6
सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽ कुभाॽ के़बिबा नुसि मनाहाॽ मे़सेगे़
आल्‍ल खे़न् ये़म्‍मो हुॽसाम्‍बाहाॽ चक्‍मे़ल्‍लॽए मे़बोःरे़र मे़बेःल्‍ले़ ग्रिक के़बाःप्‍पा यहुदिहाॽ नु हिब्रु के़बाःप्‍पा यहुदिहाॽओ खे़माॽ पोगे़रो॥ ग्रिक के़बाःप्‍पा यहुदिहाॽरे़ आनिगे़ मेमेदुमाहाॽ थिक्‌याःन्‍धक्‍पा चामा थुङ्‌मा मे़हासुबाओ नुःरिक्‍काङ् कम्‍ब्राङ् मे़न्‍जोगुसिन् फाॽआङ् लुङ्‌मे़हाःत्तुसिरो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ थिक्-ने़त् सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽरे़ यरुसले़मस्‍मा नसानिबाहाॽ मे़उःत्तुसिआङ् अक्‍खे मे़मे़त्तुसि, “फुॽनुसाॽसे, आनिगे़ग निङ्‌वाॽफु पाःन्‍जाक्‍किन् इङ्‌भन् चोःक्‍मा नु हुॽमासि ले़प्‍माआङ् चामा थुङ्‌मारे़ तङ्‌गाम् चोःक्‍मा मे़लाॽरिगे़न्‍लो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ खिनिॽ लुम्‍मोलाम् नुसि मिङ्‌सोदाङ्‌बा फाॽआङ् के़इङ्‌बा सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍मिल्‍ले़ थुक्‍तुसिबा नु सिक्‍कुम्‍दिङ्‌निङ्‌वाॽरे़ कुधिम् के़बोःङ्‌बा मनाहाॽ सेगे़म्‍सिम्‍मे़ॽओ॥ खे़ङ्‌हाॽ आनिगे़ कन् लक्‍पे़न्‍हाॽ हुक्‍सुप्‍तुम्‍सिम्‍बे़आङ्‌ चक्‍मे़ल्‍लॽए तुवा चोःक्‍मा नु निङ्‌वाॽफु पाःन्‍जाक्‍किन् इङ्‌भन् चोःक्‍माओ नु हुॽमाओ ये़म् पिरुम्‍बे़ॽरो॥” सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽरे़ मे़बाःत्तुबा कन् पाःन्‍निल्‍ले़ काक् नसानिबाहाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽ तासुरो हे़क्‍केःल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍मिल्‍ले़ थुक्‍तुसिबा नु नसाःन्‍निल्‍ले़ कुधिम् के़बोःङ्‌बा स्‍तिफनस, हे़क्‍क्‍याङ् फिलिप, प्रखुरस, निकानोर, तिमोन, पर्मिनास, नु थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌लाम् यहुदि साम्‌योओ के़दाःबा एन्‍तिओकस्‍मा नसानिबा निकोलसे़न्‌मे़सेगुसिआङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽरो मे़दारुसिरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽरे़ खुनिॽ सम्‍दाङ् हुक् मे़ने़स्‍सु मे़बिरुसिर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुॽइसाम् मे़घोःसुनि फाॽआङ् तुवा मे़जोगुरो
निङ्‌वाॽफु पाःन्‍जाक्‍किन् चक्‍मे़ल्‍लॽए मे़से़ःसुर मे़देॽरु॥ हे़क्‍क्‍याङ् यरुसले़म्‍मो हुॽसाम्‍बाहाॽ यरिक् मे़बोःक्‍खे़र मे़बेआङ् यरिक् निङ्‌वाॽफुसाम्‍बाहाॽरे़आङ् कन् नसाःन्‍निन् ते़न्‍दिङ् मे़जोगुरो॥
स्‍तिफनसे़न् मे़दे़म्‍सुॽ
आल्‍ल कन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम् नु कुमुक्‍साम्‍मिल्‍ले़ के़दिम्‍बा स्‍तिफनसे़ल्‍ले़ मनालुम्‍मो निङ्‌वाॽ के़माबा याःम्‍बक्‍हाॽ नु मिक्‍सेःन्‍हाॽ चोगुरो॥ कर “चोःक्‌युम्‍भोसाबाहाॽरे़न्* चुम्‍लुङ्‌हिम्” मे़प्‍मनाबा यहुदि चुम्‍लुङ्‌हिम्‍मो के़याक्‍पा कुभा मनाहाॽ खुनिॽ तक्‍ले़ङ्‌वाओ मे़बोगे़॥ खे़ङ्‌हाॽ साइरेनि नु अले़क्‍जे़न्‍द्रिया ये़क्‌यक्, हे़क्‍क्‍याङ् सिलिसिया नु एसिया ते़ङ्‌गप्‍स्‍मा यहुदि मे़वये़रो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ स्‍तिफनसनु पाःन् थक्‍मा मे़हेःक्‍तु, 10 कर सेसेमाङ्‌लाम् सिक्‍कुम्‍दिङ् निङ्‌वाॽओ स्‍तिफनसे़न् पारे़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुने़ॽ पाःन्‍धङ्‌ङो नाःम्‍मा मे़न्‍छुक्‍तुन्‍लो॥
11 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ स्‍वाःत्ताङ् मनाहाॽ अक्‍खेलॽरिक् पाःप्‍मा मे़हुसुसिरो, “आनिगे़ग कल्‍ले़ मोसा नु निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ माङ्‌चे़ॽया पारे़बा खे़प्‍सुम्‍बे़रो॥”
12 हे़क्‍केलॽरिक् खे़ङ्‌हाॽरे़ यहुदि तुम्‍लाम्‍लोःबाहाॽ, साम्‌योथिम्‍साम्‍बाहाॽ नु वेॽ मनाहाॽ मे़भोःक्‍खुसि॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ मे़द्‌ये़आङ् स्‍तिफनसे़न् मे़दे़म्‍सुआङ् यहुदिहाॽरे़ खुनिॽ ये़जुम्‍भोओ मे़देॽरुरो॥ 13 हे़क्‍क्‍याङ् फोत्‍याबा तोःन्‍दि पिसे़ मे़दारुसिबाहाॽरे़ अक्‍खेलॽरिक् मे़बाःत्तु, “कन् मनाःल्‍ले़ग आप्‍फाल्‍ले़साङ् कन् सेसेमाङ्‌हिम् नु आनिॽ साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ पारे़बारक् खे़प्‍सुम्‍बे़रो॥ 14 हे़क्‍क्‍याङ् कल्‍ले़ग, नासरतस्‍मा ये़सुरे़ कन् माङ्‌हिम्‍मिन् यस्‍सुआङ् मोसारे़ आबिरे़ आयुसे़बा साक्‍थिम्‍हाॽ, चोःक्‍थिम्‍हाॽ के़रे़क् ले़क्‍खु आबिरे़रो लॽरिक् पाःत्तुरो॥”
15 हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् चुम्‍लुङ्‌ङो के़युङ्‌बाहाॽरे़ खुने़ॽ अदक्‍तक्‍काङ् ओमे़मे़त्तुल्‍ले़ कुनाराःङ्‌ग माङ्‌लाइङ्‌बाल्‍ले़न् हे़क्‍के ओःत्ते़बा मे़निःसुरो॥
* 6:9 “चोःक्‌युम्‍भोसाबा” मे़मे़त्तुसि, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ तगि रोमिहाॽरे़ खुनिॽ योःक्‍पा योःक्‍मा मे़वये़॥