9
यरुसले़म्‍समा नसानिबाहाॽरे़ लागि कुभाॽयाङ्‌
यरुसले़म्‍समा ख्रिस्‍ते़न्‌नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽरे़ लागि कुभाॽ याङ्‌ङिल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ खिनिॽ साप्‍मार ने़मा इङ्‌गाॽ चाहाबा मे़जोःक्‍ने़न्‍लो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कुभाॽ पिरुम्‍सिम् के़लॽबा खिनिॽ निङ्‌वाॽइन्‌इङ्‌गाॽ निःसुङ्, हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ अक्‍खैया थुम्‍मो के़वाॽबाहाॽ कुभाॽ पिमा याःम्‍बक्‍को मिःत्‍लिङ्‌ङाङ्‌धोए यारिप् के़वयिबाल्‍ले़ इङ्‌गाॽ आने़बो पोःरे़आङ् वाॽबा पाःन्‍निन् मे़सेदोनिया थुम्‍मोबा मनाहाॽ मे़त्तुङ्‌सिङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ कुभा पिमा यारिप् के़वयिबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽओ यरिक्‍ले़ कुभा पिमा याम्‍जाङ्‌वा मे़घोःसुआङ् मे़वाॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ याःम्‍बेओ इङ्‌गाॽ आने़बो पोःरे़बा पाःन्‍निन् हने़ मे़बोःङ्‌ङिन्‍ल कर खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुङ्‌सिङ्‌बा कुइसिःक्‍के खिनिॽ यारिप् के़बोःक्‍खिआङ् के़युङिर फाॽआङ् तगिए कप्‍मोलाम् फुॽनुसाॽहाॽ खिनिॽओ पाङ्‌घुङ्‌सिङ्‌ल पत्तारो॥ कुभा मे़सेदोनियाबा मनाहाॽ इङ्‌गाॽनु खे़प्‍मो मे़दाःल्‍ले़ इङ्‌गाॽ मे़त्तुङ्‌सिङ्‌बा कुइसिःक् खे़न् याःम्‍बक्‍को यारिप्‌मे़म्‍बोःङ्‌ङे के़वयिबा के़म्‍दुमिने़ फाॽग्र आनिगे़रक् मे़ःन्, कर खिनिॽआङ् साॽरिक् सिरिङ्‌मःमो के़ध्‍ये़ॽइरो॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खिनिॽ माङ्‌हे़क् के़जोगुम्‍बा कुइसिःक् कुभाॽ याङ्‌ङिन् यारिप् चोःक्‍मा के़सुक्‍तुम्‍ल फाॽआङ् खे़न् फुॽनुसाॽहाॽ इङ्‌गाॽनुःल्‍ले़ तगि खिनिॽओ पाङ्‌मासि नुःबा पोःङ् के़लॽबा निङ्‌वाॽ इःत्तुङ्‌लो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ खे़न् कुभाॽ याङ्‌ङिङ्‌ग निङ्‌वाॽ तुक्‍ल मे़ःन्, कर निङ्‌वाॽ हम्‍माआङ् पिमा पोःङ्‌लो॥
कन् पाःन्‍निन् निङ्‌वाॽ इःत्ते़म्‍मे़ॽओ, आत्तिल्‍ले़ च्‍यॽरक् याॽरिःम्‍बे़न् हेॽरु, खे़ल्‍ले़ च्‍यॽरक् चा सुप्‍सुॽरो॥ आत्तिल्‍ले़ यरिक् याॽरिःम्‍बा हेॽरु, खे़ल्‍ले़ यरिक्‍के चा सुप्‍सुॽरो॥ के़रे़क् मनाहाॽरे़ निङ्‌वाॽ मे़न्‍दे़न्‍ने मे़ःन्, कर कम्‍म्‍याक् पिमा सुक्‍तुम्‍बे़ॽ लॽरिक् खुनिॽ निङ्‌वाॽओ निःन्‍धो मे़जोगुबा कुइसिःक् मे़बिरुररो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आत्तिल्‍ले़ कुसिराॽ थाङ्‌ल पिरुॽ, खे़न्‍निन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ लुङ्‌माॽ तुक्‍तुॽरो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ हन्‍दुआङ् खिनिॽ चाहाबा के़जोगिबानुःल्‍ले़आङ् यरिक् के़बिरिॽरो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ खिनिॽ चाहाबा के़जोःक्‍पा पाःन्‍हाॽ सदादिङ् के़गत्तुम्‍माङ् काक् नुःबा याःम्‍बक्‍को यरिक् पिमा के़सुक्‍तुम्‍लो॥ अक्‍खेलॽरिक् साम्‌योसाप्‍लाओ साप्‍ते़आङ् पत्,
“निङ्‌वाॽ के़हम्‍बाआङ् याङ्‌गे़साॽबाहाॽ के़बिबाहाॽरे़ खुनिॽ नुःबा याःम्‍बक्‍किन् सदादिङ् सदादिङ् वाॽरो॥”*
10 आल्‍ल निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ याःन्‍के़मःबाहाॽ याॽरिःम्‍बा पिरुसि हे़क्‍क्‍याङ् चामा कुजा पिरुसिॽरो॥ हे़क्‍केलॽरिक् खुने़ॽए खिनिॽ के़गत्तुम्‍बान्‍नाङ् फोःसुॽ के़बिरिॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ नुःबा याःम्‍बक्‍किन् फोःसुॽ के़बिरिॽरो॥
11 खिनिॽग निङ्‌वाॽ हम्‍माआङ् पिमा के़सुक्‍पा के़बोःक्‍खिर फाॽआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ काक् परिक्‍ले़ मुॽइसाबा के़जोगिॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़ खिनिॽ के़सुप्‍सुम्‍बा कुभाॽ याङ्‌ङिन् चाहाबो के़वाॽबाहाॽ पिरुम्‍सिम्‍बे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नोगे़न् मे़बिरुॽरो॥ 12 खिनिॽ के़सुप्‍सुम्‍बा कुभाॽ याङ्‌ङिन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमनाहाॽ चाहाबा मे़जोगे़आङ् मे़वये़बाओ कुभाॽरक् मे़बोःक्‍खे़न् कर कन् याःम्‍बक्‍किल्‍ले़ग यरिक् मनाहाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नोगे़न् मे़बिरुरो॥ 13 कन् माङ्‌सेवा याःम्‍बक्‍कोलाम् खिनिॽ आक्‍तङ्‌बा के़जोगिॽ के़लॽबान् वेॽहाॽ ओसेःन्‍गे़धाक्‍तुम्‍सिम्‍माङ् के़वयिॽरो॥ खिनिॽ ख्रिस्‍तरे़ कुसुनाइङ्‌ङिन् नसाःन् के़जोगुम्‍माङ् इङ्‌जाःङ्‌गे़म्‍बा के़बोःक्‍खिबान्, हे़क्‍क्‍याङ् के़गत्तुम्‍बा पाःन्‍हाॽ खिनिॽ निङ्‌वाॽ के़हन्‍दुम्‍माङ् के़रे़क् के़हाःत्तुम्‍सिम्‍बान् मे़निःसुबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ मनाहाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनारा मे़भोःसुॽरो॥ 14 हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽओलाम् के़दाःबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम्‍मिल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ग सिक्‍लुङ्‌मोलाम् खिनिॽलागि तुवा मे़जोगुॽरो॥
15 साॽरिक् इमे़ल्‍लुङ्‌बा कुबर्धाम्‍मिल्‍ले़ लागि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नोगे़न्‍लो!
* 9:9 निङ्‌वाॽफुसाम्‍लो सुम् ११२.९