6
हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍नु सोरिक् याःम्‍बक् के़जोःक्‍पा पोःक्‍खिगे़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ लुङ्‌माॽ के़दुक्‍तिबा सुनाइङ्‌ङिल्‍ले़ पाःन्‍निन् खिनिॽ हिङ्‌मन्‍नो हने़ पोःङ्‌मा मे़बाङ्‌घे़म्‍मिन्‍ने़ॽ फाॽआङ् पेलि फाक्‍कासिगे़रो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽ माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पालाम् अक्‍खे पाःत्तुआङ् वाॽ,
“खे़ने़ॽ के़जोगुबा तुवाःन् सुये़म्‍मो खे़प्‍सुङ्, हे़क्‍क्‍याङ् से़न्‍लप्‍पिल्‍ले़ ये़न्‍नो खे़ने़ॽ कुभाॽ पिने़रो॥”*
इङ्‌गाॽ से़क्‍खा मे़त्‍निङ्, आल्‍लो खे़न् “सुये़म्‍मिन्” त्‍ये़आङ् वाॽ॥ से़न्‍लप्‍पिल्‍ले़न्‌ये़न्‍निन् आइन्‍नेरो॥
पावलरे़ कुदुक्‍खेःन्
आनिगे़ माङ्‌सेवाओ आप्‍तिक् मे़दाने़न्‍ल फाॽआङ् आत्तिन् मनाःल्‍ले़ कुलाम्‍मिन्‍नाङ् मे़हम्‍सुम्‍बे़न्‍लो॥ कर आनिगे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ से़क्‍खाएबा कुसेवारोबासिगे़ फाॽआङ् काक् परिक्‍ले़ आबाङे ओसेःन्‍धाक्‍कासिगे़रो॥ आनिगे़ काक् तुक्‍खे च्‍ये़ॽइगे़ल्‍ले़, के़साक्‍पा पाःन् तुमुम्‍बे़ल्‍ले़ हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽ पङ्‌सिङ्‌ङिल्‍ले़ साॽरिक् नासि थःत्तुम्‍बे़रो॥ आनिगे़ ते़ःम्‍भुक् च्‍ये़ॽइगे़, पुङ्‌लाहिम्‍मो थ्‍ये़ॽइगे़आङ् वयिगे़, आनिगे़ तक्‍ले़ङ्‌वाओ यरिक् मे़बोगे़आङ् मे़वाॽरो॥ साॽरिक् याःम्‍बक् चोगुम्‍बे़ हे़क्‍क्‍याङ् कुभा ये़न् इम्‍मा नु चामाआङ् मे़ङ्‌घोए वयिगे़रो॥ 6-7 आनिगे़ सेसे हिङ्‌मन्‍लाम्, खासिङ् निःप्‍मालाम्, नासि थःप्‍मालाम्, नुःरिक्‍काङ् लुङ्‌माॽ तुक्‍मालाम्, सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍लाम्, कुदोःप्‍मा मिःम्‍जिलाम्, से़क्‍खाबा सुनाइङ्‌घङ्‌लाम्, हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍मोलाम् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसेवारोबासिगे़ फाॽआङ् आबाङे ओसेःन्‍धाक्‍कासिगे़रो॥ आक्‍तङ्‌बा ये़म्‍मोसाङ् आनिगे़ फे़जुम् फे़याग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसिराॽ के़धाङ्‌बा आनिगे़ साम्‌योनिबा हिङ्‌मन्‍नेरो॥ मनाहाॽरे़ मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् मे़बिरिगे़साङ् मे़म्‍बिरिगे़न्‍छाङ्, नुःबा नु ताप्‍फे़ःम्‍बा मे़मे़त्तिगे़साङ्, आनिगे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसेवा चोगुम्‍बे़ॽरो॥ आनिगे़ कुदोःप्‍मा चोगिगे़ॽ कर इङ्‌ले़क्‍के मे़मे़त्तिगे़रो॥ आनिगे़ नुःरिक्‍काङ् कुसिङ् मे़निःत्तिगे़साङ् कुसिङ्‌मे़न्‍निःप्‍मना मे़ले़ङ्‌सिङ्‌लो॥ सिःमालिङ्‌धो के़रिगे़साङ् कुहिङ्‌वे़त् वयिगे़रो॥ ते़ःम्‍भुक् मे़याःक्‍तिगे़साङ् मे़न्‍छिःए वयिगे़रो॥ 10 मेरिङ्‌ङो थ्‍ये़ॽइगे़साङ् सदादिङ् सःत्तिगे़रो॥ याङ्‌गे़साॽबा चोगिगे़साङ् यरिक् मनाहाॽ नसाःन्‍नो याङ्‌साकुन्‍धेसाबा चोगुम्‍सिम्‍बे़रो॥ थेआङ् मे़गत्तुम्‍बे़न्‍छाङ् काक् पाःन् के़गप्‍पा कुइसिःक् चोगिगे़रो॥
11 कोरन्‍थिबा चुम्‍से, खिनिॽ आनिगे़ निङ्‌वाॽबा पाःन्‍निन् मे़त्तासिगे़आङ् वयिगे़, खिनिॽनुग आनिगे़ निङ्‌वाॽइन्‌हरे़आङ् वाॽ॥ 12 आनिगे़ लुङ्‌माॽ मे़दुक्‍कासिगे़म्‍बा मे़ःन्‍लो, कर खिनिॽने़ याप्‍मि लुङ्‌माॽ तुक्‍मा के़लरुम्‍ल के़बेगिआङ् के़वयिॽरो॥ 13 इङ्‌गाॽग हिन्‍जाॽबित्‍छाहाॽ मे़प्‍मनाबा हे़क्‍के खिनिॽ मे़त्‍निङ्‌लो–आनिगे़ निङ्‌वाॽइन्‌खिनिॽनु यम्‍बा चोःक्‍पा कुइसिःक् खिनिॽ निङ्‌वाॽइन्‍नाङ्‌चुक्‍पा मे़ःन्, यम्‍बा चोगे़म्‍मे़ॽओ॥
नसाःन् मे़न्‍जोःक्‍मनाबाहाॽनु सिङ्‌सिङ् लॽमा
14 ख्रिस्‍ते़न्‌नसाःन् मे़न्‍जोःक्‍मनाबाहाॽनु सोरिक् मे़घे़ःप्‍पासिम्‍मिन्‍ने़ॽओ,* थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ साम्‌योनिबा नु लायोबा पाःन्‍हाॽ मे़दङ्‌ने़न्‍लो! से़न्‍दाङ्‌गे़न् ओःत्तिःन् नु माक्‍चिगे़न् खादाम्‍मान् मे़दङ्‌ने़न्‍लो॥ 15 ख्रिस्‍ते़न्‌नु माफे़न्‍साम्‍मिन्* आक्‍खेलॽरिक् तङ्‌मा सुक्‍सिॽबे? हे़क्‍केलॽरिक्‍के ख्रिस्‍ते़न्‌नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽ नु नसाःन् मे़न्‍जोःक्‍मनाबाहाॽरे़ खुन्‍छिॽ पाःन्‍निन्‍नाङ् आक्‍खेलॽरिक्‌तङ्‌बे? 16 निङ्‌वाॽफु माङ्‌हिम्‍मिन् नु नावाइत्‍लाःन् आक्‍खेलॽरिक् तङ्‌मा सुक्‍पे? थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिॽग आजुनि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमाङ्‌हिम्‍सिरो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ साम्‌योसाप्‍लाओ अक्‍खेलॽरिक् पाःत्तुआङ् पत्,
“इङ्‌गाॽग खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ लुम्‍मो वाॽआआङ् लाङ्‌घेःक्‍कारो॥
हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽ खुनिॽ निङ्‌वाॽफुमाङ् पोःङ्‌ङा,
हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ आमना मे़बोःङ्‌लो॥”* 17 यहवे दाङ्‌बाल्‍ले़ पाःत्तुॽ,
“खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽओलाम्‍बा लःन्‍दे़म्‍मे़ॽआङ्
खे़ङ्‌हाॽनु सोरिक् मे़वये़म्‍मिन्‍ने़ॽओ॥
खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ आजिःन्‍जिःम्‍बा पाःन्‍हाॽ मे़सुसे़म्‍मिन्‍ने़ॽ,
हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽ खिनिॽ ताःक्‍निङ्‌लो॥*
18 इङ्‌गाॽग खिनिॽ पानुदिङ् पाः पोःङ्‌ङा,
हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽग इङ्‌गाॽ आबुगे़न् आस्‍साः के़बोःक्‍खिॽरो
लॽरिक् मुक्‍सम्‍दाङ्‌बा यहवे दाङ्‌बाल्‍ले़ पाःत्तुॽरो॥”*
* 6:2 यसैया ४९.८ * 6:14 खे़न् फाॽइन् ख्रिस्‍ते़न्‌नसाःन् मे़न्‍जोःक्‍मनाबाहाॽनु सोरिक् मे़दङ्‌ङासिम्‍मिन्‍ने़ॽ पोःङ्‌लो॥ कुबिओ, ख्रिस्‍ते़न्‌नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽरे़ नसाःन्‌मे़न्‍जोःक्‍मनाबाहाॽनु मेःक्‍खिम्‌चोःक्‍मा मे़नुॽने़न्‍लो॥ * 6:15 माफे़न्‍साम्‍मिन्–ग्रिक पाःन्‍दाङ्‌ङो बेलिआल पोःङ्‌॥ खे़ङ्‌ग माफे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ लत्‍छा कुमिङ्‌लो॥ * 6:16 ले़बि २६.१२, इजिकिएल ३७.२७ * 6:17 यसैया ५२.११, इजिकिएल २०.३४ * 6:18 २ सामुए़ल ७.१४