युहुन्‍नारे़ साप्‍तुबा निसिगेःक्‍पा सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन्
निःसुम्
कन्‌सेःक्‌युक्‍मिबा युहुन्‍नाःल्‍ले़ निसिगेःक्‍पा कुसक्‍इङ्‌घङ्‌लो॥ कन्‌सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् “सेसेहुप्‍लक्‍कोबा तुम्‍लाम्‍लोःबाल्‍ले़” “सेःक्‍मनामा तुम्‍म्‍याङ्‌हाङ्‌मा नु कुस्‍साःहाॽ” हाक्‍तुसिबारो॥ कन्‌“तुम्‍म्‍याङ्‌हाङ्‌मा” फाॽइङ्‌ग खे़प्‍मोबा सेसेहुप्‍लक्‍पिला, हे़क्‍क्‍याङ् “कुस्‍साःहाॽ” फाॽइन् खे़न् सेसेहुप्‍लक्‍कोबा नसानिबाहाॽबिला॥ युहुन्‍नारे़ कन् ताङ्‌सा सक्‍इङ्‌घङ्‌ङो लुङ्‌माॽ तुक्‍सिङ्‌मा पोःङ् फाॽआङ् पेलि फाक्‍तुसिॽ, हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌ले़क्‍के सिक्‍साम्‍बाहाॽ नु खुनिॽ निसाम्‍मिल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ साम्‍दिङ् पिरुसिॽरो॥
थामिङ्‌
युहुन्‍नालाम् सेवा १-३
मिःम्‍जिओबा के़ये़क्‍पा पाःन् ४-६
इङ्‌ले़क्‍पा निसाम्‍मिल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ निसाम् ७-११
कुनुप्‍मा सेवा १२-१३
1
निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेगुमा तुम्‍म्‍याङ्‌हाङ्‌मान् युहुन्‍नालाम् सेवा
इङ्‌गाॽ सेसेहुप्‍लक्‍कोबा तुम्‍लाम्‍लोःबाल्‍ले़ सेःक्‍मनामा तुम्‍म्‍याङ्‌हाङ्‌मा* नु कुस्‍साःहाॽ कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन्‌हाक्‍निङ्‌लो॥ इङ्‌गाॽ से़क्‍खाए मिःम्‍जि मे़त्‍निङ्‌लो, हे़क्‍क्‍याङ् से़क्‍खाःन् कुसिङ् के़निःप्‍पा के़रे़क्‍ले़आङ् मिःम्‍जि के़म्‍मे़त्तिॽरो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ से़क्‍खाःङ्‌ग आनिॽओ वाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् सदादिङ् आनिॽनुए वाॽरो॥ पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नु आबुगे़न् कुस्‍साः ये़सु ख्रिस्‍तलाम् के़दाःबा लुङ्‌गुम्, लुङ्‌माॽ तुक्‍मान् नु सनारुङ्‌ङिन् आनिॽ से़क्‍खा नु मिःम्‍जिओ के़वाॽबाहाॽनु वाॽररो॥
ख्रिस्‍तरे़ कुइङ्‌जाःङ्‌ङो लाङ्‌घेःक्‍मा
पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ इङ्‌जाःङ् आबिरे़बा कुइसिःक् कुभा के़स्‍साःहाॽ से़क्‍खाओ लाङ्‌मे़घेःक्‍ल मे़वाॽबा निङ्‌वाॽ खोःसुङ्‌ङाङ् इङ्‌गाॽ साॽरिक् आसिक् समे़आङ् वाॽआरो॥
हे़क्‍क्‍याङ् आल्‍ल, आमिःम् तुम्‍म्‍याङ्‌हाङ्‌माए, आनिॽ काक् लुङ्‌माॽ तुक्‍कासि फाॽआङ् इङ्‌गाॽ पेलि फाक्‍ने़ॽरो॥ कन्‌कुसङ् इङ्‌जाःङ्‌ग साप्‍निङ्‌बा मे़ःन्‍लो, कर कङ्‌ग तगिआङ्धोए आनिॽनु वये़रो॥ हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् मिःम्‍जि मे़प्‍मा फाॽइन् खुने़ॽ कुइङ्‌जाःङ्‌हाॽ के़इःप्‍पा के़नाःप्‍पा पोःङ्‌मारो॥ तगिआङ्धो खिनिॽ काक्‍ले़ के़घे़प्‍सुम्‍बा इङ्‌जाःङ्‌ङिन् बा कन्‍लो–खिनिॽ लुङ्‌माॽ तुक्‍सिङ्‌मा पोःङ्‌लो॥
ख्रिस्‍तरे़ कुनिङ्‌मिहाॽरे़ खुनिॽ तक्‍ले़ङ्‌वाओ साम्‍दिङ्
यरिक् इङ्‌ले़क् के़बाःप्‍पाहाॽ इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो मे़से़ःरे़आङ् मे़वाॽरो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ग ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌मे़न्‍छाम्‍गे़न् याप्‍मि पोःक्‍खे़आङ् नासिङ्‌गे़न् थक्‍को त्‍ये़बा फाॽआङ् नसाःन् मे़न्‍जोगुन्‍लो॥ अक्‍तङ्‌बा मनाःङ्‌ग इङ्‌ले़क्‍पा नु ख्रिस्‍तरे़ कुबिफ्‍युङ्‌बारो॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ सिङ्‌सिङ् ये़क्‌ये़क् लॽरे़म्‍मे़ॽओ, खिनिॽ काक् के़जोगुम्‍बा* याःम्‍बक्‍किल्‍ले़न् खोःमा के़बोःङ्‌बा खिनिॽ हाङ्‌से़म्‍मिन् के़माबा मे़ःन्, कर के़घोःबा पोःक्‍खे़म्‍मे़ॽओ॥ ख्रिस्‍तरे़ कुनिसाम्‍बुङ्‌ङोलाम् माःङ्‌घा के़वाॽबा मनाःन्‍नु निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् मे़वाॽने़न्‍लो॥ कर खुने़ॽ कुनिसाम्‍बुङ्‌ङिन्‍नु मे़ल्‍ले़त्ते के़वाॽबान्‍नु पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् हे़क्‍क्‍याङ् आबुदिङ् कुस्‍साःन् ने़प्‍माङ् वाॽसिरो॥ 10 ख्रिस्‍तरे़ से़क्‍खाबा कुनिसाम्‍बुङ्‌ङिन् मे़न्‍हुॽमनाबा मनाःन् खे़ने़ॽ के़हिम्‍मो ताने़ फाॽग्र खे़न् के़हिम्‍मो लाःप्‍मा मे़बाङ्‌घे़न्‍ने़ॽ हे़क्‍क्‍याङ् लाङ्‌ङाङ्‌मे़दाःक्‍ते़न्‍ने़ॽओ॥ 11 आत्तिल्‍ले़ खे़न् मनाःन् लाङ्‌दाःक्‍तुॽ, खे़ङ्‌ग खे़ल्‍ले़ ताप्‍फे़ःम्‍बा कुयाःम्‍बक्‍हाॽओ चुम् के़मे़प्‍पा कुइसिःक् पोःङ्‌लो॥
कुनुप्‍मा सेवा
12 इङ्‌गाॽ यरिक् पाःन्‍हाॽ खिनिॽ साप्‍मा कत्तुङ्‌साङ्, कन् पाःन्‍हाॽ सक्‍इङ्‌घङ्‌ङोलाम् मे़ःन्, कर खिनिॽ तुम्‍निङ्‌ङाङ्‌ङे ताॽजे़ङ्‌मा निङ्‌वाॽ कत्तुङ्‌लो॥ हे़क्‍केलॽरिक् आनिॽ सोसोरिक् साॽरिक् आसःत्‍लो॥ 13 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेगुमा के़न्‍साॽरे़ कुस्‍साःहाॽरे़ खे़ने़ॽ सेवा के़म्‍हाक्‍ते़आङ् वाॽरो॥
* 1:1 तुम्‍म्‍याङ्‌हाङ्‌मा–कन्‌फाॽइन् लत्‍छा मे़न्‍छुमाॽ वये़बिला, इग्र लत्‍छा सेसेहुप्‍लक् वये़बिला, हे़क्‍क्‍याङ् कुस्‍साःहाॽ फाॽइन् सेसेहुप्‍लक्‍कोबा मनाहाॽबिला॥ * 1:8 के़जोगुम्‍बा–ग्रिक पाःन्‍दाङ्‌ङो साप्‍ते़बा वेॽ साप्‍लाहाॽओ “आजोगुम्‍बा” साप्‍ते़आङ् पत्‍लो॥