8
सावलरे़ सेसेहुप्‍लक्‍किन् तुक्‍खे चाःत्तुॽ
1-2 खे़प्‍मो सावलरे़आङ् स्‍तिफनसरे़ कुसिःमे़न्‍नो ते़न्‍दिङ् पिरुसिआङ् वये़रो॥
हे़क्‍क्‍याङ् मिङ्‌सोदाङ्‌बा साम्‌योसाबा मनाहाॽरे़ स्‍तिफनसे़न् मे़हुम्‍सु मे़सुरुआङ् साॽरिक् मेरिङ् मे़धक्‍ते़रो॥ खे़न् ये़न्‍नाङ्‌धो यरुसले़म्‍मोबा सेसेहुप्‍लक्‍को साॽरिक् तुक्‍खे चाःप्‍मा मे़हेःक्‍तुसिरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽनु वेॽ काक् नसानिबाहाॽ यहुदिया नु सामरिया ते़ङ्‌गप् ले़प्‍साङ् मे़से़ःरे़ मे़बेरो॥ कर सावलरे़ सेसेहुप्‍लक्‍किन् मे़म्‍भै चोःक्‍मा हेःक्‍तु॥ खुने़ॽ हिम् हिम् पेआङ् नसाःन् के़जोःक्‍पा मे़न्‍छुमाॽ ये़म्‍बित्‍छाॽ ते़म्‍सुसिआङ् उःक्‍खुसिर पुङ्‌लाहिम्‍मो थे़क्‍तुसिरो॥
सामरियाओ सुनाइङ् से़ः
यरुसले़म्‍लाम् के़से़बार के़बेःक्‍पाहाॽरे़ आत्ति मे़बेसाङ् सुनाइङ् मे़से़ःसुरो॥ फिलिप्‍पे़न्‍नाङ् सामरियास्‍मा ये़क्‌यक्‍को पेआङ् खे़प्‍मोबा मनाहाॽ ये़सुःन्‍ने निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेःन्‍दुबा ख्रिस्‍तरो फाॽआङ् इङ्‌भोःसुरो॥ फिलिपरे़ पाःत्तुबा पाःन्‍निन् मे़घे़प्‍सु हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ चोगुबा निङ्‌वाॽ के़माबा याःम्‍बक्‍हाॽ मे़निःसुल्‍ले़ मनाहाॽरे़ नुःरिक्‍काङ् कुबाःन्‍नो निङ्‌वाॽ मे़बिरुरो॥ खे़प्‍मो यरिक् मनाहाॽओनु फे़न्‍साम्‍हाॽ मे़भिःक्‍ते़र मे़लःन्‍दे़ मे़बे, हे़क्‍क्‍याङ् यरिक् लङ्‌ले़ःङ्वाहाॽ नु लाङ्‌सक्‍पाहाॽआङ् मे़नुःरे़रो॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़न् ये़क्‌यक्‍को पयम् सःप्‍मा नु ओमुलॽमान् त्‍ये़रो॥
आल्‍ल तगिआङ्धो खे़न् ये़क्‌यक्‍को सिमोन मे़प्‍मनाबा कित्‍चाक्‍थिक् वये़॥ खे़ल्‍ले़ कित्‍चाक् याःम्‍बक् चोगुआङ् सामरियास्‍मा मनाहाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽ माःसु पिरुसिआङ् वये़रो॥ खे़ल्‍ले़ग आबाङे इङ्‌गाॽए पयम् यम्‍बाआ फाॽआङ् आङ्‌दिङ् लॽरे़आङ् वये़रो॥ 10 हे़क्‍क्‍याङ् ये़क्‌यक्‍को के़युङ्‌बा यम्‍बा चुक्‍पा के़रे़क्‍ले़ कल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ पयम् कुमुक्‍साम् कत्तुरो लॽरिक् खे़न् मे़मे़त्तुआङ् मे़वये़रो॥ 11 हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् मनाहाॽ यरिक् तङ्‌बेआङ्धो खुने़ॽ कुगित्‍चाक्‌मुन्‍धुम्‍मिल्‍ले़ खुनिॽ निङ्‌वाॽ माःसु पिरुसिआङ् वये़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खुने़ॽ कुबाःन्‍नो मे़बत्‍छे़रो॥ 12 कर खे़न् मनाहाॽरे़ फिलिपरे़ इङ्‌भोःसुबा निङ्‌वाॽफुहाङ्‌जुम्‍मिल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ सुनाइङ् नु ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌नसाःन् मे़जोगुआङ् ये़म्‍बित्‍छाॽ मे़न्‍छुमाॽ काक् बप्‍तिस्‍मा मे़बोःक्‍खे़रो॥ 13 सिमोनरे़आङ् आबाङे नसाःन् चोगुआङ् बप्‍तिस्‍मा पोःक्‍खे़॥ खुने़ॽ फिलिपनु वये़गत्ते़ल्‍ले़ फिलिपरे़ चोगुबा यरिक् परिक्‍ले़न् मिक्‍सेःन् नु निङ्‌वाॽ के़माबा याःम्‍बक्‍किन् निःसुआङ् खुने़ॽ कुनिङ्‌वाॽ मये़रो॥
14 हे़क्‍क्‍याङ् यरुसले़म्‍मोबा सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽरे़ सामरियास्‍मा मनाहाॽरे़ निङ्‌वाॽफु पाःन्‍जाक्‍किन् ते़न्‍दिङ् मे़जोगु के़लॽबा मे़घे़प्‍सुआङ् पत्रुस नु युहुन्‍नाःन् खे़प्‍मो मे़बाङ्‌घुसिरो॥ 15 हे़क्‍क्‍याङ् खुन्‍छिॽ सामरियाओ के़रे़त्‍छिआङ् नसानिबाहाॽरे़ सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍मिल्‍ले़ थुक्‍तुसिनि फाॽआङ् तुवा चोगु पिरे़त्‍छुरो, 16 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आल्‍लो थारिक् नसानिबाहाॽरे़ सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍मिन् मे़ङ्‌घोए मे़वये़, कर दाङ्‌बा ये़सुरे़ कुमिङ्‌ङोरक् बप्‍तिस्‍मा मे़बोःक्‍खे़आङ् मे़वये़॥ 17 हे़क्‍क्‍याङ् पत्रुस नु युहुन्‍नारे़ खुन्‍छिॽ हुक्‍हाॽ सामरियास्‍मा नसानिबाहाॽ सम्‍दाङ् ने़स्‍सु पिरे़त्‍छुआङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ सेसेमाङ् मे़घोःसुरो॥
18 सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽरे़ खुन्‍छिॽ हुक्‍किन् ने़स्‍से़त्‍छुल्‍ले़ मनाहाॽ सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍मिल्‍ले़ थुक्‍तुसिबा सिमोनरे़आङ् निःसु हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ याङ् पिरुसिर 19 अक्‍खे मे़त्तुसि, “मना सम्‍दाङ् इङ्‌गाॽआङ् आहुक् ने़स्‍सुङ् पिरुङ्‌सिङ्‌ङिल्‍ले़ हाराॽ सेसेमाङ्‌ङिन् मे़घोःसुनि फाॽआङ् कन् मुक्‍साम्‍मिन् याप्‍मि आबिरे़त्‍छे़ॽओ॥”
20 कर पत्रुसरे़ नोगप् पिरु, “के़याङ्‌ङिन् खे़ने़ॽनुए मे़क्‍लरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ने़ॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुबर्धाःम्‍मिन्‌याङ्‌ङिल्‍ले़ इङ्‌मा के़इःत्तुॽरो॥ 21 खे़ने़ॽग कन् सेवाओ लक् खोःमा नु कप्‍मा थेआङ् के़न्‍छुक्‍तुन्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ने़ॽ के़सिक्‍लुङ्‌मान् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ नुःबा होःप्‍लो॥ 22 हे़क्‍केःल्‍ले़ के़भे़न् निङ्‌वाॽओलाम् हिन्‍दे़ॽआङ् दाङ्‌बान्‍नु तुवा चोगे़ॽओ॥ हे़क्‍तङ्‌बा फे़न् निङ्‌वाॽओलाम् ले़प्‍मि के़घोःसुबि! 23 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ने़ॽग नाहे़म्‍माल्‍ले़ कुधिम् नु लायो इसेःङ्‌बा निङ्‌वाॽइल्‍ले़ के़युक्‍ते़बान्‌इङ्‌गाॽ निःने़रो”
24 हे़क्‍क्‍याङ् सिमोनरे़ नोगप् पिरुसि, “खे़ने़ॽ के़बाःत्तुबा आत्तिन्‌पाःन्‍हाॽआङ्‌इङ्‌गाॽ आसम्‍दाङ् मे़जुक्‍ने़न्‍ल फाॽआङ् दाङ्‌बान्‍नु इङ्‌गाॽ आलागि तुवा चोगे़ आबिरे़त्‍छे़ॽओ॥”
25 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ कुयाःम्‍बेओ चे़क्‍खे़त्‍छुर दाङ्‌बाल्‍ले़ कुबाःन्‍जाक् इङ्‌भन् चोगे़त्‍छुआङ् युहुन्‍नाःन् नु पत्रुसे़न् यरुसले़म ले़प्‍माङ् नुःक्‍खे़त्‍छिल्‍ले़ लाम्‍मोबा यरिक् सामरियास्‍मा पाङ्‌भेॽहाॽओ सुनाइङ् से़ःसे़त्‍छुरो॥
फिलिप्‍पे़न्‌नु इथियोपिया लाजेॽबा मनाःन्
26 थिक् ये़न् दाङ्‌बाल्‍ले़ पाङ्‌घुबा माङ्‌लाइङ्‌बाल्‍ले़ फिलिप्‍पे़न् अक्‍खे मे़त्तु, “यरुसले़मलाम् यो लाङ्‌गे़न् ले़प्‍माङ्‌बा गाजा के़बेःक्‍पा ये़ःङ्‌घादे़न्‍बा माराम्‍मो पेगे़ॽ॥” 27 हे़क्‍केःल्‍ले़ फिलिप्‍पे़न्‍नाङ् खे़प्‍मो थासिङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ इथियोपियास्‍मा से़भक्‍पा* यम्‍बा सुहाङ्‌युक्‍पे़न्‌तुमु॥ खे़न् इथियोपियास्‍मा हाङ्‌मा कन्‍दाकिरे़ कुयाङ्‌साकुन्‍धे ओगे़मे़प्‍पा सुहाङ्‌युक्‍पा वये़रो॥ खुने़ॽ यरुसले़म्‍मो सेवा चोःक्‍से़ पेआङ् वये़रो॥ 28 हे़क्‍क्‍याङ् अन्‍लाओ युङ्‌सिङ्‌ङाङ् कुहिम्‍मो नुःक्‍खे़र पत्‍छे़ल्‍ले़ माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पा यसैयाःल्‍ले़ साप्‍तुबा साप्‍पन्‍निन् निःरुर युङे़॥ 29 सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ फिलिप्‍पे़न् मे़त्तु, “अन्‍लाःल्‍ले़ कुबेसाङ् पेगे़ॽ॥”
30 हे़क्‍क्‍याङ् फिलिप्‍पे़न्‍नाङ् लोःक्‍ते़र अन्‍लाःल्‍ले़ कुबेसाङ् पे हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् मनाःल्‍ले़ माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पा यसैयाःल्‍ले़ साप्‍तुबा साप्‍पन्‍निन् निःरुर युङे़बा खे़प्‍सु॥ हे़क्‍क्‍याङ् फिलिपरे़ सेःन्‍दोसु, “कन् के़निःरुबा पाःन्‍निन् कुसिङ् के़निःत्तुबि?”
31 खे़न् से़भक्‍पे़ल्‍ले़ नोगप् पिरु, “पोधक् याप्‍मि के़जोःक् के़बिबा मना मे़ःन्‍नेग आक्‍खेलॽरिक् कुसिङ्‌निःप्‍मा सुक्‍तुङ्‌बे?” हे़क्‍केःल्‍ले़ खे़ल्‍ले़ फिलिप्‍पे़न् उःत्तुआङ् सोरिक् खुने़ॽनुए युक्‍खु॥
32 खे़ल्‍ले़ निःरुबा साम्‌योसाप्‍ला लक्‍किन् कन् वये़रो–
“खुने़ॽग से़त्‍छे़ तेॽमनाबा मे़ल्‍लुक् हे़क्‍के चोगे़
हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ कुमुरिक् के़नःङ्‌बाहाॽरे़ खुनिॽ तगिआङ् स्‍वाःत् के़ये़प्‍पा मे़ल्‍लुक्‍साः हे़क्‍केए थेआङ् मे़बाःत्तुन्‍लो॥
33 हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ कुना मे़धाःसु मे़बिरुआङ् तुक्‍खे मे़जाःत्तुरो॥
कुमुॽइदाङ्‌सारे़ कुयाःम्‍बेओ हाःत्‍ले़आङ् पाःप्‍मा मे़सुक्‍तुन्‍लो,
थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ ने़त्तिगे़न् कुहिङ्‌मन्‍निङ्‌ग इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोलाम् तेॽरे़रो॥”*
34 हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् से़भक्‍पे़ल्‍ले़ फिलिप्‍पे़न् सेःन्‍दोसु, “कन् माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाल्‍ले़ हाःत्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ पाःत्तुबाबे? खुने़ॽ आबाङे कुयाःम्‍बेओ पाःत्तुबाबि, वेॽस्‍मा मनाःल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ पाःत्तुबाबि? इङ्‌गाॽ पोधक् चोगाङ् पिराङ्‌ङे़ॽओ॥” 35 हे़क्‍केःल्‍ले़ फिलिपरे़ साम्‌योसाप्‍लाबा बा कन् लक्‍कोलाम् ये़सुरे़ कुयाःम्‍बेओबा सुनाइङ्‌ङिन् पोधक् चोगुल्‍ले़ खे़न् से़भक्‍पे़ल्‍ले़ नसाःन् चोगुरो॥
36-37 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ खे़न् लाम्‍मो लाम्‍दिःक् चोगे़त्‍छिर पत्‍छे़त्‍छिल्‍ले़ च्‍वाःत् के़ने़बा ते़न्‍नो के़रे़त्‍छि॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् से़भक्‍पे़ल्‍ले़ सेःन्‍दोसु, “ओमे़त्ते़ॽ, कप्‍मो च्‍वाःत् ने़रो॥ इङ्‌गाॽ बप्‍तिस्‍मा पोःङ्‌मा मे़सुक्‍कान्बि?” ((फिलिपरे़ मे़त्तु, “खे़ने़ॽ काक् के़निङ्‌वाॽरे़ नसाःन् के़जोगुने़ फाॽग्र के़सुक्‍तुरो” खे़न् से़भक्‍पे़ल्‍ले़ नोगप् पिरु, “ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌निङ्‌वाॽफुसाः फाॽआङ् नसाःन् चोगुङ्‌लो॥”)) 38 हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् अन्‍लाःन् ये़प्‍मा पाङ्‌घुआङ् खुन्‍छिॽ यो च्‍वाःत्तो पेसिआङ् फिलिपरे़ खे़न् बप्‍तिस्‍मा पिरु॥ 39-40 खे़ङ्‌हाॽ यो च्‍वाःत्तोलाम् लःन्‍दे़ थाङे़त्‍छिर पत्‍छे़त्‍छिल्‍ले़ दाङ्‌बाल्‍ले़ कुसेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ खिमो फिलिप्‍पे़न् पक्‍खु तेॽरुआङ् आजोत्तोस* मे़प्‍मनाबा ते़न्‍नो के़त्तुरो॥ खे़प्‍मो खुने़ॽ सिजरिया* मे़ङ्‌गे़त्ते थारिक् लाम्‍मो के़ने़बा पाङ्‌जुम्‍हाॽओ सुनाइङ् इङ्‌भोःसुर पेरो॥ से़भक्‍पे़ल्‍ले़ खुने़ॽ याम्‍मो मे़निःसुन्, कर खे़न् सःत्ते़र कुलाम्‍दिःक्‍को पेरो॥
* 8:27 से़भक्‍पा–खे़न्‌ये़म्‍मो हाङ्‌हिम्‍मोबा मे़न्‍छुमाहाॽ ओगे़मे़प्‍पा ये़म्‍बित्‍छाॽहाॽग से़भक्‍पा मे़वये़॥ * 8:33 यसैया ५३.७–८ * 8:39-40 आजोत्तोस–कङ्‌ग लुम्‍बा वरक्‍किल्‍ले़ कुयाओ के़ने़बा ये़क्‌यक्‍लो॥ तगि माङ्‌हुप्‍पो (यहोसु १३.३) कन्‌ये़क्‌यक्‍किन्‌अस्‍दोद मे़मे़त्तु॥ कङ्‌ग सिजरिय ये़क्‌यक्‍किन्‍नुःल्‍ले़ ९० किलोमितर माःङ्‌घा ने़स्‍से़॥ * 8:39-40 सिजरिया–कङ्‌ग पयम् हाङ्‌हे़रोदे़ल्‍ले़ सिजर अगस्‍तसरे़ कुमिङ्‌ङो कुइङ्‌सोओ चोगुबा ये़क्‌यक्‍लो॥