11
पावले़न् नु इङ्‌ले़क्‍के सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽ
इङ्‌गाॽ इजे़ःत्‍छिक् अदङ् चोःक्‍कासाङ् याप्‍मि के़धःत्तिॽ फाॽआङ् निङ्‌साङ् चोगुङ्‌लो॥ खिनिॽ आधरे़म्‍मे़ॽओ॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ नागे़हे़त्तिबा कुइसिःक् इङ्‌गाॽआङ् नाहे़त्‍निङ्‌ङाङ् वाॽआ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽग इत्‍थुङ्‌गे़न् नालिसाङ् ख्रिस्‍ते़न्‍नुरक् मेःक्‍खिम् चोःक्‍मा पिमा माङ्‌हे़क् चोगुङ् पिनिङ्‌ङाङ् वाॽआ॥ हे़क्‍केलॽरिक् खिनिॽ सेसेमा सिसामेःत् कुइसिःक् खुने़ॽओए तोःम्‍मा सुक्‍निङ्‌ल के़लॽबा निङ्‌वाॽ कत्तुङ्‌लो॥ कर माफे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ कुइस्‍वामाओलाम् हवाःन्* इङ्‌ले़क्‍ते़बा कुइसिःक्‍के खिनिॽ ख्रिस्‍तओ के़दोःन्‍दुम्‍बा मिःम्‍जिन् नु तोःन्‍दोःम्‍बा निङ्‌वाॽइन्‌लाम्‍भोःत्तुॽ फाॽआङ् इङ्‌गाॽ किःआरो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽओ मे़दाआङ् कुभारे़ग आनिगे़ इङ्‌भोःसुम्‍बे़बा ये़सुःन्‍नुःल्‍ले़आङ् वेॽस्‍मा ये़सुःन् इङ्‌मे़भोःसुॽने़ फाॽग्र, इग्र के़घोःसुम्‍बा सेसेमाङ्‌ङिन्‍नुःल्‍ले़आङ् वेॽस्‍मान् के़घोःसुम्‍ने़ फाॽग्र, इग्र याम्‍मो ते़न्‍दिङ् के़जोगुम्‍बा सुनाइङ्‌ङिन्‍नुःल्‍ले़आङ् वेॽस्‍मा सुनाइङ्‌ङिन् के़दाःक्‍तुम्‍ने़ फाॽग्र खे़न् पाःन्‍हाॽ के़धरुम्‍माङ् ते़न्‍दिङ् के़जोगुम्‍लो॥ कर यम्‍बा फाॽआङ् मे़इःत्तुसिबा सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽनुःल्‍ले़ इङ्‌गाॽग चुःक्‍काबिला फाॽआङ् मे़इःत्तुङ्‌ङिन्‍लो॥ खे़ङ्‌हाॽ हे़क्‍के इङ्‌गाॽ ले़स्‍सुङ् निःसुङ्‌बा पाःन्‍हाॽ नुःरिक्‍काङ् तङ्‌मार पाःप्‍मा मे़सुक्‍कान्‍बिला, हे़क्‍केसाङ् इङ्‌गाॽ यरिक् ले़स्‍सुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् कन् पाःन्‍हाॽ तगिसा काक् परिक्‍ले़ नुःरिक्‍काङ् खिनिॽओ ओसेःन्‍दाङ् चोगुम्‍बे़आङ् वयिगे़रो॥
इङ्‌गाॽ चुङ्‌जिगे़म्‍बा पोःक्‍खाङ्‌ङाङ् खिनिॽ मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् पिसे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसुनाइङ्‌ङिन् आम्‍भाए खिनिॽ इङ्‌भोःनिङ्‌ङिल्‍ले़ लायो चोगुङ्‌बि? खिनिॽओ माङ्‌सेवा चोगुङ्‌ङिल्‍ले़ वेॽ सेसेहुप्‍लक्‍हाॽरे़ कुभाॽ याङ् मे़बिराङ्‌लो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ खिनिॽओ आम्‍भाए सेवा चोःक्‍से़ वेॽहाॽ नाप्‍तुङ्‌सिङ्‌बा कुइसिःक् पोःक्‍खे़रो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽनु वयाङ्‌ङिल्‍ले़ इङ्‌गाॽ याप्‍मि चाहाबा के़जोःक्‍पा पाःन्‍हाॽरे़लागि खिनिॽ आत्तिन्‍नाङ् तुक्‍खे मे़जाःत्‍निङ्‌ङिन्‍लो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ मे़सेदोनियालाम् के़दाःबा फुॽनुसाॽहाॽरे़ इङ्‌गाॽ याप्‍मि चाहाबा के़जोःक्‍पा पाःन्‍हाॽरे़न् तङ्‌गाम् मे़जोगाङ् मे़बिराङ्‌लो॥ हे़क्‍केलॽरिक् खिनिॽ आत्तिन्‍नाङ् आत्तिन्‌परिक्‍ले़आङ् तुक्‍खे मे़न्‍जाःत्‍निङ्‌ङिल्‍लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् ताःन्‍दिआङ् हे़क्‍केए चोगुङ्‌लो॥ 10 ख्रिस्‍तरे़ कुसे़क्‍खाःन् इङ्‌गाॽओ वाॽर थारिक् अक्‍खैया थुम्‍मोबा आत्तिन्‍हाॽरे़आङ् कन् यम्‍बा ले़ङ्‌सिङ्‌मा पाःन् पाःप्‍मालाम्‌साक्‍मा मे़न्‍छुक्‍कान्‍लो॥ 11 थेआङ्बे? थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽ खिनिॽ लुङ्‌माॽ मे़दुक्‍निङ्‌ङिन्‍नाङ्बि? मे़ःन्‍लो! इङ्‌गाॽ खिनिॽ लुङ्‌माॽ तुक्‍निङ्‌बा पाःन्‍निन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ निःसुॽरो॥
12 आनिगे़ चोगुम्‍बे़र वयिगे़बा याःम्‍बक् हे़क्‍तङ्‌बाए खे़न् वेॽ “सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽरे़” मे़जोगुआङ् आङ्‌दिङ् लॽमा मे़ङ्‌घोःसुन्‍ल फाॽआङ् इङ्‌गाॽ आल्‍लो चोगुङ्‌ल वाॽआबा माङ्‌सेवाःन् सदादिङ् कुभाॽ याङ् मे़ःन्‍ने आम्‍भा चोगुङ्‌लो॥ 13 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ हे़क्‍तङ्‌बा मनाहाॽग फोत्‍याबा सेःक्‌युक्‍मिबासि नु इङ्‌ले़क् याःम्‍बक् के़जोःक्‍पासिरो, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ ख्रिस्‍तरे़ कुसेःक्‌युक्‍मिबा मे़ले़ङ्‌सिङ्‌लो॥ 14 माफे़न्‍साम्‍मिन्‍नाङ् ओःत्तिःल्‍ले़न् माङ्‌लाइङ्‌बा ले़ङ्‌सिङ्‌लो, खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽ के़माबा पाःन् थेआङ् होःप्‍लो॥ 15 हे़क्‍केलॽरिक्‍के खे़ल्‍ले़ कुसेवारोबाहाॽआङ् साम्‌योनिबा माङ्‌सेवा याःम्‍बक् के़जोःक्‍पा सेवारोबा कुइसिःक् मे़ले़ङ्‌सिङ्‌ङिल्‍ले़ निङ्‌वाॽ के़माबा पाःन् होःप्‍लो॥ कुनुप्‍मा ये़न्‍नो खे़ङ्‌हाॽरे़ग खुनिॽ फे़न् याःम्‍बक्‍किल्‍ले़ लाॽरुबा खुम्‍दिङ् मे़घोःसुॽरो॥
पावलरे़ तुक्‍खेःल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ पाःत्तुॽ
16 इङ्‌गाॽ याम्‍मो पाःत्तुङ्, आत्तिल्‍ले़आङ् इङ्‌गाॽ अदङ् कुइसिःक् मे़न्‍इःत्तान्‍लरो॥ कर खिनिॽ हे़क्‍के याप्‍मि के़इःत्तिसाङ् इङ्‌गाॽ च्‍यॽसिक् चम्‍सिङ्‌मा खोःसुङ्‌ल फाॽआङ् अदङ् कुइसिःक्‍के याप्‍मि इःत्ते़आङ् आदाःक्‍ते़म्‍मे़ॽओ॥ 17 अक्‍खेलॽरिक् चम्‍सिङ्‌ङाल्‍ले़ दाङ्‌बाल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ कुइसिःक् मे़ःन्, कर इङ्‌गाॽ अदङ् कुइसिःक्‍ने़ चोःक्‍कारो॥ 18 वेॽ मनाहाॽ याःम्‍बक्‍को मे़जम्‍सिङ्‌बा कुइसिःक्‍के इङ्‌गाॽआङ् चम्‍सिङ्‌ङारो॥ 19 से़क्‍खाःल्‍ले़ खिनिॽग सिक्‍कुम्‍साबा के़इःत्तासिबाल्‍ले़ अदङ्‌हाॽआङ् के़धरुम्‍सिम्‍माङ् वाॽरे़त्‍छ! 20 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽग खे़ङ्‌हाॽरे़ योःक् के़म्‍जोगिॽ, खिनिॽ के़गत्तुम्‍बान् के़रे़क् मे़देॽरुॽ, खिनिॽलाम्‍बा इन्‍धाःक् मे़जोगुॽ, इङ्‌गाॽएःक् लॽरिक् मे़हे़न्‍छिङ्, हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ ने़दे़ङ्‌बान्‌के़म्‍ले़क्‍खिॽ के़म्‍बिरिॽसाङ् के़रे़क् के़धरुम्‍सिम्‍माङ् वाॽरे़छ॥ 21 खे़ङ्‌हाॽरे़ मे़जोगुबा हे़क्‍के आनिगे़ग खिनिॽ मे़प्‍मा आःन्‍छिङ्‌मा मे़सुक्‍तुम्‍बान्‍लो लॽरिक् पाःप्‍मा इङ्‌गाॽ सिरिङ् मःआरो॥
याम्‍मो अदङ् कुइसिःक् पाःत्तारो–आत्तिन् पाःन्‍नो खे़ङ्‌हाॽ मे़हे़न्‍छिङ्, इङ्‌गाॽआङ् बा खे़न् पाःन्‍नो हे़न्‍छिङ्‌मा सुक्‍कारो॥ 22 खे़ङ्‌हाॽ हिब्रुसिबि? इङ्‌गाॽआङ् हिब्रुआरो॥ खे़ङ्‌हाॽ इस्राइलिसिबि? इङ्‌गाॽआङ् इस्राइलिआरो॥ खे़ङ्‌हाॽ अब्राहामरे़ कुमुॽइदाङ्‌सासिबि? इङ्‌गाॽआङ् अब्राहामरे़ कुमुॽइदाङ्‌साआरो॥ 23 खे़ङ्‌हाॽ ख्रिस्‍तरे़ कुसेवारोबासिबि? इङ्‌गाॽग आल्‍लसाङ् साॽरिक् कुसेवारोबाआरो, कर अक्‍खेलॽरिक् पाःत्ताल्‍ले़ कुधना के़ले़ङ्‌बा कुइसिःक् चोःक्‍कारो॥ खे़ङ्‌हाॽनुःल्‍ले़आङ् इङ्‌गाॽ याम्‍बुधिक्‍काङ् याःम्‍बक् चोगाङ्, यरिक्‍ले़ङ् पुङ्‌लाहिम्‍मो साक्‍पा थ्‍याङ्, यरिक्‍ले़ङ् ते़ःम्‍भुक् च्‍याङ्, हे़क्‍क्‍याङ् ए़त्‍ले़ङ् सिःमा लिङ्‌धोओ के़राङ्‌लो॥ 24 ङासि ले़ङ् यहुदिहाॽरे़ इङ्‌गाॽ सुम्-फाङ् (३९) थारिक् ते़ःम्‍भुक् मे़याक्‍ताङ्, 25 सुम्‍ले़ङ् रोमिहाॽरे़ तक्‍काःत्तिल्‍ले़ मे़हिप्‍ताङ्, थिक्‍ले़ङ् निङ्‌मिहाॽरे़ लुङ्‌ङिल्‍ले़ मे़बःत्ताङ्, सुम्‍ले़ङ् इङ्‌गाॽ लाम्‍दिःक् चोगाङ्‌बा वालाधाःन् निबे़, हे़क्‍क्‍याङ् थिक्‍ले़ङ् थिक् ये़न् नु थिक् से़न्‍दिक् खाराक् इङ्‌गाॽ वरक्‍कोए यागाङ्‌लो॥ 26 इङ्‌गाॽग यरिक्‍ले़ङ् लाम्‍दिःक् चोगाङ्‌ङिल्‍ले़ वाहङ्‌ङो हे़क्‍क्‍याङ् फाःन्‍दाहाॽलाम्‍बा, आबाङे लाजेॽसाबाहाॽ नु थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽलाम्‍बा के़साक्‍पा तुक्‍खेहाॽ तुमुङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् ये़क्‌यक्‍को, ये़ःङ्‌घादे़न्‍नो, वरक्‍कोबा किप्‍मा के़घुःबा सुरित् केजङ्‌ङो, हे़क्‍क्‍याङ् फोत्‍याबा फुॽनुसाॽलाम्‍बाआङ् के़साक्‍पा तुक्‍खेहाॽ तुमुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ 27 इङ्‌गाॽग याम्‍बुधिक्‍काङ् याःम्‍बक्‌चोगाङ्‌हे़क्‍क्‍याङ् यरिक्‍ले़ङ् से़न्‍दिक् मे़इप्‍साङ्‌ङिन्‍लो॥ से़त्‍लाःक्‍मा नु वामिःमाल्‍ले़ तराङ् हे़क्‍क्‍याङ् यरिक्‍ले़ङ् थेआङ् चामा थुङ्‌मा मे़ङ्‌घोःबान्‍लो॥ चुङ्‌ङिल्‍ले़ थत्ताङ् थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ के़गोःबा चाङ्‌देःत् मे़ङ्‌गप्‍पे़न्‍लो॥ 28 हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् तुक्‍खेहाॽरक् मे़ःन्, कर काक् सेसेहुप्‍लक्‍हाॽरे़ लागिआङ् थिक्‌याःन्‍धक् निङ्‌साम्‍मो थ्‍याङ्‌ङाङ् आनिङ्‌वाॽबो तुक्‍खे च्‍याङ्‌लो॥ 29 हाःत्ताङ् नसाःन्‍नो के़धुम्‍बा मे़जोःक्‍ने़न्‍निल्‍ले़ इङ्‌गाॽआङ् आलुङ्‌माॽ स्‍याःत् लॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् वेॽहाॽ लायोओ मे़धाःल्‍ले़ इङ्‌गाॽ साॽरिक् आनिङ्‌वाॽ तुक्‍लो॥
30 इङ्‌गाॽ चम्‍सिङ्‌माए पोःङ्‌ने़ फाॽग्र इङ्‌गाॽ के़धुम्‍बा मे़जोःक्‍कान् लॽरिक् ओसेःन्‍दाङ् के़जोःक्‍पा पाःन्‍हाॽओने़ चम्‍सिङ्‌ङारो॥ 31 सदादिङ् ने़म्‍भोगे़न् कुनारा फोःमनाबा दाङ्‌बा ये़सुरे़ पानुदिङ् कुम्‍बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ इङ्‌गाॽ इङ्‌ले़क् मे़बाःत्तुङ्‌ङिन् फाॽआङ् निःसुॽरो॥ 32 दमस्‍कस ये़क्‌यक्‍को वयाङ्‌ङिल्‍ले़ अरितस हाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसुहाङ्‌युक्‍पाल्‍ले़ इङ्‌गाॽ आदे़म्‍से़ ये़क्‌यक्‍को थक्‍सुबाहाॽ ये़प्‍सुसिरो॥ 33 कर इङ्‌गाॽग लुम्‍भुॽओ मे़याक्‍ताङ्‌ङाङ् ये़क्‌यक्‍ले़न् लुङ्‌धाक्‍कोबा पेधाःप्‍लाम्‍बा यो लाःक्‍कात् मे़धासाङ् मे़लःत्ताङ्‌लो॥ हे़क्‍केलॽरिक् कुहुक्‍को मे़न्‍धाबान्‍लो॥
* 11:3 हवा–थिक्‍सिगेःक्‍समा मे़न्‍छिमाॽ॥ माफे़न्‍साम्‍मिन् असेःक् ले़ङ्‌सिङ्‌ङाङ् हवाःल्‍लो ओसेःन्‍धाक्‍सिङ्‌ङाङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खे़न् सिङ्‌सेॽइन् चामा मे़नुॽने़न् फाॽआङ् पाःत्तुबा पाःन्‍नो नसाःन् मे़जोगे़न्‍ने़ॽ मे़त्तुआङ् वये़ (तोलिङ्‌सोमु ३)॥ हवाःल्‍ले़ माफे़न्‍साम्‍मिन् नसाःन् चोगु हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुइङ्‌जाःङ्‌ङिन् फेःन्‍दु॥