4
सेवारोबाल्‍ले़ कुन्‍दाङ्‌बासे, खिनिॽ सेवारोबाहाॽ नुःरिक् मे़त्ते़म्‍सिम्‍मे़ॽओ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो खिनिॽआङ् दाङ्‌बाधिक् के़गत्तुम् के़लॽबा पाःन्‍निन् निङ्‌वाॽ मे़भेःत्‍छे़म्‍मिन्‍ने़ॽओ॥
चक्‍मे़ल्‍लॽए निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नोगे़न् पिरे़म्‍मे़ॽर सिङ्‌सिङ् ये़क्‌ये़क्‍काङ् तुवा चोगे़म्‍मे़ॽओ॥ ख्रिस्‍तरे़ कुसुनाइङ् इङ्‌भोःसे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ लाम् हन्‍दु पिरिगे़र फाॽआङ् आनिगे़ लागिआङ् तुवा आजोगे़म् आबिरे़म्‍मे़ॽओ॥ बा खे़न् पाःन्‍निन् इङ्‌भोःसुङ्‌बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ इङ्‌गाॽग कन् पुङ्‌लाहिम्‍मो साक्‍पा थ्‍याङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ इङ्‌गाॽ पाःप्‍मा के़बोःङ्‌बा कन् पाःन्‍हाॽ नुःरिक्‍काङ् इङ्‌भोःमा सुक्‍तुङ्‌ल फाॽआङ् तुवा आजोगे़म् आबिरे़म्‍मे़ॽओ॥ खिनिॽग सिक्‍कुम्‍साबा पोःक्‍खे़म्‍मे़ॽआङ् ख्रिस्‍तानि मे़ःम्‍बाहाॽनु वये़म्‍मे़ॽओ, हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ कुयाःम्‍बेओ खुनिॽनु इङ्‌भोःमा काक् सुये़म्‍हाॽ नुःरिक्‍काङ् ओगप् चोगे़म्‍मे़ॽओ॥ हाराॽ युम्‍मिल्‍ले़ कुजाःन् कुजागे़नुॽबा चोगुबा कुइसिःक् खिनिॽ पाःन्‍छेःक्‌वाःन् लुङ्‌गुम् कुधिम्‍बा नु कुघे़म् के़नुॽबा पोःङ्‌लरो, हे़क्‍केलॽरिक् वेॽहाॽ के़रे़क् नुःबा नोगप् पिमा के़सुक्‍तुम्‍सिम्‍लो॥
कुनुप्‍मा सेवा
तुखिकसरे़ इङ्‌गाॽ आयाःम्‍बेओबा इङ्‌घङ्‌ङिन् खिनिॽ के़जे़क्‍तिॽरो॥ खुने़ॽग आनिॽ लुङ्‌माॽ आदुक्‍तुम्‍बा नसानिबा नुसाॽ नु नसाःन्‍साबा माङ्‌सेवा के़जोःक्‍पा हे़क्‍क्‍याङ् दाङ्‌बाओ सेवारोबा चुम्‍लो॥ कप्‍मोबा काक् आनिगे़ पाःन्‍हाॽ खिनिॽ के़जे़क्‍तिर फाॽआङ् खुने़ॽ खिनिॽओ पाङ्‌घुङ्‌ल पत्तारो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽए हाङ्‌हाङ् के़जोगिॽरो, खुने़ॽ खिनिॽनुएबा थिक्‍पा ओने़सिमसे़न्‍नु फे़न्‍ल पत्‍लो॥ खुने़ॽ नसाःन्‍साबा नु आनिॽ लुङ्‌माॽ आदुक्‍तुम्‍बा नुसाॽरो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ कप्‍मो के़बोःङ्‌बार के़बप्‍पा काक् पाःन्‍हाॽ खिनिॽनु चे़ङ्‌सुरो॥ 10 अरिस्‍तार्खसे़न् इङ्‌गाॽनु सोरिक् पुङ्‌लाहिम्‍मो साक्‍ते़आङ् वाॽरो॥ खुने़ॽनु बरनाबासरे़ कुल्‍लाम्‍सा मर्कुसरे़ सेवा के़हाक्‍तिरो॥ मर्कुसरे़ कुयाःम्‍बेओ तगिसा ओःन्‍धाक् चोःक्‍निङ्‌ङाङ् वाॽआ॥ खिनिॽओ लःन्‍निल्‍ले़ लाङ्‌दाःक्‍मा पिरे़म्‍मे़ॽओ॥ 11 युस्‍तस मे़प्‍मनाबा ये़सुरे़आङ्‌सेवा के़हाक्‍तिआङ्‌वाॽरो॥ निङ्‌वाॽफुहाङ्‌जुम्‍मो इङ्‌गाॽनु सोरिक् याःम्‍बक् के़जोःक्‍पाहाॽओ खे़ङ्‌हाॽरक् यहुदि नसानिबासिरो॥ कङ्‌हाॽरे़ इङ्‌गाॽ आनिङ्‌वाॽओ हाङ्‌हाङ् मे़मे़त्ताङ्‌ङाङ् वाॽरो॥ 12 खिनिॽनुएबा थिक्‍पा ख्रिस्‍त ये़सुरे़ कुसेवारोबा इपाफ्रासरे़ खिनिॽ सेवा के़हाक्‍तिरो॥ खुने़ॽग खिनिॽलागि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ के़धुम्‍बा नु कुलिङ्‌धो के़गे़प्‍पा हे़क्‍क्‍याङ् काक् निङ्‌वाॽफु निङ्‌वाॽओ ताःक्‍पोगे़म्‍बा के़जोगिर फाॽआङ् सदादिङ् साॽरिक् तुवा चोगुॽरो॥ 13 इङ्‌गाॽ से़क्‍खा पाःन् मे़त्‍निङ्, खिनिॽ नु लाओदिकिया हे़क्‍क्‍याङ् हैरापोलिस ये़क्‌यक्‍कोबा ख्रिस्‍तानिहाॽरे़ लागि याम्‍बुधिक्‍काङ् खुने़ॽ याःम्‍बक् चोगुआङ् वाॽरो॥
14 आनिगे़ मिःम् चुम् सिदाॽसाम्‍बा लुका नु देमासरे़आङ् सेवा हाङ्‌सुॽरो॥ 15 लाओदिकियाबा नसानिबाहाॽ हे़क्‍क्‍याङ्‌तुत्तुगे़म्‍मा नुम्‍फास नु कुहिम्‍मो के़जुम्‍बा सेसेहुप्‍लक्‍कोबा नसानिबाहाॽओ सेवा तोःन्‍दे़म् आबिरे़म्‍मे़ॽओ॥
16 कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् खिनिॽओ निःत् चुःत्ताङ् लाओदिकियाबा सेसेहुप्‍लक्‍कोबाहाॽरे़आङ् मे़निःरुर फाॽआङ् पिरे़म्‍सिम्‍मे़ॽओ, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ हाक्‍तुङ्‌सिङ्‌बा सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् खिनिॽआङ्‌निःरे़म्‍मे़ॽओ॥ 17 अर्खिपसे़न् दाङ्‌बाल्‍ले़ के़बिरे़बा याःम्‍बक्‍किन् चक्‍मे़ल्‍लॽए चोगे़सुरे़ॽओ लॽरिक् मे़त्ते़म् आबिरे़म्‍मे़ॽओ॥
18 इङ्‌गाॽ पावलरे़ कन् सेवाःन् आबाङे आहुक्‍किल्‍ले़ साप्‍तुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽ पुङ्‌लाहिम्‍मो याक्‍काबा पाःन्‍निन् निङ्‌वाॽ इःत्ते़म्‍मे़ॽओ॥ हाराॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम्‍मिन् खिनिॽनु वाॽररो॥