5
तुम्‍भाक्‍साहाॽ नु थाङ्‌बे़न्‍हाॽरे़ लागि सुजा
आल्‍ल ख्रिस्‍तरे़ इनोगे़न् कुदुक्‍खेःल्‍ले़न् तोःन्‍दि नु ताःन्‍दि ओसेःन्‍दाङ् के़बोःङ्‌बा मिमिदिङ्‌ङिल्‍ले़न् लक्‍साबा पोःक्‍खाङ्‌बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़, हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽआङ् सेसेहुप्‍लक्‍कोबा लत्‍छा तुम्‍लाम्‍लोःबा पोःक्‍खाङ्‌बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खिनिॽ तुम्‍लाम्‍लोःबाहाॽ पेलि फाक्‍निङ्‌लो– खिनिॽ कम्‍ब्राङ्‌ङो के़वाॽबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमे़ल्‍लुक्‍हाॽ नुःरिक्‍काङ् कमे़म्‍सिम्‍मे़ॽओ–मुरा आम्‍मे़त्तिल्‍ले़रक्‌मे़ःन्, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ कुइसिःक् खिनिॽ निङ्‌वाॽबोलाम् कमे़म्‍सिम्‍मे़ॽ, याङ्‌साकुन्‍धेरे़ लागिग मे़ःन्, कर खिनिॽ सिक् पसम्‍सम्‍ल सेवा चोगे़म्‍सिम्‍मे़ॽओ॥ खिनिॽ कम्‍ब्राङ्‌ङो के़वाॽबाहाॽ सम्‍दाङ् युक् चोःक्‍मा मे़ःन्, कर खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ तगि कुबि पोःङ्‌मा पोःङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् तुम् मे़ल्‍लुक्‍कम्‍बान् युःल्‍ले़ आप्‍फाल्‍ले़आङ् इमे़ल्‍ले़म्‍मनाबा मिमिदिङ् नु इङ्‌धाःङ्‌ङिल्‍ले़न् तिचः के़घोःसुम्‍लो॥
खिनिॽ थाङ्‌बे़न्‍सासे, सेसेहुप्‍लक्‍कोबा तुम्‍लाम्‍लोःबाहाॽरे़ खुनिॽ युक्‍को वाॽमा पोःङ्‌लो॥ खिनिॽ काक् चुङ्‌जिगे़न् नःम्‍नःम्‍बा पोःक्‍खे़म्‍मे़ॽआङ् नुःरिक् मे़त्तासिम्‍मे़ॽ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ साम्‌योसाप्‍लाओ साप्‍ते़आङ् पत्,
“निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आङ्‌दिङ् के़लॽबाहाॽ अत्तुसिॽ, कर नःम्‍नःम्‍बाहाॽ लुङ्‌गुम् पिरुसिॽरो॥”*
खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ मुक्‍साम्‍साबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुहुक्‍को खिनिॽ चुङ्‌जिगे़म्‍बा पोःक्‍खे़म्‍मे़ॽआङ् वये़म्‍मे़ॽ, हे़क्‍क्‍याङ् सुये़म्‍मो खिनिॽ इङ्‌धाःङ् के़बिरिआङ् थाःङ् के़भोःक्‍खिॽरो॥ काक् खिनिॽ निङ्‌साम्‍हाॽ खुने़ॽओ तारे़म्‍मे़ॽ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽ कम्‍ब्राङ् के़मे़त्तिॽरो॥
खिनिॽ सिङ्‌सिङ् ये़क्‌ये़क् नु चाङ्‌जाङ् लॽरे़म्‍मे़ॽ! खिनिॽ निङ्‌मि माफे़न्‍साम्‍मिन् के़हुःक्‍पा थे़रिङ्‌बान् कुइसिःक् आत्तिन् खोःसुङ्‌ङाङ् लरुङ्‌देःसुङ् लॽरिक् कोःत्तुर ताक्‍कन्‍लो॥ खिनिॽ नसाःन्‍नो के़धुम्‍बा पोःक्‍खे़म्‍मे़ॽआङ् खे़न् अत्ते़म्‍मे़ॽओ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो खाराक् खिनिॽ फुॽनुसाॽहाॽआङ् खिनिॽ के़दुमुम्‍बा इनोगे़न् तुक्‍खे हे़क्‍तङ्‌बा तुक्‍खेओए मे़वाॽ के़लॽबान् के़निःसुम्‍लो॥
10 काक् लुङ्‌गुम् के़गप्‍पा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ख्रिस्‍ते़न्‍नु सोरिक् मे़न्‍नुप्‍मनाबा कुमिमिदिङ्‌ङिन् लक् के़घोःसुम्‍ल फाॽआङ् के़उःत्तिआङ् के़वयिॽरो॥ कर सप्‍फाधिक् इनोगे़न् तुक्‍खे के़ज्‍ये़ॽइआङ्‌खुने़ॽए खिनिॽ कुलिङ्‌धो के़गे़त्तिॽ हे़क्‍क्‍याङ् थधप्‌मे़ल्‍लॽमनाबा नु के़धुम्‍बा के़जोगिआङ् मे़म्‍मुम्‍मना ने़म्‍भोओ के़युक्‍खिॽरो॥ 11 काक् मुक्‍साम्‍मिन् सदादिङ् खुने़ॽइन्‍ने पोःङ्‌लो॥ आमे़न्॥
कुनुप्‍मा सेवा
12 नसाःन्‍साबा इःत्तुङ्‌बा नुसाॽ सिलासरे़ कुभाॽलाम् कन् चुक्‍सा सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् हाक्‍निङ्‌ल पत्तारो॥ इङ्‌गाॽ हाङ्‌हाङ् मे़त्‍निङ्‌ल कङ्‌ग से़क्‍खाबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम्‍लो लॽरिक् तोःन्‍दि पिनिङ्‌लो॥ कन् लुङ्‌गुम्‍मोए खिनिॽ थधप्‌मे़न्‍लॽमनाबा पोःक्‍खे़म्‍मे़ॽओ॥
13 खिनिॽ हे़क्‍केए सेगे़मा बे़बिलोन्‍बा* सेसेहुप्‍लक्‍किल्‍ले़ सेवा के़हाक्‍तिरो॥ हे़क्‍केलॽरिक्‍के आस्‍साः मर्कुसरे़आङ् सेवा के़हाक्‍तिरो॥ 14 मिःम्‍जिःल्‍ले़ सेवा मे़त्तासिम्‍मे़ॽओ॥ ख्रिस्‍ते़न्‌नसाःन् के़जोःक्‍पा के़रे़क्‍ले़ सनारुङ् के़घोःसुम्‍लरो॥
* 5:5 सिवादिङ् खाहुन्‍हाॽ ३.३४ * 5:13 बे़बिलोन–कल्‍ले़ रोम ये़क्‌यक्‍किन्‌ओसेःन्‍आधाक्‍लो॥