12
पावलरे़ निःसुबा साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌बा सुफो
इङ्‌गाॽ चम्‍सिङ्‌ङाल्‍ले़ थेआङ् मे़जक्‍कान्‍छाङ् इङ्‌गाॽ दाङ्‌बालाम्‍बा खोःसुङ्‌बा सुफोहाॽ नु ओसेःन्‍दाङ्‌हाॽरे़ कुयाःम्‍बेओ चम्‍सिङ्‌ङारए पोःङ्‌लो॥ इङ्‌गाॽ थिक्-लि (१४) तङ्‌बे तगि सुम्‍सिगेःक्‍पा साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो थो तेॽरे़आङ् वये़बा ख्रिस्‍ते़न्‌नसाःन् के़जोःक्‍पा मनाधिक् कुसिङ्‌निःत्तुङ्‌लो॥ खे़न् मनाःन्* नासिङ्‌गे़न् थक्‍कोबि मे़ःम्‍बि इङ्‌गाॽ मे़निआन्, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ निःसुॽरो॥ 3-4 इङ्‌गाॽ कन् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो थो मे़दे़म्‍सुआङ्‌मे़देॽरुबा मनाःन् कुसिङ्‌निःत्तुङ्‌लो (याम्‍मोआङ् पाःत्तुङ्–खे़न् मनाःन् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो थो पेःल्‍ले़ नासिङ्‌गे़न् थक्‍को पेबि इ सुफोरक् निःसुङ्‌बि इङ्‌गाॽ मे़निआन्, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ निःसुॽरो)॥ खे़ल्‍ले़ मनारे़ पाःप्‍मा मे़ल्‍लाॽमनाबा साॽरिक् सेसेबा पाःन्‍हाॽ खे़प्‍सुरो॥ इङ्‌गाॽग अक्‍तङ्‌बा मनाःल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओने़ चम्‍सिङ्‌ङारो, कर इङ्‌गाॽ के़धुम्‍बा मे़जोःक्‍कान् लॽरिक् ओसेःन्‍दाङ् के़जोःक्‍पा पाःन्‍नुःल्‍ले़ वेॽ आबाङे आयाःम्‍बेओ मे़जम्‍सिङ्‌ङान्‍लो॥ इङ्‌गाॽग चम्‍सिङ्‌माए पोःङ्‌साङ् अदङ् मे़बोःङ्‌ङान्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽग से़क्‍खाए पाःत्तार वाॽआरो॥ कर इङ्‌गाॽ मे़जम्‍सिङ्‌ङान्‍लो, हे़क्‍केलॽरिक् चोगुङ् पाःत्तुङ्‌बान्‍नुःल्‍ले़आङ् यरिक् आत्तिल्‍ले़आङ् मे़इःत्तान्‍लरो॥
नासिङ्‌गे़न् थक्‍को आघघबा तिङ्‌ङिन्
कन् पयम्‌यम्‍बा ओसेःन्‍दाङ्‌हाॽ खोःसुङ्‌बाल्‍ले़ आङ्‌दिङ् मे़लॽआन्‍ल फाॽआङ् नासिङ्‌गे़न् आधक्‍को तिङ्* कुइसिःक् आघघबा पाःन्‍धिक् खोःसुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ खे़ङ्‌ग माफे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ कुइङ्‌साबारो, खे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽ तुक्‍खे चाःत्तार वाॽरो॥ कन् इङ्‌गाॽओनु खे़त्ताङ् पिराङ्‌ङे़ॽ फाॽआङ् सुम्‍ले़ङ् थारिक् दाङ्‌बान् पेलि फाक्‍तुङ्॥ कर खुने़ॽ अक्‍खे मे़त्ताङ्, “खे़ने़ॽओ इङ्‌गाॽ आलुङ्‌गुम्‍मिन् आत्तात्तान्‍ने यरिक् वाॽरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ साॽइमे़न्‌याक्‍मनाबा पाःन्‍हाॽओ आमुक्‍साम्‍मिन् कुलिङ्‌धो के़त्‍लो॥” खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ ख्रिस्‍तरे़ कुमुक्‍साम्‍मिन् इङ्‌गाॽओ वाॽर फाॽआङ् मे़न्‍धुम्‍मना आबाःन्‍हाॽओने़ सःत्तार चम्‍सिङ्‌ङारो॥ 10 इङ्‌गाॽग ख्रिस्‍तरे़ कुलागि साॽइमे़न्‌याक्‍मना पाःन्‍हाॽओ, नाधामाओ, ये़त्तुक्‍खेओ, निङ्‌घुम्‍मो नु के़साक्‍पा पाःन्‍हाॽओ थाआल्‍ले़ए सःत्तारो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽ आसाॽइ मे़याक्‍ने़न्‍निल्‍ले़ ख्रिस्‍तरे़ कुमुक्‍साम्‍मिल्‍ले़ के़धुम्‍बा पोःङ्‌ङारो॥
सेःक्‌युक्‍मिबा मिक्‍सेःन्
11 इङ्‌गाॽग अदङ् कुइसिःक् पोःक्‍खाङ्‌लो, कर खिनिॽए इङ्‌गाॽ हे़क्‍के चोःक्‍मा याप्‍मि के़बाङ्‌घिरो॥ से़क्‍खाःल्‍ले़ खिनिॽ इङ्‌गाॽ आयाःम्‍बेओ नुःबा पाःन् पाःप्‍मा के़बोःङ्‌बा वये़, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽग थेआङ् मे़ःन्‍नाॽसाङ् यम्‍बा फाॽआङ् मे़इःत्तुसिबा सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽनुःल्‍ले़ चुक्‍सा मे़जोःक्‍कान्‍लो॥ 12 से़क्‍खाःल्‍ले़ खिनिॽ लुम्‍मो नासि थःत्तुङ्‌ल मिक्‍सेःन्‍हाॽ नु निङ्‌वाॽ के़माबा याःम्‍बक्‍हाॽ चोगुङ्‌लो॥ बा कन् पाःन्‍हाॽरे़ सेःक्‌युक्‍मिबाआ फाॽआङ् ओसेःन्‍दाङ् चोगुॽरो॥ 13 खिनिॽ आत्तिन् पाःन्‍नो वेॽस्‍मा सेसेहुप्‍लक्‍हाॽनुःल्‍ले़ के़सुःन्‍दिबे? कम्‍म्‍याक्‍लक्‍लो–इङ्‌गाॽ खिनिॽ कुभाॽ याङ् मे़नाःक्‍निङ्‌ङिन्‍लो! अक्‍खेलॽरिक् तुक्‍खे चात्‍निङ्‌बाओ ले़प्‍मि आबिरे़म्‍मे़ॽओ!
पावलरे़ कोरन्‍थि सेसेहुप्‍लक्‍किन् कम्‍ब्राङ् मे़त्तुॽ
14 आल्‍ल सुम्‍ले़ङ्‌ङो खिनिॽ साॽसे़ ताःमा यारिप् पोःक्‍खाङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ तुक्‍खे मे़जाःत्‍निङ्‌ङिन्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽग खिनिॽ याङ्‌साकुन्‍धेःन् मे़ःन्, कर खिनिॽने़ चाहाबा चोःक्‍कारो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ साःहाॽरे़ मा-बाहाॽरे़लागि मे़ःन्, कर मा-बाहाॽरे़ने़ साःहाॽरे़लागि याङ्‌साकुन्‍धे याङ्‌घोःप्‍मा पोःङ्‌लो॥ 15 खिनिॽ नुॽमा तामारे़ लागि इङ्‌गाॽ कत्तुङ्‌बा काक् याङ्‌ङिन् साॽरिक् आसिराॽ पधाङ्‌धाङ्‌ल तेःसुङ्‌लो, हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽ आबाङेआङ् पिसिङ्‌ङारो॥ इङ्‌गाॽ खिनिॽ यरिक् लुङ्‌माॽ तुक्‍निङ्‌ङिल्‍ले़ थेआङ् खिनिॽ च्‍यॽरक् लुङ्‌माॽ याप्‍मि के़दुक्‍तिबाबे? 16 याङ् नाःक्‍निङ्‌ङाङ् तुक्‍खे मे़जाःत्‍निङ्‌ङिन्‍बा पाःन्‍निन् के़निःसुम्‍लो, कर इङ्‌गाॽ इङ्‌ले़क्‍निङ्‌ङाङ् खिनिॽ इजोओ थानिङ् फाॽआङ् कुभारे़ के़बाःत्तुम्‍लो॥ 17 इङ्‌गाॽ खिनिॽओ पाङ्‌घुङ्‌सिङ्‌बा मनाहाॽलाम् थेइ खोःसुङ्‌ल फाॽआङ् इङ्‌ले़क्‍निङ्‌बि? 18 इङ्‌गाॽ तितसे़न् खिनिॽओ पाङ्‌मा फाॽआङ् पेलि फाक्‍तुङ्‌ङाङ् वेॽस्‍मा नुसाॽइन्‍नाङ् खुने़ॽनुए पाङ्‌घुङ्‌लो॥ तितसरे़ खिनिॽलाम्‍बा थेइ खोःसुङ्‌ल फाॽआङ् इङ्‌गे़ले़क्‍तिबि? मे़ःन्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आन्‍छिगे़ग थिक् सेसेमाङ्‌ङिन् कत्‍छुगे़ हे़क्‍क्‍याङ् थिक् लाम्‍मो लाङ्‌घेगे़त्‍छिगे़रो॥
19 आनिगे़ आल्‍ल थारिक् खिनिॽलाम्‍बा आबाङे से़ःप्‍पासिगे़र वयिगे़ फाॽआङ् मे़इःत्ते़म्‍मिन्‍ने़ॽओ॥ आनिगे़ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ ख्रिस्‍तरे़ कुसेवारोबा कुइसिःक् पारिगे़र वयिगे़रो॥ आनिगे़ मिःम् चुम्‍से, आनिगे़ चोगुम्‍बे़बा काक् पाःन्‍हाॽ खिनिॽ के़धुम्‍बा के़बोःक्‍खिर फाॽआङ् चोगुम्‍बे़बारो॥ 20 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽ तुम्‍से़ ताआल्‍ले़ इङ्‌गाॽ निङ्‌साङ् चोगुङ्‌बा कुइसिःक् मे़घोःनिङ्‌ङिन्, हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ निङ्‌साङ् के़जोगुम्‍बा कुइसिःक् याप्‍मि के़ङ्‌घोसिन्‍बि फाॽआङ् किःआरो॥ इङ्‌गाॽ खिनिॽ तुम्‍से़ ताआल्‍ले़ खेमा, नाहे़म्‍मा, सिक् पोःक्‍मा, से़ःमा, चे़ॽया पङ्‌मा, मना चे़ङ्‌मा, आङ्‌दिङ् लॽमा नु ये़मे़न्‍दङ् ये़प्‍ले़क्‍हाॽओ के़यागिबा तुम्‍निङ्‌बि फाॽआङ् इङ्‌गाॽ किःआरो॥ 21 खिनिॽ तुम्‍से़ याम्‍मो ताआल्‍ले़ आनिङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खिनिॽ तगि नःम्‍नःम् चोःक्‍का फाॽआङ् किःआरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ लुम्‍मो तगि लायो के़जोःक्‍पाआङ् खे़न् आसुत्‍थोलाम्, चाराम्‍मा याःम्‍बक्‍लाम्, नु निङ्‌वाॽ पाःप्‍पाःत् चोःक्‍मालाम् यरिक् मे़न्‍हिम्‍मनाबा मे़न्‍नुःङ्‌मनाबाहाॽरे़ लागि इङ्‌गाॽ मेरिङ् थक्‍मा पोःङ्बिलारो!
* 12:2 खे़न् फाॽइन् आबाङे मे़त्‍छिङ्‌बारो॥ * 12:7 नासिङ्‌गे़न् थक्‍को तिङ् फाॽइन् पदुक्‍के़दुक्‍पा पाःन्॥