10
निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुभे़जुम् कुभे़याहाॽ
1-2 इङ्‌गाॽ पावले़न् खिनिॽनु वाॽआल्‍ले़ नःम्‍नःम् लॽआमु, कर माःङ्‌घा वाॽआल्‍ले़ के़आःम्‍बा चोःक्‍कामु लॽरिक् खिनिॽ लुम्‍मो कुभारे़ के़बाःत्तुम्‍मु॥ आल्‍ल के़नुॽबा नु लुम्‍लुम्‍बा ख्रिस्‍तरे़ कुयुक्‍कोलाम् इङ्‌गाॽ खिनिॽओ ताआल्‍ले़ के़आःम्‍बा पाःन् पाःप्‍मा याप्‍मि मे़बाङ्‌घे़म्‍मिन्‍ने़ॽ फाॽआङ् पेलि फाक्‍निङ्, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ से़क्‍खाःल्‍ले़ इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा मनाहाॽ हे़क्‍तङ्‌बा के़जोगिॽ लॽरिक् याप्‍मि के़मे़प्‍पाहाॽनु इङ्‌गाॽ के़आःम्‍बाए पोःङ्‌मा सुक्‍कारो॥ आनिॽ इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो आवाॽसाङ् इक्‍साबा मे़न्‍छाम् याप्‍मि कुइसिःक् थङ् आन्‍जोगुम्‍मिन्‍लो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिॽ थङ्‌ङो याङ्‌मनाबा फे़जुम् फे़याहाॽग इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा मे़ःन्, कर आनिॽ फे़जुम् फे़याहाॽग माफे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ कुमुक्‍साम् नाःम्‍मा के़सुक्‍पा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍मिन्‍लो॥ आनिॽ कन् फे़जुम् फे़याहाॽलाम् मनाहाॽरे़ खुनिॽ इङ्‌ले़क्‍के पाःन्‍धङ्‌हाॽ हे़क्‍क्‍याङ् मनाहाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् कुसिङ् मे़न्‍निःत्तुन्‍ल फाॽआङ् के़बोःक्‍पा आघघबा पाःन्‍हाॽ आनाःन्‍दुम्‍लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् के़रे़क् मे़इःत्तुबा फे़न् निङ्‌वाॽहाॽ पुङ्‌लाधाबान् ते़म्‍ना ताःप्‍मनाबा कुइसिःक् ख्रिस्‍तरे़ कुइङ्‌जाःङ् के़इःप्‍पा के़नाःप्‍पा मे़बोःङ्‌ल फाॽआङ् युक्‍को आदारुम्‍लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ इङ्‌जाःङ्‌गे़म्‍बा के़बोःक्‍खि के़जुरिआङ् वेॽ के़रे़क् इङ्‌जाःङ् इःप्‍मा नाःप्‍मा मे़न्‍दे़म्‍मनाबाहाॽ खुम्‍दिङ् पिमासि यारिप् पोःक्‍खिगे़रो॥
पावलरे़ कुयुक्‍किन्
खिनिॽग लाःक्‍कात् के़धाःप्‍पा पाःन्‍हाॽरक् ओगे़मे़त्तुम्, कर खिनिॽओ कुभाधिक्‍ले़ इङ्‌गाॽ ख्रिस्‍तरे़ कुमनाआ लॽरिक् निङ्‌वाॽ इःत्तुने़ फाॽग्र खे़ल्‍ले़ खुने़ॽ कुइसिःक् आनिगे़आङ् ख्रिस्‍तरे़ कुमनासिगे़ फाॽआङ् निङ्‌वाॽ इःप्‍मा पोःङ्‌लो॥ दाङ्‌बाल्‍ले़ पिरिगे़बा युक्‍किल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओग यरिक् यम्‍बा के़ले़ङ्‌सिङ्‌बा कुइसिःक् थाःप्‍पासाङ् कन् पाःन्‍नो इङ्‌गाॽ सिरिङ्‌मे़मआन्, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कन् युक्‍किङ्‌ग खिनिॽ फे़त्‍लाःम्‍मा मे़ःन्, कर खिनिॽ थोबो चोःक्‍मारे़ लागिरो॥ इङ्‌गाॽग सक्‍इङ्‌लाम्‍बा खिनिॽ यङ्‌मा से़प्‍मा कोःत्‍निङ्‌बा फाॽआङ् मे़इःत्ते़म्‍मिन्‍ने़ॽओ, 10 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कुभारे़ मे़बाःत्तु, “खे़ल्‍ले़ साप्‍तुबा सक्‍इङ्‌घङ्‌हाॽ कुजाॽइ नु के़आःम्‍बा चोःक्, कर खे़न् मनाःन् आनिॽनु वाॽइल्‍ले़ योःन्‍जोजोबा चोःक् हे़क्‍क्‍याङ् खे़ल्‍ले़ कुबाःन्‍हाॽग थेआङ् मे़ःन्‍लो॥” 11 अक्‍तङ्‌बा मनाहाॽरे़ आनिगे़ सक्‍इङ्‌घङ्‌हाॽओ पाःत्तुम्‍बे़बा कुइसिःक् खिनिॽनु वयिगे़ल्‍ले़आङ् बा हे़क्‍केलॽरिक्‍के याःम्‍बक् चोगुम्‍बे़ के़लॽबा कुसिङ् निःप्‍मा पोःङ्‌लो॥
12 आबाङे इङ्‌गाॽएःक् के़लॽबाहाॽनु आनिगे़ तङ्‌सिङ्‌मा मे़आःन्‍नासिगे़न्‍लो॥ खे़ङ्‌हाॽ आबाङे के़दम्‍बा मे़ले़ङ्‌सिङ्‌ङाङ् मे़हे़न्‍छिङ्‌लो, कर खे़ङ्‌हाॽरे़ थेआङ् खासिङ् मे़न्‍निःत्तुन्‍लो! 13 हे़क्‍केसाङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ पिरिगे़बा युक्‍कोरक् आनिगे़ याःम्‍बेओ यम्‍बा पाःन् पाःत्तुम्‍बे़रो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ पिरिगे़बा माङ्‌सेवा याःम्‍बक्‍किन्‍नुःल्‍ले़ वेॽ पाःन्‍नो यम्‍बा पाःन् मे़बाःत्तुम्‍बे़न्‍लो, हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽओआङ् खे़न् माङ्‌सेवा याःम्‍बक्‍किन् के़रे़आङ् वाॽरो॥ 14 खिनिॽ आनिगे़ युक्‍को के़वयिॽ लॽरिक् पाःत्तुम्‍बे़ल्‍ले़ यम्‍बा ले़ङ्‌ङासिगे़बा मे़ःन्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ काक्‍नुःल्‍ले़ तगि खिनिॽओ ख्रिस्‍तरे़ कुसुनाइङ् के़दाःप्‍पाग आनिगे़ए वयिगे़रो॥ 15 वेॽहाॽरे़ माङ्‌सेवा मे़जोगुबा याःम्‍बक्‍को मे़ःन्, कर आनिगे़ चोगुम्‍बे़बा माङ्‌सेवा याःम्‍बक्‍कोरक् यम्‍बा पाःन् पाःत्तुम्‍बे़रो॥ खिनिॽ नसाःन्‍निन् चक्‍मे़ल्‍लॽए पोःल्‍ले़ खिनिॽ लुम्‍मो आनिगे़ माङ्‌सेवा याःम्‍बक्‍किन्‍नाङ् पोःर के़लॽबा निङ्‌साङ् कत्तुम्‍बे़रो॥ 16 हे़क्‍केःल्‍ले़ आनिगे़ खिनिॽ के़वयिबा ते़न्‍निन्‍नुःल्‍ले़आङ् माःङ्‌घा माःङ्‌घा सुनाइङ् इङ्‌भोःमा सुक्‍तुम्‍बे़रो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ वेॽहाॽरे़ मे़जोगु मे़सुरुबा माङ्‌सेवाओ आनिगे़ यम्‍बा पाःन् पाःप्‍मा निङ्‌वाॽ मे़जोगुम्‍बे़न्‍लो॥ 17 साम्‌योसाप्‍लाओ अक्‍खेलॽरिक् साप्‍ते़आङ् पत्, “आत्तिल्‍ले़ यम्‍बा पाःन् पाःत्तुॽ, खे़ल्‍ले़ यहवे दाङ्‌बाल्‍ले़ चोगुबा याःम्‍बक्‍कोरक् यम्‍बा पाःन् पाःत्तुररो॥”* 18 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ नुःबा चोःक्‍का लॽरिक् के़बाःप्‍पाल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ मे़दासुन्, कर दाङ्‌बाल्‍ले़ नुःबा चोःक् मे़त्तुबा मनाःल्‍ले़ए खुने़ॽ कुनिङ्‌वाॽ तासुॽरो॥
* 10:17 यर्मिया ९.२४