2
इङ्‌ले़क्‍के सिक्‍साम्‍बाहाॽ
कर उन्‍छोःन् इस्राइलओ इङ्‌ले़क्‍पा माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाहाॽ मे़वये़बा कुइसिःक् खिनिॽ लुम्‍मोआङ् इङ्‌ले़क्‍के सिक्‍साम्‍बाहाॽ मे़लःन् मे़दारो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ग स्‍वाःत्ताङ् याप्‍मि के़मे़ङ्‌बा इङ्‌ले़क् पाःन्‍हाॽ मे़हुॽरुसिॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ मे़ल्‍लुङ्‌के़हुङ्‌बाआङ्‌के़धे़ॽबा दाङ्‌बान्‍नाङ् मे़नाॽरुआङ् हाराए आबाङे खुनिॽओ मे़क्‍मे़न् मे़दारुॽ॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ ताप्‍फे़ःम्‍बा लाम्‍मिन् यरिक्‍ले़ मे़दिम्‍दु मे़नाःत्तुबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ से़क्‍खाबा लाम्‍मिल्‍ले़न्‍नाङ् कुजाःत्‍थि पेःक्‍लो॥ खुनिॽ खिःम्‍ब्राक्‍मो कन् इङ्‌ले़क्‍के सिक्‍साम्‍बाहाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽ तादाबा इङ्‌ले़क्‍पा पाःन्‍हाॽ मे़जोगुआङ् खिनिॽ इङ्‌गे़म्‍ले़क्‍तिआङ् इन्‍धाःक् मे़धगु॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ खुम्‍दिङ्‌ङिन् तगिसा खासे़न् चोगुआङ् वाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खुनिॽ मे़क्‍मे़न् निःन्‍धो पोःक्‍खे़आङ् वाॽरो॥
थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ लायो के़जोःक्‍पा माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽआङ् खासे़न्‍लाम् मे़दाङ्‌घुन्‍छिन्‍लो, कर खे़ङ्‌हाॽ इघेःक्‍खुसिआङ् खे़मायङ्‌सङ्‌ङो केःत्तुसिआङ् खासे़न् ये़न् थारिक् खे़न् खामाक्‍लुम्‍बाःत्तो मे़याक्‍लो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ नसाःन् मे़न्‍जोःक्‍मनाबाहाॽ वादोःक्‍मोलाम् मे़क्‍खुसिल्‍ले़ खे़न् उन्‍छेःन्‍बा मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽआङ् मे़दाङ्‌घुन्‍छिन्‍लो, कर साम्‌योनिबा पाःन् इङ्‌गे़भोःबा नुहाःन्‌नु वेॽ नुसि मनाहाॽरक् ताङ्‌घुसिरो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ लायो कुधिम् सदोम नु गमोरा ये़क्‌यक्‍हाॽआङ् मिधिक्‍खुआङ् खाप्‍पु थ्‍यःङ् चोगुसिआङ् खे़न् ये़क्‌यक्‍हाॽरे़ कुमिङ् मासुरो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽ नसाःन् मे़न्‍जोःक्‍मनाबा खे़न् याप्‍मिहाॽरे़न् आक्‍तङ्‌बा हिङ्‌गत् पोःङ् के़लॽबा कुबि चोगुसिआङ् वाॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओबा साम्‌योनिबा लुःते़ङ्‌ग से़ःप्‍तुरो॥ खुने़ॽग खे़न् ये़म्‍मोबा मनाहाॽरे़ मे़जोगुबा खुनिॽ ताप्‍फे़ःम्‍बा ये़प्‍ले़क्‍हाॽ निःसुआङ् कुनिङ्‌वाॽ तुगे़आङ् वये़रो॥ (खुने़ॽ मनाहाॽरे़ खुनिॽ लुम्‍मो थिक्‌याःन्‍धक् वये़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ ताप्‍फे़ःम्‍बा फे़न् याःम्‍बक्‍किन् निःसु खे़प्‍सुल्‍ले़ साम्‌योनिबा लुःत्ते़न् साॽरिक् कुनिङ्‌वाॽ तुगे़आङ् वये़॥)
हे़क्‍केलॽरिक् दाङ्‌बाल्‍ले़ साम्‌योनिबा मनाहाॽ इनोगे़न् तुक्‍खेहाॽलाम् से़ःप्‍मासिआङ्‌ले़स्‍सुॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् लायोबा मनाहाॽ खुम्‍दिङ् पिरुसिर खासे़न् ये़न्‍नो थारिक् कप्‍मासिआङ्‌ले़स्‍सुरो॥ 10 अक्‍तङ्‌बाहाॽग आबाङे फे़न् निङ्‌वाॽ कुइसिःक् याम्‍दादाओ के़वाॽबा नु दाङ्‌बाल्‍ले़ कुयुक्‍किन् के़नाॽबा मनासिरो॥ खे़न् आधिङ्‌गानि नु आङ्‌दिङ् के़लॽबा मनाहाॽरे़ग साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो के़वाॽबाहाॽ हिनाःम् मे़प्‍मासि मे़ङ्‌गिःने़न्‍लो॥ 11 कर कन् इङ्‌ले़क्‍के सिक्‍साम्‍बाहाॽनुःल्‍ले़ माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽ के़धुम्‍बा नु मुक्‍साम्‍साबा मे़जोःक्‍साङ् दाङ्‌बाल्‍ले़ कुदगि खे़न् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो के़वाॽबाहाॽ आप्‍तिक् कुःप्‍मासि मे़न्‍आःन्‍छिङ्‌ङिन्‍लो॥
12 कर कन् मनाहाॽरे़ग कुसिङ्‌मे़न्‍निःत्तेबा पाःन्‍हाॽरे़ तक्‍ले़ङ्‌वाओ माङ्‌चे़ॽया पाःन् मे़बाःत्तुॽरो॥ खे़ङ्‌हाॽ ते़म्‍मासिआङ् से़प्‍मासि फाॽआङ् सिक्‍कुम् निङ्‌वाॽ मे़ःन्‍ने के़धाप्‍पा थक्‍साहाॽ कुइसिःक् मे़जोःक्‍लो॥ कन् इङ्‌ले़क्‍के सिक्‍साम्‍बाहाॽ खे़न् थक्‍साहाॽ कुइसिःक्‍के मे़मे़क्‍लो॥ 13 खे़ङ्‌हाॽरे़ग मे़जोगुबा ताप्‍फे़ःम्‍बा याःबक्‍किल्‍ले़ कुले़क्‌वा ताप्‍फे़ःम्‍बाए मे़दुमुॽरो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ग ले़न्‍दिक्‍सा याम्‍दादा नु निङ्‌वाॽतादा चोःक्‍मा खुनिॽ सिराॽ थाङ्‌लो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ग खिनिॽनु मे़ज मे़धुङुल्‍ले़ मे़सःत्‍ल इङ्‌गे़म्‍ले़क्‍तिआङ् नागे़म्‍धासि के़म्‍बिरिॽरो॥ 14 खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ मिक्‍किल्‍ले़ ताप्‍फे़ःम्‍बा याम्‍दादाबा चाराम्‍मा याःम्‍बक्‍हाॽ मे़जोगुआङ् आक्‍खे़न् लायो मे़जोगुसाङ् खुनिॽ निङ्‌वाॽ मे़दाने़न्‍लो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ कुदोःप्‍मा मनाहाॽ लायोओ मे़धासुसिॽ॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ग खिःम्‍मा याःम्‍बक् चोःक्‍मा साॽरिक् मे़ले़स्‍सुॽरो॥ खे़ङ्‌हाॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसाङ्‌ग्रारे़ ते़त्तुसिबा मनासिरो॥ 15 खे़ङ्‌हाॽरे़ग तोःन्‍दोःम्‍बा लाम्‍मिन् मे़ले़रुआङ् खे़ङ्‌हाॽ ताप्‍फे़ःम्‍बा लाम्‍मो मे़लाःसे़आङ् मे़वाॽरो॥ बोअररे़ कुस्‍साःहाॽ बालामरे़ कुलाम्‍मो मे़बेआङ् मे़वाॽ॥ बालाम्‍मिल्‍ले़ग लायोलाम् याङ्‌साकुन्‍धे थक्‍मा कुसिराॽ थाङे़आङ् वये़, 16 कर हे़क्‍तङ्‌बा फे़न् याःम्‍बक् चोगुबाल्‍ले़ कुबाःन् मे़न्‍लःम्‍मनाबा अदङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽ फे़ःक्‍तु॥ खे़न् अदङ्‌ङिल्‍ले़ मे़न्‍छाम् याप्‍मि पाःन्‍लाम्‍बा बालाम्‍मिल्‍ले़ के़नाङ्‌बा कुइसिःक् चोगुबा अदङ् कुयाःम्‍बक्‍किन् साक्‍तुरो॥
17 अक्‍तङ्‌बा मनाहाॽग के़जप्‍पा वाबुन् नु सुरित्‍माल्‍ले़ मुःत्तु तेॽरुबा खाप्‍मिःप्‍पा हे़क्‍तङ्‌बासिरो॥ कङ्‌हाॽरे़ लागि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खामाक् लुम्‍बाःत्तिन् यारिप् चोगुआङ् ने़रो॥ 18 खे़ङ्‌हाॽग कुसुम् मे़न्‍दम्‍मना आङ्‌दिङ् इसेःङ्‌बा पाःन् मे़बाःत्, हे़क्‍क्‍याङ् खारक् फे़न् याःम्‍बक् चोःक्‍मा के़ले़प्‍पाआङ् दाङ्‌बाओ के़दाःबाहाॽ फे़न् याःम्‍बक् चोःक्‍माल्‍ले़ थेआङ् मे़लॽने़न् लॽरिक् मे़हुसुसिर याम्‍मो लायोओ मे़धासुसिरो॥ 19 खे़ङ्‌हाॽग आबाङे फे़न् निङ्‌वाॽ ये़प्‍ले़क्‍किल्‍ले़ कुयोःक् मे़बोःक्‍खे़आङ् मे़वाॽसाङ् वेॽहाॽग चोःक्‌युम्‍भोरे़न् माङ्‌हे़क् मे़बिरुसिॽ॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आत्तिन् पाःन्‍निल्‍ले़ मनाहाॽ युक्‍तुसिॽ, खे़ङ्‌हाॽ बा खे़न् पाःन्‍निल्‍ले़ कुयोःक्‍पा मे़बोःङ्‌लो॥ 20 कर खे़ङ्‌हाॽरे़ दाङ्‌बा नु से़न्‍लप्‍दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌कुसिङ् मे़निःत्तुआङ् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा आजिःन्‍जिःम्‍बा पाःन्‍लाम् मे़लःन् हे़क्‍क्‍याङ् याम्‍मो मे़नुःङ् मे़बेःक्‍ने़ फाॽग्र खे़ङ्‌हाॽरे़ लागि तगिनुःल्‍ले़आङ् कुनुप्‍मोग साॽरिक् ताप्‍फे़ःम्‍बा पोःङ्‌लो॥ 21 खे़ङ्‌हाॽरे़ साम्‌योनिबा लाम्‍मिन् कुसिङ् मे़निःत्तुआङ् मे़घोःसुबा सेसे इङ्‌जाःङ्‌ङिन् मे़नाॽरुनुःल्‍ले़ग खे़न् साम्‌योनिबा लाम्‍मिन् आप्‍फाल्‍ले़आङ् कुसिङ् मे़न्‍निःत्तुन्‍निल्‍ले़ नुरे़बारो॥ 22 खे़ङ्‌हाॽग सिवादिङ् खाहुन्‍निल्‍ले़ अक्‍खेलॽरिक् पाःत्तुबा कुइसिःक्‍के मे़जोःक्‍लो, “कोःत्‍चोःल्‍ले़ पे़स्‍सुआङ् कुबे़ॽमाःत्तिन् आबाङे चरो,”* हे़क्‍क्‍याङ् “फाक्‍किन् वारुःम्‍मासाङ् याम्‍मो खःङ्‌वा ने़ःन्‍छिङ्‌लो॥”
* 2:22 सिवादिङ् खाहुन्‍हाॽ २६.११