4
सुनाइङ् से़ःमा
हे़क्‍केःल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम्‍लाम् कन् माङ्‌सेवाःन् खोःसुम्‍बे़आङ् वयिगे़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आनिगे़ निङ्‌साङ् मे़बुक्‍ने़न्‍लो॥ खे़ल्‍ले़ कुले़क्‌वा आनिगे़ग मनारे़ मे़न्‍निए चोःक्‍मनाबा सिरिङ्‌मःमा याःम्‍बक्‍हाॽ नाॽरुम्‍बे़आङ् वयिगे़रो॥ आनिगे़ इङ्‌ले़क् मे़जोगुम्‍बे़न्‍लो हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफु पाःन्‍जाक्‍किन् योधो मे़जोगुम्‍बे़न्‍लो॥ आनिगे़ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ओमत्तिगे़र वाॽ फाॽआङ् निःसुम्‍बे़आङ् मनाहाॽ से़क्‍खा पाःन्‍लक् मे़त्तुम्‍सिम्‍बे़ॽ, हे़क्‍क्‍याङ् काक् नसाःन्‍साबाहाॽरे़ खे़न् कुसिङ्‌मे़निःत्तुॽरो॥
आनिगे़ से़ःसुम्‍बे़बा सुनाइङ्‌ङिन् नादे़प्‍माल्‍ले़ ते़प्‍तुआङ् पत्‍ने़ फाॽग्र खे़ङ्‌ग के़मे़क्‍पार के़बेःक्‍पाहाॽरे़ लागिरक् ते़प्‍तुॽरो॥ कन् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा माङ् माफे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ए नसाःन् मे़न्‍जोःक्‍मनाबाहाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽइन्‌फे़त्‍लाःन्‍दु पिरुसिबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ ख्रिस्‍तरे़ कुमिमिदिङ्‌गे़न् सुनाइङ्‌ङिल्‍ले़न् ओःत्तिःन् निःमा मे़न्‍छुक्‍तुन्॥ ख्रिस्‍ते़ङ्‌ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुइःत्‍लो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिगे़ग आबाङे याःम्‍बेओ इङ्‌भन् मे़जोगुम्‍बे़न्, कर आनिगे़ग ये़सुरे़ कुलागि खिनिॽ सेवारोबा पोःक्‍खिगे़बा पाःन्‍निन् नु ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‍ने दाङ्‌बारो फाॽआङ् इङ्‌भोःसुम्‍बे़रो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खादाम्‍मो ओःत्तिःन् ओःत्‍ल फाॽआङ् के़बाःप्‍पा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ख्रिस्‍तरे़ कुनाराओ के़ओःप्‍पा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमिमिदिङ्‌ले़न् ने़हिनिङ्‌वाॽइन्‌कुसिङ् निःप्‍मा आसुक्‍तुम्‍ल फाॽआङ् आनिगे़ सिक्‍लुङ्‌मो खुने़ॽ कुओःत्तिःन् ओःप्‍पाङ्‌घुआङ् वाॽरो॥
फुजिक्‍को याक्‍मनाबा याम्‍साम्‍गे़न् याङ्‌भु
निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ओःप्‍पाङ्‌घुबा कन् सुनाइङ्‌ले़न् ओःत्तिःन् आनिॽओ वाॽ, कर कन् पयम् यम्‍बा मुक्‍साम्‍मिङ्‌ग आनिॽलाम्‍बा मे़ःन्, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लाम्‍बाए ताः के़लॽबान् के़रे़क्‍ले़ मे़निःसुर फाॽआङ् आनिॽग कन् याङ्‌भु याक्‍मनाबा फुजिक् कुइसिःक्‍लक् आजोःक्‍लो॥
आनिगे़ग काक् पिसाङ्‌लाम् इनोगे़न् तुक्‍खेःल्‍ले़ युक्‍तिगे़आङ् वयिगे़साङ् आनिगे़ग मे़न्‌युःत्ते वयिगे़रो॥ आनिगे़ग हःन्‍दा ले़क्‍तिगे़आङ् वयिगे़साङ् हारि मे़न्‍दाए वयिगे़रो॥ आनिगे़ग तुक्‍खे मे़जाःत्तिगे़साङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् आनिगे़नु वाॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़ मे़सोःन्‍दिगे़साङ् याम्‍मो पोगिगे़ॽरो॥ 10 ये़सुरे़ कुहिङ्‌मन्‍निन् आनिगे़ नासिङ्‌गे़न् थक्‍को निधाःप्‍ल फाॽआङ् खुने़ॽ तुक्‍खे च्‍ये़आङ् स्‍ये़बा कुइसिःक् थिक्‌याःन्‍धक् आनिगे़ नासिङ्‌गे़न् थक्‍को तुक्‍खे च्‍ये़ॽइगे़रो॥ 11 आनिगे़ के़सिःबाआङ् के़बेःक्‍पा नासिङ्‌गे़न् थक्‍को ये़सुरे़ कुहिङ्‌मन्‍निन् निधाःप्‍ल फाॽआङ् ये़सुरे़ कुलागि थिक्‌याःन्‍धक् सिःमा लिङ्‌धोओ के़रिगे़रो॥ 12 हे़क्‍केःल्‍ले़ खिनिॽ लुम्‍मो माङ्‌सेवा चोःक्‍कि सिःमा लिङ्‌धोओ के़रिगे़ल्‍ले़ खिनिॽ मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन्‍निन् के़घोःसुम्‍लो॥
13 साम्‌योसाप्‍लाओ अक्‍खेलॽरिक् साप्‍ते़आङ् पत्, “इङ्‌गाॽ नसाःन् चोगुङ्, खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ इङ्‌गाॽ पाःराङ्‌लो॥”* बा हे़क्‍तङ्‌बा नसाःन्‍लाम्‍बाए आनिगे़आङ् नसाःन् चोगुम्‍बे़ॽ, खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ पारिगे़ॽरो॥ 14 दाङ्‌बा ये़सुःन् सिःमे़न्‍लाम्‍बा कुहिङ्‌वे़त् के़जोःक्‍पाल्‍ले़ आनिॽआङ् ये़सुःन्‍नु सोरिक् कुहिङ्‌वे़त् आजोःक्‍काङ् आनिॽ के़रे़क् खुने़ॽओ आदाःत्‍लो के़लॽबान् निःसुम्‍बे़रो॥ 15 आनिगे़ तुक्‍खे च्‍ये़ॽइगे़बा के़रे़क् पाःन्‍हाॽग खिनिॽ लागिए पोःक्‍खे़बारो, हे़क्‍केःल्‍ले़ मनाहाॽरे़ आक्‍खे़म्‍म्‍याक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम्‍मिन् मे़घोःसुॽ, खे़म्‍म्‍याक् यरिक्‍के निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमिङ्‌सो इङ्‌धाःङ्‌ङिन् पोःङ्‌ल फाॽआङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ नोगे़न्‍निन् मे़भोःसुॽरो॥
नसाःन्‍लाम्‍बा हिङ्‌मा
16 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आप्‍फाल्‍ले़आङ् आनिॽ निङ्‌साङ् मे़बुक्‍ने़न्‍लो॥ आनिॽ नासिङ्‌गे़न् थक्‍किन् सिःबेःक्‍साङ् आनिॽ याम्‍साम्‍मिङ्‌ग थिक्‌याःन्‍धक् कुसङ् पोःङ्‌ल पेःक्‍लो॥ 17 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिॽ आदुमुम्‍बा चुक्‍सा नु सप्‍फाधिक्‍पा इनोगे़न् तुक्‍खेहाॽरे़ग मे़न्‍नुप्‍मनाबा मिमिदिङ् के़घोःबा आजोःक्‍लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् मिमिदिङ्‌ङिन्‍नु तङ्‌माल्‍ले़ खे़ङ्‌ग थेआङ् मे़ःन्‍लो॥ 18 आल्‍लो आनिःसुम्‍बा इनोगे़न् तुक्‍खेहाॽग ओआम्‍मे़त्तुम्‍मिन्‍लो, कर निमे़न्‍दे़प्‍मना पाःन्‍नो ओआमे़त्तुम्‍लो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिॽ आनिःसुम्‍बा पाःन्‍हाॽ सप्‍फाधिक्‍पारो, कर निमे़न्‍दे़त्‍मनाबा पाःन्‍हाॽग आप्‍फाल्‍ले़साङ् वाॽरो॥
* 4:13 निङ्‌वाॽफुसाम्‍लो सुम् ११६.१०