पावलरे़ कलस्‍सिहाॽ हाक्‍तुसिबा सक्‍इङ्‌घङ्
निःसुम्
कङ्‌ग पावलरे़ कलस्‍सि ये़क्‌यक्‍कोबा सेसेहुप्‍लक्‍को के़वाॽबा नसानिबाहाॽ हाक्‍तुसिबा सक्‍इङ्‌घङ्‌लो॥ कन् सेसेहुप्‍लक्‍किन् पावलरे़ हेःक्‍तुबा मे़ःन्‍लो, हे़क्‍केसाङ् कन् ये़क्‌यक्‍किन् खुने़ॽ याःक्‍ते़बा लाजेॽइल्‍ले़ कुबेसाङ् ने़स्‍से़आङ् खे़न् सेसेहुप्‍लक्‍किन् कम्‍ब्राङ् मे़प्‍मा आबाङेआङ् लक्‍पे़न्‍साबा चोःक्‍का लॽरिक्‌निङ्‌वाॽ इःत्तुआङ् वये़रो॥ कन् सेसेहुप्‍लक्‍को माङ्‌सेवा चोःक्‍से़ पावलरे़ मनाहाॽ एफिसस ये़क्‌यक्‍लाम् पाङ्‌घुसिआङ् वये़रो॥ कलस्‍सिबा सेसेहुप्‍लक्‍को इङ्‌ले़क्‍पा सिक्‍साम्‍बाहाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् कुसिङ्‌निःप्‍मा नु से़क्‍खाए से़न्‍लप् खोःमारे़ “याम्‍साम्मिल्‍ले़न्‌हाङ्‌युक्‍पे़न्‌नु मुक्‍साम्‍हाॽ” सेवा चोःक्‍मासि पोःङ् लॽरिक् नसानिबाहाॽ साक्‍के़ल्‍ले़क्‍को मे़धासुसिआङ् मे़वये़रो॥ हे़क्‍केरक् मे़ःन्, कर खे़ङ्‌हाॽरे़ग हर्दो हे़क्‍मा पोःङ्, चामा थुङ्‌माओआङ् अक्‍तङ्‌बा थिम्‍हाॽ इःप्‍मा नाःप्‍मा पोःङ् लॽरिक् खुनिॽ निसाम्‍हाॽ मे़हुॽरुसिआङ् मे़वये़रो॥
हे़क्‍तङ्‌बा निसाम्‍हाॽग से़क्‍खाबा ख्रिस्‍तानि निसाम्‍मिल्‍ले़ अप्‍मा पोःङ् फाॽआङ् पावलरे़ कलस्‍सिहाॽ सक्‍इङ्‌घङ् साप्‍तुआङ् हाक्‍तुसिरो॥ खुने़ॽ कुनोगप्‍पिल्‍ले़न् से़क्‍खाबा पाःन् अक्‍तङ्‌बा वाॽ–ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुलिङ्‌धो के़गे़प्‍पा से़न्‍लप् पिमा आसुक्, कर कन् वेॽस्‍मा साम्‌यो पाःन्‍हाॽ नु साक्‍थिम्‍हाॽरे़ग मनाहाॽ खुने़ॽलाम् लाःत्‍लाःत् चोगुसिॽ॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मान् ख्रिस्‍तलाम्‍बा चोगु हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽलाम्‍बाए खे़न् इक्‍सा खाम्‍बेःक्‍कोबा मनाहाॽ आबाङे खुने़ॽओ तारुसिरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् मनाहाॽरे़ से़न्‍लप् खोःमारे़ लागि ख्रिस्‍ते़न्‍नु थिक्‍हुप् पोःङ्‌माए पोःङ्‌लो॥ हे़क्‍केलॽरिक् पावलरे़ नसानिबाहाॽरे़ खुनिॽ हिङ्‌मन्‍नो चाहाबा के़जोःक्‍पा कन् निसाम्‍मिल्‍ले़न् यम्‍बा कुबिहाॽ चे़क्‍तुसिरो॥
पावलरे़ साप्‍तुबा कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् तुखिकसे़ल्‍ले़ कलस्‍सि ये़क्‌यक्‍को तेॽरुआङ् वये़॥ खे़न्‍नु सोरिक् के़बेःक्‍पा मनाःङ्‌ग योःक्‍पा ओने़सिमसे़न् वये़॥ बा खे़न् ओने़सिमसे़ल्‍ले़ कुलागि पावलरे़ फिलेमोन मे़प्‍मनाबा सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् साप्‍तुआङ् हाङुआङ् वये़रो॥
थामिङ्‌
निःसुम् १.१-८
ख्रिस्‍तरे़ कुये़प्‍ले़क् नु कुयाःम्‍बक् १.९-२.१९
ख्रिस्‍तओ के़वाॽबा कुसङ् हिङ्‌मन् २.२०-४.६
कुनुप्‍मा ४.७-१८
1
1-2 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेगुसिबा कलस्‍सि* ये़क्‌यक्‍को के़वाॽबा ख्रिस्‍ते़न्‌नसाःन् के़जोःक्‍पा नसानिबासे निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ख्रिस्‍त ये़सुरे़ कुसेःक्‌युक्‍मिबा पोःङ्‌से़ सेगाङ्‌बा इङ्‌गाॽ पावल नु आनिॽ नुसाॽ तिमोथिरे़ कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् हाक्‍कासिगे़बारो॥ आनिॽ पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सनारुङ् नु लुङ्‌गुम् के़बिरिररो॥
नोगे़न् नु तुवा
आनिगे़ खिनिॽ लागि तुवा चोगुम्‍बे़ल्‍ले़ आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ पानुदिङ् कुम्‍बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् सदादिङ् नोगे़न् पिरुम्‍बे़ॽरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽ ख्रिस्‍त ये़सुःन्‌नसाःन् के़जोगुम्‍बान्‌हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ काक् सेसे कुमनाहाॽ लुङ्‌माॽ के़दुक्‍तुम्‍सिम्‍बा पाःन्‍निन् आनिगे़ खे़प्‍सुम्‍बे़आङ् वयिगे़रो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽ थे निङ्‌साङ् के़जोगुम्‍माङ् के़वयिॽ खे़न् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो नुःरिक्‍काङ् याङ्‌घोःत्ते़आङ्‌वाॽरो॥ तगि खिनिॽ से़क्‍खाबा पाःन्‍जाक्‍किन् के़घे़प्‍सुम्‍माङ् के़वयिल्‍ले़सा कन् निङ्‌साङ्‌ङिल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ के़घे़प्‍सुम्‍माङ् के़वयि॥ खे़ङ्‌ग सुनाइङ्‌ङिन्‍नेरो॥ खिनिॽ सुनाइङ्‌ङिन् के़घे़प्‍सुम् हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम्‍मिन् काक् से़क्‍खाओ कुसिङ्‌के़निःत्तुम्‍बा ये़न्‍नाङ्‌धो खिनिॽ लुम्‍मो पोःङ्‌ल पप्‍पा हे़क्‍केए काक् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो आत्तिसाङ् मनालुम्‍मो सुनाइङ्‌ङिल्‍ले़ मुॽइसाम् तारुर पोःर पत्‍लो॥ खे़न् पाःन्‍निन् आनिगे़नु सोरिक्‌माङ्‌सेवा याःम्‍बक् के़जोःक्‍पा इपाफ्रासलाम् के़हुॽआसिआङ् के़वयिॽरो॥ खुने़ॽग लुङ्‌माॽ तुक्‍तुम्‍बे़बा आनिगे़ ले़क्‌वा खिनिॽ लुम्‍मो ख्रिस्‍तरे़ कुनसाःन्‍साबा माङ्‌सेवा के़जोःक्‍पारो॥ सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ खिनिॽ वेॽहाॽ लुङ्‌माॽ के़दुक्‍पा के़जोगिबा पाःन्‍निन् खुने़ॽ याप्‍मि चे़क्‍ते़रो॥
खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खिनिॽ याःम्‍बेओ आनिगे़ खे़प्‍सुम्‍बे़आङ्‌धोए खिनिॽ लागि चक्‍मे़ल्‍लॽए तुवा चोगुम्‍बे़रो॥ सिक्‍कुम्‍दिङ् निङ्‌वाॽ नु इःत्‍छिङ्‌साम्‍लाम् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ साम्‍जिक्‍गे़न् कुनिङ्‌वाॽइल्‍ले़ खिनिॽ के़धिम्‍सिर फाॽआङ् तुवा चोगुम्‍बे़रो॥ 10 हे़क्‍क्‍याङ् दाङ्‌बा ये़सुःन् लाॽरुबा हिङ्‌मन्‍नो सुम्‍बोधासाबा के़बोःक्‍खिर, हे़क्‍केलॽरिक् काक् परिक्‍ले़ खुने़ॽ कुनिङ्‌वाॽ के़दाःसुम्‍ल हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् आल्‍लसाङ् नुःरिक्‍काङ् कुसिङ्‌निःप्‍मा के़सुक्‍तुम्‍माङ् काक् नुःबा याःम्‍बक्‍किल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ के़दाःसुम्‍ल फाॽआङ् आनिगे़ तुवा चोगुम्‍बे़रो॥ 11 खुने़ॽ कुमिमिदिङ्‌गे़न् कुमुक्‍साम्‍लाम्‍बा खिनिॽ के़धुम्‍बा के़बोःक्‍खिर फाॽआङ् आनिगे़ तुवा चोगुम्‍बे़, हे़क्‍केलॽरिक् खिनिॽ चाहाबा के़जोगिबा काक् निङ्‌वाॽ हाङ्‌गे़म्‍सिङ्‌मान् नु नासि थःप्‍मान् के़घोःसुम्‍लरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् सःप्‍मे़ल्‍ले़ कुधिम् के़बोःक्‍खिररो, 12 हे़क्‍क्‍याङ् सदादिङ् पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नोगे़न् पिमा पोःङ्, खुने़ॽए निङ्‌वाॽफुहाङ्‌जुम्‍ले़न् ओःत्तिओ के़वाॽबा ख्रिस्‍तरे़ कुसेसे मनाहाॽरे़ मे़घोःसुबा लक् के़घोःबा आजोगे़आङ् आवाॽरो॥ 13 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽए माक्‍चिगे़न् खादाम्‍माल्‍ले़न् हाङ्‌जुम्‍लाम् आसे़ःप्‍ते़आङ् आबुगे़न् कुमिःम् कुस्‍साःल्‍ले़ कुहाङ्‌जुम्‍मो आनिॽ आदाःरे़आङ् वाॽरो॥ 14 निङ्‌वाॽफुसाःलाम् आनिॽ चोःक्‌युम्‍भो आबिरे़, हे़क्‍क्‍याङ् काक् आनिॽ आजोगुम्‍बा लायोहाॽ ले़प्‍मि आबिरे़रो॥
ख्रिस्‍ते़न्‌काक्‍नुःल्‍ले़ यम्‍बा
15 ख्रिस्‍ते़न्‌मे़न्‍नि मे़न्‍धाःप् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुइःत्‍लो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ काक् पाःन्‍हाॽ चोःक्‍मानुःल्‍ले़ तगिए खुने़ॽ वये़, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽए काक् नावागे़न् चइःत् सम्‍दाङ् युक्‍साबा चोःक्‍लो॥ 16 ख्रिस्‍तलाम् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ् नु इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा काक् नावागे़न् चइःत् ने़स्‍सुबारो॥ खुने़ॽग निगे़धाःप्‍पा नु निमे़न्‍धाःप्‍मना पाःन्‍हाॽ, हाङ्‌हाॽ नु हाङ्‌जुम्‍हाॽ, हाङ्‌गे़जोःक्‍पाहाॽ नु युक्‍साबाहाॽआङ् चोगुसिबारो॥ काक् पाःन्‍हाॽरे़न् नावागे़न् चइःत्तिन् ख्रिस्‍तलाम् नु ख्रिस्‍तरे़ कुलागिए पोःक्‍खे़बारो॥ 17 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ नावागे़न् चइःत् ने़मानुःल्‍ले़ तगिए खुने़ॽ वये़, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽओ काक् पाःन्‍हाॽ सोसोरिक् हुप्‍सिङ्‌ङाङ् पत्‍लो॥ 18 हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ नासिङ्‌गे़न् कुधक्‍किन् सेसेहुप्‍लक्‍लो, खे़न् सेसेहुप्‍लक्‍किल्‍ले़ कुधे़गेःक्‍पाङ्‌ग खुने़ॽएरो॥ खुने़ॽग तोलिङ्‌सोमु, हे़क्‍क्‍याङ् सिःमे़न्‍लाम् याम्‍मो के़हिङ्‌बा काक्‍को तुम्‍बारो, हे़क्‍केलॽरिक्‍के खुने़ॽ काक् सम्‍दाङ् युक्‍साबा चोःक्‍लो॥ 19 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ काक् कुलिङ्‌धो के़प्‍मान् ये़सु ख्रिस्‍तओ ने़मा कुसिराॽ थाङे़रो॥ 20 हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सिलाम्‍साक्‍मा सिङ्‌सम्‍दाङ् ये़सुरे़ कुमाक्‍खिॽइन् वादेःन्‍दुबाओलाम्‍बा आबाङेलागि सनारुङ् चोगुआङ् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक् नु ताङ्‌साक्‍पोबा के़रे़क् पाःन्‍हाॽ याम्‍मो आबाङे खुने़ॽओ नादङ् चोगुआङ् नुःक्‍तु तारुरो॥ 21 पेबा ये़म्‍मो खिनिॽ फे़न् याःम्‍बक्‍किल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खिनिॽ निङ्‌वाॽओ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌मि के़बोःक्‍खिआङ् के़वयिरो॥ खिनिॽ खुने़ॽलाम्‍बा के़से़न्‍दिआङ् माःङ्‌घा के़वयिरो॥ 22 कर आल्‍लोग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आबाङे कुदगि सेसेसाङ्‌साङ् नु आप्‍तिक्‌मे़ःन्‍नेबा चोःक्‍मासि फाॽआङ् ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुसिलाम्‍साक्‍मा सिङ्सम्‍दाङ्‌बा कुसिःमे़न्‍लाम्‍बा नादङ्‌ङो के़दाःरिआङ् वाॽरो॥ 23 कर खिनिॽ के़घे़प्‍सुम्‍बा सुनाइङ्‌ङिल्‍ले़ निङ्‌साङ्‌ङो मे़म्‍मुन्‍ने नु ताप्‍मे़म्‍बे़ॽए हे़क्‍क्‍याङ् चक्‍मे़ल्‍लॽए नसाःन् चोःक्‍माए पोःङ्‌लो॥ हाबा कन् सुनाइङ्‌ङिन् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा काक् मे़न्‍छाम् सुवाङ्‌हाॽओ इङ्‌मे़भोःसुआङ् वाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् सुनाइङ्‌ङिन् इङ्‌भोःमा फाॽआङ् इङ्‌गाॽ पावले़न् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसेवारोबा पोःक्‍खाङ्‌लो॥
पावलरे़ सेसेहुप्‍लक्‍किल्‍ले़ लागि चोगुबा याम्‍बुधिक्
24 ये़सु ख्रिस्‍तरे़ नासिङ्‌गे़न् कुधक्‍किङ्‌ग सेसेहुप्‍लक्‍लो, खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ इङ्‌गाॽग खिनिॽ लागि इनोगे़न् तुक्‍खेहाॽ नासिङ्‌गे़न् आधक्‍को थम्‍मा सःत्तारो॥ थम्‍मा के़बोःङ्‌बा ख्रिस्‍तरे़ इनोगे़न् कुदुक्‍खेहाॽ इङ्‌गाॽ थरुङ्‌लो॥ 25 इङ्‌गाॽ सेसेहुप्‍लक्‍ले़न् सेवारोबा पोःक्‍खाङ्‌लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफु पाःन्‍जाक्‍किन् काक् कुधिम्‍मो खिनिॽओ इङ्‌भोःसे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ इङ्‌गाॽ सेःक्‌युक् चोगाङ्‌ङाङ् वाॽआरो 26 कन् सिबिॽ पाःन्‍हाॽग उनाहुरिआङ्धो पेबा मे़न्‍छाम् थाःक्‍हाॽओ चिक्‍खुआङ्‌वये़, कर आल्‍लो निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेसे कुमनाहाॽ ओःन्‍धाक्‍तुसिआङ् वाॽरो॥ 27 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमनाहाॽ कुमिमिदिङ्‌गे़न् इमे़ल्‍लुङ्‌बा सिबिॽ पाःन्‍निन् थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽ ओसेःन्‍दाङ् चोःक्‍मा खुने़ॽ कुसिराॽ थाङे़आङ् वाॽरो॥ ख्रिस्‍ते़न्‌खिनिॽओ वाॽबान्‍ने सिबिॽ पाःन्‍लो, खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ के़दाःबा कुमिमिदिङ्‌गे़न् लक्‍किन् खिनिॽ के़घोःसुम्‍लो॥
28 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आत्ति पिगिगे़ॽसाङ् काक् मनाहाॽ ख्रिस्‍तरे़ कुयाःम्‍बेओ इङ्‌भोःसुम्‍सिम्‍बे़ॽरो॥ खे़ङ्‌हाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ पिरिगे़बा काक् सिक्‍कुम्‍मिल्‍ले़ साम्‍दिङ् नु खाहुन् पिरुम्‍सिम्‍बे़ॽ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ ख्रिस्‍ते़न्‍नु थिक्‍हुप् पोःङ्‌मान् कुलिङ्‌धो के़त्‍ल लॽरिक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङो काक् मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽ तोःम्‍मासि आनिगे़ निङ्‌वाॽ कत्तुम्‍बे़रो॥ 29 कन् याःम्‍बक्‍को ख्रिस्‍तरे़ पिराङ्‌बा आसिगाङ् याःम्‍बक् के़जोःक्‍पा पयम् यम्‍बा मुक्‍साम्‍लाम् याम्‍बुधिक्‍काङ् स्‍याङ्‌मे़न्‍दाङ् पत्तारो॥
* 1:1-2 कलस्‍सि–कन्‌ये़क्‌यक्‍किन् उन्‍छेःन्‍बा ये़म्‍मो एसिया माइनरबा लत्‍छा के़ये़क्‍पा ये़क्‌यक् (अक्‍खेःल्‍ले़ तर्कि मे़मे़त्तु) वये़रो॥ पावलरे़ एफिससओ सुनाइङ् हुॽरुसिल्‍ले़ खे़प्‍मो एपाफ्रास मे़प्‍मनाबा मनाधिक् वये़॥ हे़क्‍क्‍याङ् एपाफ्रासे़न् कलस्‍सि ये़क्‌यक्‍को पेआङ् खे़प्‍मोबा मनाहाॽ सुनाइङ् हुॽरुसि॥