पावलरे़ फिलिप्‍पिहाॽ हाक्‍तुसिबा सक्‍इङ्‌घङ्
निःसुम्
सेःक्‌युक्‍मिबा पावलरे़ कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् फिलिप्‍पि ये़क्‌यक्‍कोबा सेसेहुप्‍लक्‍को के़वाॽबा नसानिबाहाॽ हाक्‍तुसिबारो॥ फिलिप्‍पिःन् मे़सेदोनिया मे़प्‍मनाबा रोमि खाम्‍घुस्‍मा थिक् ये़क्‌यक् वये़॥ आइन् ताःन्‍दिक् खे़न् युरोप पयम् लाजेॽओ ने़रो॥ थिक् ये़म्‍मो पावलरे़ फिलिप्‍पिओ पेआङ् सुनाइङ् इङ्‌भोःसु, हे़क्‍क्‍याङ् खे़प्‍मो सेसेहुप्‍लक्‌हेःक्‍तु (सेःक्‌युक्‍मिबा १६.११-४०)॥ कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् साप्‍ते़ल्‍ले़ पावले़न् पुङ्‌लाहिम्‍मो साक्‍ते़आङ् यागे़॥ खे़न् ये़म्‍मो फिलिप्‍पि सेसेहुप्‍लक्‍को इङ्‌ले़क्‍पा निसाम्‍मिन् इङ्‌भोःसे़र वये़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खुने़ॽ कुसक्‍मा पुॽरे़आङ् वये़॥ कर कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङो पावलरे़ चोगुबा नसाःन्‍निल्‍ले़ फिलिप्‍पिओबा नसानिबाहाॽओ सःप्‍मान् नु हाङ्‌हाङ् लॽमान् तारु पिरुसिरो॥
कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् साप्‍माए के़बोःङ्‌बा पाःन् थे वये़भे़ल्‍ले़ फिलिप्‍पिबा नसानिबाहाॽ नोगे़न् पिमासि वये़, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ पावले़न् चाहाबो थ्‍ये़ःल्‍ले़ कुभाॽ मे़बिरुआङ् वये़रो॥ खुने़ॽ नु फिलिप्‍पिबा नसानिबाहाॽओ इनोगे़न् तुक्‍खे त्‍ये़ःल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ आःन्‍छिङ्‌मा पिमासि नु हाङ्‌हाङ् मे़प्‍मासि फाॽआङ्‌ङाङ् कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् साप्‍तुबारो॥ इङ्‌गाॽरक् चोगुङ् चाङ् लॽरिक् आङ्‌दिङ् लॽमाआङ् वाॽमानुःल्‍ले़ ये़सुरे़ कुनःम्‍नःम्‍बा ये़प्‍ले़क्‍किन् नु नोस्रङ्‌ङिन् इःप्‍मा नाःप्‍मा पोःङ् फाॽआङ् पेलि फाक्‍तुसिरो॥ ख्रिस्‍ते़न्‍नु थिक्‍हुप् के़बोःङ्‌बा खुनिॽ हिङ्‌मन्‍निन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुहाङ्‌वा मुॽइ नु पर्धाःम्लो फाॽआङ् मे़त्तुसिॽ॥ कन्‌हिङ्‌मन्‍निन् यहुदि साम्‌योथिम् नु साक्‍थिम्‍हाॽ मे़इःत्तु मे़नाःत्तुआङ् मे़घोःसुबा मे़ःन्, कर ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌नसाःन् मे़जोगुआङ् मे़घोःसुबारो लॽरिक् पोधक्‍तुसिॽ॥ ये़सु ख्रिस्‍तओ नसाःन् के़जोःक्‍पाआङ् खुने़ॽनु थिक्‍हुप् के़बोःङ्‌बाहाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लाम् मे़घोःसुबा सःप्‍मान् नु सनारुङ्‌ङिल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ साप्‍तुआङ् हाक्‍तुसिरो॥
कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिल्‍ले़ नसानिबा हिङ्‌मन्‍नो नु नसाःन्‍नो खोगे़दे़प्‍पा सःप्‍मान्, निङ्‌वाॽइरे़ खोःप्‍मान्, थिक्‍हुप्‍पिन् हे़क्‍क्‍याङ् नसाःन्‍नो इगेःक्‍काङ् पप्‍मा के़बोःङ्‌बा पाःन्‍निल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ पाःत्तुॽ॥ फिलिप्‍पिबा सेसेहुप्‍लक्‍को के़वाॽबा नसानिबाहाॽ पावलरे़ आक्‍खे़न् साॽरिक् लुङ्‌माॽ तुक्‍तुसि के़लॽबा पाःन्‍निन् कन्‌सक्‍इङ्‌घङ्‌लाम्‍बा से़क्‍खा थाःप्‍लो॥
थामिङ्‌
निःसुम् नु तुवाःन् १.१-११
पावलरे़ आबाङे कुदुक्‍खे कुलाक्‍खे १.१२-२६
ख्रिस्‍ते़न्‍नु के़वाॽबा हिङ्‌मन् १.२७-२.१८
तिमोथिःन् नु इपाफ्रोदाइतसरे़ खुन्‍छिॽ लागि निङ्‌सेःक् २.१९-३०
निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ तामाए पोःङ् ३.१-४.९
पावलरे़ फिलिप्‍पिबा कुन्‍जुम्‍हाॽ नोगे़न् पिरुसिॽ ४.१०-२०
कुनुप्‍मा सेवा ४.२१-२३
1
पावलरे़ सेवा हाक्‍तुसिॽ
फिलिप्‍पि* ये़क्‌यक्‍को के़वाॽबा ख्रिस्‍त ये़सुःन्‌नसाःन् के़जोःक्‍पा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ के़रे़क् सेसे कुमनाहाॽ हे़क्‍क्‍याङ् सेसेहुप्‍लक्‍कोबा लाम्‍लोःबाहाॽ* नु माङ्‌सेवारोबासे* ख्रिस्‍त ये़सुरे़ कुसेवारोबा इङ्‌गाॽ पावल नु तिमोथिरे़ कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् हाक्‍कासिगे़रो॥
आनिॽ पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् हे़क्‍क्‍याङ् दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ लुङ्‌गुम् नु सनारुङ्‌ङिन् खिनिॽ के़बिरिर॥
पावलरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नोगे़न् पिरुॽ
निङ्‌वाॽ इःत्‍निङ्‌बा ये़म् थप्‍मे इङ्‌गाॽ सेवा चोगुङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नोगे़न् पिरुङ्‌लो, इङ्‌गाॽ खिनिॽ लागि तुवा चोःक्‍काल्‍ले़ आप्‍फाल्‍ले़साङ् सःत्तार तुवा चोःक्‍का, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽ सुनाइङ् के़घे़प्‍सुम्‍बा थिक्‍सिगेःक्‍पा ये़न्‍नाङ्‌धो आल्‍ल थारिक् ये़सुरे़ कुयाःम्‍बेओ सुनाइङ् से़ःमाओ इङ्‌गाॽनु सोसोरिक् याःम्‍बक् के़जोःक्‍पा के़बोःक्‍खिआङ् के़वयिॽरो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खिनिॽओ नुःबा याःम्‍बक् हेःक्‍तुआङ् वाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽए ख्रिस्‍त ये़सुरे़ याम्‍मो कुनुःङ्‌मा युःमा ये़न् थारिक्‍ले़ खे़न् याःम्‍बक्‍किन् चोगु सुरुॽ के़लॽबा पाःन्‍नो निङ्‌वाॽ निःन्‍धोओ वाॽआरो॥
खिनिॽ याःम्‍बेओ हे़क्‍केलॽरिक् निङ्‌वाॽ इःत्तुङ्‌बान् लाॽरुॽ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽ साॽरिक् लुङ्‌माॽ तुक्‍निङ्‌ङाङ् वाॽ हे़क्‍क्‍याङ् पुङ्‌लाहिम्‍मो याक्‍कासाङ्, सुनाइङ्‌ङिल्‍ले़न् से़क्‍खाःन् ताङ्‌से़ःप्‍तुङ्‌साङ् इग्र सुनाइङ्‌ङिन् इङ्‌भोःसुङ्‌साङ्, खिनिॽ इङ्‌गाॽनु सोरिक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम्‍मिल्‍ले़न् लक् के़घोःबा के़बोःक्‍खिॽरो॥ ख्रिस्‍त ये़सुरे़ हे़क्‍केए लुङ्‌माॽ तुक्‍निङ्‌बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खिनिॽ तुम्‍मा साॽरिक् निङ्‌वाॽ चोगुङ् के़लॽबान् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ निःसुॽरो॥
इङ्‌गाॽ अक्‍खेलॽरिक् तुवा चोगुङ्‌लो–खिनिॽ आल्‍लसाङ् यरिक् लुङ्‌माॽ के़दुक्‍कासिआङ्‌ने़हिनिङ्‌वाॽ नु खासिङ् निःप्‍माल्‍ले़ के़बोरिर के़बेगिर, 10 हे़क्‍केलॽरिक् साॽरिक् नुःबा पाःन्‍हाॽ सेःक्‍मा हे़क्‍क्‍याङ् ख्रिस्‍तरे़ कुनुःङ्‌मा युःमा ये़न् थारिक् सेसे नु फोत्‍या मे़ःन्‍ने वाॽमा के़सुक्‍तुम्‍ल, 11 हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुभाॽलाम् यरिक् साम्‌योनिबा याःम्‍बक् के़जोगुम्‍ल फाॽआङ् तुवा चोगुङ्‌लो, हे़क्‍केःल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङो मिमिदिङ् नु नारा फोःमान् पोःङ्‌लो॥
पावलरे़ कुदुक्‍खेःल्‍ले़ माङ्‌सेवा याःम्‍बक्‍किन् पोःॽ
12 आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, आल्‍ल इङ्‌गाॽ तुमुङ्‌बा काक् पाःन्‍हाॽरे़ग सुनाइङ् से़ःमा कुभाॽ पोःक्‍खे़आङ् वाॽ के़लॽबा पाःन्‍निन् कुसिङ् निःत्ते़म्‍मे़ॽ फाॽआङ्‌निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌लो॥ 13 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ हाङ्‌हिम् ताङ्‌गे़से़ःप्‍पा काक् थक्‍सुबाहाॽ नु कप्‍मो के़वाॽबा काक् मनाहाॽरे़आङ् इङ्‌गाॽ ख्रिस्‍ते़न्‌सेवा चोगुङ्‌बाल्‍ले़ इघेःङ्‌ङो थ्‍याङ्‌बा पाःन्‍निन् कुसिङ् मे़निःत्तुआङ् मे़वाॽरो॥ 14 इङ्‌गाॽ पुङ्‌लाहिम्‍मो थ्‍याङ्‌ङाङ् वाॽआबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ यरिक् तङ्‌बा नसानिबाहाॽरे़ग साॽरिक् आःन्‍छिङ्‌मा मे़घोःसुआङ् मे़ङ्‌गिए हाङ्‌हाङ्‌ङाङ् ये़सुरे़ कुयाःम्‍बेओ* वेॽ मनाहाॽ मे़मे़त्तुसिॽरो॥ 15 कुभारे़ग नामे़हे़त्ताआङ् खेमा थक्‍मा निङ्‌वाॽलाम् ख्रिस्‍तरे़ कुयाःम्‍बेओ इङ्‌मे़भोःसुॽ, कर कुभारे़ग नोनिङ्‌वाॽनु हे़क्‍के मे़जोगुॽरो॥ 16 खे़न् नोनिङ्‌वाॽनु इङ्‌गे़भोःबाहाॽरे़ग लुङ्‌माॽ मे़दुक्‍ताङ्‌बाल्‍ले़ हे़क्‍के मे़जोगुॽरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ सुनाइङ्‌ङिल्‍ले़न् से़क्‍खाःन् ताङ्‌से़ःप्‍से़ इङ्‌गाॽ सेःक्‌युक् पोःक्‍खाङ्‌बा फाॽआङ् मे़निःसुआङ् मे़वाॽरो॥ 17 हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् नाहे़म्‍मा निङ्‌वाॽलाम् इङ्‌गे़भोःबाहाॽरे़ग नोनिङ्‌वाॽलाम् मे़ःन्, कर खक्‍ख्वा निङ्‌वाॽइल्‍ले़ सुनाइङ् इङ्‌मे़भोःसुआङ् पुङ्‌लाहिम्‍मो याक्‍काल्‍ले़ आल्‍लसाङ् तुक्‍खे योॽसिङ्‌नि फाॽआङ् निङ्‌वाॽ मे़जोगुॽरो॥ 18 च्‍यासाङ्, आल्‍ल आत्तिन् परिक्‍ले़साङ्, नोनिङ्‌वाॽइल्‍ले़ इग्र फे़न् निङ्‌वाॽइल्‍ले़, ख्रिस्‍तरे़ कुयाःम्‍बेओ इङ्‌भोःल्‍ले़ग नुःबाएरो॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ इङ्‌गाॽ सःत्तारो॥ हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽ चक्‍मे़ल्‍लॽए सःत्ता, 19 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽ आलागि के़जोगुम्‍बा पेलिगे़न् तुवालाम् नु ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुसेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ पिआबा कुभाॽलाम्‍बा इङ्‌गाॽ चोःक्‌युम्‍भो खोःसुङ् फाॽआङ् कुसिङ्‌निःत्तुङ्‌लो॥
ख्रिस्‍तरे़ कुलागि हिङ्‌मा
20 इङ्‌गाॽग आयाःम्‍बक्‍किल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुदगि सिरिङ्‌मःमो आप्‍फाल्‍ले़आङ् मे़धाआन्‍नि कर इङ्‌गाॽ हाङ्‌हाङ् के़लॽबा पोःङ्‌ङाङ् सिःआसाङ् हिङ्‌ङासाङ् इङ्‌गाॽ आहिङ्‌मन्‍लाम्‍बा आल्‍लो हे़क्‍के सदादिङ् ख्रिस्‍तरे़ कुमिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् पोःङ्‌ल फाॽआङ्‌पयम् निङ्‌वाॽ नु निङ्‌साङ् चोगुङ्‌लो॥ 21 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽ हिङ्‌ङाने़ फाॽग्र ये़सु ख्रिस्‍तरे़ लागि पोःङ्, हे़क्‍क्‍याङ् सिःआ पेःक्‍कासाङ् इङ्‌गाॽ आलागि इन्‍धाःङ्‌ङे पोःङ्‌लो॥ 22 कर इङ्‌गाॽ हिङ्‌ङाने़ फाॽग्र ख्रिस्‍तरे़ कुसेवा चोःक्‍मा याःम्‍बक् खोःसुङ्‌लो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ थे़माःन्‌सेगुङ्‌बाबे? मे़निआन्‍लो! 23 इङ्‌गाॽग थो ना यो पोःक्‍खाङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ से़क्‍खाःल्‍ले़ इङ्‌गाॽग कन् हिङ्‌मन्‍निन् ले़रुङ्‌ङाङ् ख्रिस्‍ते़न्‍नुए वाॽमा निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽ आलागिग खे़न् साॽरिक् नुःबा पोःङ्‌लो॥ 24 कर इङ्‌गाॽ हिङ्‌माआङ् वाॽमाग खिनिॽ लागि साॽरिक् के़ये़क्‍पा पोःङ्‌लो॥ 25 इङ्‌गाॽ कन् पाःन्‍नो निस्‍सेए वाॽआरो, हे़क्‍केलॽरिक् इङ्‌गाॽ खिनिॽनु वाॽआल्‍ले़ खिनिॽ नसाःन्‍निन् के़धुम्‍बा पोःङ्‌ङाङ् खे़न्‍लाम्‍बा के़सःत्तिॽ के़लॽबान् निःसुङ्‌लो॥ 26 हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽ खिनिॽओ याम्‍मो नुःङ्‌ङा ताआल्‍ले़ इङ्‌गाॽ चोगुङ्‌बाल्‍ले़ ख्रिस्‍त ये़सुओ खिनिॽ साॽरिक् के़सःत्तिॽरो॥
27 काक्‍नुःल्‍ले़ के़ये़क्‍पा पाःङ्‌ग ख्रिस्‍तरे़ कुसुनाइङ्‌ङिन् लाॽरुबा हिङ्‌मन्‍नो खिनिॽ वये़म्‍मे़ॽओ॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ इङ्‌गाॽ खिनिॽओ ताआआङ् निःनिङ्‌साङ् इग्र खिनिॽ याःम्‍बेओरक् खे़प्‍सुङ्‌साङ् खिनिॽ सुनाइङ्‌ङिल्‍ले़न् नसाःन्‍नो के़दङ्‌ङासिआङ् याम्‍बुधिक्‍काङ् याःम्‍बक् के़जोगुम्‍बा पाःन्‍निन् निःसुङ्‌लो॥ 28 खिनिॽ के़अप्‍पाहाॽरे़ आत्तिन् पाःन्‍नोआङ् यङ्‌मा के़मे़न्‍छे़रिन्‍लरो॥ कङ्‌ग खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ मे़क्‍मा नु निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लाम् खिनिॽ से़न्‍लप् खोःमा मिक्‍सेःन्‍लो॥ 29 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽग ख्रिस्‍ते़न्‌नसाःन् चोःक्‍मारक् मे़ःन्, कर खुने़ॽ कुलागि इनोगे़न् तुक्‍खे चामाआङ् सुये़म्‍मिन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लाम् के़घोःसुम्‍माङ् के़वयिॽरो॥ 30 हे़क्‍क्‍याङ् पेये़म्‍मो के़निःसुम्‍बा इनोगे़न् आदुक्‍खेःन् आल्‍लो थारिक्‍काङ् थरुङ्‌ल वाॽआबान् के़घे़प्‍सुम्‍ल के़वयिॽ॥ हाबा कन् इनोगे़न् तुक्‍खेःन् खिनिॽआङ् के़दुमुम्‍ल के़वयिॽरो॥
* 1:1 फिलिप्‍पि–कन्‌मे़सेदोनिया लाजेॽओबा लत्‍छा ये़क्‌यक् वये़रो॥ पावलरे़ फिलिप्‍पिबा मनाहाॽ तगिसा सुनाइङ् इङ्‌भन् चोगुसिआङ् वये़, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽओ यरिक् नसानिबा मे़बोःक्‍खे़आङ् मे़वये़॥ * 1:1 सेसेहुप्‍लक्‍कोबा लाम्‍लोःबाहाॽ–ग्रिक पाःन्‍दाङ्‌ङो “बिसप्‍हाॽ” पोःङ्‌लो॥ खे़न् फाॽइन् सेसेहुप्‍लक्‍कोबा नसानिबा कम्‍ब्राङ् के़मे़प्‍पा इग्र ओगे़मप्‍पासिरो॥ * 1:1 माङ्‌सेवारोबासे–ग्रिक पाःन्‍दाङ्‌ङो “दिकन्‌” पोःङ्‌लो॥ * 1:14 ये़सुरे़ कुयाःम्‍बेओ–ग्रिक पाःन्‍दाङ्‌ङो “पाःन्‍जाक्” इग्र “निङ्‌वाॽफु पाःन्‍जाक्” पोःङ्‌लो॥