2
ख्रिस्‍तरे़ कुनःम्‍नम्‌लॽमान्‌
ख्रिस्‍ते़न्‍नु थिक्‍हुप् के़बोःक्‍खिबालाम् हाङ्‌हाङ् के़लॽरिॽ, खुने़ॽ कुमिःम्‍जिलाम् सक्‍मा के़त्, सेसेमाङ्‌ङिन्‍नु तङ्‌जुम्‍मो के़वयिॽ, खिनिॽ सिक्‍लुङ्‌मोलाम् लुङ्‌माॽ के़दुक्‍कासिबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽ के़दङ्‌बा पोःक्‍खे़म्‍मे़ॽआङ् लत्‍छा मिःम्‍जिओ, लत्‍छा निङ्‌वाॽओ नु लत्‍छा निङ्‌वाॽसोःक्‍को वये़म्‍मे़ॽर साॽरिक् आनिङ्‌वाॽ तासे़म्‍मे़ॽओ॥
खक्‍ख्वा निङ्‌वाॽ नु आङ्‌दिङ् लॽमालाम्‌थेआङ् मे़जोगे़म्‍मिन्‍ने़ॽ, कर चुङ्‌जिगे़न् नःम्‍सिङ्‌मालाम् वेॽहाॽ आप्‍फेःक्‍नुःल्‍ले़आङ् के़ये़क्‍पा इःत्ते़म्‍सिम्‍मे़ॽओ॥ खिनिॽ आबाङे नुॽमा तामान्‍लक् मे़ःन्, कर वेॽहाॽरे़ खुनिॽ नुॽमा ताःमान्‍नाङ् निङ्‌वाॽ इःत्ते़म्‍मे़ॽओ॥
ख्रिस्‍त ये़सुरे़ निङ्‌वाॽ इःत्तुबा हे़क्‍के खिनिॽआङ् निङ्‌वाॽ इःत्ते़म्‍मे़ॽओ॥
ख्रिस्‍ते़न्‌से़क्‍खाए निङ्‌वाॽफुमाङ् वये़,
हे़क्‍केसाङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍नु कुदङ्‌बा पोःङ्‌माआङ् वाॽमा निङ्‌वाॽ मे़जोगुन्‍लो॥
खे़ल्‍ले़ कुले़क्‌वा खुने़ॽ थेआङ् मे़ःन्‍नेबा चोःक्‍सिङ्‌ङाङ्
मे़न्‍छाम् याप्‍मि कुइसिःक्‍पा सेवारोबा पोःक्‍खे़रो॥
हे़क्‍क्‍याङ् मे़न्‍छाम् याप्‍मि कुइसिःक् वये़ल्‍ले़ खुने़ॽ चुङ्‌जिगे़न् नःम्‍नःम् पोःक्‍खे़,
हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुइङ्‌जागे़म्‍बा पोःक्‍खे़आङ् कुभाङ्‌के़भेःम्‍बा कुइसिःक् सिलाम्‍साक्‍मा सिङ्सम्‍दाङ् स्‍ये़रो॥
खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽ काक्‍नुःल्‍ले़ थोःसुगे़न् युङ्‌दे़न्‍नो युक्‍खुआङ्
वेॽ मिङ्‌हाॽनुःल्‍ले़आङ् यम्‍बा मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ्‌बा मिङ् पिरुरो॥
10 हे़क्‍केलॽरिक् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङोबा नु खाम्‍बेःक्‍मोबा हे़क्‍क्‍याङ् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक् सिगाङ् के़वाॽबाहाॽ*
के़रे़क्‍ले़ ये़सुरे़ कुमिङ्‌ङिन् मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् पिमारे़ लागि थुङ्‌बो मे़लेःत्तुॽरो॥
11 ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‍ने दाङ्‌बा लॽरिक् के़रे़क्‍ले़ मे़बाःत्तुॽरो॥
हे़क्‍केलॽरिक् पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् खोःसुॽरो॥
निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ कुइसिःक् वाॽमा
12 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आमिःम् आन्‍जुम्‍से, इङ्‌गाॽ खिनिॽनु वयाङ्‌ङिल्‍ले़ सदादिङ् इङ्‌जाःङ्‌गे़म्‍बा के़वयिबा हे़क्‍के इङ्‌गाॽ खिनिॽनु होःप्‍पासाङ् इङ्‌जाःङ्‌गे़म्‍बा पोःङ्‌मा आल्‍लसाङ् के़ये़क्‍पा चोःक्‍लो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍नु किःसे़म्‍मे़ॽर के़घोःसुम्‍बा से़न्‍लप्‍पिन् कुलिङ्‌धो के़त्ते़म्‍मे़ॽओ॥ 13 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽ इङ्‌जाःङ्‌गे़म्‍बा के़बोःक्‍खिर हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ के़दाःबा याःम्‍बक् के़जोःक्‍पा के़बोःक्‍खिर फाॽआङ् खुने़ॽए खिनिॽओ याःम्‍बक् चोगुर वाॽरो॥
14 काक् पाःन्‍हाॽ लुङ्‌मे़न्‍हाःत्ते नु पाःन्‍धङ् मे़न्‍जोःक्‍के चोगे़म्‍मे़ॽ॥ 15 हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽग सेसे नु फोत्‍या मे़ःन्‍नेबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुस्‍साः के़बोःक्‍खिॽ, हे़क्‍क्‍याङ् कन् इक्‍साबा ताक्‍के़भे़ॽबा नु लायोबा मनाहाॽनु के़वयिल्‍ले़ खामाक्‍लुम्‍मो के़ओःप्‍पा ओःत्तिहाॽ कुइसिःक् खे़ङ्‌हाॽ लुम्‍मो के़ओःत्तिॽरो॥ 16 हे़क्‍क्‍याङ् हिङ्‌मन् के़बिबा पाःन्‍जाक्‍किन् लिङ्‌बित्ताङ् नसाःन् चोगे़म्‍मे़ॽ, हे़क्‍केलॽरिक् ख्रिस्‍तरे़ कुनुःङ्‌मा युःमा ये़न्‍नो खिनिॽ लागि इङ्‌गाॽ चोगुङ्‌बा याम्‍बुधिक्‍पा याःम्‍बक्‍हाॽ चामे़सोःक्‍ते़न्‍बा पाःन्‍निन् निःमा सुक्‍तुङ्‌लो॥ 17 दाङ्‌बाओबा खिनिॽ नसाःन्‍निन् नु सेसे माङ्‌सेवाःङ्‌ग के़दोःन्‍दुम्‍बा सिदुङ्‌जभा कुइसिःक् चोःक्‍लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽ आहिङ्‌मन्‍निन् खे़न् सिदुङ्‌जभाओ योॽमा पोःङ्‌साङ् इङ्‌गाॽ ओमु लॽआ, हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽनुए सःत्तारो॥ 18 हे़क्‍केलॽरिक्‍के खिनिॽआङ् ओमु लॽरे़म्‍मे़ॽर इङ्‌गाॽनु सःत्ते़म्‍मे़ॽओ॥
पावलरे़ तिमोथिरे़ कुनिःसुम् चोगुॽ
19 दाङ्‌बा ये़सुरे़ कुनिङ्‌वाॽ कुइसिःक् पोःङ्‌ने़ फाॽग्र खिनिॽओ हाराए तिमोथिःन् पाङ्‌मा निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌लो॥ हे़क्‍केलॽरिक् इङ्‌गाॽ खिनिॽ याःम्‍बेओ इङ्‌घङ्‌ङिन् खे़प्‍सुङ्‌ङिल्‍ले़ हाङ्‌हाङ् लॽआरो॥ 20 से़क्‍खाए खिनिॽ के़नुःरि के़दाःसिर फाॽआङ् निङ्‌वाॽ के़इःप्‍पा मना खुने़ॽनुःल्‍ले़ वेॽ इङ्‌गाॽनु हाःत्ताङ् होःप्‍लो, 21 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ के़रे़क्‍ले़ ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुबाःन्‍निङ्‌ग मे़ःन्, कर आबाङे पाःन्‍लक् मे़गोःत्तुॽरो॥ 22 कर खुने़ॽ आक्‍खे़न् लाॽरुबा मना चोःक् के़लॽबान् खिनिॽ के़निःसुम्‍मेरो॥ कुस्‍साःल्‍ले़ कुम्‍बाःन्‍नु याःम्‍बक् चोगुबा कुइसिःक् खुने़ॽ इङ्‌गाॽनु सुनाइङ् इङ्‌भोःमा याःम्‍बक् चोगुआङ् वाॽरो॥ 23 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ इङ्‌गाॽनु थेधे पोःङ्‌ङि, खे़न् इङ्‌गाॽ निङ्‌वाॽ खोःसुङ्‌नामे़ःन्‍ने, तिमोथिःन् खिनिॽओ पाङ्‌मा निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌लो॥ 24 हे़क्‍क्‍याङ् दाङ्‌बाल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ पोःङ्‌ने़ फाॽग्र इङ्‌गाॽ आबाङे खिनिॽओ हाराए ताआ के़लॽबान् निस्‍सेए चोगुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥
पावलरे़ इपाफ्रोदितसरे़ कुनिःसुम् चोगुॽ
25 कर आल्‍लोग इपाफ्रोदितसे़न् खिनिॽओ याङ्‌ना पाङ्‌मा के़ये़क्‍पा निःसुङ्‌लो॥ आन्‍छिगे़ सोरिक्‌माङ्‌सेवा याःम्‍बक्‌चोगुसिगे़, हे़क्‍क्‍याङ्‌सुनाइङ्‌से़ःमा थङ्‌ङिन्‍नाङ्‌सोसोरिक्‌थक्‍ते़सिगे़॥ खुने़ॽग इङ्‌गाॽ कुभाॽ पिसे़ के़बाङ्‌घुम्‍बा खिनिॽ इङ्‌साबारो॥ 26 खुने़ॽ कुयाम् तुगे़बा पाःन्‍निन् खिनिॽ के़घे़प्‍सुम्‍बाओ खुने़ॽ साॽरिक् कुलुङ्‌माॽ योःन्‍दे़आङ् खिनिॽ तुम्‍मा साॽरिक् निङ्‌वाॽ चोगुआङ् वाॽरो॥ 27 निस्‍सेए खुने़ॽ साॽरिक् तुगे़आङ् खप्‍मे़न् स्‍ये़, हे़क्‍केसाङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽरक् मे़ःन्, कर इङ्‌गाॽआङ् आल्‍लसाङ् साॽरिक् तुक्‍खेओ मे़धाआन्‍ल फाॽआङ् लुङ्‌माॽ तुक्‍ताङ्‌लो॥
28 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खुने़ॽ खिनिॽओ पाङ्‌मा साॽरिक् निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌ङाङ् वाॽआरो, हे़क्‍केलॽरिक् खुने़ॽ के़निःसुम्‍माङ् के़सःत्तिॽ, हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽआङ् आनिङ्‌वाॽइन्‌याङ्‌याङ् पोःङ्‌लो॥ 29 खुने़ॽ दाङ्‌बाओ सःत्ते़म्‍मे़र लाङ्‌दाःक्‍ते़म्‍मे़ॽओ, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ हे़क्‍तङ्‌बा मनाहाॽ मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् पिरे़म्‍सिम्‍मे़ॽओ, 30 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽ आलागि पिमा के़न्छुक्‍तुम्‍मिन्‍बा कुभाॽइन् खुने़ॽ पिराङ्‌ङिल्‍ले़ ख्रिस्‍तरे़ कुयाःम्‍बक्‍ले़ लागि खुने़ॽ खप्‍मे़न् स्‍ये़रो॥
* 2:10 इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक् सिगाङ् के़वाॽबाहाॽ–कन्‌फाॽइन्‌के़सिःबाहाॽरे़ खुनिॽ साम्‍हाॽ पोःङ्‌बिला॥ कन्‌पाःत्‍लाओ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ नावागे़न्‌चइःत्‌चोगुसिआङ्‌के़वाॽबा के़रे़क् मे़बत्‍लो॥