3
काक्‍नुःल्‍ले़ के़ये़क्‍पा ख्रिस्‍त
आल्‍ल कुनुप्‍मो, आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, दाङ्‌बाओ सःत्ते़म्‍मे़ॽओ॥ याम्‍मो बा अक्‍खेलॽरिक् लत्‍छा पाःन्‍निन् साप्‍मार ने़माग आलागि थेआङ् तुक्‍खे मे़बोःङ्‌ने़न्, हे़क्‍क्‍याङ् कल्‍ले़ग खिनिॽ नसाःन्‍निन् ताङ्‌से़ःप्‍लो॥
हर्दो हे़क्‍मा के़बाङ्‌बाहाॽनु सिङ्‌सिङ् लॽरे़म्‍मे़ॽओ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽग किप्‍मा के़घुःबा ख्‍याबा हे़क्‍तङ्‌बासिरो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् सेसेमाङ्‌लाम् सेवा के़जोःक्‍पाहाॽरक् से़क्‍खा हर्दो के़हे़क्‍पासिरो॥ आनिॽग मे़न्‍छाम् याःम्‍बक्‍को ताःक्‍पो आन्‌युक्‍खुम्‍मिल्‍लो, खे़ल्‍ले़ कुले़क्‌वा आनिॽलागि ख्रिस्‍त ये़सुरे़ चोगुबा पाःन्‍नोने़ आसःत्‍लो॥ हे़क्‍केसाङ् इङ्‌गाॽ आबाङे हे़क्‍केलॽरिक् ताःक्‍पो युङ्‌मा सुक्‍तुङ्‌बिला॥ आत्तिल्‍ले़ मे़न्‍छाम् याःम्‍बक्‍को ताःक्‍पो युङ्‌मा सुक्‍तुङ् लॽरिक् इःत्तुॽ, खे़न्‍नुःल्‍ले़आङ् यरिक् इङ्‌गाॽ ताःक्‍पो युङ्‌मा सुक्‍तुङ्– सावाःन्‍छिङ्‌ङाङ्‌बा ये़त्‍छि (८) ये़न्‍नो हर्दो मे़हे़गाङ् मे़बिराङ्, इङ्‌गाॽ मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ्‌बा बे़न्‍जामिन* सुवाङ्‌स्‍मा इस्राइलि मनाआ, हिब्रुहाॽओ साॽरिक् साम्‌योथिम् के़इःप्‍पा के़नाःप्‍पा हिब्रुआ, साम्‌योथिम् इःप्‍मा नाःप्‍माओग इङ्‌गाॽ के़निःबा के़ले़बा फरिसिआरो* साम्‌योथिम्‍मिन् इःप्‍मा नाःप्‍माओ सिक्‍के़सम्‍बा वयाङ्, हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽ सेसेहुप्‍लक्‍किन् तुक्‍खे चाःत्तुङ्‌लो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ तार फाॽआङ् काक् साम्‌योथिम् इङ्‌जाःङ्‌ङिङ्‌ग नुःरिक्‍काङ् इःत्तुङ् नाःत्तुङ्‌॥
कर आत्तिन् पाःन्‍हाॽ आलागि इङ्‌धाःङ्‌बा चोगे़, खे़ङ्‌हाॽ के़रे़क् ख्रिस्‍तरे़ चोगुल्‍ले़ कुमे़ल्‍लुङ् मे़ःन्‍नेबा इःत्तुङ्‌लो॥ खे़न्‍लक् मे़ःन्, कर आदाङ्‌बा ख्रिस्‍त ये़सुःन् कुसिङ् निःप्‍मा खोःमाङ्‌ग काक्‍नुःल्‍ले़ नुःबा पाःन् पोःक्‍खे़बाल्‍ले़ काक् पाःन्‍हाॽग हने़बाए इःत्तुङ्‌ङाङ् खुने़ॽ कुलागि लाङ् हाक्‍तुङ्‌देःसुङ्‌लो॥ ख्रिस्‍ते़न्‌खोःमा फाॽआङ् इङ्‌गाॽ खे़ङ्‌हाॽ ताम्‍जिरक् इःत्तुङ्‌लो॥ हे़क्‍केलॽरिक् इङ्‌गाॽ खुने़ॽइन् पोःङ्‌ङानि फाॽआङ् हे़क्‍के इःत्तुङ्‌लो॥ इङ्‌गाॽ साम्‌योथिम्‍मिन् इःत्तुङ् नाःत्तुङ्‌ङाङ् इङ्‌गाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ साम्‌योनिबा पोःङ्‌मा मे़न्‍छुक्‍पे़न्‍लो, कर ख्रिस्‍ते़न्‌नसाःन् चोगुङ्‌बाल्‍ले़ए निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ साम्‌योनिबा चोःक्‍कारो॥ 10 इङ्‌गाॽग ख्रिस्‍ते़न्‌नु सिःमे़न्‍लाम् याम्‍मो कुहिङ्‌वे़त् के़जोःक्‍पा मुक्‍साम्‍मिन् कुसिङ्‌निःप्‍मा निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌लो, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ इनोगे़न् तुक्‍खे च्‍ये़बा हे़क्‍के इङ्‌गाॽआङ् तुक्‍खे चामाआङ् कुसिःमे़न्‍नो सोरिक् पोःङ्‌मा निङ्‌वाॽ चोगुङ्, 11 हे़क्‍क्‍याङ् आक्‍खेलॽरिक्‍साङ् सिःमे़न्‍लाम् याम्‍मो हिङ्‌माङ्‌ग खोःमा सुक्‍तुङ्‌ल के़लॽबा निङ्‌साङ् कत्तुङ्‌लो॥
तारप्‍पो तगि पोःमा
12 इङ्‌गाॽ कन् के़रे़क् पाःन्‍हाॽ खोःसुङ् इग्र कुसाङ् लस्‍सुङ् सुरुङ्‌ङाङ् वाॽआ के़लॽबाग मे़ःन्‍लो, कर इङ्‌गाॽग कन् पाःन्‍हाॽ खोःमा फाॽआङ् तगि पोआर पत्तारो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ बा खे़ल्‍ले़ लागि ख्रिस्‍त ये़सुरे़ ताङ्‌से़ःप्‍ताङ्‌बारो॥ 13 आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, इङ्‌गाॽग आल्‍लसाङ् काक् पाःन्‍हाॽ मे़ङ्‌घोए वाॽआरो॥ कर इङ्‌गाॽ लत्‍छा याःम्‍बक्‍किन् चोगुङ्–पेये़म्‍बा पाःन्‍हाॽ निङ्‌वाॽ फे़ःत्‍छुङ्‌ङाङ् इङ्‌गाॽग तगि ले़प्‍माङ्‌ने़ लुबुबु पोआरो॥ 14 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌बा हाङ्‌से़म्‍मिन् खोःमा फाॽआङ् तगि पोआर पत्तारो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कल्‍ले़ लागिए ख्रिस्‍त ये़सुलाम्‍बा उःत्ताङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥
15 आनिॽ काक् नसाःन्‍नो कुनिङ्‌वाॽ के़दुम्‍बाहाॽरे़ग अक्‍तङ्‌बा पाःन्‍हाॽओ ते़न्‍दिङ् चोःक्‍मा पोःङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् वेॽ परिक्‍ले़ के़इःत्तुम्‍ने़ फाॽग्र खे़न्‍नाङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ए नुःरिक्‍काङ् ओसेःन्‍गे़धाक्‍तिॽरो॥ 16 कर आल्‍लो थारिक् थे नसाःन् आजोगुम्‍माङ् आवाॽ खे़प्‍मोए मे़म्‍मुन्‍ने वयिरो॥
17 आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, इङ्‌गाॽ हिङ्‌ङाबा कुइसिःक् आजोःङ् के़इःप्‍पा पोःक्‍खे़म्‍मे़ॽओ, हे़क्‍केलॽरिक् याप्‍मि के़दिम्‍बाहाॽरे़ खुनिॽ हिङ्‌मन्‍नोलाम् हुॽसिङ्‌ङे़म्‍मे़ॽओ 18 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽ यरिक्‍ले़ङ् मे़त्‍निङ्‌ङाङ् वाॽआ, हे़क्‍क्‍याङ् याम्‍मोआङ् आमिक्‌वा थाःसुङ्‌ल मे़त्‍निङ्, यरिक् मनाहाॽरे़ खुनिॽ ये़प्‍ले़क्‍किल्‍ले़ए खे़ङ्‌हाॽ ख्रिस्‍तरे़ कुसिलाम्‍साक्‍मा सिङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌मिसि फाॽआङ् ओसेःन्‍धाक्‍तुसिॽरो॥ 19 कुनुप्‍मो खे़ङ्‌हाॽ मे़मे़क्‍लो, खे़ङ्‌हाॽरे़ याम्‍दादा नु निङ्‌वाॽ पाःप्‍पाःत् चोःक्‍मान्‍ने खुनिॽ माङ्‌लो, खुनिॽ सिरिङ्‌मःमा पाःन्‍हाॽओ खे़ङ्‌हाॽ आङ्‌दिङ् मे़लॽरो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ग इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा पाःन्‍हाॽओरक् खुनिॽ निङ्‌वाॽ मे़बिरुआङ् वाॽरो॥ 20 कर आनिॽग साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङोबा यक्‌युङ्‌बासिरो, हे़क्‍क्‍याङ् आनिॽग खे़प्‍मोलाम् के़युःबा से़न्‍लप्‍दाङ्‌बा आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌सिक् सम्‍माङ् आहाङ्‌घुम्‍लो॥ 21 खुने़ॽए काक् पाःन्‍हाॽ कुयुक्‍को कप्‍मा मुक्‍साम् कत्तुॽ, हे़क्‍क्‍याङ् बा खे़न् मुक्‍साम्‍मिल्‍ले़ आनिॽ चप्‍ले़क्‌वा नासिङ्‌गे़न् थक्‍किन् मिमिदिङ्‌गे़न् कुधक्‍किन् कुइसिःक् ले़क्‍खुॽरो॥
* 3:5 बे़न्‍जामिन–कन्‌इस्राइल लाजेॽओबा लत्‍छा सुवाङ्‌लो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ लाजेॽओ यरुसले़म्‍मिन्‌ने़स्‍से़, हे़क्‍क्‍याङ् थिक्‍सिगेःक्‍पा इस्राइलि हाङ् सावले़न् बे़न्‍जामिन सुवाङ्‌स्‍मा वये़, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ फोॽबा सङ् मे़वये़॥ * 3:5 फरिसि–यहुदि साम्‌यो थिम्‍मिन्‍नु वेॽ यरिक् यहुदि साक्‍थिम्‍हाॽ नु चोःक्‍थिम्‍हाॽ नुःरिक्‍काङ् के़इःप्‍पा के़नाःप्‍पा यहुदि लुप्‍पो फरिसिहाॽ मे़वये़॥