7
स्‍तिफनसे़ल्‍ले़ उवा चोगुॽ
हे़क्‍क्‍याङ् मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बाल्‍ले़ स्‍तिफनसे़न् सेःन्‍दोसु, “कन् आप्‍तिक्‍हाॽ से़क्‍खाएबि?” हे़क्‍केःल्‍ले़ खुने़ॽ नोगप् पिरुसि, “पाःसे, फुॽनुसाॽसे, आघे़प्‍से़म्‍मे़ॽओ! आनिॽ सुधे़बा अब्राहाम्‍मिन् हारान ये़क्‌यक्‍को पेःक्‍माआङ् युङ्‌मानुःल्‍ले़ तगि खुने़ॽ मे़सोपोतामिया ते़ङ्‌गप्‍पो वये़ल्‍ले़ए मिमिदिङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमिमिदिङ्‌ङिन् खुने़ॽओ ओसेःन्‍धाक्‍सिङ्‌ङाङ्‌ अक्‍खे मे़त्तुरो, ‘कन् लाजेॽ नु के़गाॽइ सोॽधोःक्‍हाॽ ले़रे़ध्‍ये़से़ॽआङ् खे़ने़ॽ ओसेःन्‍धाक्‍ने़बा लाजेॽओ पेगे़ॽओ॥’ हे़क्‍केःल्‍ले़ खुने़ॽआङ् काल्‍दिहाॽरे़ खुनिॽ लाजेॽलाम् लःन्‍दे़आङ् हाराःन्‍नो पेआङ् युङ्‌सिङ्॥ खे़प्‍मो कुम्‍बा स्‍ये़आङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽ खे़न् लाजेॽलाम् तेॽरुआङ् आल्‍लो कप्‍मो आयुङ्‌बा लाजेॽओ तारुरो॥ हे़क्‍केसाङ् खुने़ॽ कन् लाजेॽओ लाङ्‌भो तोॽमा लाजेॽआङ् मे़बिरुन्‍लो, कर कन् खुने़ॽ नु कुमुॽइदाङ्‌साहाॽ ताःन्‍दि पिमासि फाॽआङ् माङ्‌हे़क् चोगुरो॥ कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ माङ्‌हे़क् चोगुबा ये़म्‍मो अब्राहामरे़ कुस्‍साःधिक्‍काङ् होःप्‍ते़रो॥ याङ्‌सि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽ अक्‍खे मे़त्तु, ‘खे़ने़ॽ के़मुॽइदाङ्‌साहाॽ माःङ्‌घाबा वेॽ लाजेॽओ मे़युङ्‌लो॥ खे़प्‍मोबा लाजेॽसाबाहाॽरे़ ताप्‍फे़ःल्‍लिक् मे़मे़त्तुसिआङ् कुगिप् लिसि तङ्‌बे (४००) थारिक् खुनिॽ साक्‍के़ल्‍ले़क्‍काङ् योःक् मे़जोगुसिॽरो॥ कर के़मुॽइदाङ्‌साहाॽ योःक्‍पा के़जोःक्‍पा खे़प्‍मोबा लाजेॽसाबाहाॽ इङ्‌गाॽ खुम्‍दिङ् पिरुङ्‌सिङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् के़मुॽइदाङ्‌साहाॽ खे़न् लाजेॽओलाम् कन् लाजेॽओ मे़धाङ्‌ङाङ् इङ्‌गाॽ सेवा मे़जोःक्‍कारो॥’ हे़क्‍क्‍याङ् अब्राहाम्‍मिन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसेसे माङ्‌हुप्‍ले़न्‌मिक्‍सेःन् पोःङ्‌ल फाॽआङ् हर्दो हे़क्‍मा* थिम् पिरुरो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ अब्राहामरे़ इसहाक्‍किन् सावाःन्‍दुआङ् ये़त्‍छि (८) ये़न्‍नो हर्दो हे़गु पिरु॥ हे़क्‍क्‍याङ् इसहाके़न् याकुबरे़ कुम्‍बारो॥ आनिॽग याकुबरे़ थिक्-ने़त् (१२) कुस्‍साःहाॽरे़ खुनिॽ मुॽइदाङ्‌सासिरो॥
कुम्‍भुॽसिरे़ युसुफे़न् साॽरिक् नामे़हे़त्तुबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुने़ॽ मिस्रिहाॽरे़ खुनिॽ हुक्‍को मे़सङ्‌घुआङ्‌खुने़ॽ योःक्‍पा पोःक्‍खे़, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् खुने़ॽनु वये़, 10 हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ कुदुक्‍खेवालाम् से़ःप्‍तुरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽ लुङ्‌माॽ तुक्‍तुआङ् सिक्‍कुम्‍दिङ् निङ्‌वाॽ पिरुबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ फारो हाङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽ मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् पिरुर मिस्र लाजेॽ नु कुयाङ्‌साकुन्‍धे सम्‍दाङ् सुहाङ्‌युक्‍पा चोगुरो॥
11 हे़क्‍क्‍याङ् मिस्र लाजेॽ नु कनान लाजेॽओ साॽरिक् यम्‍बा साक् थ्‍ये़आङ् यम्‍बा तुक्‍खेवा नु मिन्‍देॽ पोगे़, हे़क्‍केःल्‍ले़ आनिॽ सुधे़बा ताक्‍थे़बाहाॽरे़ चामा थे़माआङ् मे़ङ्‌गत्तुन्‍लो॥ 12 कर याकुबरे़ मिस्रओ यरिक् चा वाॽ के़लॽबा खे़प्‍सुआङ् कुस्‍साःहाॽ चा लाःसे़ पाङ्‌घुसि॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ युसुफलाम् चाःन् मे़इङु कर खुने़ॽ कुसिङ् मे़न्‍निःत्ते हिम्‍मो मे़नुःक्‍खे़रो॥ 13 हे़क्‍केलॽरिक् मिस्रओ निले़ङ् चा लाःसे़ मे़बेःल्‍ले़ युसुफरे़ कुम्‍भुॽ कुन्‍साॽसि इङ्‌गाॽ युसुफआ फाॽआङ् मे़त्तुसि, हे़क्‍क्‍याङ् फारोहाङ्‌ङिल्‍ले़आङ् युसुफरे़ कुहिम्‍सयङ्‌हाॽ कुसिङ् निःत्तुसिरो॥ 14 हे़क्‍क्‍याङ् युसुफरे़ कुम्‍बा याकुब नु काक् कुहिम्‍सयङ्‌हाॽ मिस्रओ उःत्तुसि॥ खे़ङ्‌हाॽ के़रे़क् नु-ङा (७५) मे़वये़रो॥ 15 हे़क्‍क्‍याङ् याकुब नु कुहिम्‍सयङ्‌हाॽ मिस्रओ मे़बे॥ याङ्‌सि खुने़ॽ नु कुस्‍साःहाॽ खे़प्‍मोए मे़स्‍ये़॥ 16 खुनिॽ थक्‍हाॽ सेक्‍केम लाजेॽओ मे़देॽरुआङ् अब्राहामरे़ हामोररे़ कुस्‍साःहाॽलाम् इङुआङ् वये़बा इप्‍पुङ्‌दे़न्‍नो मे़लुप्‍तुसिरो॥
17 आल्‍ल निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ अब्राहामनु चोगुबा माङ्‌हे़क्‍किन्‌के़प्‍मा इःत्ते़ल्‍ले़ मिस्रओ आनिॽ मनाहाॽ यरिक् मे़बोःन्‍दे़र मे़बेरो॥ 18 यरिक् तङ्‌बे एगाङ् खे़प्‍मो वेॽस्‍मा मनाःन् हाङ् पोःक्‍खे़आङ् मिस्रओ हाङ् चोःक्‍मा हेःक्‍तु॥ खे़ल्‍ले़ युसुफरे़ कुयाःम्‍बेओ कुसिङ् मे़निःत्तुन्‍लो॥ 19 खे़ल्‍ले़ आनिॽ थाःक्‍थे़बाहाॽ इङ्‌ले़क् मे़त्तुसिर साॽरिक् निङ्‌घुम् चोगुसिआङ् ये़म्‍बित्‍छाॽ अङे़ःक्‌वासाहाॽ मे़सिर फाॽआङ् लाप्‍फु पाङ्‌घुसि॥
20 बा खे़न् ये़म्‍मो मोसाःन् सावाःन्‍छिङ्॥ खुने़ॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ साॽरिक् नुःबा अङे़ःक्‌वा चोगे़॥ खुने़ॽ हिम्‍मो ला सुम्‍सि थारिक् कुम्‍बा कुम्‍मासिरे़ चिक्‍खे़छुआङ् कत्ते़छुरो॥ 21 हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ हिम् लाःक्‍कात् मे़लःत्तुआङ् वहङ्‌ङिल्‍ले़ कुयाओ मे़ने़स्‍सुल्‍ले़ खे़प्‍मो फारोहाङ्‌ङिल्‍ले़ कुस्‍साः हाङ्‌सामाल्‍ले़ खोःसुआङ् कुस्‍साः चोगुआङ् कत्तुरो॥ 22 हे़क्‍केलॽरिक् मिस्रओ के़वाॽबा के़रे़क् सिक्‍कुम्‍दिङ् निङ्‌वाॽ निसाम्‍हाॽ खुने़ॽ मे़हुॽरुरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् थाङ्‌बे़न् के़रे़आङ् खुने़ॽ पाःन्‍नो नु याःम्‍बक्‍को मुक्‍के़गुबा पोःक्‍खे़रो॥
23 हे़क्‍क्‍याङ् मोसाःन् तङ्‌बे लिबोःङ्‌(४०) के़रे़ल्‍ले़ कुगाॽइ इस्राइलिहाॽ तुम्‍से़ पेःक्‍मा निङ्‌वाॽ चोगुरो॥ 24 हे़क्‍क्‍याङ् मिस्रिधिक्‍ले़ थिक् इस्राइलिःन् निङ्‌घुम् मे़त्तुबा निःसु॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ खे़न् नाङ्‌मा फाॽआङ् पेआङ् खे़न् मिस्रिःन् हिप्‍तु से़रुरो॥ 25 खुने़ॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आबाङे कुमना इस्राइलिहाॽ खुनिॽ योःक्‍पा हिङ्‌मन्‍लाम् चोःक्‌युम्‍भो पिमासि फाॽआङ् खुने़ॽ पाङ्‌घुबा पाःन्‍निन् कुसिङ् मे़निःत्तुर के़लॽबा इःत्तुआङ् वये़, कर खे़ङ्‌हाॽरे़ खे़न् पाःन्‍निन् कुसिङ् मे़न्‍निःत्तुन्‍लो॥ 26 हे़क्‍क्‍याङ् कुदाःन्‍दिक् ने़प्‍फु इस्राइलिहाॽ चुङे़त्‍छिर यागे़त्‍छिबा निःसुसिआङ् नादङ् चोःक्‍मासि फाॽआङ् पेआङ् मे़त्तुसि, ‘तेःङ्‌बासे, खिन्‍छिॽग फुॽनुसाॽ के़धाप्‍सि! थेआङ् के़जुङ्‌सिबाबे?’
27 कर खे़न् निङ्‌घुम् के़मे़प्‍पे़ल्‍ले़ मोसाःन् थिक्‍ले़प्‍माङ् चन्‍दुर सेःन्‍दोसु, ‘खे़ने़ॽ हाःत्‍ले़ आनिगे़ सम्‍दाङ् हाङ् के़जोःक्‍पा नु खासे़न्‍लोःम्‍बा के़जोगे़आङ् के़वाॽबे? 28 खे़ने़ॽ मिःप्‍मा मिस्रिःन् के़से़रुबा हे़क्‍के इङ्‌गाॽआङ् के़से़त्ताबाबि?’ 29 कन् पाःन्‍निन् खे़प्‍सुआङ् मोसारे़ इङ्‌गाॽ मिस्रिःन् से़रुङ्‌बा पाःन्‍निन्‍नाङ् वेॽ मनाहाॽरे़ निङ्‌वाॽ मे़घोःसुबिला लॽरिक् निङ्‌वाॽ इःत्तुर किःसे़आङ् मिस्रलाम् मिद्यान लाजेॽओ खे़त्‍छिङ् पेआङ् खे़प्‍मोए वाॽमा हेःक्‍ते़, हे़क्‍क्‍याङ् खे़प्‍मोए मेःक्‍खिम् चोगुआङ् ने़प्‍फु कुस्‍साःआङ् पोःक्‍खे़त्‍छिरो॥
30 तङ्‌बे लिबोःङ्‌(४०) एगाङ् सिनाइ कोःक्‍माल्‍ले़ कुबेसाङ् एक्‍सादे़न्‍नोबा मि के़दिःप्‍पा पोःक्‍लाओ माङ्‌लाइङ्‌बान् मोसारो थाःन्‍छिङ्‌लो॥ 31 मोसारे़ कुनिङ्‌वाॽ मये़आङ् थेःन्‍ने़बे? फाॽआङ् कुबेसाङ् पेरो॥ कर खे़ल्‍ले़ दाङ्‌बाल्‍ले़ कुइक्‍लाःन् खे़प्‍सु– 32 ‘इङ्‌गाॽ के़सुधे़बा अब्राहाम, इसहाक नु याकुबरे़ सेवा मे़जोगाङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌आ॥’ मोसाःन् कुगिःमाल्‍ले़ यक्‍खे़आङ् खे़न् मि के़दिःप्‍पा पोःक्‍लाःन् ओमे़प्‍मा आःन्‍छिङ् मे़जोगुन्‍लो॥
33 हे़क्‍क्‍याङ् दाङ्‌बाल्‍ले़ मे़त्तु, ‘खे़ने़ॽ के़लाङ्‌सुःप्‍हाॽ फे़न्‍दे़ॽ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ने़ॽ के़ये़प्‍पा दे़न्‍निन् सेसे चोःक्॥’ 34 इङ्‌गाॽ आमनाहाॽ मिस्रओ निङ्‌घुम्‍मो मे़वाॽबा निःसुङ्‌सिङ्‌ङाङ् खुनिॽ मेरिङ्‌ङिन्‌खे़प्‍सुङ्‌ङाङ् वाॽआ॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ इस्राइलिहाॽ खुनिॽ योःक्‍पा हिङ्‌मन्‍लाम् चोःक्‌युम्‍भो पिसे़ इङ्‌गाॽ याङ्‌ङाङ् वाॽआ॥ आल्‍ल याङ्‌ना मिस्र लाजेॽओ खुनिॽ कुभाॽ पिसे़ नुःक्‍ने़ॽरो॥
35 बा कन् मोसाःन् इस्राइलिहाॽरे़ ‘खे़ने़ॽ आनिगे़ सम्‍दाङ् हाःत्‍ले़ हाङ् नु खासे़न्‍लोःम्‍बा के़सेगे़आङ् के़वाॽबे?’ मे़मे़त्तुर मे़नाॽरुआङ् मे़वये़, कर पोःक्‍लाओ ओसेःन्‍गे़धाक्‍सिङ्‌बा माङ्‌लाइङ्‌बाल्‍लोलाम् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽए हाङ् के़जोःक्‍पा नु ताङ्‌गे़से़ःप्‍पा चोगुआङ् पाङ्‌घुरो॥ 36 मोसारे़ए इस्राइलिहाॽ मिस्रलाम् लाःक्‍कात् लःत्तुसि, हे़क्‍क्‍याङ् मिस्रओ, हे़ःत्ताङ्‌बा वाहङ्‌ङो नु तङ्‌बे लिबोःङ्‌(४०) थारिक् एःक्‍सादे़न्‍नो यरिक् निङ्‌वाॽ के़माबा याःम्‍बक्‍हाॽ चोगुरो॥
37 कन् मोसारे़ इस्राइलिहाॽ अक्‍खे मे़त्तुसि, ‘निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ इङ्‌गाॽ हे़क्‍तङ्‌बाए माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पा खिनिॽ आबाङे मनालाम् खिनिॽओ पाङ्‌घुॽरो॥’ 38 इस्राइलिहाॽ एःक्‍सादे़न्‍नो मे़जुप्‍से़ल्‍ले़ मोसाःन् खे़ङ्‌हाॽनु वये़, सिनाइ कोःक्‍माओ माङ्‌लाइङ्‌बान् खुने़ॽनु पारे़ हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् हिङ्‌मन् के़बिबा निङ्‌वाॽफु पाःन्‍जाक्‍किन् खुने़ॽ खोःसु, हे़क्‍क्‍याङ्‌आनिॽ सुधे़बाहाॽ पिरुसिआङ् आनिॽ आघोःसुम्‍माङ्‌आवाॽरो॥
39 कर आनिॽ सुधे़बाहाॽरे़ खुने़ॽ कुबाःन्‍निन् ते़न्‍दिङ् चोःक्‍मा मे़नाॽरुआङ् मोसाःन्‍नाङ् मे़नाॽरु, हे़क्‍क्‍याङ् मिस्रओ नुःङ्‌मा निङ्‌वाॽ मे़जोगुरो॥ 40 हे़क्‍केःल्‍ले़ मोसारे़ कुम्‍भुॽ हारुन्‍निन् खे़ङ्‌हाॽरे़ अक्‍खे मे़मे़त्तु, ‘आनिगे़ लागि याप्‍मि लाम् के़लोःबा माङ्‌हाॽ चोगे़ आबिरे़ॽ॥ मिस्रलाम् याप्‍मि के़लःप्‍पा कन् मोसाःन् थे पोःक्‍खे़ फाॽआङ् आनिगे़ मे़निःसुम्‍बे़न्‍लो॥’ 41 हे़क्‍केःल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ पित्‍साःत्‌नावाइत्‍ला मे़जोगुआङ् सिदुङ्‌जभा मे़जोगुरो॥ खुनिॽ मे़जोगुबा याःम्‍बक्‍को मे़सःत्ते़र नावाइत्‍लाःन् इङ्‌धाःङ् पिसे़ ससाङ्‌स्रोःत् मे़जोगुरो॥ 42 हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ताङ्‌साक्‍पोबा खेःम्‍सिक्‍पे़न्‌सेवा मे़जोगुर फाॽआङ् खे़ङ्‌हाॽ ले़रुसिरो॥ कन् पाःन्‍निङ्‌ग माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाल्‍ले़ साप्‍पन्‍नो साप्‍तुआङ् के़बप्‍पा कुइसिःक् के़रे़रो,
‘इस्राइलिसे, खिनिॽ एःक्‍सादे़न्‍नो तङ्‌बे लिबोःङ्‌(४०) थारिक् के़वयिल्‍ले़आङ्
इङ्‌गाॽ आसेवा के़जोगुम्‍मिल्‍ले़ सिदुङ्‌जभा याप्‍मि के़म्‍बिरिन्‍लो॥
43 कर खिनिॽग मोलोक साम्‍माङ्‌ङिल्‍ले़ कुमाङ्‌धाःन्‌नु खेःम्‍सिक्‍पे़न्‌रे़फान साम्‍माङ्‌ङिल्‍ले़न् नावाइत्‍लाःन् के़बक्‍खुम्‍लो॥
खिनिॽ आबाङे के़जोगुम्‍बा नावाइत्‍लाःन् सेवा के़मे़त्तुम्‍बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ बे़बिलोन्‍नुःल्‍ले़आङ् माःङ्‌घा पाङ्‌निङ्‌लो॥’
44 खे़ङ्‌हाॽ ये़ःङ्‌घादे़न्‍नो मे़वये़ल्‍ले़ आनिॽ सुधे़बाहाॽरे़ निङ्‌वाॽफु साःङ्‌गाहिम् मे़गत्तु॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ मोसाःन् ओसेःन्‍धाक्‍तुबा हे़क्‍केए खे़न् चोगे़आङ् वये़रो॥ 45 याङ्‌सि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुनिॽ तगिलाम् नाःत्तु लःत्तुसिबा सुवाङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ लाजेॽओ यहोसुःन्‍नु मे़बेःल्‍ले़, खे़ङ्‌हाॽरे़ साःङ्‌गाहिम्‍मिन् खुनिॽनुए मे़गुयुआङ् मे़देॽरुरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् दाउद हाङ्‌ङिल्‍ले़ कुये़म् थारिक् खे़न् साःङ्‌गाहिम्‍मिन् ने़स्‍से़रो॥ 46 दाउद हाङ्‌ङिल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ ताःसुआङ् याकुबरे़ सेवा चोगुबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलागि हिम् चोःक्‍मा फाॽआङ् पेलि फाक्‍तु, 47 कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुहिम्‍मिङ्‌ग सोलोमन हाङ्‌ङिल्‍ले़रक् चोगुरो॥ 48 हे़क्‍केसाङ् के़रे़क्‍नुःल्‍ले़ पयम् यम्‍बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् मनाहाॽरे़ चोःक्‍मनाबा हिम्‍मो मे़वाॽने़न्॥ माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाल्‍ले़ कुसाप्‍पन्‍नो अक्‍खेलॽरिक् साप्‍ते़आङ् पत्–
49 ‘दाङ्‌बाल्‍ले़ पाःत्तु,
साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङिन् इङ्‌गाॽ आहाङ्‌युक्‍नारो॥ खे़प्‍मोलाम्‍मे काक् सम्‍दाङ् हाङ् चोःक्‍कारो, हे़क्‍क्‍याङ् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मान् इङ्‌गाॽ आलाङ् तोॽभेःत्‍लो॥
हे़क्‍केःल्‍ले़ आक्‍तङ्‌बा के़घे़म्‍बा आवाॽमा हिम् के़जोगुम्‍बाबे?
50 काक् कङ्‌हाॽग इङ्‌गाॽए चोगुङ्‌सिङ्‌बा मे़ःम्‍बि?’
51 खिनिॽग साॽरिक् कुनिङ्‌वाॽ के़धुङ्‌बा थिङ्‌गानि के़जोगिरो! निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुइङ्‌घङ्‌ङिन् खे़म्‍मा खिनिॽ ने़क्‍खोॽ थुङ्‌लो॥ खिनिॽ सुधे़बाहाॽ हे़क्‍केए के़लॽरिआङ् सदादिङ् सेसेमाङ्‌ङिन् के़अत्तुम्‍लो॥ 52 खिनिॽ सुधे़बाहाॽरे़ काक् माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाहाॽ तुक्‍खे मे़जाःत्तुसि॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ माङ्‌हे़क् चोगुबा साम्‌योनिबा हाङ्‌ङिल्‍ले़ कुदामाल्‍ले़न् माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाहाॽआङ् मे़से़रुसिरो॥ आल्‍ल खुने़ॽ इङ्‌ले़क् के़मे़त्तुम्‍माङ् के़से़रुम्‍लो॥ 53 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसाम्‌यो इङ्‌जाःङ्‌ङिन् माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽरे़ खिनिॽ के़म्‍बिरिॽ, करसाङ् खिनिॽ के़ङ्‌घे़प्‍सुम्‍मिन्‍लो॥”
स्‍तिफनसे़न् लुङ्‌ङिल्‍ले़ मे़बःत्तुॽ
54 कन् पाःन्‍निन् चुम्‍लुङ्‌बा पासिङ् पादाङ्‌लाहाॽरे़ मे़घे़प्‍सुआङ् स्‍तिफनसे़न्‍नु साॽरिक् खुनिॽ सिक् पोगे़आङ् खुनिॽ हाबोॽ मे़ये़ःक्‍खुरो॥ 55 कर सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍मिल्‍ले़ थुक्‍तुबा स्‍तिफनसे़न् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ् ले़प्‍माङ् ओमये़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमिमिदिङ्‌ङिन् नु कुजुप्‍साङ् ले़प्‍साङ् ये़सुःन् ये़बे़बा निःसुरो॥ 56 हे़क्‍क्‍याङ् स्‍तिफनसे़न् अक्‍खेलॽरिक् पारे़, “ओमे़त्ते़म्‍मे़ॽ, इङ्‌गाॽ साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङिन्‌हरे़बा निःसुङ्, हे़क्‍क्‍याङ् मे़न्‍छाम्‍साःन्* निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुजुप्‍साङ् ले़प्‍माङ् ये़प्‍पा निःसुङ्‌लो!”
57 हे़क्‍केःल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ साॽरिक् मे़अःक्‍ते़र मे़भिःक्‍ते़र खुनिॽ ने़क्‍खोॽहाॽ हुक्‍किल्‍ले़ मे़हुॽ, हे़क्‍क्‍याङ् थिक्‍हुप् मे़बोःक्‍खे़आङ् थिक्‍ले़ङ्‌माल्‍ले़ खुने़ॽ फुत्‍लुम् मे़भत्तु, 58 हे़क्‍क्‍याङ् ये़क्‌यक् लाःक्‍कात् मे़उःक्‍खु मे़लःत्तु॥ खे़न् पाःन्‍निल्‍ले़न् तोःन्‍दिहाॽरे़ खुनिॽ सुङ्‌घेःक्‌वाहाॽ सावल मे़प्‍मनाबा थाङ्‌बे़न्‍निन् कोमे़बाङ्‌घुआङ् स्‍तिफनसे़न् लुङ्‌ङिल्‍ले़ पःप्‍मा मे़हेःक्‍तुरो॥
59 लुङ्‌ङिल्‍ले़ मे़बःत्तुर मे़बत्‍छे़ल्‍ले़ स्‍तिफनसरे़ अक्‍खेलॽरिक् तुवा चोगु, “दाङ्‌बा ये़सुए, इङ्‌गाॽ आयाम्‍साम्‍मिन् ताःक्‍ते़ॽओ॥” 60 हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ थुङ्‌बोहजॽ युङ्‌सिङ्‌ङाङ् यम्‍बा इक्‍लाओ अक्‍खेलॽरिक् पाःत्तु, “दाङ्‌बाए, कङ्‌हाॽरे़ मे़जोगुबा लायोरे़न् खुम्‍दिङ् मे़बिरे़से़न्‍ने़ॽओ॥” अक्‍खे पाःत्तुर खे़न् स्‍ये़रो॥
* 7:8 हर्दो हे़क्‍मा–हर्दो हे़क्‍मान् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेगुसिबा कुमनाहाॽरे़ खुनिॽ मिक्‍सेःन् वये़॥ * 7:56 मे़न्‍छाम्‍साःन्–ये़सुरे़ लत्‍छा कुमिङ्॥