3
ख्रिस्‍तओ कुसङ् हिङ्‌मन्
खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खिनिॽ ख्रिस्‍ते़न्‍नुए कुहिङ्‌वे़त् के़जोगिआङ् के़वयिबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खिनिॽ साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङोबा पाःन्‍हाॽ कोःत्ते़म्‍मे़ॽर वये़म्‍मे़ॽओ॥ खे़त्‍थोए निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुजुप्‍साङ् ले़प्‍माङ् मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ्‌नु मुक्‍साम्‍दे़न्‍नो ख्रिस्‍ते़न्‌युक्‍खुआङ् युङ्‌लो॥ कप्‍मो इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा पाःन्‍हाॽरक् मे़इःत्ते़म्‍मिन्‍ने़ॽओ, कर साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङोबा पाःन्‍हाॽओ निङ्‌वाॽ पिरे़म्‍मे़ॽओ॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ ख्रिस्‍ते़न्‌स्‍ये़ःल्‍ले़ खिनिॽआङ् खुने़ॽनुए के़स्‍ये़ॽइआङ् के़वयिॽरो, हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ से़क्‍खाबा ने़त्तिगे़न् हिङ्‌मन्‍निन् ख्रिस्‍ते़न्‍नु निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङो चिक्‍खे़आङ् वाॽरो॥ खिनिॽ से़क्‍खाबा ने़त्तिगे़न् हिङ्‌मन्‍निङ्‌ग ख्रिस्‍तरो॥ खुने़ॽ इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो थाःम्‍सिङ्‌ङिल्‍ले़ खिनिॽआङ् खुने़ॽनुए मिमिदिङ्‌ङो के़धाःम्‍मासिरो॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ मे़न्‍छुमाॽ नु ये़म्‍बित्‍छाॽहाॽ चाराम्‍मा पाःन्‍निन्, चिःन्‍जिन्‍बा के़जोःक्‍पा याःम्‍बक्, चाराम्‍मा निङ्‌वाॽ चोःक्‍मान्, फे़न् याःम्‍बक् चोःक्‍मान् नु खिःम्‌यक् चोःक्‍मान् हे़क्‍तङ्‌बा नासिङ्‌गे़न् थक्‍कोबा नोस्रङ्‌गे़न् ये़प्‍ले़क्‍हाॽग नावाइत्‍लाःन् माङ्‌घःमनाबारो॥ खिनिॽ खे़न् काक् युक्‍ते़म्‍मे़ॽओ॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ अक्‍तङ्‌बा याःम्‍बक् के़जोःक्‍पाहाॽ सम्‍दाङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसाक्‍के़न्‍निन् चुक्‍लो॥ उन्‍छोःन्‍बा खिनिॽ हिङ्‌मन्‍नो बा अक्‍तङ्‌बा पाःन्‍हाॽ के़जोःक्‍पा के़वयिरो॥ कर आल्‍लोग खिनिॽआङ् सिक् पोःक्‍मान्, साक्‍के़न्‍निन्, नाहे़म्‍मान्, हिनाःम् मे़त्‍छिङ्‌मान्‌, मे़न्‍छिक्‍क्रा पाःन्‍हाॽ काक् ले़प्‍मा तेःमाए पोःङ्‌लो॥ खिनिॽ इङ्‌ले़क् मे़मे़त्तासिम्‍मिन्‍ने़ॽओ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌ग तगिबा लायोबा सुत्‍नाःन् नु ताप्‍फे़ःम्‍बा ये़प्‍ले़क्‍हाॽ काक् के़ले़रुम् के़देःसुम्‍माङ् के़वयिॽ, 10 हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽग कुसङ् सुत्‍नाःन् तेःत् हे़क्‍के के़जाक्‍खुम्‍माङ् के़वयिॽरो॥ खिनिॽग नावागे़न् चइःत्‍दाङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् कुसिङ् के़निःत्तुम्‍माङ् खुने़ॽ कुइःत् हे़क्‍के के़बोःक्‍खिर के़बत्‍छिरो॥ 11 आल्‍ल थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ् नु यहुदि, हर्दो के़हे़क्‍पा नु हर्दो मे़न्‍हे़क्‍मनाबा, खासिङ् के़निःप्‍पा नु खासिङ् मे़न्‍निःप्‍मनाबा, योःक् नु चोःक्‌युम्‍भोबाहाॽ से़न्‍छिङ्‌मा होःप्‍लो, कर ख्रिस्‍ते़न‍लक् के़ये़क्‍पा चोःक्, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ काक् पाःन्‍हाॽओए वाॽरो॥ 12 हे़क्‍केःल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेगुसिबा मनाहाॽ, सेसे नु साॽरिक् लुङ्‌माॽ तुक्‍तुसिबाहाॽरे़, लुङ्‌दुक्‍किन्, लुङ्‌माॽ तुक्‍सिङ्‌मान्, नोनिङ्‌वाॽइन्‌, चुङ्‌जिगे़न् नःम्‍नःम् लॽमान्‌नु नासि थःप्‍मान् चाङ् कुइसिःक् चाक्‍सिङ्‌मा पोःङ्‌लो॥ 13 खिनिॽग वेॽहाॽनु नासि थःत्‍छिङ्‌मा पोःङ्‌ङाङ् निङ्‌वाॽ तुक्‍मा पाःन्‍हाॽ वाॽसाङ् ले़प्‍मि पिआसिम्‍मे़ॽओ॥ दाङ्‌बाल्‍ले़ ले़प्‍मि के़बिरिबा कुइसिःक्‍के ले़प्‍मि पिआसिम्‍मे़ॽओ॥ 14 हे़क्‍क्‍याङ् कन् के़रे़क्‍नुःल्‍ले़ यरिक्‌लुङ्‌माॽ तुक्‍कासिम्‍मे़ॽओ॥ खे़ल्‍ले़ए खिनिॽ थिक्‍हुप् पोःङ्‌मा कुलिङ्‌धो के़गे़त्तिॽरो॥ 15 हाराॽ ख्रिस्‍तरे़ कुसनारुङ्‌ङिल्‍ले़ खिनिॽ सिक्‍लुङ्‌मान् युक्‍तुररो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ सनारुङ्‌ङो वाॽमा फाॽआङ् खिनिॽग लत्‍थिक् नासिङ्‌गे़न् थक्‍को उःत्‍छिङ्‌मा के़घोःसुम्‍माङ् के़वयिॽरो॥ खिनिॽ नोगे़न्‍साबा पोःक्‍खे़म्‍मे़ॽओ॥ 16 हाराॽ ख्रिस्‍तरे़ कुबाःन्‍जाक्‍किल्‍ले़ खिनिॽ सिक्‍लुङ्‌मान् तिम्‍माङ्‌वाॽररो॥ खिनिॽ बा कन् पाःन्‍जाक्‍किल्‍ले़ हुॽआसिम्‍मे़ॽ, हे़क्‍क्‍याङ् काक् सिक्‍कुम्‍दिङ् निङ्‌वाॽओ सुजा पिआसिम्‍मे़ॽओ॥ हे़क्‍क्‍याङ् सेवा चोःक्‍मा साम्‍लोहाॽ, याम्‍साम्‍गे़न्‌साम्‍लोहाॽ नु सेसेमाङ्‌लाम् के़दाःबा साम्‍लोहाॽ साम्‍गे़मे़त्तुम्‍मिल्‍ले़ खिनिॽ सिक्‍लुङ्‌मोनुए निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नोगे़न् पिरे़म्‍मे़ॽओ॥ 17 खिनिॽ च्‍या के़बाःत्तुम्‍साङ् च्‍या के़जोगुम्‍साङ् दाङ्‌बा ये़सुरे़ कुमिङ्‌ङो चोगे़म्‍मे़ॽओ, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽलाम्‍बाए पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नोगे़न् पिरे़म्‍मे़ॽओ॥
नसानिबा हिम्‍सयङ्‌थिम्
18 मेलिङ्‌गे़न् मेःत्‍छे, खिनिॽ इत्‍थुङ्‌गे़न् ये़म्‍बाहाॽरे़ खुनिॽ युक्‍को वये़म्‍मे़ॽओ॥ अक्‍खे चोःक्‍माग दाङ्‌बाओ लाॽरुरो॥ 19 हे़क्‍क्‍याङ् इत्‍थुङ्‌गे़न् ये़म्‍बाॽसे, खिनिॽ मेलिङ्‌गे़न् मेःत्‍हाॽ ताप्‍फे़ःल्‍लिक् मे़मे़त्ते़म्‍सिम्‍मिन्‍ने़ॽ कर लुङ्‌माॽ तुक्‍ते़म्‍सिम्‍मे़ॽओ॥ 20 हिन्‍जाॽबित्‍छासे, खिनिॽ पाः माहाॽरे़ मुरा के़म्‍मे़त्तिबा पाःन्‍निन् आप्‍फाल्‍ले़साङ् खे़प्‍से़म्‍मे़ॽ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कन् पाःन्‍निल्‍ले़ दाङ्‌बाल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ तासुॽरो॥ 21 पानुदिङ् पाःसे, खिनिॽ हिन्‍जाॽबित्‍छाहाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽ मे़दुक्‍खे़म् मे़बिरे़म्‍सिम्‍मिन्‍ने़ॽओ, मे़ःन्‍ने़ फाॽग्र खुनिॽ निङ्‌वाॽ पङ्‌सिङ्‌लो॥
22 सेवारोबासे, इक्‍साबा खिनिॽ दाङ्‌बाहाॽरे़ खुनिॽ के़रे़क् पाःन् के़घे़म्‍बा पोःक्‍खे़म्‍मे़ॽओ॥ कङ्‌ग खे़ङ्‌हाॽरे़ मे़निःसुल्‍ले़ खुनिॽ निङ्‌वाॽ ताःमा पिमासिरे़ लागिरक् मे़ःन्, कर काक् कुदोःप्‍मा निङ्‌वाॽइन्‍नु दाङ्‌बा ये़सुरे़ कुमिङ्‌सो कुधाःङ्‌सोरे़ लागि चोगे़म्‍मे़ॽओ॥ 23 खिनिॽ च्‍या के़जोगुम्‍साङ् मनारे़ लागि मे़ःन्, कर दाङ्‌बाल्‍ले़ कुलागि चोःक्‍मनाबा कुइसिःक् निङ्‌वाॽ पिरे़म्‍मे़ॽर चोगे़म्‍मे़ॽओ॥ 24 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ हाङ्‌से़म् कुइसिःक् दाङ्‌बाल्‍ले़ पिनिङ् के़मे़त्तिबा लक्‍किन् खोःसुम्‍बे़ॽ के़लॽबान् के़निःसुम्‍माङ् के़वयिॽरो॥ खिनिॽ दाङ्‌बा ख्रिस्‍ते़न्‌सेवा के़जोगुम्‍ल के़वयिॽरो॥ 25 ताप्‍फे़ःम्‍बा याःम्‍बक् के़जोःक्‍पाल्‍ले़ के़साक्‍पा खुम्‍दिङ्‌खोःसुॽरो॥ खे़प्‍मोग मना एःक्‍पएःक् चोःक्‍मान् थेआङ् मे़बोःङ्‌ने़ल्‍लो॥