि॥ 35 हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ वेॽ यहुदि ये़जुम्‍भोबाहाॽ अक्‍खेलॽरिक् मे़त्तुसि, “इस्राइलस्‍मा मनासे, कन् मनाहाॽ थे़मा मे़प्‍मासि खिनिॽ निङ्‌वाॽ के़इःत्तुम्‍माङ् के़वयिॽबे? सिङ्‌सिङ् लॽरे़म्‍मे़ॽओ! 36 कुभा तङ्‌बे तगि थियादस मे़प्‍मनाबे़न् त्‍ये़आङ् वये़॥ खुने़ॽग रोमि हाङ्‌जुम्‍मिल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ हाङ्‌बिफ्‍युङ् चोःक्‍मा फाॽआङ् इङ्‌गाॽएःक् लॽरे़आङ् वये़रो॥ हे़क्‍क्‍याङ् कुभा कुगिप् लिसि (४००) मनाहाॽरे़आङ् खुने़ॽ मे़दिम्‍दु, कर कुभा मनाहाॽरे़ खुने़ॽ मे़से़रुआङ् खुने़ॽ के़दिम्‍बा मनाहाॽ काक् मे़से़ःरे़आङ् मे़नुबे़ मे़बेरो॥ 37 याङ्‌सि पयम् याम्‍नाःत्‍निःत्तो गालिलस्‍मा यहुदा मे़प्‍मनाबे़न् त्‍ये़आङ् कुभा मनाहाॽनु तङ्‌सिङ्‌ङाङ् हाङ्‌बिफ्‍युङ् चोगुरो, कर खुने़ॽआङ् मे़से़रु हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ के़दिम्‍बाहाॽआङ् मे़से़ःरे़ मे़बेरो॥ 38 कन् मनाहाॽ मे़सुसे़म्‍सिम्‍मिन्‍ने़ॽ ले़रे़म्‍दे़ःसे़म्‍सिम्‍मे़ॽ फाॽआङ् इङ्‌गाॽ सुजा पिनिङ्‌लो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कङ्‌हाॽरे़ मे़हुॽरुसिबा मे़जोगुसिबा पाःन्‍निन् मनालाम्ने़ फाॽग्र कन् मनाहाॽ मे़नुप् मे़बेःक्‍लो॥ 39 कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लाम्ने़ फाॽग्र खिनिॽ कन् मनाहाॽ अप्‍मा के़न्‍छुक्‍तुम्‍सिम्‍मिन्‍लो, कर याङ्‌ना खिनिॽने़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ के़बोगिबा कुइसिःक् पोःङ्‌लो॥”
40 खुने़ॽ कुबाःन्‍निन् ये़जुम्‍भोबा मनाहाॽ खे़म्‍मा मे़दे़न्‍दे़रो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽ मे़उःत्तुसिआङ् ते़ःम्‍भुक् मे़याक्‍तुसिर आल्‍ल कन् ये़सुरे़ कुयाःम्‍बेओ पाःप्‍मा हुॽमा के़ङ्‌घोःसुम्‍मिन्‍लो फाॽआङ् इङ्‌जाःङ् मे़बिरुसिआङ् मे़ले़रुसिरो॥
41 हे़क्‍क्‍याङ् सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽ ये़जुम्‍भोलाम् मे़लःन्‍दे़ मे़बेआङ् आनिगे़ग ये़सुरे़ कुमना पोःक्‍खिगे़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ तुक्‍खे चामा लाॽरिगे़ फाॽआङ् साॽरिक् मे़सःत्ते़रो॥ 42 हे़क्‍क्‍याङ् थिक्‌याःन्‍धक् खे़ङ्‌हाॽ माङ्‌हिम्‍मो नु हिम्हिम् मे़बेआङ् ये़सुःन्‍ने निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेःन्‍दुबा ख्रिस्‍तरो फाॽआङ् कन् सुनाइङ्‌ङिन् चक्‍मे़ल्‍लॽए मे़हुॽरुसिर इङ्‌भन् मे़जोगुरो॥