3
कुसङ् सेसेमाङ्‌हुप्‍पिल्‍ले़न्‌सेवारोबाहाॽ
आल्‍ल आनिगे़ आबाङे चम्‍सिङ्‌मा हेःक्‍तिगे़बाबि? हे़क्‍क्‍याङ् वेॽ मनाहाॽ कुइसिःक् आनिगे़आङ् खिनिॽ लागि इग्र खिनिॽलाम्‍बा कन् मनाहाॽ नुःरिक्‍काङ् लाङ्‌दाःक्‍ते़म्‍सिम्‍मे़ॽ के़लॽबा सक्‍इङ्‌घङ् चाहाबा मे़जोगिगे़न्‍लो॥ खिनिॽ हिङ्‌मन्‍निङ्‌ग काक् मनाहाॽरे़ निःप्‍मा मे़सुक्‍तुबा नु कुसिङ् मे़निःत्तुबा मे़न्‍छाम् सिक्‍लुङ्‌मो साप्‍मनाबा सक्‍इङ्‌घङ्‌लो॥ से़क्‍खाए खिनिॽग ख्रिस्‍तरे़ साप्‍तुआङ् आनिगे़लाम्‍बा हाङुबा सक्‍इङ्‌घङ्‌निङ्‌लो॥ खे़ङ्‌ग नाक्‍चा नु साप्‌वारे़ मे़ःन्, कर आजुनि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ पाङ्‌घुबा सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ साप्‍तुबारो, साप्‍लुङ्‌ङो* साप्‍तुबा मे़ःन्, कर मे़न्‍छाम् सिक्‍लुङ्‌मो ख्रिस्‍तरे़ साप्‍तुबा सक्‍इङ्‌घङ्‌निङ्‌लो॥
ख्रिस्‍तरे़ खे़न् पाःन्‍निन् से़क्‍खा चोःक् फाॽआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओए निःन्‍धो चोगिगे़रो॥ आनिगे़ आबाङे थेसाङ् चोःक्‍मा सुक्‍तुम्‍बे़ॽ फाॽआङ् मे़बाःत्तुम्‍बे़न्‍लो, कर आनिगे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लाम्‍बा चोःक्‍मा सुक्‍तुम्‍बे़रो॥ खुने़ॽए कुसङ् सेसेमाङ्‌हुप्‍पिल्‍ले़न्‌माङ्‌सेवा चोःक्‍मा के़सुक्‍पा चोगिगे़आङ् वाॽरो॥ कङ्‌ग साप्‍मनाबा साम्‌योथिम्‍लाम्‍बा मे़ःन्, कर सेसेमाङ्‌लाम्‍बारो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ साप्‍मनाबा साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ आसे़त्, कर सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ आहिङ्‌लो॥
कुसङ् माङ्‌हुप्‍ले़न्‌मिमिदिङ्‌ङिन्
मोसारे़ खे़न् साम्‌योथिम्‍मिन् लुङ्‌साप्‍पो साप्‍तुआङ् मिमिदिङ्‌ङिन्‍नु त्‍ये़॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ मोसारे़ कुनाराःल्‍ले़ कुमिमिदिङ्‌ङिन् से़रे़म् लॽरे़बेर पत्‍छे़साङ् इस्राइलिहाॽरे़ कुनाराःन् ओमे़प्‍मा मे़न्‍छुक्‍तुन्‍लो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ सिःमे़न् के़दाःप्‍पा साम्‌योथिम्‍मिन् मिमिदिङ्‌ङिन्‍नु त्‍ये़ःल्‍ले़ सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ तारुबा इङ्‌जाःङ्‌ङिङ्‌ग खे़न्‍नुःल्‍ले़ यरिक् मिमिदिङ्‌बा मे़जोःक्‍ने़न्बि? मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽ पाःन् के़धिक्‍पा माङ्‌सेवाःन् मिमिदिङ्‌बा पोःक्‍खे़ल्‍ले़ मे़न्‍छाम् याप्‍मिओ साम्‌योनिमा के़दाःप्‍पा माङ्‌सेवाःन् खे़न्‍नुःल्‍ले़आङ् यरिक् मिमिदिङ्‌बा चोःक्‍लो! 10 से़क्‍खाःल्‍ले़ कुसङ् सेसेमाङ्‌हुप्‍पिल्‍ले़न्‌से़न्‍दाङ्‌गे़न् मिमिदिङ्‌ङिन्‍नु तङ्‌माल्‍ले़ खे़न् तगिबा मिमिदिङ्‌ङिङ्‌ग थेआङ् मे़ःन्‍लो॥ 11 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ तगिबान् से़रे़म् लॽरे़ पेसाङ् मिमिदिङ्‌बा चोगे़ल्‍ले़, सदादिङ् के़वाॽबान् खे़न्‍नुःल्‍ले़आङ् यरिक् मिमिदिङ्‌बा चोःक्‍लो॥
12 आनिॽग अक्‍तङ्‌बा निङ्‌साङ् आगत्तुम्‍बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ से़क्‍खाःन् इङ्‌भोःमा आङ्‌गिने़न्॥ 13 आनिॽग मोसाःन्‌कुइसिःक्‍सि मे़ःन्‍लो॥ खे़ल्‍ले़ग इस्राइलिहाॽरे़ से़रे़म् लॽरे़बेर पत्‍छे़बा से़न्‍दाङ्‌गे़न् ओःत्तिःन् मे़न्‍निःसुन्‍ल फाॽआङ् कुनाःन् ते़प्‍तु फत्‍छुरो॥ 14 कर मनाहाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽबान् के़साक्‍पा पोःक्‍खे़आङ् आल्‍ल थारिक्‍साङ् थिक्‍सिगेःक्‍समा माङ्‌हुप्‍पिन् मे़निःरुल्‍ले़ से़क्‍खाःन् कुसिङ् मे़न्‍निःत्तुन्‍ल फाॽआङ् खे़न् नादे़प्‍माल्‍ले़ ते़प्‍तुॽरो॥ कन् नादे़प्‍माङ्‌ग ख्रिस्‍ते़न्‌चोःक्‍मनाबा नसाःन्‍निल्‍ले़रक् हन्‍दुॽरो॥ 15 आइन् थारिक्‍साङ् मोसारे़ साप्‍तुबा साम्‌योथिम्‍मिन् मे़निःरुल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽइन्‌खे़न् नादे़प्‍माल्‍ले़ ते़प्‍तुॽआङ् कुसिङ् मे़न्‍निःत्तुन्‍लो॥
16 कर आत्तिन् मनाःल्‍ले़ दाङ्‌बान् नसाःन् चोगुॽ, खे़ल्‍ले़ कुनादे़प्‍मान् हन्‍लो॥ 17 आल्‍ल दाङ्‌बाङ्‌ग सेसेमाङ्‌लो, हे़क्‍क्‍याङ् दाङ्‌बाल्‍ले़ कुसेसेमाङ्‌ङिन् आत्तो वाॽ, खे़प्‍मो चोःक्‌युम्‍भो वाॽरो॥ 18 आनिॽ दाङ्‌बाल्‍ले़ कुमिमिदिङ्‌ङिन् ओसेःन्‍आधाक्‍ल फाॽआङ् आनिॽ नादे़प्‍मान् हरे़आङ् वाॽरो॥ दाङ्‌बान् सेसेमाङ्‌लो, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽलाम्‍बा के़दाःबा कुमिमिदिङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽ कुइसिःक् आले़ङ्‌सिङ्‌ल आबेःक्, हे़क्‍क्‍याङ् आल्‍लसाङ् यरिक् मिमिङ्‌दिङ्‌बा आबोःङ्‌ल आबेःक्‍लो॥
* 3:3 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ यहुदिहाॽ थिबोःङ् साम्‌योथिम् इङ्‌जाःङ् पिरुसिल्‍ले़ साप्‍लुङ्‌ङो साप्‍तु पिरुसिआङ् वये़॥