8
निङ्‌वाॽ हम्‍माआङ् पिमा
आल्‍ल आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ मे़सेदोनिया थुम्‍मोबा सेसेहुप्‍लक्‍हाॽ साॽरिक् लुङ्‌माॽ तुक्‍तुसिबान् खिनिॽ निङ्‌वाॽ खोःसे़म्‍मे़ॽ फाॽआङ् निङ्‌वाॽ चोगुम्‍बे़रो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ साॽरिक् ये़त्तुक्‍खे मे़दुमुसाङ् मे़सःत्ते़, हे़क्‍क्‍याङ् याङ्‌मे़साॽरे़साङ् आत्तात्तान्‍ने खुनिॽ निङ्‌वाॽ मे़हन्‍दुआङ् आत्तात्तान्‍ने कुभाॽ मे़बिरुरो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ सुक्‍सुक्‍लक् मे़ःन्, कर खे़न्‍नुःल्‍ले़आङ् यरिक् आबाङे खुनिॽ निङ्‌वाॽ मे़हन्‍दुआङ् मे़बिरुबान् से़क्‍खाए पाःत्तुङ्‌लो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ यरुसले़मस्‍मा नसानिबाहाॽ आनिगे़आङ् कुभाॽ पिमा सुये़म् आबिरे़म्‍मे़ॽ लॽरिक् आनिगे़ ए़त्‍ले़ङ् पेलि मे़भाक्‍तिगे़रो॥ आल्‍ल खे़ङ्‌हाॽरे़ग आनिगे़ निङ्‌साङ् चोःक्‍मनाबा हे़क्‍केरक् मे़न्‍जोगुन्‍लो, कर दाङ्‌बाओ तगि मे़बिसिङ् हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ कुइसिःक् आनिगे़ काक् पाःन्‍हाॽ मे़घे़प्‍सु॥
हे़क्‍केःल्‍ले़ तितसरे़ए खिनिॽओ तगि हे़क्‍के चोःक्‍मा सुजा के़बिरिबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़न् नुःबा याःम्‍बक्‍किन् चोःक्‍मा सुप्‍मारे़ लागि कुभाॽ के़बिरिर फाॽआङ् खुने़ॽ पेलि फाक्‍तुम्‍बे़रो॥ खिनिॽग काक् पाःन्‍हाॽ साॽरिक् नुःरिक् के़जोगुम्‍लो–खिनिॽ नसाःन्‍नो के़धुम्‍दिॽ, नुःरिक्‍काङ् के़बारिॽ, चाःप्‍पा के़जोगिॽ, सिक्‍लुङ्‌मोलाम्‍बाए कुभाॽ पिमा साॽरिक् निङ्‌वाॽ के़गत्तुम् हे़क्‍क्‍याङ् नुःरिक्‍काङ् लुङ्‌माॽ याप्‍मि के़दुक्‍तिॽ॥ हे़क्‍केलॽरिक्‍के कन् पिमा नुःबा याःम्‍बक्‍कोआङ् आत्तात्तान्‍ने खिनिॽ निङ्‌वाॽ हन्‍दे़म्‍मे़ॽआङ् पिरे़म्‍मे़ॽओ॥ कङ्‌ग इङ्‌गाॽ खिनिॽ के़जोगुम्‍लए पोःङ् के़लॽबा इङ्‌जाःङ् पिनिङ्‌बा मे़ःन्‍लो, कर वेॽहाॽरे़ सिक्‍लुङ्‌मोलाम्‍बाए कुभाॽ पिमा साॽरिक् निङ्‌वाॽ मे़गत्तुबान्‍नु तङ्‌घुङ्‌ल खिनिॽ वेॽहाॽ से़क्‍खाए लुङ्‌माॽ के़दुक्‍तुम्‍सिम्‍बि मे़ःम्‍बि फाॽआङ् साॽमा निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌बारो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽग आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुलुङ्‌गुम्‍मिन् के़निःसुम्‍माङ् के़वयिॽरो॥ खुने़ॽ याङ्‌साकुन्‍धेसाबा चोगे़साङ्, कुयाङ्‌साॽमान्‍लाम्‍बा खिनिॽ याङ्‌साकुन्‍धेसाबा के़बोःक्‍खिर फाॽआङ् खिनिॽ लागि खुने़ॽ याङ्‌गे़साॽबा पोःक्‍खे़रो॥
10 हे़क्‍क्‍याङ् कन् पाःन्‍नोग खिनिॽ अक्‍खेलॽरिक् सुजा पिनिङ्‌लो–मिःत्‍लिङ्‌खिनिॽ के़हेःक्‍तुम्‍बा पिमा याःम्‍बक्‍किन् आल्‍ल के़सुरुम्‍मिल्‍ले़ नुःबा पोःङ्‌लो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽ पिमोरक् मे़ःन्, कर हे़क्‍तङ्‌बा कुभाॽ पिमा निङ्‌वाॽ चोःक्‍माओआङ् काक्‍नु तगि के़वयिरो॥ 11 आल्‍ल खे़न् याःम्‍बक्‍किन् सुरे़म्‍मे़ॽओ॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ पिमा निङ्‌वाॽ चोःक्‍माओ यारिप् के़वयिबा कुइसिःक् खिनिॽ के़गत्तुम्‍बाओलाम्‍मे खे़न् याःम्‍बक्‍किन् चुःत्‍लरो॥ 12 खिनिॽ पिमा निङ्‌वाॽ के़गत्तुम्‍ने़ फाॽग्र च्‍या के़गत्तुम् बा खे़न्‍लाम्‍बा के़बिरुम्‍बान् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ताःक्‍तुॽरो, कर के़ङ्‌गत्तुम्‍मिन्‍बान् मे़गोःत्तुन्‍लो॥ 13 खिनिॽ वेॽहाॽ याङ्‌याङ् मे़बोःङ्‌ल फाॽआङ् यरिक् के़बिरुम्‍सिम्‍बाल्‍ले़ तुक्‍खे के़ज्‍ये़ॽइर के़लॽबा आनिगे़ निङ्‌वाॽग होःप्‍लो, कर के़रे़क्‍को कुदङ्‌बा पोःङ्‌लरो॥ 14 कर कन् ये़म्‍मो खिनिॽ यरिक् के़गत्तुम्‍बालाम् के़साक्‍पो के़वाॽबाहाॽ कुभाॽ पिमा के़सुक्‍तुम्‍सिम्, हे़क्‍केलॽरिक् ताःन्‍दि खिनिॽ के़साक्‍पो के़वयिल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ यरिक् मे़गत्तुबालाम्‍बा कुभाॽ पिमा के़म्‍सुक्‍तिरो॥ हे़क्‍केलॽरिक् के़रे़क्‍को कुदङ्‌बा पोःङ्‌लो॥ 15 साम्‌योसाप्‍लाओ अक्‍खेलॽरिक् साप्‍ते़आङ्‌पत्‌, “आत्तिल्‍ले़ यरिक् सुप्‍सु, खे़ल्‍ले़न् आत्तात्तान्‍ने यरिक् मे़बोःक्‍खे़न्, हे़क्‍क्‍याङ् आत्तिल्‍ले़ च्‍यॽरक् सुप्‍सु, खे़ल्‍ले़न्‍नाङ् साॽरिक् सुःल्‍लिक् मे़बोःक्‍खे़न्‍लो॥”*
तितसे़न् कोरन्‍थि ये़क्‌यक्‍को मे़बाङ्‌घुॽ
16 इङ्‌गाॽ खिनिॽ याःम्‍बेओ निङ्‌वाॽ इःत्तुङ्‌बा कुइसिःक् तितसे़न्‍नाङ् खिनिॽ निङ्‌वाॽ इःप्‍मा के़बाङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नोगे़न् पिरुङ्‌लो॥ 17 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽ खिनिॽ तुम्‍मारे़ लागि आनिगे़ पेलिःन् ते़न्‍दिङ्‌रक् मे़जोगुन्, कर खुने़ॽ आबाङे खिनिॽ तुम्‍से़ ताःमा साॽरिक् निङ्‌वाॽ चोगुॽरो॥ 18 हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़ खुने़ॽनुए काक् सेसेहुप्‍लक्‍हाॽओ सुनाइङ् इङ्‌भोःमा याःम्‍बक् चोःक्‍माओ के़इङ्‌बा वेॽ नुसाॽधिक् पाङ्‌घुम्‍बे़र पत्‍छिगे़रो॥ 19 खे़म्‍म्‍याक्‍लक् मे़ःन्, कर सेसेहुप्‍लक्‍हाॽरे़ खे़न् नुसाॽइङ्‌ग कुभाॽ याङ्‌ङिन् यरुसले़म्‍मो तेॽमारे़ लागि आनिगे़नु पेःक्‍ल फाॽआङ् मे़सेगुआङ् वये़रो॥ कन् माङ्‌सेवाःङ्‌ग दाङ्‌बाल्‍ले़ कुनारा फोःमा फाॽआङ् हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़ वेॽहाॽ कुभाॽ पिमासि निङ्‌वाॽ कत्तुम्‍बे़ के़लॽबा ओसेःन्‍दाङ् चोःक्‍मा फाॽआङ् चोगुम्‍बे़रो॥ 20 हे़क्‍केलॽरिक् निङ्‌वाॽ मे़हन्‍दुआङ् मे़बिरुबा कन् यरिक् कुभाॽ याङ्‌ङिन् तेॽरुम्‍बे़आङ् मनाहाॽ हाःत्तुम्‍सिम्‍बे़ल्‍ले़ आत्तिन्‍हाॽरे़आङ् चे़ॽया इङ्‌दो पाःप्‍मा मे़ङ्‌घोःसुन्‍ल के़लॽबा निङ्‌वाॽ चोगुम्‍बे़रो॥ 21 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिगे़ग दाङ्‌बाल्‍ले़ कुनिःमाओरक् मे़ःन्, कर मनाहाॽरे़ मे़निःसुल्‍ले़आङ् नुःबा याःम्‍बक् चोःक्‍मा सिङ्‌सिङ् ये़क्‌ये़क् लॽरिगे़रो॥
22 हे़क्‍क्‍याङ् खुन्‍छिॽनु वेॽ नुसाॽधिक्‍काङ् पाङ्‌घुम्‍बे़र पत्‍छिगे़रो॥ खुने़ॽग माङ्‌सेवा याःम्‍बक्‍को याम्‍जाङ्‌वा कुधिम् चोःक् के़लॽबा पाःन्‍निन् यरिक् परिक्‍ले़ याप्‍मि ओसेःन्‍धाक्‍ते़आङ् वाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ सम्‍दाङ् पयम् ताःक्‍पो युक्‍खुबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आल्‍लसाङ् यरिक् याम्‍जाङ्‌वा कुधिम् पोःक्‍खे़आङ् वाॽरो॥ 23 तितसे़ङ्‌ग, इङ्‌गाॽनु सोरिक्‍के खिनिॽ कुभाॽ पिमाओ याःम्‍बक् के़जोःक्‍पा आन्‍जुम्‍लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् नुसाॽहाॽग सेसेहुप्‍लक्‍हाॽरे़ मे़बाङ्‌घुसिबा इङ्‌साबासि नु ख्रिस्‍तरे़ कुमिमिदिङ् के़जोःक्‍पासिरो॥ 24 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ सेसेहुप्‍लक्‍हाॽरे़ मे़निःसुर फाॽआङ् खिनिॽ वेॽहाॽ लुङ्‌माॽ के़दुक्‍तुम्‍सिम्‍बान्‌नु खिनिॽ के़जोगुम्‍मिल्‍ले़ आनिगे़ ने़बो पोःरे़बा पाःन्‍निन् खिनिॽओ के़दाःबाहाॽ ओसेःन्‍धाक्‍ते़म्‍सिम्‍मे़ॽओ॥
* 8:15 इस्राइलिहाॽ मिस्रलाम् मे़लःन्‍दे़ मे़भे़रे़आङ् लाम्‍दिःक् मे़जोगे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌लाम् मन्‍ना मे़प्‍मनाबा कुजा पिरुसिआङ् वये़॥ खे़न् कुजाःन् थिक् ये़न्‌रे़ लागिरक् तानाम्‍सा सुम्‍मा के़बोःङ्‌बा वये़ (लाम्‍दिःक् १६.१८)॥