4
खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, हे़क्‍केलॽरिक् दाङ्‌बान् चक्‍मे़ल्‍लॽए नसाःन् चोगे़म्‍मे़ॽओ॥ इङ्‌गाॽ लुङ्‌माॽ तुक्‍निङ् हे़क्‍क्‍याङ् निःमा निङ्‌वाॽ चोःक्‍निङ्, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽए आसःप्‍मान् नु आयाःम्‍बक्‍किल्‍ले़न् थुम्‍घोनिङ्‌लो॥
हाङ्‌हाङ्‌बा ताॽजे़ङ्‌हाॽ
आल्‍ल इङ्‌गाॽ खे़न् ने़प्‍फु मे़न्‍छुमाॽ इयोदियाःन् नु सुन्‍तुखेःन् दाङ्‌बाल्‍ले़ कुमना वाॽसिबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ नादङ् चोःक्‍सिर फाॽआङ् पेलि फाक्‍कारो॥ हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽ इरे़ खोःप्‍तुबा आन्‍जुम्‍मे, कन् मे़न्‍छुमाहाॽ कुभाॽ पिरे़से़ॽ फाॽआङ् मे़त्‍ने़ॽरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ग सुनाइङ् इङ्‌भोःमा याःम्‍बक्‍किन् इङ्‌गाॽनु याम्‍बुधिक्‍काङ् चोगे़त्‍छु॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ क्‍लेमे़न्‍त हे़क्‍क्‍याङ् वेॽ इङ्‌गाॽनु याःम्‍बक् के़जोःक्‍पा चुम्‍हाॽनुआङ् याःम्‍बक् चोगे़त्‍छुरो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ मिङ्‌ङिन् हिङ्‌मन्‍ले़न् साप्‍पन्‍नो साप्‍ते़आङ् पत्‍लो॥
दाङ्‌बान्‍नु खिनिॽ थिक्‍हुप् के़वयिबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ सदादिङ् सःत्ते़म्‍मे़ॽओ॥ याम्‍मोआङ्‌मे़त्‍निङ्–सःत्ते़म्‍मे़ॽओ! खिनिॽ सुम्‍सुम् लॽमाङ्‌ग वेॽ के़रे़क्‍ले़ मे़निःसुररो॥ दाङ्‌बाङ्‌ग निःत्ताङ्‌ङे वाॽरो॥
आत्तिन् पाःन्‍नोआङ् निङ्‌साम्‍मो मे़ध्‍ये़म्‍मिन्‍ने़ॽओ, कर के़रे़क् पाःन्‍हाॽरे़ लागि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नोगे़न् पिरे़म्‍मे़ॽर तुवा नु ये़क्‍पेलिलाम्‍बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङो खिनिॽ पेलिहाॽ तोःन्‍दे़म्‍मे़ॽओ॥ हे़क्‍क्‍याङ् मे़न्‍छाम् निङ्‌वाॽरे़ कुसिङ्‌निःप्‍मा सुक्‍मे़न्‍दे़प्‍मनाबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसनारुङ्‌ङिल्‍ले़ए खिनिॽ सिक्‍लुङ्‌मा नु निङ्‌वाॽइन्‌ख्रिस्‍त ये़सुओ ताङ्‌से़ःप्‍तुॽरो॥
आल्‍ल कुनुप्‍मो, आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, आत्तिन् पाःन्‍निन् से़क्‍खाबा, सुम्‍बोधाबा, कुदोःप्‍मा, सेसेबा, सिराॽ के़धाङ्‌बा, इङ्‌धाःङ् पिमा लाॽरुबा, आत्तिन् पाःन्‍निन् साॽरिक् नुःबा नु ने़म्‍भोःमा लाॽरुबा चोःक्, खे़न् पाःन्‍हाॽए निङ्‌वाॽ पिरे़म्‍मे़ॽओ॥ इङ्‌गाॽलाम् के़हुॽआसिबा, के़घोःसुम्‍बा, के़घे़प्‍सुम्‍बा, हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽओ के़निःसुम्‍बा पाःन्‍हाॽ कुइसिःक् चोगे़म्‍मे़ॽओ॥ हे़क्‍केलॽरिक् सनारुङ् के़बिबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् खिनिॽनु वाॽरो॥
कुभाॽ याङ्‌ले़ लागि नोगे़न्
10 इङ्‌गाॽ दाङ्‌बान् साॽरिक् कुनारा फोःसुङ्‌लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽ याम्‍मो याप्‍मि लुङ्‌माॽ तुक्‍मा के़हेःक्‍तिरो॥ से़क्‍खाःल्‍ले़ खिनिॽ याप्‍मि लुङ्‌माॽ के़दुक्‍तिआङ् वाॽ, कर खे़न् ओसेःन्‍धाक्‍मा सुये़म्‍मिन्‍ने मे़ङ्‌घोए के़वयिरो॥ 11 इङ्‌गाॽग चाहाबो वाॽआ फाॽआङ् अक्‍खेलॽरिक् पाःत्तुङ्‌बा मे़ःन्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽनु वाॽसाङ् होःप्‍साङ् निङ्‌वाॽ तामाआङ् वाॽमा हुॽसिङ्‌ङाङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ 12 इङ्‌गाॽ चाहाबो वाॽमा नु यरिक् कप्‍मा फाॽइन् थे़माबे फाॽआङ् कुसिङ् निःत्तुङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् आक्‍तङ्‌बा याक्‍नाम्‍मो वाॽआसाङ्, चामा थुङ्‌मा इग्र साक्‍मे़न्‍जा वाॽमा पोःङ्‌साङ्, यरिक् कप्‍मा इग्र चाहाबाओ वाॽमा पोःङ्‌साङ्, निङ्‌वाॽ तामाआङ् वाॽमा के़लॽबा पाःन्‍निन् हुॽसिङाङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ 13 इङ्‌गाॽग दाङ्‌बाल्‍ले़ के़धुम्‍बा चोःक्‍काबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ काक् पाःन्‍हाॽ चोःक्‍मा सुक्‍तुङ्‌लो॥
14 हे़क्‍केसाङ् खिनिॽ इनोगे़न् आदुक्‍खेओ कुभाॽ याप्‍मि के़बिरिबान् नुःबाए के़जोगुम्‍लो॥ 15 काक्‍नुःल्‍ले़ तगि खिनिॽओ सुनाइङ्‌ङिन् तारुङ्‌ङाङ् मे़सेदोनिया थुम्‍मोलाम् थासिङ्‌ङाङ्‌ङिल्‍ले़ वेॽ आत्तिन् सेसेहुप्‍लक्‍हाॽरे़आङ् कुभाॽ मे़म्‍बिराङ्‌ङिन्‍लो, कर खिनिॽ फिलिप्‍पिबाहाॽरे़रक् कुभाॽ याङ् याप्‍मि के़बिरिबान् के़निःसुम्‍लो॥ 16 हे़क्‍केलॽरिक् इङ्‌गाॽ थिस्‍सलोनिका ये़क्‌यक्‍को वयाङ्‌ङिल्‍ले़ चाहाबो वयाङ्, हे़क्‍केःल्‍ले़ खिनिॽ थिक्‍ले़ङ् निले़ङ् कुभाॽ याङ् याप्‍मि आगे़हाक्‍तिरो॥ 17 इङ्‌गाॽ खिनिॽलाम् कुभाॽ खोःमा फाॽआङ्‌ग मे़ःन्‍लो, कर कुभाॽ याप्‍मि के़बिरिबालाम् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ हाङ्‌वा मुॽइसाम्‍मिन् खिनिॽ के़बिरिर के़लॽबा आनिङ्‌वाॽ वाॽरो॥ 18 कन् ये़म्‍मो इङ्‌गाॽ चाहाबा चोगाङ्‌बान्‍नुःल्‍ले़आङ् यरिक् पाःन्‍हाॽ खोःसुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ इपाफ्रोदितसरे़ कुहुक्‍कोलाम् के़हाङुम्‍बान्‌निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ताःक्‍तुबा नु कुनिङ्‌वाॽ तासुबा कुनाम् के़नुॽबा सिदुङ्‌जभा कुइसिःक्‍पा कुभाॽ याङ्‌ङिन् इङ्‌गाॽ खोःसुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ 19 हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽ सेवा चोगुङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ख्रिस्‍त ये़सुलाम् आत्तात्तान्‍ने कुयाङ्‌साकुन्‍धेःल्‍ले़ खिनिॽ चाहाबा के़जोगिबा काक् पाःन्‍हाॽ के़त्तुॽ के़बिरिॽरो॥
20 आल्‍ल आनिॽ पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सदादिङ् सदादिङ् कुमिमिदिङ् पोःङ्‌लो॥ आमे़न्॥
कुनुप्‍मा सेवा
21 खे़प्‍मोबा ख्रिस्‍त ये़सुःन् नसाःन् के़जोःक्‍पा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ काक् सेसे कुमनाहाॽ आसेवारो मे़त्ते़म्‍सिम्‍मे़ॽओ॥ हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽनु कप्‍मो के़वाॽबा फुॽनुसाॽहाॽरे़आङ् सेवा के़म्‍हाक्‍तिआङ् वाॽरो॥ 22 काक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेसे कुमनाहाॽरे़ हे़क्‍क्‍याङ्‌कुत्‍चिओ सिजरले़ कुहाङ्‌हिम्‍मो याःम्‍बक् के़जोःक्‍पाहाॽरे़, सेवा के़म्‍हाक्‍तिॽरो॥ 23 दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुलुङ्‌गुम्‍मिन् खिनिॽनु वाॽररो॥ आमे़न्॥