5
आल्‍ल आनिॽ आवाॽबा कन् नासिङ्‌गे़न् थक्‍किङ्‌ग बा कन् इक्‍साओबा साःङ्‌गाहिम् कुइसिःक् चोःक्‍लो॥ कन् साःङ्‌गाहिम्‍मिन् यःल्‍ले़ मना हुक्‍किल्‍ले़ मे़ःन्, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ चोगु आबिरे़बा मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिम्‍मिन् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो वाॽरो॥ कर खे़न् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङोबा हिम्‍मिन् खोःमा साॽरिक् निङ्‌वाॽ आजोगुम्‍बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आनिॽ आल्‍लो निङ्‌वाॽ इगेःक् लॽरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ चाङ्‌ङिल्‍ले़ थक्‍किन् ते़प्‍तुबा हे़क्‍के खे़न् हिम्‍मिल्‍ले़ आदे़प्‍पाङ् आनिॽ ले़क्‍चाबे़धिःक् आम्‍बोःङ्‌ने़न्‍लो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कन् नासिङ्‌गे़न् थक्‍किल्‍ले़न् साःङ्‌गाहिम्‍मो आवाॽर थारिक् तुक्‍खेःल्‍ले़ सक्‍मा पुॽआङ् आनारो॥ आनिॽ ले़क्‍चाबे़धिःक् आबोःङ्‌ल फाॽआङ् मे़ःन्, कर साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङोबा हिम्‍मिन् आल्‍लसाङ् यरिक् आजाक्‍सिङ्‌ल फाॽआङ्‌लो॥ हे़क्‍केलॽरिक् के़सिःबाआङ् के़बेःक्‍पा थक्‍किन् मे़न्‍छिःमनाबा थक्‍को ले़ङ्‌सिङ्‌लो॥ आल्‍ल बा कन् पाःन्‍निल्‍ले़ लागिए निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आनिॽ आजोगे़आङ् आवाॽरो, हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् कुसङ् मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन् से़क्‍खाए आघोःसुम् के़लॽबान् ओसेःन्‍धाक्‍से़ ते़न्‌याङ् कुइसिःक् सेसेमाङ्‌ङिन् आबिरे़आङ् आवाॽरो॥
खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ कन् नासिङ्‌गे़न् थक्‍कोबा हिङ्‌मन्‍नो आवाॽर थारिक् दाङ्‌बान्‍नु माःङ्‌घाए आवाॽ के़लॽबा कुसिङ् आनिःत्तुम्‍साङ् आनिॽग सदादिङ् हाङ्‌हाङ् आलॽरो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिॽग निःमनाबालाम्‍बा मे़ःन्, कर नसाःन्‍लाम्‍बाने़ आहिङ्‌लो॥ आनिॽग हाङ्‌हाङ् आबोःक्‍खे़आङ् आवाॽ फाॽआङ् इङ्‌गाॽ से़क्‍खाए पाःत्तुङ्‌लो, हे़क्‍क्‍याङ् कन् नासिङ्‌गे़न् थक्‍को हिङ्‌मानुःल्‍ले़आङ् दाङ्‌बान्‍नु सोरिक् हिङ्‌मा आनिॽ सिराॽ थाङ्‌लो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ कन् नासिङ्‌गे़न् थक्‍को आवाॽसाङ्, दाङ्‌बान्‍नु आहिङ्‌साङ्, आनिॽ निङ्‌सेःक्‍किङ्‌ग दाङ्‌बाल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ तामारो॥ 10 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खासे़न्‍ले़ लागि आनिॽ के़रे़क् ख्रिस्‍तरे़ कुघासे़न्‍नो ये़प्‍माए पोःङ्‌लो॥ हे़क्‍केलॽरिक् आनिॽ के़रे़क्‍ले़ कन् नासिङ्‌गे़न् थक्‍को आवाॽइल्‍ले़ आजोगुम्‍बा नुःबा नु ताप्‍फे़ःम्‍बा याःम्‍बक्‍किल्‍ले़ खोःमा के़बोःङ्‌बा खासे़न्‍निन् आघोःसुम्‍लो॥
निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ख्रिस्‍तलाम्‍बा खुने़ॽओ आदाःत्
11 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आनिगे़ग दाङ्‌बाल्‍ले़ कुमिङ्‌सो इङ्‌धाःङ्‌ङिन् कुसिङ् निःत्तुम्‍बे़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ मनाहाॽ खुने़ॽ ले़प्‍माङ् मे़नुःङ्‌ल फाॽआङ् हाङ्‌हाङ् मे़त्तुम्‍सिम्‍बे़ॽरो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आनिगे़ आक्‍तङ्‌बा चोगिगे़ॽ के़लॽबान् नुःरिक्‍काङ् निःसुॽरो, हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽआङ् खे़न् कुसिङ् के़निःत्तुम् के़लॽबान् निङ्‌साङ् चोगुम्‍बे़ॽरो॥ 12 याम्‍मो, आनिगे़ग खिनिॽ तगि चम्‍मासिगे़बा मे़ःन्‍लो! आनिगे़ चोगुम्‍बे़बा याःम्‍बक्‍को खिनिॽ ने़बो पोःमा सुये़म् पिआसिगे़बारो॥ हे़क्‍केलॽरिक् सिक्‍लुङ्‌मोबा पाःन्‍हाॽग मे़ःन्, कर निःमनाबा पाःन्‍हाॽओरक् आङ्‌दिङ् के़लॽबाहाॽ नोगप् पिमा के़सुक्‍तुम्‍सिम्‍लरो॥ 13 आनिगे़ निङ्‌वाॽ मे़न्‍दक्‍मनाबा हे़क्‍के लॽरिगे़ने़ फाॽग्र कन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसेवा चोगुम्‍बे़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़रो, हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़ निङ्‌वाॽ कुदोःप्‍मा के़गप्‍पा हे़क्‍के लॽरिगे़ने़ फाॽग्र कन् बा खिनिॽ लागिएरो॥ 14 आनिगे़ चोगुम्‍बे़बा पाःन्‍हाॽग ख्रिस्‍तरे़ लुङ्‌माॽ तुक्‍तिगे़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ चोगुम्‍बे़बारो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ के़रे़क् मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽरे़ लागि खुने़ॽ स्‍ये़, खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ काक् आस्‍ये़ के़लॽबा पाःन्‍निन् कुसिङ् निःत्तुम्‍बे़रो॥ 15 दाङ्‌बान् के़रे़क्‍ले़ लागि स्‍ये़रो, खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ के़हिङ्‌बाहाॽ आल्‍लआङ्धो आबाङे लागि मे़ःन्, कर दाङ्‌बाल्‍ले़ कुलागि मे़हिङ्‌लरो॥
16 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़, आल्‍लआङ्धो आनिगे़ मे़न्‍छाम् याप्‍मि निःमोलाम् आत्तिन्‍नाङ् ओमे़मे़त्तुम्‍बे़न्‍लो॥ तगि हे़क्‍केलॽरिक्‍के ख्रिस्‍ते़न्‌ओमे़त्तुम्‍बे़आङ् वयिगे़साङ् आल्‍ल आनिगे़ हे़क्‍के मे़जोगुम्‍बे़न्‍लो॥ 17 आत्तिल्‍ले़ ख्रिस्‍ते़न्‌नसाःन् चोगुॽ, खे़न् कुसङ् मना पोःङ्॥ हे़क्‍क्‍याङ् तगिस्‍मा पाःन्‍हाॽग ले़क्‍ते़बेआङ् काक् कुसङ् पोःक्‍खे़आङ् वाॽरो! 18 कन् के़रे़क्‌निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लाम् पोःक्‍खे़बारो॥ खुने़ॽए ख्रिस्‍तलाम् आबाङे खुने़ॽओ आनिॽ आदारे़बारो, हे़क्‍क्‍याङ् वेॽहाॽ खुने़ॽओ ताःप्‍मासि माङ्‌सेवाःन् आबिरे़आङ् वाॽरो॥ 19 खे़न् फाॽइङ्‌ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ काक् मनाहाॽ ख्रिस्‍तलाम् खुने़ॽओ तारुसिॽ॥ मनाहाॽ खुनिॽ लायोःल्‍ले़न् आप्‍तिक् मे़गुःत्तुन्‍छिन्‍लो, हे़क्‍क्‍याङ् वेॽहाॽ खुने़ॽओ ताःप्‍मासि सुनाइङ् आबिरे़आङ् वाॽरो॥ 20 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आनिगे़ग ख्रिस्‍तरे़ कुहाङ्‌लाइङ्‌बासिगे़रो, हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् आनिगे़लाम्‍बा पेलि फाक्‍ल वाॽरो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍नु नादङ् चोगे़म्‍मे़ॽ फाॽआङ् ख्रिस्‍त ले़प्‍माङ्‌लाम् आनिगे़ पेलि फाक्‍कासिगे़रो॥ 21 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिॽग ख्रिस्‍तलाम् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ साम्‌योनिबा आबोःङ्‌ल फाॽआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ लायो मे़न्‍जोःक्‍के के़वाॽबान् आनिॽ लागि लायो कुःत्तुरो॥