पत्रुसरे़ साप्‍तुबा निसिगेःक्‍पा सक्‍इङ्‌घङ्
निःसुम्
कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् पत्रुसरे़ काक् पिसाङ् के़से़बाआङ् के़वाॽबा नसानिबाहाॽ हाक्‍तुसिबारो॥ कन् सक्‍इङ्‌ङिल्‍ले़न् कुजे़क् निङ्‌वाॽ सोःक्‍किङ्‌ग इङ्‌ले़क्‍के सिक्‍साम्‍बाहाॽरे़ मे़हुॽरुसिबा निसाम्‌नु खे़न्‌निसाम्‍लाम्‍बा त्‍ये़बा फे़न्‌पाःन्‍हाॽ तोःम्‍मा वये़रो॥ खे़न् इङ्‌ले़क्‍के सिक्‍साम्‍बाहाॽरे़ ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌याम्‍मो मे़नुःङ्‌ने़न्‌मे़युने़न् लॽरिक् मे़बाःत्तु, कर पत्रुसरे़ खे़न् पाःन्‍निन् अक्‍खे मे़त्तुसिर अत्तु, “आत्तिल्‍ले़न्‍नाङ् मे़म्‍भै मे़बोःङ्‌ने़न्‍ल के़रे़क्‍ले़ लायोःन् मे़ले़रुर के़लॽबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ वाॽबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ ख्रिस्‍तरे़ कुयुःमान् सुःसे़बारो॥”
थामिङ्‌
निःसुम् १.१-२
नसानिबाहाॽरे़न् उःत्‍छिङ् १.३-२१
इङ्‌ले़क्‍पा सिक्‍साम्‍बाहाॽ २.१-२२
ख्रिस्‍ते़न्‌कुनुप्‍मा ये़न्‍नो युःॽ ३.१-१८
1
पत्रुसलाम् सेवा
ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुसेवारोबा नु कुसेःक्‌युक्‍मिबा इङ्‌गाॽ सिमोन पत्रुसलाम् कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् साप्‍तुङ्‌ङाङ् आनिगे़ कुइसिःक् इमे़ल्‍लुङ्‌बा नसाःन् के़घोःबा खिनिॽ के़रे़क् हाक्‍निङ्‌लो॥ खे़न् नसाःन्‍निन् आनिॽ साम्‌योनिबा निङ्‌वाॽफुमाङ् नु से़न्‍लप्‍दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ आबिरे़आङ् आवाॽरो॥
आनिॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नु दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ खुन्‍छिॽ याःम्‍बेबा साम्‍जिक्‍कोलाम् लुङ्‌गुम् नु सनारुङ्‌ङिन् आत्तात्तान्‍ने यरिक् के़घोःम्‍सुम्‍लरो॥
आबाङे कुमिमिदिङ् नु कुनो-कुदाओ याप्‍मि के़उःप्‍पे़न् नुःरिक्‍काङ् कुसिङ् आनिःत्तुम्‍बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ हिङ्‌मन्‍नो नु माङ्‌सेवा चोःक्‍माओ चाहाबा आजोःक्‍पा काक् पाःन्‍हाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍लाम्‍बा खुने़ॽ आबिॽरो॥ बा खे़न् कुमिमिदिङ् नु कुनो-कुदाओलाम् आनिॽ यम्‍बा नु इमे़ल्‍लुङ्‌बा माङ्‌हे़क्‍हाॽ आघोःसुम्‍माङ् आवाॽ॥ खुने़ॽ फे़न् निङ्‌वाॽलाम् के़दाःबा फे़न् पाःन्‍हाॽलाम् ताङ्‌से़ःप्‍मा नु निङ्‌वाॽफु नोस्रङ् खोःमा माङ्‌हे़क् आजोगे़आङ् आवाॽरो॥
खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खिनिॽ नसाःन्‍नो कुनो-कुदा योॽमा खिनिॽ सुक्‍सुक् तम्‍सिन् चोगे़म्‍मे़ॽ, हे़क्‍क्‍याङ् कुनो-कुदाओ साम्‍जिक्‍किन् योॽरे़म्‍मे़ॽ, साम्‍जिक्‍को निङ्‌वाॽ हाङ्‌गे़म्‍सिङ्‌मान्, निङ्‌वाॽ हाङ्‌गे़म्‍सिङ्‌मो नासि थःप्‍मान्, नासि थःप्‍मो साप्‍चुवाःन् योॽरे़म्‍मे़ॽ, साप्‍चुवाओ फुॽनुसाॽ लुङ्‌माॽ तुक्‍सिङ्‌मान्, हे़क्‍क्‍याङ् फुॽनुसाॽ लुङ्‌माॽ तुक्‍सिङ्‌मो मिःम्‍जिन् योॽरे़म्‍मे़ॽओ॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कन् सुम्‍बोधा पाःन्‍हाॽ के़योॽरुम्‍ल के़बिगिने़ फाॽग्र खे़न् पाःन्‍हाॽरे़ आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌कुसिङ् के़निःत्तुम्‍बा खिनिॽ साम्‍जिक्‍को कुसि मे़न्‌याःम्‍मनाबा नु कुजाॽ मे़म्‍भम्‍मनाबा पोःङ्‌मालाम् ताङ्‌गे़से़ःप्‍तिॽरो॥ कर कन् सुम्‍बोधा पाःन्‍हाॽ मे़ङ्‌गप्‍मनाबाहाॽग माःङ्‌घाबा पाःन्‍हाॽ मे़न्‍निःमनाबा मिक्‍फःम्‍बा कुइसिःक्‍पासिरो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ तगिबा लायोहाॽ वाहप्‍ते़बे़न्‍नाङ् निङ्‌वाॽ मे़भेःत्‍छु मे़देःसुआङ् वाॽरो॥
10 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खिनिॽ के़उःत्तिबान् नु के़सेगिबान् नुःरिक्‍काङ् निःन्‍धो चोःक्‍मा तम्‍सिन् चोगे़म्‍मे़ॽओ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽ हे़क्‍के के़जोगुम्‍ने़ फाॽग्र आप्‍फाल्‍ले़आङ् के़न्‍जोःन्‍दिन्‍लो॥ 11 अक्‍खेलॽरिक् आनिॽ दाङ्‌बा नु से़न्‍लप्‍दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ मे़न्‍नुप्‍मनाबा कुहाङ्‌जुम्‍मो लाःप्‍मारे़ लागि लाङ्‌दाःक्‍मा के़बिरिरो॥
साम्‌योसाप्‍लाओ निङ्‌वाॽ पिरे़म्‍मे़ॽ
12 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खिनिॽ खे़न् काक् पाःन्‍हाॽ के़निःसुम् के़ले़स्‍सुम्‍माङ् से़क्‍खाओ मे़म्‍मुन्‍ने के़वयिसाङ् सदादिङ् कन् पाःन्‍हाॽ खिनिॽ निङ्‌वाॽसुम्‍मो ताःप्‍मा पिमा इङ्‌गाॽ आप्‍फाल्‍ले़साङ् यारिप् वाॽआरो॥ 13 कन् नासिङ्‌गे़न् थक्‍को वाॽआर थारिक् खिनिॽ कन् पाःन्‍हाॽ निङ्‌वाॽसुम्‍मो तारुङ्‌ङाङ्‌चाङ्‌जाङ् मे़त्‍निङ् के़लॽबा निङ्‌वाॽ कत्तुङ्‌लो॥ 14 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ ओसेःन्‍धाक्‍ताङ्‌बा कुइसिःक् आसिःमा ये़न्‍निन् हाराए तार पत्‍लो॥ 15 हे़क्‍केःल्‍ले़ इङ्‌गाॽ सिःआ पेःक्‍कासाङ् सदादिङ् कन् पाःन्‍हाॽ निङ्‌वाॽ के़इःत्तुम्‍ल फाॽआङ् आसुक्‍सुक् तम्‍सिन् चोगुङ्‌लो॥
16 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुमुक्‍साम् नु कुयुःमाल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ खिनिॽनु पारिगे़ल्‍ले़ आनिगे़ पाःन् खे़दाॽहाॽ चोगुम्‍बेआङ्‌पाःत्तुम्‍बे़बा मे़ःन्‍लो, कर आनिगे़ आबाङे मिक्‍किल्‍ले़ खुने़ॽ कुमिमिदिङ्‌ङिन् निःसुम्‍बे़रो॥ 17 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ मिमिदिङ्‌गे़न् पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लाम् खुने़ॽ मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् नु मिमिदिङ् खोःसुल्‍ले़ कन् आमिःम् आस्‍साःरो, खुने़ॽनु इङ्‌गाॽ ओमु लॽराङ्‌ङाङ् वाॽआरो के़लॽबा इक्‍लाधिक् ये़रो॥ 18 सेसे कोःक्‍माओ खुने़ॽनु वाॽमनाःल्‍ले़ साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌लाम् के़युःबा कन् इक्‍लाःन् आनिगे़ आबाङे खे़म्‍मनारो॥
19 हे़क्‍क्‍याङ् माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाहाॽरे़ मे़बाःत्तुबा पाःन्‍निन् से़क्‍खा पोःक्‍खे़आङ् वाॽ के़लॽबा निःन्‍धो आगत्तुम्‍लो॥ खामे़न्‍ओःत्ते नु खिनिॽ निङ्‌वाॽओ तान्‍छोःक्‍पे़न्‌मे़न्‍लिङ्‌ङे थारिक् खामाक्‍माओ के़ओःप्‍पा सेमिःन् हे़क्‍के खे़न् पाःन्‍जाक्‍किन् निङ्‌वाॽओ के़युक्‍खुम्‍मिल्‍ले़ नुःबा पोःङ्‌लो॥ 20 काक्‍नुःल्‍ले़आङ् यम्‍बा पाःन्‍निङ्‌ग साम्‌योसाप्‍लाबा माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन्‍निन् माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाहाॽरे़ आबाङे खुनिॽ निङ्‌वाॽबोलाम् त्‍ये़बा मे़ःन् फाॽआङ् कुसिङ् के़निःत्तुम्‍लए पोःङ्‌लो॥ 21 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन्‍निङ्‌ग मे़न्‍छाम् निङ्‌वाॽलाम् त्‍ये़बा मे़ःन्‍लो, कर सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ थुक्‍तुसिआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लाम् माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाहाॽ मे़बारे़बारो॥