13
कुनुप्‍मा साम्‍दिङ्
कङ्‌ग खिनिॽओ ताआबा सुम्‍सिगेःक्‍पा ये़म् पोःङ्‌लो॥ साम्‌योसाप्‍लाओ अक्‍खेलॽरिक् साप्‍ते़आङ् पत्, “ने़प्‍छि इग्र सुम्‍सिरे़ तोःन्‍दि मे़बिरुआङ्‌लक् काक् पाःन्‍हाॽ कुजे़क् पोःङ्लो॥”* इङ्‌गाॽग निसिगेःक्‍पा ये़म्‍मो खिनिॽनु वयाङ्‌ङिल्‍ले़ए खे़न् तगि लायो चोःक्‍नु के़वाॽबाहाॽ साम्‍दिङ् पिरुङ्‌सिङ्‌ङाङ् वये़॥ आल्‍ल याम्‍मो खिनिॽनु होःप्‍पासाङ् साम्‍दिङ् पिनिङ्‌लो–इङ्‌गाॽ खिनिॽओ नुःङ्‌ङा ताआल्‍ले़ खे़न् तगि लायो के़जोःक्‍पाहाॽ नु वेॽ लायो चोःक्‍नु के़वाॽबा आत्तिन्‍हाॽआङ् मे़दाङ्‌घुङ्‌सिङ्‌ङिन्‍लो॥ इङ्‌गाॽलाम्‍बा ख्रिस्‍ते़न्‌पाःप्‍पि मे़ःम्‍बि फाॽआङ् खिनिॽ के़गोःत्तुम्‍बा पर्माङ्‌गिःन् के़घोःसुम्‍मेरो॥ खुने़ॽ खिनिॽनु मे़न्‍धुम्‍मनाबा मे़जोःक्‍ने़न्, कर खुने़ॽ खिनिॽ लुम्‍मो मुक्‍साम्‍दाङ्‌बा चोःक्‍लो॥ ख्रिस्‍ते़ङ्‌ग सिलाम्‍साक्‍मा सिङ्सम्‍दाङ् मे़न्‍धुम्‍मनाबा कुइसिःक् मे़भोःन्‍दु, करसाङ् खुने़ॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍लाम् कुहिङ्‌वे़त् वाॽरो॥ हे़क्‍केलॽरिक्‍के आनिगे़आङ् खुने़ॽ कुइसिःक् मे़न्‍धुम्‍मनाबा चोगिगे़, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍लाम् खिनिॽ लुम्‍मो याःम्‍बक् चोःक्‍से़ खुने़ॽनुए हिङिगे़ॽरो॥
खिनिॽ नसाःन्‍निन् से़क्‍खाबा चोःक्‍पि मे़ःम्‍बि फाॽआङ् आबाङे साॽरे़म्‍मे़ॽओ॥ ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌खिनिॽओ वाॽ फाॽआङ् के़न्‍निःसुम्‍मिम्‍बि? ख्रिस्‍ते़न्‌खिनिॽओ होःप्‍ने़ फाॽग्र से़क्‍खाए कुसाङ्‌के़न्‍लस्‍सुम्‍मिन्‍लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़ग कुसाङ्‌मे़न्‍लःम्‍मनाबा मे़म्‍बोःङ्‌ङे वयिगे़ के़लॽबान् खिनिॽ निङ्‌वाॽ के़घोःसुम् फाॽआङ् निङ्‌साङ् चोगुङ्‌लो॥
खिनिॽग ताप्‍फे़ःम्‍बा याःम्‍बक् थेआङ् के़न्‍जोगुम्‍मिन्‍ल फाॽआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् तुवा चोगुम्‍बे़ॽरो॥ हे़क्‍केलॽरिक् खिनिॽ लुम्‍मो आनिगे़ माङ्‌सेवाःन् कुसाङ्‌लस्‍सु फाॽआङ् थाःम्‍मासिगे़बा मे़ःन्, कर आनिगे़ कुसाङ्‌मे़लस्‍सुम्‍बे़म्‍बा कुइसिःक् लॽसाङ् खिनिॽ नुःबा के़जोगुम्‍ल के़लॽबा आनिगे़ निङ्‌वाॽ वाॽरो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिगे़ग से़क्‍खाःल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌ङो थेआङ् चोःक्‍मा मे़सुक्‍तुम्‍बे़न्‍लो, कर से़क्‍खाःल्‍ले़ लागिरक् याःम्‍बक् चोःक्‍मा सुक्‍तुम्‍बे़रो॥ आनिगे़ मे़न्‍धुम्‍मना पोःक्‍खिगे़आङ् खिनिॽ से़क्‍खाए के़धुम्‍बा के़बोःक्‍खिल्‍ले़ सःत्तिगे़रो॥ आनिगे़ग खिनिॽ नसाःन्‍नो कुलिङ्‌धो के़गे़रिर फाॽआङ् तुवा चोगुम्‍बे़ॽरो॥ 10 बा खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ कन् पाःन्‍हाॽग खिनिॽओ तामानुःल्‍ले़ तगि साप्‍तुङ्‌ल पत्तारो॥ हे़क्‍केलॽरिक् इङ्‌गाॽ खिनिॽओ ताआल्‍ले़ आयुक्‍किन् साक्‍ल ओगप् चोःक्‍मा मे़बोःङ्‌ने़न्‍ल के़लॽबा निङ्‌साङ् चोगुङ्‌लो॥ दाङ्‌बाल्‍ले़ इङ्‌गाॽ कन् युक्‍किङ्‌ग खिनिॽ फे़त्‍लाःन्‍छे़ मे़ःन्, कर खिनिॽ नसाःन्‍निन् थोबो चोःक्‍मा फाॽआङ् पिराङ्‌बारो॥
कुनुप्‍मा से़म्‍मुॽइ
11 आल्‍ल आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, कुनुप्‍मो से़म्‍मुॽइ सेवारो॥ कुलिङ्‌धो के़प्‍मा निङ्‌वाॽ चोगे़म्‍मे़ॽ, आबाःन्‍निन् खे़प्‍से़म्‍मे़ॽ, निङ्‌वाॽओ थिक्‍हुप् पोःक्‍खे़म्‍मे़ॽ, सनारुङ्‌ङो वये़म्‍मे़ॽओ॥ हे़क्‍क्‍याङ् मिःम्‍जि नु सनारुङ् दाङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् खिनिॽनु वाॽरो॥ 12 खिनिॽग नसानिबा मिःम्‍जिःल्‍ले़ सेवा मे़त्तासिम्‍मे़ॽओ॥ 13 कप्‍मोबा के़रे़क् नसानिबाहाॽरे़ खिनिॽ सेवा के़म्‍हाक्‍तिॽरो॥ 14 दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुलुङ्‌गुम्‍मिन्, निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमिःम्‍जिन् हे़क्‍क्‍याङ् सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसेसे तङ्‌जुम्‍मिन् खिनिॽनु वाॽररो॥
* 13:1 साम्‌योथिम् इङ्‌जाःङ् १९.१५