युहुन्‍नाःल्‍ले़ साप्‍तुबा सुम्‍सिगेःक्‍पा सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन्
निःसुम्
कङ्‌ग सेःक्‌युक्‍मिबा युहुन्‍नाःल्‍ले़ साप्‍तुबा सुम्‍सिगेःक्‍पा सक्‍इङ्‌घङ्‌लो॥ कन्‌“सेसेहुप्‍लक्‍कोबा तुम्‍लाम्‍लोःबाल्‍ले़” सेसेहुप्‍लक्‍कोबा गायस मे़प्‍मनाबा लाम्‍लोःबान् हाक्‍तुबारो॥ युहुन्‍नाःल्‍ले़ गायसरे़ कुनारा फोःसुॽ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ नसानिबाहाॽ खे़ल्‍ले़ कुभाॽ पिरुसिआङ् वये़, कर खुने़ॽ दियोत्रिफस मिङ् के़वाःप्‍पा मनाःल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ साम्‍दिङ् पिरुॽरो॥
थामिङ्‌
निःसुम् १-४
गायसरे़ कुनारा फोःमान् ५-८
दियोत्रिफसे़न्‌आप्‍तिक् ९-१०
दे़मे़त्रियसरे़ कुयाःम्‍बेओ नुःबा पाःन् ११-१२
कुनुप्‍मा सेवा १३-१५
1
युहुन्‍नाःल्‍ले़ गायसे़न् सेवा हाक्‍तुॽ
से़क्‍खाए लुङ्‌माॽ तुक्‍ने़बा आमिःम् आन्‍जुम् गायसे, इङ्‌गाॽ सेसेहुप्‍लक्‍कोबा तुम्‍लाम्‍लोःबालाम् कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् हाक्‍ने़ॽरो॥
आमिःम् आन्‍जुम्‍मे, खे़ने़ॽ के़याम्‍साम्‍मो के़नुॽ के़दाःबा हे़क्‍केए खे़ने़ॽ नासिङ्‌गे़न् के़धक्‍को हे़क्‍क्‍याङ् काक् पाःन्‍नो के़नुॽ के़दार फाॽआङ् तुवा चोःक्‍कारो॥ कुभा नसानिबा फुॽनुसाॽहाॽ इङ्‌गाॽओ मे़द्‌ये़आङ् खे़ने़ॽ से़क्‍खाओ नसाःन्‍साबा के़वाॽबा नु सदादिङ् से़क्‍खाओ लाङ्‌घेःक्‍नु के़वाॽबा पाःन्‍निन् मे़जे़क्‍ताङ्‌ङिल्‍ले़ इङ्‌गाॽ साॽरिक् सःत्ताङ्॥ इङ्‌गाॽ आमिःम् आस्‍साःहाॽ से़क्‍खाबा नसाःन्‍नो लाङ्‌घेःक्‍नु मे़वाॽबा पाःन् खे़प्‍सुङ्‌ङिल्‍ले़ सःत्ताबा पाःन्‍नाङ्धो वेॽ थेआङ् यम्‍बा पाःन् होःप्‍लो॥
माङ्‌सेवा के़जोःक्‍पाहाॽ कम्‍ब्राङ् मे़प्‍मासि
आमिःम् आन्‍जुम्‍मे, खे़ने़ॽग लाम्‍दिःक् के़जोःक्‍पा नसानिबा फुॽनुसाॽहाॽ कुसिङ् के़न्‍निःत्तुन्‍छिन्‍छाङ् कुभाॽ के़बिरुसिल्‍ले़ नुःबा याःम्‍बक् के़जोगुॽरो॥ खे़ने़ॽ लुङ्‌माॽ के़दुक्‍तुसिबाल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ खे़ङ्‌हाॽरे़ कप्‍मोबा सेसेहुप्‍लक्‍किन् मे़जे़क्‍तुरो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ लाम्‍दिःक्‍को निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ तार कुभाॽ के़बिरुसिल्‍ले़ नुःबा के़जोगुॽरो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽग ख्रिस्‍तरे़ कुमाङ्‌सेवा चोःक्‍से़ लाम्‍दिःक्‍को मे़धासिङ्‌ङाङ् मे़वाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् नसाःन् मे़न्‍जोःक्‍मनाहाॽरोलाम्‍ग थेआङ् कुभाॽ मे़न्‍दाःक्‍के मे़वाॽरो॥ हे़क्‍तङ्‌बा मनाहाॽ आनिॽ नसानिबाहाॽरे़ कुभाॽ पिमासिए पोःङ्‌लो॥ अक्‍खेलॽरिक् फाॽमासिल्‍ले़ से़क्‍खाःल्‍ले़ लागि खुनिॽ याःम्‍बक्‍को लक्‍चुम् आबोःङ्‌लो॥
इङ्‌गाॽ सेसेहुप्‍लक्‍को सक्‍इङ्‌घङ् साप्‍तुङ्‌ङाङ् वये़, कर लाम्‍लोःबा पोःङ्‌मा कुसिराॽ के़धाङ्‌बा दियोत्रिफसरे़ इङ्‌गाॽ पाःत्तुङ्‌बा पाःन्‍निन् मे़घे़प्‍सुन्‍लो॥ 10 इङ्‌गाॽ खे़प्‍मो ताआल्‍ले़ खे़ल्‍ले़ चोगुबा ताप्‍फे़ःम्‍बा याःम्‍बक् हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़ तक्‍ले़ङ्‌वाओ पाःत्तुबा ताप्‍फे़ःम्‍बा के़रे़क् पाःन्‍हाॽ ताॽजे़ङ्‌ङो लःत्तुङ्‌ङेरो॥ खे़ल्‍ले़ खे़म्‍म्‍याक्‍लक् मे़ःन्, कर खे़प्‍मो लाम्‍दिःक् चोःक्‍कि के़दाःबा खे़न् नसानिबाहाॽआङ् लाङ्‌दाःक्‍मा मे़बिरुन्‍छिन्‍लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खुनिॽ लाङ्‌दाःक्‍मा निङ्‌वाॽ के़जोःक्‍पाहाॽआङ् हे़क्‍के चोःक्‍मा मे़बाङ्‌घुन्‍छिन् हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ सेसेहुप्‍लक्‍कोलाम् लःत्तुदेःसुसिॽरो॥
11 आमिःम् आन्‍जुम्‍मे, ताप्‍फे़ःम्‍बा याःम्‍बक्‍हाॽरे़न् मे़ःन्, कर नुःबा याःम्‍बक्‍हाॽरे़न् चोःङ् के़इःप्‍पा पोःक्‍खे़ॽओ॥ हाःत्‍ले़ नुःबा याःम्‍बक्‍हाॽ चोगुॽ खे़न् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुस्‍साःरो॥ हाःत्‍ले़ ताप्‍फे़ःम्‍बा याःम्‍बक्‍हाॽ चोगुॽ खे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् मे़न्‍निए वाॽरो॥ 12 दे़मे़त्रियसरे़ कुयाःम्‍बेओ के़रे़क्‍ले़ नुःबा मे़बाःत्तुॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् कुहिङ्‌मन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसे़क्‍खा पाःन्‍निन्‍नु तङ्‌लो॥ आनिगे़आङ् खुने़ॽ कुयाःम्‍बेओ नुःबा पाःन्‍ने पाःत्तुम्‍बे़ हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़ तोःन्‍दिन् से़क्‍खा फाॽआङ् के़निःसुएरो॥
कुनुप्‍मा सेवा
13 खे़ने़ॽनु इङ्‌गाॽ यरिक् पाःन्‍हाॽ पाःप्‍मा कत्तुङ् कर सक्‍इङ्‌घङ्‌ङो मे़ःन्, 14 कर इङ्‌गाॽ खे़ने़ॽनु हाराए तुम्‍मा निङ्‌साङ् चोगुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् आन्‍छिॽ आदुम्‍सिॽआङ् सोरिक् ताॽआजे़ङ्‌सिॽरो॥
15 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसनारुङ्‌ङिन् खे़ने़ॽनु वाॽररो॥ हे़क्‍क्‍याङ् कप्‍मोबा आनिॽ तेःङ्‌जुम्‍हाॽरे़ सेवा के़म्‍हाक्‍ते़आङ् वाॽरो॥ खे़प्‍मोबा के़रे़क् आनिॽ तेःङ्‌जुम्‍हाॽओआङ् इङ्‌गाॽ आसेवाःन् तोःन्‍दाङ् पिराङ्‌ङे़ॽओ॥