3
दाङ्‌बाल्‍ले़ कुये़न्‌
आमिःम् आन्‍जुम्‍से, खिनिॽ हाक्‍निङ्‌बा कन् निसिगेःक्‍पा सक्‍इङ्‌घङ्‌लो॥ कन् ने़प्‍माङ् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङो निङ्‌वाॽसुम् चोःक्‍निङ् पिनिङ्‌ल खिनिॽ निङ्‌वाॽइन्‌चाङ्‌जाङ्‌वा चोःक्‍मा पिमा कोःत्तुङ्‌बारो॥ यरिक् तङ्‌बे तगि सेसे माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाहाॽरे़ मे़बाःत्तुबा पाःन्‍हाॽ हे़क्‍क्‍याङ् आनिॽ दाङ्‌बा नु से़न्‍लप्‍दाङ्‌बाल्‍ले़ खिनिॽ सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽलाम् के़बिरिबा इङ्‌जाःङ्‌हाॽ निङ्‌वाॽ इःत्ते़म्‍मे़ॽ के़लॽबा आनिङ्‌वाॽ वाॽरो॥
काक्‍नु तगि खिनिॽ कन् पाःन्‍निन् कुसिङ्‌निःप्‍माए पोःङ्‌लो॥ कुनुप्‍मा ये़न्‍हाॽओ किनाःन्‍दि के़बिबाहाॽ किनाःन्‍दि पिनु मे़दाआङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ आबाङे खुनिॽ ताप्‍फे़ःम्‍बा निङ्‌वाॽओ मे़वाॽ हे़क्‍क्‍याङ् अक्‍खे मे़बाःत्तुॽरो, “इङ्‌गाॽ याम्‍मो युःआ लॽरिक् माङ्‌हे़क् चोगुआङ् वये़बा मे़ःम्‍बि? खुने़ॽ आत्तो ये़? आनिगे़ सुधे़बा ताक्‍थे़बाहाॽ काक् मे़स्‍ये़ मे़बे, हे़क्‍क्‍याङ् नावागे़न् चइःत् ने़स्‍से़आङ्धो काक् पाःन्‍हाॽ बा हे़क्‍केए ने़रो॥”
निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ तरःङ्‌दिङ्‌ताङ्‌साक्‍पे़न्‌नु इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मान् पेलिगे़न् कुबाःन्‍जाक्‍लाम्‍बा नावागे़न् चइःत् ने़स्‍सुबा पाःन्‍निन् खे़ङ्‌हाॽरे़ निःनिःबाए निङ्‌वाॽ मे़भेःत्‍छुरो॥ इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मान् च्‍वाःत्‍लाम् लःत्तुआङ् च्‍वाःत्तिल्‍ले़ए चोगु, हे़क्‍क्‍याङ् बा खे़न् च्‍वाःत्‍लाम्‍बा उन्‍छेःन्‍स्‍मा इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मान् हुमे़आङ् मे़गे़रो॥ कर बा खे़न् पेलिगे़न् पाःन्‍जाक्‍किल्‍ले़ आल्‍लोबा ताङ्‌साक्‍पे़न्‌नु इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मान् मिलाम्‍बा मे़ङ्‌मा फाॽआङ् ताङ्‌घुआङ् वाॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् इङ्‌धाःङ् मे़म्‍बिमना मनाहाॽ खासे़न् ये़न्‍नो मे़म्‍मे़ङ्‌सिङ्‌ङे थारिक् ताङ्‌साक्‍पे़न्‌नु इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मान् बा याःक्‍ते़आङ् ने़रो॥
कर आमिःम् आन्‍जुम्‍से, लत्‍छा पाःन्‍धिक् निङ्‌वाॽ मे़भेःत्‍छे़म्‍मिन्‍ने़ॽओ–दाङ्‌बाल्‍ले़ कुलागि थिक् ये़न्‍निन् तङ्‌बे हे़न्‍छिङ् (१०००) कुइसिःक् नु हे़न्‍छिङ् तङ्‌बेन् थिक् ये़न् कुइसिःक् पोःङ्‌लो॥ कुभा मनाहाॽरे़ मे़इःत्तुबा कुइसिःक् दाङ्‌बाल्‍ले़ कुनुःङ्‌मा युःमा माङ्‌हे़क्‍किन्‌के़प्‍मा मे़सुःने़न्‍लो, कर खुने़ॽ नासि थःत्तुर खिनिॽ के़हाङ्‌घिर वाॽरो॥ खिनिॽ लायोलाम् के़हिन्‍दिआङ् आत्तिन्‍हाॽआङ्‌के़म्‍मे़गिन्‍ल के़लॽबा खुने़ॽ निङ्‌वाॽ चोगुरो॥ 10 कर दाङ्‌बान् नुःङ् युःबा ये़न्‍निङ्‌ग से़न्‍दिक् के़घुःम्‍बान् खुःन्‍छे़ ताबा कुइसिःक् हक्‍चघत् पोःङ्‌लो॥ यम्‍बा इक्‍लाओ तरःङ्‌दिङ्‌ताङ्‌साक्‍पे़न्‌माबेःक्, हे़क्‍क्‍याङ् खे़प्‍मो के़बप्‍पाहाॽ काक् मिदिक्‍काङ् योःम्‍बेःक्‌, हे़क्‍क्‍याङ् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक् नु खे़प्‍मो के़वाॽबा काक् पाःन्‍हाॽआङ् मिःल्‍ले़ खाप्‍पु थ्‍यःङ् चोगुसिरो॥
11 हे़क्‍केलॽरिक् काक् पाःन्‍हाॽ मे़क्‍पाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खिनिॽग सेसेबा नु साम्‌योनिबा हिङ्‌मन्‍नो वाॽमा पोःङ्‌लो॥ 12 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुये़न्‍निन् के़हाङ्‌घुम्, हे़क्‍क्‍याङ् कुये़न्‍निन् हारा तार के़लॽबा निङ्‌वाॽ के़जोगुम्, कर खे़न् ये़न्‍नो तरःङ्‌दिङ्‌ताङ्‌साक्‍पे़न्‌मिदिक्‍काङ् मे़क्, हे़क्‍क्‍याङ् खे़प्‍मो के़बप्‍पा काक् पाःन्‍हाॽ योःम्‍बेःक्‍लो॥ 13 कर आनिॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ माङ्‌हे़क् चोगुबा कुसङ् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मान् नु कुसङ् तरःङ्‌दिङ्‌ताङ्‌साक्‍पे़न्‌निङ्‌साङ् आजोगुम्‍माङ् आहाङ्‌घुम्‍ल आवाॽरो॥ खे़प्‍मो साम्‌योनिबा मनाहाॽरक् मे़वाॽरो॥
14 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आमिःम् आन्‍जुम्‍से, कन् पाःन्‍हाॽ निङ्‌साङ् के़जोगुम्‍माङ् के़हाङ्‌घुम्‍बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ सुत्‍थो नु सेसेबा हिङ्‌मन्‍नो हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍नु सनारुङ्‌ङो वाॽमा खिनिॽ सुक्‍सुक् निङ्‌वाॽ चोगे़म्‍मे़ॽओ॥
15 के़रे़क् मनाहाॽरे़ से़न्‍लप् मे़घोःसुर फाॽआङ् दाङ्‌बाल्‍ले़ नासि थःत्तुबान् निङ्‌वाॽ इःत्ते़म्‍मे़ॽओ॥ आनिॽ मिःम् नुसाॽ पावलरे़आङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लाम् खोःसुबा सिक्‍कुम्‍दिङ् निङ्‌वाॽलाम् कन् पाःन्‍हाॽ साप्‍तुआङ् के़हाक्‍तिआङ् वये़रो॥ 16 कन् पाःन्‍निल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओग पावलरे़ बा अक्‍खेलॽरिक्‍के कुसक्‍इङ्‌घङ्‌हाॽओ साप्‍तुआङ् वये़॥ खुने़ॽ साप्‍तुबा कुभा पाःन्‍हाॽ कुसिङ्‌निःप्‍मा साक्‍लो॥ थेआङ् मे़ल्‍ले़मनाबा नु हिल्‍लिक्‍लिक्‍पा मनाहाॽरे़ग खे़न् पाःन्‍निल्‍ले़ कुबेःन् मे़ले़क्‍खुआङ् मे़वाॽरो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ वेॽ साम्‌योसाप्‍लाओ के़बप्‍पा पाःन्‍हाॽरे़ कुबेःन्‍नाङ् बा हे़क्‍केलॽरिक्‍के मे़ले़क्‍खुआङ् मे़वाॽ॥ हे़क्‍के मे़जोगुबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ मे़क्‍मान् आबाङे मे़दारुरो॥
17 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आमिःम् आन्‍जुम्‍से, खिनिॽग कन् पाःन्‍हाॽ निङ्‌वाॽ के़घोःसुम्‍माङ् के़वयिबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ सिङ्सिङ् ये़क्‌ये़क् लॽरे़म्‍मे़ॽओ॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ फे़न् पाःन् के़जोःक्‍पाहाॽरे़ खुनिॽ इङ्‌ले़क्‍के पाःन्‍निल्‍ले़ खिनिॽ के़मे़न्‍भोःत्तिन्‍ल हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ के़धुम्‍बा नसाःन्लाम् के़न्‍जोःन्‍दिन्‍लरो॥ 18 कर आनिॽ दाङ्‌बा नु से़न्‍लप्‍दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ आबिबा ने़हिनिङ्‌वाॽओ नु कुलुङ्‌गुम्‍मो पोःरे़म्‍मे़ॽओ॥ आल्‍लो नु सदादिङ् दाङ्‌बाल्‍ले़ कुमिमिदिङ् पोःङ्‌लरो! आमे़न्॥