5
इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मान् नाःम्‍मा
आत्तिल्‍ले़ ये़सुःन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेःन्‍दुबा ख्रिस्‍त फाॽआङ् नसाःन् चोगुॽ, खे़न् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुस्‍साःरो॥ हे़क्‍क्‍याङ्‌पानुदिङ् पाःन् मिःम्‍जि के़मे़प्‍पे़ल्‍ले़ कुस्‍साःन्‍नाङ् मिःम्‍जि मे़त्तुॽरो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् मिःम्‍जि आमे़त्तुम्‍माङ् कुइङ्‌जाःङ्‌हाॽ आइःत्तुम् आनाःत्तुम्‍ने़ फाॽग्र आनिॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुस्‍साःहाॽ लुङ्‌माॽ आदुक्‍तुम्‍सिम् के़लॽबान्‍नाङ्‌कुसिङ् आनिःत्तुम्‍लो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् मिःम्‍जि मे़प्‍मा फाॽइङ्‌ग कुइङ्‌जाःङ्‌हाॽ इःप्‍मा नाःप्‍मारो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ कुइङ्‌जाःङ्‌हाॽ आनिॽ लागि मे़साक्‍ने़न्, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुस्‍साःल्‍ले़ इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मान् नाःन्‍दुॽरो॥ आनिॽ नसाःन्‍निल्‍ले़ए इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मान् नाःन्‍दुॽरो॥ हाःत्‍ले़ इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मान् नाःम्‍मा सुक्‍तुॽबे? ये़सुःन्‍ने निङ्‌वाॽफुसाःरो फाॽआङ् नसाःन् के़जोःक्‍पाल्‍ले़रक् सुक्‍तुॽरो॥
ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुदोःन्‍दिहाॽ
ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌ये़आङ् च्‍वाःत्तो बप्‍तिस्‍मा पोःक्‍खे़आङ् सिलाम्‍साक्‍मा सिङ्‌ङो कुमाक्‍खिॽइन् वादेःन्‍दु॥* खुने़ॽग च्‍वाःत्‍लाम्‌रक्‌मे़ये़ने़न् कर च्‍वाःत् नु माक्‍खिॽ ने़प्‍माङ्‌लाम् ये़रो॥ हे़क्‍क्‍याङ् सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ कन् पाःन्‍निन् से़क्‍खाएरो फाॽआङ् आबाङे तोःन्‍दि पिरुॽ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ सेसेमाङ्‌ङिन्‍ने से़क्‍खा चोःक्‍लो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ सुम्‍सि तोःन्‍दिहाॽ मे़वाॽरो– खे़ङ्‌हाॽ सेसेमाङ्, च्‍वाःत् हे़क्‍क्‍याङ् माक्‍खिॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् कन् सुम्‍ब्राङ्‌ले़ लत्‍छा पाःन्‍नो तोःन्‍दि मे़बिरुॽरो॥ आनिॽ मे़न्‍छाम्‍गे़न् याप्‍मिहाॽरे़ खुनिॽ तोःन्‍दिओ नसाःन् आजोगुम्‍लो, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुदोःन्‍दिङ्‌ग खे़न्‍नुःल्‍ले़आङ् कुजे़क् चोःक्, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ए आबुगे़न् कुस्‍साःल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ तोःन्‍दि पिरुबारो॥ 10 हे़क्‍केलॽरिक् हाःत्‍ले़ निङ्‌वाॽफुसाःन् नसाःन् चोगुॽ, खे़ल्‍ले़ कुसिक्‍लुङ्‌माओ कन् तोःन्‍दिन् युङ्‌लो॥ कर हाःत्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नसाःन् मे़जोगुन्, खे़ल्‍ले़ खुने़ॽ इङ्‌ले़क्‍पा चोगुॽ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुसाःल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ पिरुबा तोःन्‍दिओ खे़ल्‍ले़ नसाःन् मे़न्‍जोःक्‍के वाॽरो॥ 11 तोःन्‍दिःङ्‌ग आम्‍भा कन्‍लो–निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आनिॽ मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन् आबिरे़आङ् आवाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् कन् हिङ्‌मन्‍निङ्‌ग आबुगे़न् कुस्‍साःलाम् ताःरो॥ 12 हाःत्‍ले़ आबुगे़न् कुस्‍साःन् नसाःन् चोगुआङ् वाॽ, खे़ल्‍ले़ कन् हिङ्‌मन्‍निन् कत्तुॽ॥ कर हाःत्‍ले़ निङ्‌वाॽफुसाःन् नसाःन् मे़न्‍जोःक्‍के वाॽ, खे़ल्‍ले़ कन् हिङ्‌मन्‍निन्‍नाङ् मे़गत्तुन्‍लो॥
कुनुप्‍मा इङ्‌जाःङ्
13 इङ्‌गाॽ मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन् के़घोःसुम्‍माङ् के़वयिॽ के़लॽबा पाःन्‍निन् खिनिॽ कुसिङ् के़निःत्तुम्‍ल फाॽआङ् खिनिॽ निङ्‌वाॽफुसाःन्‌नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽ कन् साप्‍तुङ्‌ङाङ् हाक्‍निङ्‌ल पत्तारो॥ 14 आनिॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ कुइसिःक् तुवाओ आनाःक्‍तुम्‍मिल्‍ले़ खुने़ॽ आनिॽ पाःन्‍निन् खे़प्‍सुॽ फाॽआङ् निःन्‍धो आबोःङ्‌लो॥ 15 हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ आप्‍फाल्‍ले़साङ् आनाःक्‍तुम्‍बा पाःन्‍हाॽ खे़प्‍सुॽ के़लॽबान् कुसिङ् आनिःत्तुम्‍ने़ फाॽग्र खुने़ॽ आनाःक्‍तुम्‍बा पाःन्‍निन् आबिॽएरो फाॽआङ् कुसिङ् आनिःत्तुम्‍लो॥
16 हाःत्‍ले़ नसानिबा फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽथिक्‍ले़ सिःमे़न् थारिक् मे़न्‍देॽमना लायो चोगुबा निःसुॽ, खे़न् लायोलाम् नुःङ्‌नि फाॽआङ् पेलिगे़न् तुवा चोगु पिरुररो॥ हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खे़न् मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन् पिरुॽरो॥ कङ्‌ग सिःमे़न् थारिक् मे़न्‍देॽमना लायो के़जोःक्‍पाल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओरक् पाःत्तुङ्‌बारो॥ कर सिःमे़न् थारिक् के़देॽबा लायोआङ् वाॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‌पेलिगे़न् तुवा चोगे़म्‍मे़ॽ फाॽआङ् मे़मे़त्‍निङ्‌ङिन्‍लो॥ 17 काक् फे़न् याःम्‍बक् चोःक्‍माग लायोरो॥ हे़क्‍केसाङ् सिःमे़न् थारिक् मे़न्‍देॽमनाबा लायोआङ् वाॽरो॥
18 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कत्तुबा साःल्‍ले़ लायो चोगुर मे़वाॽने़न् फाॽआङ् आनिॽ नुःरिक्‍काङ् आनिःसुम्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आबाङे कुस्‍साःल्‍ले़ खे़न् ताङ्‌से़ःप्‍तुॽआङ् कत्तुॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् माफे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ खे़न् सुःमाआङ् मे़सुक्‍तुन्‍लो॥ 19 आनिॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुस्‍साःसिरो, हे़क्‍क्‍याङ् कन् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मान् माफे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ कुहुक्‍को थ्‍ये़आङ् वाॽ के़लॽबा पाःन्‍निन् आनिःसुम्‍लो॥ 20 निङ्‌वाॽफुसाःन् ये़आङ् वाॽ फाॽआङ् कुसिङ् आनिःत्तुम्, हे़क्‍क्‍याङ् से़क्‍खाबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् कुसिङ् आनिःत्तुम्‍ल फाॽआङ् सिक्‍कुम्‍दिङ् निङ्‌वाॽ आबिरे़आङ् आवाॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् आल्‍लो आनिॽ से़क्‍खाबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍नु हे़क्‍क्‍याङ् आबुगे़न् कुस्‍साः ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‍नु सोरिक् आवाॽरो॥ खुने़ॽए से़क्‍खाबा निङ्‌वाॽफुमाङ् नु मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन्‍लो॥ 21 आमिःम् आस्‍साःसे, नावाइत्‍लाहाॽनु लाःत्‍लाःत् वये़म्‍मे़ॽओ॥
* 5:6 ग्रिक पाःन्‍दाङ्‌ङो “ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌च्‍वाःत् नु माक्‍खिॽलाम् ये़रो॥”