2
खिनिॽ नु लाओदिकिया पाङ्‌जुम्‍बा सेसेहुप्‍लक् हे़क्‍क्‍याङ् वेॽ याप्‍मि मे़न्‍दुम्‍मे के़वाॽबा के़रे़क् फुॽनुसाॽहाॽरे़ लागि स्‍याङ्‌मे़न्‍दाङ् याःम्‍बक् चोगुङ्‌ङाङ् वाॽआ के़लॽबान् कुसिङ् निःत्ते़म्‍मे़ॽ फाॽआङ् निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌लो॥ खिनिॽ के़रे़क्‍ले़ सिक्‍लुङ्‌मो हाङ्‌हाङ् के़बोःक्‍खिआङ् खिनिॽ लुङ्‌माॽ तुक्‍सिङ्‌मो थिक्‍हुप् के़बोःक्‍खिर के़लॽबा आनिङ्‌वाॽ वाॽरो, हे़क्‍केलॽरिक् खिनिॽ के़रे़क्‍ले़ कुलिङ्‌धो इःत्‍छिङ्‌साम् के़घोःसुम्‍माङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसिबिॽ पाःन्‍निन् कुसिङ्‌के़निःत्तुम्‍लरो॥ खे़न् कुसिबिॽ पाःन्‍निङ्‌ग ख्रिस्‍ते़न्‍नेरो॥ खुने़ॽए काक् सिक्‍कुम्‍दिङ् निङ्‌वाॽ नु साम्‍जिक् निङ्‌वाॽरे़ कुबुन्‍लो॥ आत्तिन्‍हाॽरे़आङ् कुघे़म्‍गे़नुॽबा पाःन्‍हाॽलाम् इङ्‌गे़मे़ल्‍ले़क्‍तिन्‍ल फाॽआङ् अक्‍खे मे़त्‍निङ्‌बारो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽग खिनिॽनु माःङ्‌घा वाॽआसाङ् आनिङ्‌वाॽइन्‌खिनिॽनु सोरिक्‍के वाॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् हिङ्‌मा के़बोःङ्‌बा हिङ्‌मन्‍नो के़हिङिबा नु ख्रिस्‍तओबा नसाःन्‍नो यो-धो मे़ल्‍लॽए के़वयिबा खे़प्‍सुङ्‌ङाङ् साॽरिक्‌सःत्तारो॥
चक्‍मे़ल्‍लॽए ख्रिस्‍तओ हिङ्‌मा
हे़क्‍केःल्‍ले़ आक्‍खेलॽरिक् ख्रिस्‍त ये़सु दाङ्‌बे़न् नसाःन् के़जोगुम् हे़क्‍केलॽरिक्‍के खुने़ॽनु थिक्‍हुप् पोःक्‍खे़म्‍मे़ॽआङ् चक्‍मे़ल्‍लॽए हिङे़म्‍मे़ॽओ॥ खुने़ॽओ, के़हुॽआसिबा निसाम्‍मो, साःप् लेःत्ते़म्‍मे़ॽआङ् पोःरे़म्‍मे़ॽ, नसाःन्‍नो के़धुम्‍बा पोःक्‍खे़म्‍मे़ॽर दाङ्‌बान् सदादिङ् नोगे़न् पिरे़म्‍मे़ॽओ॥
सिङ्‌सिङ् लॽरे़म्‍मे़ॽओ, मे़ःङ्‌ग्र मे़न्‍छाम् याप्‍मिरे़ मे़जोगुबा कुघे़म्‍गे़नुॽबा इङ्‌ले़क्‍पा निसाम्‍हाॽरे़ के़युक्‍तिॽरो॥ खे़न् निसाम्‍हाॽग ख्रिस्‍तलाम् मे़ःन्, कर मे़न्‍छाम्‍थाःक्‍लाम् के़युःबा थिम् नु इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा कुहेःक्‍सिङ्‌मोबा हने़बा खाहुन्‍लाम् के़दाःबारक्लो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ ख्रिस्‍तओरक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नासिङ्‌गे़न् थक्‍को कुलिङ्‌धो के़त्‍लो॥ 10 हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽओए खिनिॽ कुलिङ्‌धो के़प्‍मान् के़घोःसुम्‍माङ् वाॽरो॥ खुने़ॽग काक् मुक्‍साम् नु युक् सम्‍दाङ् युक्‍साबारो॥
11 हर्दो हे़क्‍माल्‍ले़ नासिङ्‌गे़न् थक्‍लाम् ने़क्‍सा से़म्‍बेःक्‍पा कुइसिःक् ख्रिस्‍तरे़ कुहर्दो हे़क्‍माल्‍ले़ खिनिॽ लायो चोःक्‍मा निङ्‌वाॽइन्‌से़न्‍दुदेॽरुआङ् वाॽरो॥ कङ्‌ग मे़न्‍छाम् हुक्‍कोलाम् पोःक्‍खे़बा मे़ःन्, कर ख्रिस्‍तलाम् पोःक्‍खे़बारो॥ 12 बप्‍तिस्‍मा के़बोःक्‍खिल्‍ले़ ख्रिस्‍ते़न्‍नु सोरिक् के़हुमि, हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽ कुसिवे़त्‍लाम् कुहिङ्‌वे़त्‌चोगुबा मुक्‍साम्‍मो खिनिॽ नसाःन् के़जोगुम्‍बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खुने़ॽनु सोरिक् के़हिङिआङ् के़वयिॽरो॥
13 खिनिॽग लायोबा नु निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमना के़होःप्‍तिबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खिनिॽ याम्‍साम्‍मो कुसिवे़त् के़वयि, कर आल्‍लोग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुहिङ्‌वे़त्‌के़जोगिआङ् के़वयिॽरो॥ खुने़ॽ आनिॽ काक् लायोहाॽ ले़प्‍मि आबिरे़आङ् वाॽ॥ 14 हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आनिॽ तक्‍ले़ङ्‌वाओ के़बप्‍पा आप्‍तिक् सक्‍हाॽ थे़ःक्‍खुदेःसुआङ् खुने़ॽ खे़न् के़रे़क् सिलाम्‍साक्‍मा सिङ्सम्‍दाङ् खिप्‍सुआङ् खे़त्तुदेःसुरो॥ 15 हे़क्‍केलॽरिक्‍के निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ फे़न्‍साम्‍हाॽरे़ खुनिॽ मुक्‍साम्‍हाॽ नु युक्‍हाॽ नाप्‍तुसिआङ् ख्रिस्‍तरे़ कुसिलाम्साक्‍मा सिङ्‌ङो थङ् नाःन्‍दुसि, हे़क्‍केलॽरिक्‍के के़रे़क्‍ले़ मे़निःसुर खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ नाधाःसु पिरुसिरो॥
16 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आत्तिन्‍हाॽरे़आङ् साम्‌यो तङ्‌नाम्, लासिबा ससाङ्‌स्रोःत्, नाःम्‍सिङ्‌ये़न्‍नो नु चामनाबा थुङ्‌मनाबा पाःन्‍हाॽओ आप्‍तिक् के़मे़न्‍गुःत्तिन्‍लरो॥ 17 कन् पाःन्‍हाॽग के़दाःबा पाःन्‍हाॽरे़न् साम्‍म्रिःप्‍पारक् वये़रो, कर से़क्‍खा पाःन्‍निङ्‌ग ख्रिस्‍तरो॥ 18 आनिगे़ सुफो निःम्‍मना लॽरिक् के़बाःप्‍पार, निगे़दे़प्‍पा पाःन्‍नोरक् चुङ्‌जिगे़न् नःम्‍नःम्‍बा ओसेःन्‍धाक्‍सिङ्‌मा कुसिराॽ के़धाङ्‌बा हे़क्‍क्‍याङ् माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽ सेवा के़जोःक्‍पाहाॽआङ् मे़वाॽरो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ हाङ्‌से़म् मे़ङ्‌घोःमनाबा के़मे़न्‍जोगिन्‍लरो॥ कङ्‌हाॽग थेनाधे लायोबा निङ्‌वाॽओ आङ्‌दिङ् मे़लॽरो॥ 19 कर खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ नासिङ्‌गे़न् थक्‍किल्‍ले़ कुधे़गेःक् ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‍नु थेआङ् तङ्‌जुम् होःप्‍लो॥ कङ्‌ग खुने़ॽलाम्‍बा नासिङ्‌गे़न् थक्‍ले़न् काक् याम्‍लक्‍किल्‍ले़ कम्‍ब्राङ् खोःसुॽ हे़क्‍क्‍याङ् थिक्‍हुप् पोःङ्‌ङाङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ हे़क्‍के पोःर पेःक्‍लो॥
20-21 खिनिॽ ख्रिस्‍ते़न्‍नु सोरिक् के़स्‍ये़ॽइबारो, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽए इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक् कुहेःक्‍सिङ्‌माआङ्‌धोबा हने़बा खाहुन्‍लाम् चोःक्‌युम्‍भो के़बिरिआङ् वाॽरो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ कन् ओगप् मे़जोगे़न्‍ने़ॽ, खे़न् मे़साॽरे़न्‍ने़ॽ, हे़क्‍क्‍याङ् मे़सुसे़न्‍ने़ॽ के़लॽबा इक्‍साबा थिम्‍हाॽ थेआङ् के़इःत्तुम् के़नाःत्तुबाबे? 22 कन् पाःन्‍हाॽग ओगप् चोःक्‍माआङ् माबेःक्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कङ्‌हाॽग मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽरे़ मे़युक्‍खुबा निसाम् नु थिम्‍हाॽरक्‍लो॥ 23 खे़न् हे़क्‍तङ्‌बा थिम्‍हाॽग साम्‌योबा याःम्‍बक् चोःक्‍मा, चुङ्‌जिगे़न् नःम्‍नःम्‍बा ले़ङ्‌सिङ्‌मा नु नासिङ्‌गे़न् थक्‍को तुक्‍खे चाःत्‍छिङ्‌मा सिक्‍कुम्‍दिङ् निङ्‌वाॽ हे़क्‍के लॽ, कर कल्‍ले़ नासिङ्‌गे़न् थक्‍कोबा नोस्रङ्‌ङिल्‍ले़न् फे़न् निङ्‌वाॽइन्‌युक्‍मा मे़सुक्‍तुन्‍लो॥